JÏM U fluMmT f UïlW Uitbreiding luchthaven scherp bekritiseerd Zout-penetratie kan worden teruggedrongen Muzikaal welkom voor de Sint Nieuwe woonruimte voor Joegoslaven Wethouder Polak kreeg heel wat huiswerk op Hjv JÊ _M H Êr^k Bl I W J to V hNf vM« 4b 4b 4b 4b V bHv 4b w wêêêê ^b^ WÊ^J iPbpF KUNSTGEBITTEN 19e jaargang no. 4 donderdag 27 m ®9F' sBWK %B V Weekblad voor en V B o il Ëmj&m BB 1 BÉ I I II B Westblaak Rotterdai Mr. H. C< G. L. Polak ten dan ook het gevoel hebben gehad, dat zij geen roependen in de woestijn Kaartje Het socialistische raadslid, drs. A. Lems, was de eerste, die een even tuele uitbreiding van de luchthaven aanviel. Hij zei, dat hij zelfs geen behoefte had aan 'n onderzoek naar de geluidshinder. In dit verband ver wees hij naar het kaartje, dat in het begin van dit jaar in De Havenloods werd gepubliceerd en waarin de ge bieden stonden aangegeven, die hin der zouden ondervinden van het ge luid. Dat kaartje vormde destijds de stoot tot de oprichting van de ver schillende actiecomité's. Bij informa tie was de heer Lems gebleken, dat het kaartje op juiste gegevens berus te en daarom had hij geen behoefte aan een nader onderzoek. De heer Lems had overigens nog een ander argument. De luchthaven heeft de gemeente Rotterdam reeds handen vol geld gekost. Het argument van ir. Brouwer om de luchthaven een nieuwe startbaan te geven, be rustte op de gedachte, dat men het Rijk dan een aanzienlijke rentebespa ring bezorgde, wanneer daardoor de aanleg van een tweede nationale luchthaven geruime tijd kon worden uitgesteld. Die gedachte vond hij on juist. Hij had er geen enkele behoefte aan het Rijk een financieel voordeel tje in handen te spelen, gezien de hou ding, die het Rijk in financieel opzicht tegenover Rotterdam inneemt. Hij wilde de luchthaven laten voor wat hij was en dan ook iets doen aan de hin der, die de sportvliegerij oplevert. Verder pleitte hij voor een tweede luchthaven in de Hoekse Waard of el ders in het zuiden van het land. Recreatie Het KVP-raadslid, mr. L. A. Struik, bracht een nieuw aspect ter sprake, dat in het verdere debat een belang rijk onderdeel zou gaan vormen. Hij wees er op, dat wethouder Polak ook de portefeuille van Stadsontwikkeling beheert. Hij vroeg hoe de recreatie ten noorden van de Doenkade eraan toe zou zijn als er een nieuwe start baan kwam. In dit verband wees hij op het recreatieplan Delfland. Ook al heeft ir. Brouwer gelijk, dat de lucht haven uitgebreid moet worden, ook al is er geen gevaar voor geluidshinder, hetgeen hij betwijfelde, dan nog vreesde hij, dat de recreatie in het ge drang zoy komen. Hij meende, dat de wethouder een onderzoek moest in stellen naar de problemen van de ruimtelijke ordening, iets was nog niet was gebeurd. Het socialistische raadslid, mr. C. J. N. van Dongen, trok het in het fi nanciële vlak. Hij had geen enkele be hoefte meer aan dc luchthaven, die hij een stroppenpost noemde. Een stroppenpost als uitwijkhaven voor Schiphol. („Wc krijgen het afval van Schiphor Hij zag er niets in er nog meer geld in te pompen en zodoende nog meer geluidshinder tc veroorza ken. ,.Laat iemand anders die strop penpost maar overnemen", zo zei hij- Even later zei het lid van de Boe renpartij, de heer A. Snoek, dat hij de luchthaven niet als stroppenpost zag, omdat men er een wijk als Zuidwijk op zou kunnen bouwen. Hij wees er op, dat het nooit de bedoeling was ge weest om van Zestienhoven naar Amerika te vliegen en hij zag die noodzaak daarvan ook nu niet in. ..Laat Amsterdam Schiphol maar houden", zo zei hij. „Gun ze die eer, want wij hebben de naven. Maar la ten we het vliegveld niet uitbreiden". Het P.S.P.-lid, de heer H. C. La- grand deed eveneens 'n felle uitval. Hij stelde, dat over het algemeen de rapporten van deskundigen, die tegen een Rotterdams plan zijn, van de ta fel worden geveegd. Hij vreesde, dat men straks toch wel weer het optimis tische geluid te horen zou krijgen, dat het met die geluidshinder wel mee zou vallen. „Ik heb er bij voorbaat geen. vertrouwen in", zei hij. Burge meester Thomassen reageerde daar op met te zeggen: „Zullen we de ver gadering dan maar sluiten? Als we el kaar dan toch niet meer kunnen over tuigen..." Zie verder pagina 19 Sint-Nicolaas is weer in Schiedam. Zaterdag werd hem door duizenden kinde ren een hartelijk welkom bereid. Een bijzonderheid tijdens de ontvangst was het advies van de PSP aan de Sint, geen oorlogsspeelgoedaan de funderen te geven. De Gusto-armonie mgakte door Schiedam-Zuid een wandeling, de Rtjhmond- band de muziekvereniging Harpe Davids en St. Ambrosius waren eveneens aanwezig om de vloot van de Sint te verwelkomen. Ook .Oefening baart Kunst" zorgde voor vrolijke muziek toen het gezelschap aan de Nieuwe Haven arriveerde Voorafgegaan door Schiedamse ruiters arriveerde Sint-Nicolaas bij het stadhuis, waar hij hartelijk werd begroet door burgemeester Roelfsema. Het Schiedamse Politie Muziekgezelschap en de harmonie Wilton Fijenoord" zorgden voor muzikale begeleiding tijdens de tocht die daarna door Schiedam werd gehouden. De wijkvereniging Bijdorp ontvant de Sint zondag 30 november om 1 uur bij de Blauwe brug op de Schiedamseweg. Voorafgegaan door het muziekkorps St Radboud zal de Sint met zijn pieten om twee uur bij het gebouw 't Raadhuis arriveren. De wijkvereniging Het Singelkwartier zal Sint-Nicolaas 7 december ontvangen in zaal Marijke. en meer op vele artikelen bij KEURKOOP POSTORDERS. Onbegrijpelijke sputprij/. n voor artikelen met lichte transportbescha digingen, krasjes, deukjes, enz. die u vele tientallen guldens voordeel geven: Snelwesser net tijdklok vanaf ff. 29,75 Het graven van dc oliegeul heeft dankzij de inmiddels plaatsgehad heb bende werken aan de bodem van de Nieuwe Waterweg, de zoutpenetratie niet beïnvloed, terwijl, naar uit metin gen volgt, de reeds plaatselijk tot stand gebrachte verhoging van de bo- dem gunstig effect blijkt tc hebben. Door aard en omvang der werkzaam heden en de omstandigheid, dat zij bij de zeer drukke scheepvaart moeten worden uitgevoerd, zal het evenwel nog enige jaren duren eer zij geheel zijn voltooid. Dit deelt de minister van Verkeer en Waterstaat, tevens namens zijn ambtgenoot van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening, mede in antwoord op door de Tweede Kamerleden, Elfferich en De Koning, schriftelijk gestelde vragen. Aan de maatregelen, die dienen tot het tegengaan van verzilting, wordt een zeer hoge prioriteit toegekend. Ui teraard dienen werken, die het verzil- tingsgevaar kunnen vergroten, te worden voorkomen. Hiertoe behoeft evenwel de aanleg van de Rijnpoort- haven niet te worden gerekend, daar de invloed van deze haven op de ver zilting na de uitvoering van de ge noemde werken verwaarloosbaar klein zal zijn. Minister Bakker is bereid te bevor deren dat de voorbereiding van de werken voor een andere aanvoerweg van zoet water zo spoedig mogelijk ter hand wordt genomen. Zoals bekend, heeft het hoogheem raadschap Rijnland in verband met het zoutgehalte tengevolge van de lage Rijnafvoer van de laatste tijd de inlaat van water uit de Hollandsche IJssel te Gouda gestaakt. Langs ande re wateren wordt evenwel nog zoet water, zij het in geringe hoeveelhe den, naar de boezem getransporteerd. Overleg is gaande over de wijze waarop deze hoeveelheid kan worden vergroot. Als gevolg van de eerst in de laatste jaren verkregen inzichten zijn thans maatregelen in uitvoering (vastleg ging c.q. verhoging van de bodem van Nieuwe Waterweg, resp. Nieuwe Maas), waardoor de zoutpenetratie zal worden teruggedrongen. Lage prijzenvoor horloges en sieraden --..-are douchesvati?' or de halve prijs. REPARATIES 1e klas werk vanaf f 5,— per reparatie 20-karaats GOUDEN KROON f 17,50. U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA HOOGSTRAAT 40, ROTTERDAM. TELEFOON 010-12.60.10. Te bereiken met tram 1, 3, 6, 8 en buslijn 32,34,38, 45, 49, 49a. f. 119;- f. 97,— Cassette grammofoons als St. Nicolaas attractie voor slechts f. 49,— Haardroogkappenvanaf f. 29,50 Auto-accessoires tegen sterk verlaagde prii- 1i nnenkasten al vanaf f.89,— Bed-banken met en zonder ombouw en ma- trasnuvanaf f. 79,— f. 39,- li, li'll, lalt, K.isllr op foto- en filmgebied vele voordeeltjes *4AT Het fotoboek over oud-Rotter dam, „Wijs mij de plaats waar ik woonde", dat door ons blad is uit gegeven, is uitverkocht. Het zal voorlopig niet herdrukt worden. HET NATIONALE KWALITEITSMERK VAN WARME BAKKERS f. 9,t5 torn. cassette-camera's vanaf f. 49,— p 'inppijrctorsenz. Ook speciale aanbiedingen in Black en Decker artikelen als boortollen, hulpstuk ken, gereedschapkisten enz. Profiteer van deze eenmalige verkoop van de ze restanten. Verkoop, uitsluitend tegen kontante betaling, alleen op vrijdag 28 no vember 's avonds van half zeven tot 9 uur en op zaterdag 29 november van 10 tot 4 uur. Bij Keurkoop, Paul Krügerstraat hoek Hilie- dijk - Rotterdam-Zuid. Vijf minuten lopen van Metrostation Rijnhaven. NAJAARSAANBIEDING GASHAARDEN SERIE 1969-1970. •VAKKUNDIGE PLAATSING •VAKKUNDIGE VOOR LICHTING •EIGEN SER VICE DIENST. NU 20% KORTING! BEL NU 145224, OF BE ZOEK ONZE SHOWROOM HALSTRAAT 12A HOEK PANNEKOEKSTRAAT „Intergas" ROTTERDAM-CENTRUM Als er maandagmiddag in de Rotterdamse raadszaal een voorstel ter tafel had gelegen om de Luchthaven Rotterdam uit te breiden met een nieuwe startbaan van 3500 meter, dan zou dat voorstel geen enkele kans van slagen hebben gehad. Nu werd er alleen maar gesproken over de wenselijkheid van een dergelijk voorstel en bovendien was het geen raadsvergadering, maar een vergadering van de vaste commissie voor de Luchthaven. Duidelijk werd echter, dat de algemene mening tegen die uitbreiding is gekant. Sterker nog: enkele raadsleden voelden er veel voor om de luchthaven maar helemaal af te schrijven en het financiële verlies aan in het verleden gedane investeringen maar voor lief te ne- SLAAPBANKEN- CENTRALE fabrietatoonzalen voox alle Industriegebouw Goudse- singel 66, Rotterdam. Telefoon Burgemeester Thomassen riep de commissieleden dan ook herhaaldelijk tot de orde, omdat, zoals hij zei, er in de verste verte nog geen sprake is van een voorstel. Daarom wilde hij voorkomen, dat men reeds thans e?n standpunt bepaalde. De commissiele den waren het over het algemeen daarover niet met hem eens. Zij meenden, dat die uitbreiding van de luchthaven wel degelijk besproken moest worden, omdat er ook in de nota van wethouder Polak, waarbij het rapport van de waarnemend-di recteur van de Luchthaven, ir. Th. Brouwer, was gevoegd, over werd ge sproken. Zij hebben er dan ook het no dige over gezegd. Veel waardering hadden vele com missieleden - en met hen wethouder Polak - voor een brief van het Cen traal Comité Anti-Bulderbaan, omdat deze brief, waarin de meeste argu menten om de luchthaven uit te brei den, werden weerlegd, een wezenlijke bijdrage tot de discussie vormde. Deze brief werd dan ook steeds weer in de discussies betrokken en hoewel wethouder Polak en de heer Brouwer, ondanks hun waardering, zeiden, dat ze het met bepaalde stellingen uit de brief niet eens waren, reageerden de commissieleden alsof zij zelf lid wa ren van het actiecomité. De leden van dit comité, die waren opgekomen om te luisteren naar de discussies, moe- Dinsdagavond, is aan de Havenstraat 17 te Schiedam de nieuwe woon ruimte voor de Joegoslavische werknemers van de N.VSwarttouw's Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek officieel geopend. De Joego slaven woonden tot voor kort aan de Waalhaven in Rotterdam. 15 nov. echter konden zij verhuizen naar de fraaie woongelegenheid bij de Schiedamse jachthaven. Het complex bestaat uit slaap/woonvertrekken, een toilet-, douche- en wasgelegenheid, een kantine en een keuken. Alles goed geoutilleerd. Er is plaats voor 60 Joegoslaven, hetgeen in de nabije toekomst zal worden uitgebreid tot 100 man. Dinsdagavond waren een aantal gasten aanwezig, waaronder vertegen woordigers van de Joegoslavische ambassade en plaatselijke autoriteiten, om de offieële openingsplechtigheid bij te wonen. Mevrouw Engelbert moeder van de huidige directeur, viel de eer te beurt drie vlaggen te hijsen, de Nederlandse, Schiedamse en de Swarttouw vlag. De heer Engelbert, directeur, verwelkomde de nieuwe beweners en dankte voor de medewerking bij de bouw en inrichting, dia verschillende instanties verleenden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 1