Dertig seconden landingslieht Protesterenden moetei» krachten bundelen betekent achttien ton voedsel veilig geland in Biafra van Sint? Radio Leo LUCHTBRUG VAN DE KERKEN Uitgebrand pand op Dam wordt wellicht gesloopt KUNSTGEBITTEN DE HAVENLOODS 19e jaargang no. 5 donderdag 4 december 1969 Weekblad voor Schiedam en Kethel. Hoofdredactie: A. Hoeksema Directie: W. van der Giessen Kantoor: Westblaak 25. Rotterdam; Postbus 1980, Telefoon 132170 (8 lijnen),-postgiro 18344. Uitgave Stichting „De Jeugdhavcn" „Vijfenvyftig minuten vliegen over zee. Tot de olievelden van Port Harcourt aan de vlammen van de kraakinstallaties herken baar worden. Daij vijfendertig mi nuten over Nigeriaans gebied. Wat doet het afweergeschut vannacht? Het is zwaar bewolkt. Dus geen ge vaar. Dan tien minuten over Biaf- raans gebied. En dan: landen. We gaan dalen. Alles is nog pikkedon ker. Honderd meter, wijst de hoog temeter. Tachtig meter, zestig me ter. Nu moet er wel gauw iets ge beuren Vijftig meter. Nog niets....Dan ineens: de landingslich- ten. Onze boordschijnwerpers gaan ook aan en trekken felle strepen door de zwarte nacht. Een regen nacht. Een goede nacht voor ons. Een slechte nacht voor bommen werpers. De wielen raken nu de grond. Nog voor het afremmen gaan de baanlichten al weer uit. Ze hebben precies dgrtig seconden ge brand. We zijn op Uli. De verbrede asfaltweg, die Biafra's voornaam ste vliegveld is. Alpha Foxtrot is in Biafra. Met achttien ton voedsel". Zo beschrijft Jan Filius zijn nachte lijke tocht met de luchtbrug naar Biafra in het boekje „Alpha foxtrot naar Biafra". Daarin geeft hij een re laas over het werk van de luchtbrug naar Biafra, die in stand wordt gehou den door de rooms-katholieke kerk en een groep protestantse kerken. Het is een sober, maar vooral een positief relaas. Want Jan Filius heeft daar in Biafra gezien, dat de luchtbrug zin heeft. Elke nacht trotseren de beman ningen van twaalf vliegtuigen, die door de kerken zijn gecharterd de ge varen, die aan een vlucht naar Biafra zijn verbonden. Elke nacht vliegen zij één, maar soms ook meerdere malen tn de week van 21 t/m 27 december il DE HAVENLOODS let op 25 december (Ie Kerstdag) aarop MAANDAG 22 DECEMBER verschijnen. Advertenties voor dit nummer moeten uiterlijk vrijdag 19 december 14.00 uur in ons bezit zijn. DWARSGEBAKKEN NATUURWIT-BOERENBRUIN KRENTEN-ROZIJNENBROOO KRENTENBOLLE» BOERENROG PUNTJES EN BOLLE» Platenbon gehad SNEL INWISSELEN TEGEN KLINKENDE PLATEN BIJ Vierambachtsstraat 29-39 Telefoon 256700 Na de grote brand op de Dam in het pand waarin het bedrijf van de firma Penning is gevestigd, rees de vnaag wat er zou moeten gebeuren. De bo venverdieping v/as geheel uitgebrand en sinds die tijd was het pand een ge blakerd sikeiet. Het ligt thans in de be doeling, dat een en ander wordt ver anderd. De heer Penning wij van de gemeente een stuk grond kopen, dat achter zijn bedrijf is gedetgen terwijl fnj dan de grond waarop het uitge brande pand staat, aan de gemeente Wil overdragen. Deze grond zal dan vrij van opstallen en funderingen wor den opgeleverd. Zodoende zal het mo gelijk zijn een betere verkaveling udt te voeren in de voormalige Branders- buurt, in de omgeving waarvan o.m. de nieuwe brandweerkazerne zal wor den gebouwd. Boek uitverkocht Het door óns blad uitgegeven boek over oud-Rotterdam, „Wijs mij de plaats waar ik woonde" is uitverkocht. - Voorlopig zal het boek niet herdrukt worden. REPARATIES 1e klas werk vanaf f 5,— per reparatie 20-karaats GOUDEN KROON f 17,50. U kunt er opwachten INSTITUUT DENTILIA HOOGSTRAAT 40, ROTTERDAM. TELEFOON 010-12.60.10. Te bereiken met tram 1, 3, 6, 8 er) buslijn 32, 34, 38, 45, 49, 49a. SLAAPBANKEN CENTRALE fabriekstoonzalen voor alle meubelen. Industriegebouw Goudse- singel 66, Rotterdam. Telefoon 010-13.80.18. NAJAARSAANBIEDING GASHAARDEN SERIE 1969-1970. •VAKKUNDIGE PLAATSING •VAKKUNDIGE VOORLICHTING •EIGEN SERVICEDIENST NU 20% KORTING! (ZIE ONZE AANBIEDING ELDERS IN DIT BLAD) BEL NU 145224, OF BEZOEK ONZE SHOWROOM HALSTRAAT12A HOEK PANNEKOEKSTRAAT ROTTE RD AM-CENTRUM Vrijdag 5 december is het Havenloodskantoor, Westblaak 25 te Rotterdam, vanaf 16.00 uur gesloten. naar die verbrede asfaltweg, waar het vóedsel voor de hongerende mervj sen wordt uitgeladen. En dank zij hun werk krijgen honderdduizenden men sen verhongeren en in leven blijven. „Er gebeurt daar iets waar wij als christenen trots op kunnen zijn", zegt Jan Filius. „Het zijn de kerken, die de moed hebben gehad en zich over alle mogelijke bezwaren en politieke moeilijkheden hebben heengezet. Het is een unicum', wat daar gebeurt. Zo wel in omvang de luchtbrug duurt nu al ruim anderhalf jaar als in de manier waarop het wordt gedaan, bovendien is het een unicum, dat de kerken dit doen. Tot nu toe heeft de luchtbrug al meer dan honderd mil joen dollar gekost". GEWONE MENSEN Honderd miljoen dollar. Om enige honderdduizenden mensen, die ge dwongen worden honger te lijden, in leven te houden. Waar komt al dat geld vandaan? „Het grootste gedeelte komt van de kerken van zeventien landen. Daarnaast zijn er een paar landen, waarvan de regering een bij drage geeft. Maar 75 procent komt toch uit de zakken van gewone men sen. Maar het grote probleem is, dat die mensen ongeduldig beginnen te worden en zich gaan afvragen of er nu nooit een einde komt aan die toe stand", zegt. Jan Filius. Wat is een mensenleven waard? Wat is het leven van een heel volk waard? Tot nu toe heeft de luchtbrug ruim honderd miljoen dollar gekost. Langzamerhand begint het geld op tc raken. Nederland heeft al eens gege ven voor Biafra. Andere landen heb ben dat voorbeeld gevolgd. Nu is Ne derland weer aan de beurt. Maar wil men nog wel geven? Met andere woorden: is het leven van die mensen daar meer dan honderd miljoen dollar waard of moet men er maar mee stoppen? „Als morgen de luchtbrug zou stop pen, dan zou het getal van de slacht offers over twee maanden in de hon derdduizenden lopen", zegt Jan Fi lius. „Elke nacht wordt er 200 tot 250 ton voedsel naar Biafra gevlo gen. Dat zijn een tot anderhalf miljoen maaltijden en bijvoedingen per et maal. Daar is geen vervanging voor, wgnt wat het land zelf produceert, vermindert met de dag. Dat is de dwingende kracht om met dit werk door te gaan". Eigenlijk weten wij weinig van die luchtbrug af. We weten wel, dat de luchtbrug er is. maar we staan er niet bij stil, dat elke nacht opnieuw een groot aantal mensen hun leven wggen om de nood van anderen te leni gen.Verschillende malen stortte een vliegtuig neer, meestal, omdat het van de grond af of door andere vlieg tuigen werd bestookt. Andere vliegtui gen werden vernield bij bombarde menten of beschietingen van het vliegveld van Uli. De bemanningen van deze vliegtuigen, die door de ker ken zijn gecharterd, zijn echter de avonturiers van de lucht. Zeker, ze verdienen aan deze vluchten, maar de luchtbrug is voor hen toch meer gaan betekenen dan het verdienen van flink geld alleen. De luchtbrug is een pres tigekwestie geworden, omdat zij zien, dat het zin heeft. „In de luchtbrug zit een stuk pro test", zegt Jan Filius. „Dat voelen de mensen ook, die er aan meewerken. Je voelt gewoon de koppigheid van de piloten. Als er een vliegtuig is neerge schoten, zie je vaak, dat de anderen nog diezelfde nacht een extra vlucht maken, omdat ze willen laten zien, dat men ze er toch niet onder kan krijgen". THUISFRONT Achter deze moed, dit protest, deze zelfopoffering en dit harde werken, moet een thuisfront staan. Een thuis front in zeventien landen. Ook in Ne derland. Want de luchtbrug moet doorgaan. HeJ leven van honderddui- zenden.is meer waard dan men ooit in geld zal kunnen uitdrukken. Daarom moet dat geld er komen. Daarom ook schreef Jan Filius de reportage over de luchtbrug naar Biafra. Wie dit boekje, waari^ de indrin gende tekst door vele foto's wordt ge steund, wil hebben, kan vier gulden storten op giro 1111222 van (de „Stich ting Mensen in Nood, te 's-Hertogen- bosch of op giro 5261 van de Stichting Oecumenische Hulp te Utrecht. Van dit bedrag gaat dan drie-en-een-halve gulden naar de luchtbrug naar Biafra. Men kan ook een bedrag ineens stor ten of zich opgeven voor vier kwar taalgiften. Verder zal het boekje in hoofdzaak worden verspreid via kerkelijke kana len. maar er zullen ook plaatselijke actiegroepen in het geweer komen om de reportage van Jan Filius „aan de man" te brengen. Zelfs zijn er al be drijven. die het boekje aan het perso neel zullen geven, gelijk met de Kerstgratificatie. STOKVIS „Voor de luchtbrug betekent enkele tienduizenden guldens niets", zegt Jan Filius. „Er moet in miljoenen worden gedacht. Iedere Nederlander moet meedoen, maar het zouden juist de christenen van Nederland moeten zijn, die opkomen voor de luchtbrug omdat die uitgaat van hun kerk. Er zijn in Nederland vier miljoen men sen. die lid zijn van een kerkgenoot schap. Als al die mensen nu eens tien gulden opzij zouden leggen, zouden we weer een heel eind verder zijn. En dan konden ze toch nog die kerstkrans en kerstgans kopen. In Biafra eet men geen kerstkrans of een kerst gans. Maar als men daar een stukje stokvis zou krijgen, zou hun kerstmis niet zo hopeloos zijn". De kerken, gesteund door de chris tenen in zeventien landen, zijn het hongerende Biafra te hulp gesneld. „Voor Biafra zelf is dit ook enorm ge weest", zegt Jan Filius. „Toen de oor log uitbrak trokken alle blanken lang zamerhand weg. Alleen de zendelin gen en missionarissen zijn gebleven. Toen kwam de luchtbrug. Dat heeft het Evangelie bij die mensen een hoop geloofwaardiger gemaakt". Volgende week start deze nieuwe actie voor Biafra. De zoveelste actie voor een goed doel, misschien. Maar wanneer wij onze welvaart stellen te genover de nood van hongerend Biaf ra, zouden we ons diep moeten scha men, wanneer er niet vpldoende geld bijeen zou komen om de luchtbrug weer een tijd door te laten werken. Jan Dijkstra Het wordt al donker op het vlieg veld als de bemanning de checklist doorneemt. Brandstof, oliedruk, enzo voorts. Ert terwijl de zon ondergaat, start Het eerste vliegtuig. Codenaam AF. Alpha Foxtrot in pilotentaal. Alpha Foxtrot naar Biafra. In het afgelopen weekeinde heeft de computer van de Centrale meld- en re- gelkamer van Rijnmond alarm gesla gen. Als gevolg van de weersomstan digheden' registreerde het apparaat een luchtverontreiniging, die vijftig procent boven het maximaal toelaat bare lag. De industrieën, die daar verantwoordelijk voor kunnen worden gesteld, kregen hét verzoek geen stankverwekkende stoffen een nog al vrij lieve benaming voor al het spul, dat de lucht wordt ingespoten laag bij de grond te lozen. Op zichzelf lijkt dit een bericht, waarmee de burgerij blij kan zijn. Want het is een geruststellende ge dachte. dat er ergens een computer staat, die het gevaar van overmatige luchtverontreiniging signaleert, zodat „.koppige pilotenu. men maatregelen kan nemen. iMen kan dan later nooit beweren, dat er niets tegen de luchtverontreiniging wordt gedaan. De zaak ligt echter veel ernstiger. Zonder afbreuk te willen doen aan de poging om met een computer toch nog iets te bereiken, kan men stellen, dat het hele ding eigenlijk overbodig had moeten zijn. Dat de computer nodig is, bewijst, dat er luchtverontreini ging is. Dat het apparaat gaat werken tijdens weersomstandigheden, die in ons land beslist niet abnormaal zijn, en dan gelijk vijftig procent meer aangeeft dan men hier toelaatbaar acht, is en blijft een kwalijke zaak, vooral wanneer men bedenkt, dat in het Rijnmondgebied de normen wat de toelaatbaarheid van de luchtver ontreiniging betreft, hoger liggen dan elders. Reeds vaker hebben wij geschre ven, dat het voorkomen van luchtver ontreiniging geen technische, maar een financiële aangelegenheid is. Toe gegeven: het is een zaak, die ettelijke miljoenen kost. Daar staat echter te genover, dat het geen onredelijke eis is, wanneer men de industrieën er toe dwingt die miljoenen uit te geven, omdat zij profiteren van een gebied, dat wat de gunstige ligging betreft, zijn weerga niet kent. Dat gebied is x gemeenschappelijk eigendom en het is onjuist, wanneer men toestaat, dat er door een aantal maatschappijen geld wordt verdiend ten koste van de leefbaarheid van de bévolking. Reeds geruime tijd zijn er protesten te horen van ongeruste bewoners van het Rijnmondgebied, niet alleen over het probleem van de luchtverontreini ging, maar in feite over alle onder werpen ,die te maken hebben met de (on)leefbaarheid van het gebied. Het zijn protesten van mensen, die zich in feite machteloos voelen tegenover de grote moloch van de industrie en de bestuurders, die voor deze .moloch de weg vrijmaken. Hun protesten zijn niet altijd tever geefs. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is het optreden van het Cen traal Comité Anti-Bulderbaan. In de loop van dit jaar werden in verschil lende wijken van Rotterdam, en in buurtgemeenten actiecomités opge richt. Dat was bijvoorbeeld het geval in Bergschenhoek, Berkel en Roden rijs, Schiebroek, Schiedam, Kethel en Vlaardingen. Al deze comités hebben hun krachten gebundeld in een Cen traal actiecomité. Op die manier kreeg men de beschikking over geld en kennis. Vorige week, bij de behan deling van de nota over de luchthaven door de vaste commissie uit de Rot terdamse gemeenteraad, werd ook de nota van het actiecomité behandeld. Het bleek zelfs, dat de mening van dit comité veel weerklank vond bij de raadsleden. Dit resultaat zou men nooit bereikt hebben, wanneer elk co mité op eigen houtje was blijven wer ken. Dit hebben de protesterende onge- rusten waar het de andere zaken van de (on)leefbaarheid betreft, riog niet begrepen. In ons land bestaan 41 ac tiecomités, die protesteren tegen de luchtverontreiniging. Men mag gerust veronderstellen, dat het grootste ge deelte daarvan zich in het Rijnmond gebied bevindt. Zij allen werken op hun eigen houtje, meestal slechts inci denteel naar buiten tredend, omdat zij noch de wegen behoorlijk kennen noch over voldoende middelen be schikken^ zowel financieel als wat de kennis betreft. Een van de grootste van deze comi tés werkt onder de naam Leefbare Delta". Dit comité doet van tijd tot tijd van zich horen, maar hoe jam mer het ook is om het te moeten con- Vervolg pag. 3 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 1