Groot onderzoek (on)leefbaarheid Rijnmondgebied opname bij CHJ XWOKEB? Radio Leo neemt Dankers over Volkskerstzang in de Doelen Telefoon vol met schippers AVRO maakt Op tweede kerstdag Doelen Op de foto: twee mannen zijn aan de Heemraadsingel bezig een zwaan voorzichtig „in te pakken" om hem naar een veiliger plekje te brengen, waar hij geen last zal hebben van sneeuw en ijs. De enige beesten, die niet worden ondergebracht zijn de wilde eenden: bijna niet te vangen. De AVRO zal in samenwerking met de C.H.J. een programma maken over de visie van jonge mensen op de kerk van de toekomst. De AVRO heeft daartoe een aantal ouderen, onder wie dr. De Ru, ds. Dijkstra, de heer Van Hasselt en drs. Dotinga, uitgeno digd om jongeren van de C.H.J. vra gen te stellen over hun verwachtingeri van de kerk in de toekomst. Het pro gramma wordt onder de titel „Hea ring" uitgezonden op dinsdagavond 23 december 1969. De heer Van Ravesteijn, die dit pro gramma-onderdeel van de AVRO ver zorgt, koos de Centrale Hervormde Jeugdraad uit op grond van het mani fest dat daar voor de agenderingsver- gadering van de Algemene Kerkver gadering in aller ijl en met veel suc ces werd opgesteld. De Centrale Hervormde Jeugdraad heeft van de hand van ds. Blaauwen- draad ook nu weer een uitnodiging doen uitgaan aan alle jongeren, die daarbij geïnteresseerd zijn om de avond van de opname hun stem te doen horen. De opname zal gemaakt worden in het gebouw „De Nièuw- poort" op DONDERDAGAVOND 18 DECEMBER VANAF ACHT UUR. Een kleine voorbespreking begint reeds om zeven uur. De bekende zan gen PETER PLANKER zal tussen door protestsongs ten gehore brengen. Het „Manifest" dat de C.H.J. op- stelde m.b.t. haar wensen voor de kerk in de toekomst zal als uitgangs- punt van het gesprek dienen, waarbij echter aangetekend moet worden, dat ook andere punten ter tafel kunnen en zullen komen. Iedereen is welkom Nadere informatie verschaft de C.H.J. Telefoon 137462. KUNSTGEBITTEN REPARATIES 1e klas werk vanaf f 5,— per reparatie 2O-karaats GOUDEN KROON f 17,50. U kunt er op wachten INSTITUUT DENTILIA HOOGSTRAAT 40, ROTTERDAM. TELEFOON 010-12.60.10. Te bereiken met tram 1, 3, 6, 8 en buslijn 32, 34, 38, 45, 49, 49a. binnen 30 minuten gereed bejaarden 10% korting B.T.V. HEER KERSTANTSTRAAT 37 &(Il-8i§-e2rIT3gli7el:enhuis- ?9.^O uur66°P611 d Van 9,00 t0t 's Zaterdags van 9.00 tot 14.00 DE SPAARBANK TE ROTTERDAM HOOFDKANTOOR BOTERSLOOT 25 „Om redenen van zeer persoonlijke aard" hebben de heer en mevrouw Dankers besloten Dankers N.V. op te heffen. De zaak aan de Coolsingel is verkocht aan de heer Leo Nobel, eige naar van Radio Leo. Dit besluit is vrij onverwacht gekomen. De beslissing viel vorige week vrijdag. De heer en mevrouw Dankers beëindigen hun be moeienissen met de zaak reeds op dinsdag. Als-nadere motivering hier voor stelt het echtpaar Dankers, „dat het leven hogere waarden heeft dan hard werken en daarmee geld verdie- De heer Nobel heeft het recht tot ui terlijk 31 december 1970 de naam Dan kers te gebruiken. Gedurende die pe riode zal er dan wellicht ook weinig wijziging komen in de vorm van be drijfsvoering, hoewel de heer Nobel ons daarover nog geen definitieve mededelingen kon doen. Daarvoor was, zo deelde hij mee, de tijd nog te kort geweest en de beslissing om de zaak over te nemen te snel gegaan. Als Rijnmondraad het goedvindt Als dc Rijnmondraad het goedvindt, dat er tot en met 1972 een bedrag van 480.000 gulden voor wordt uitgegeven, zal er een grootscheeps onderzoek worden ingesteld naar de leefbaar heid in het Rijnmondgebied. Dit on derzoek zal zich niet alleen beperken tot de gevolgen van de lucht-, bodem en waterverontreiniging en de ge luidshinder, maar het zal alle aspec ten, die direct of indirect van invloed zijn op de (on)lcefbaarheid in de stu die betrekken. De mogelijkheid is niet uigesloten, dat men aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan DE HAVENLOODS niet op 25 december (1e Kerstdag) maaro MAANDAG 22 DECEMBER verschijnen. Dit jaar zal de volkskerstzang plaatsvinden in de Doelen op zondag avond, 21 december om 9 uur en op woensdagavond om 7 en 9 uur. Op 21 december om 7 uur zal er een gezins- volkskerstzangdienst zijn voor kinde ren met hun ouders. De zeer grote be langstelling van vorige jaren deed het comité besluiten dit jaar vier bijeen komsten te houden, in de Doelen. De ziekenomroep de Maasstad zal de laatst te houden bijeenkomst recht streeks uitzenden naar diverse Rot terdamse ziekenhuizen en rusthuizen waar duizenden zieken en bejaarden mee kunnen luisteren. Naast de samenzang van veel kerst liederen begeleid door muziekkorps en Doelenorgel, koorzang en zangtrio, zal Jan Filius iets vertellen over zijn reis naar het kinderdorp in Gabon waar Biaïraanse kinderen verzorgd worden. Hier bood hij een bedrag van 1500 aan, wat overbleef van een vo rige volkskerstzangavond. Een even tuele meeropbrengst van de collecte van dit jaar zal weer voor hetzelfde doel zijn. Mr. J. v. Haeringen schreef de tekst van enkele evangelische pro test-songs, speciaal voor deze avon den. Toegangskaarten a 0,25 zijn ver krijgbaar bjj onderstaande boekhan delaren: Unger, Oudedijk 118, Van Dordrecht, Benthuizerstraat 84a, Ma- zijk, Schieweg 41d; Dankbaar, Meij- enhage 306; Blok, Boergoensestraat 116; Hooijmeijer, Hillevliet 95, Bok horst, Vierambachtstraat 119. SGP. De jongeren van de SGP in Bleiswijk organiseren op 12 december in het Evangelisatiegebouw Dorps straat 70 in Bleiswijk een avond met iet onderwerp: „Jouw plaats en taak n deze tijd". Aanvang 19.30 uur. Ver schillende kiesverenigingen werken HET NATIONALE KWALITEITSMERK komen tot het opstellen van een prio riteitenschema ten behoeve van de leefbaarheid. Al eerder dit jaar is over de leef baarheid een rapport verschenen on der de titel „Wonen, leven en werken in Rijnmond". Dit rapport, dat was samengesteld in opdracht van de „Stichting tot Onderzoek van de Ar beidssituatie in het Rijmondgebied", hield zich bezig met de vraag van de migratie van een gedeelte van de be roepsbevolking. Bij dat onderzoek stuitte men op de problemen van de leefbaarheid. Het rapport, dat indien dc raad het voorstel goedkeurt in opdracht van Rijnmond zal worden samenge steld door het bureau Veldkamp/ Marktonderzoek te Amsterdam, zal veel verder gaan. Eigenlijk, zoals in het voorstel wordt gezegd, zal dit rap port beginnen, waar het rapport van de S.O.A.R. eindigt. Het kernpunt van het rapport zal liggen in het vinden van een juiste afweging van de gesig naleerde milieumanco's ten opzichte van elkaar, zodat men dan kan komen tot een goed gericht overheidsbeleid. Eerst zal een proefonderzoek wor den gehouden onder 200 personen. Het eigenlijke onderzoek zal pas in janua ri 1971 beginnen. Naar schatting zul len daarbij 5000 personen worden on dervraagd. Men verwacht, dat in 1972 de resultaten van het onderzoek be kend zullen zijn. Vier hoogleraren hebben zich reeds bezig gehouden met een verkenning op dit terrein, voordat werd besloten een voorstel tot een onderzoek naar de leefbaarheid in te dienen. Het zijn prof. W. F. J. M. Krul, miliefudeskun- dige, prof. dr. P. Muntendam, so- ciaal-geneeskündige, prof. dr. C. J. B. J. Trimbos, psycho-hygiërnst en prof. dr. R. Wentholt, sociaal-psycholoog. j Telefoonkabels kunnen wel een stooU je velenmaar het moet natuurlijk niet te gortig worden. Vooral in een nieuwe stadswijk, waar nogal veel ge graven moet worden, hebben die tele foonkabels' vaak te lijden. In Om moord bijv. gebeurt het regelmatig dat door beschadiging van de tele foonkabels ,.de telefoon" uitvalt. Om een voorbeeld te geven: op een avond in het begin van deze maand konden 900 abonnees in Ommoord draaien wat ze wilden, maar aansluiting kre gen ze niet. Voor de zoveelste macA was een telefoonkabel niet ontzien en derhalve beschadigd. Dat is een hoogst onplezierige zaak. De heer J. Louwman, bestuurslid van de Stich ting Wijkgemeenschap Ommoord, vond dat ook en hij zocht (en vond) contact met het hoofd van het kabel net van de Telefoondienst om deze nare zaak te bespreken. Wel, de Telefoondienst treft beslist geen blaam. Men doet er alles aan om de beschadigde kabels zo snel moge lijk te herstellen, maar het is en blijft voorlopig nog een hopeloze zaak met die telefoon(kabels). Op vele mogelij ke en onmogelijke tijden zijn in Om moord .tentjes" te zien. Voor wie het nog niet wist: in die tentjes zijn men sen van de Telefoondienst bezig, om beschadigde kabels te herstellen. Er -VOOR DANSLES DE KLERK Katshoek 49 - Tel. 227500 Rotterdam Een luchtfoto van de raffinaderij in Pernis waarvan de bedrijfsleiding in handen is van Chevron. In het midden de 127 meter hoge centrale schoor steen. De produktie van de raffinaderij (68,4°io Chevron 31,6'/» Texaco) is ver hoogd van 5 miljoen tot 12'h miljoen ton per jaar. De voornaamste nieuw gebouwde installaties zijn: een derde ruwe aardoliedestillatie inrichting, een tweede katalytische reformer, een Merox afdeling voor de behande ling van straalmotorbrandstof en een bitumenafdelingEr werden zestien tanks toegevoegd met een totale capa citeit vün 290.000 ton en tien bestaan de tanks werden verhoogd van 10 tot 16 meter. Daarnaast werden nog 12 tanks voor de opslag van bitumen en twee tanks voor de opslag van LPG gebouwd. Met de uitbreiding was een bedrag van 250 miljoen gulden ge moeid. In aanbouw is thans nog een diesel- ontzwavelingsinstallatiedie in het midden van 1970 gereed zal zijn en een investering vergt van 25 miljoen gulden. De totale opslagcapaciteit op de raffinaderij bedraagt thans 900.000 kuhipke meter. Mannen van de plantsoenendienst zijn deze week druk bezig geweest alle zwanen en eenden die in vijvers en singels van de stad voorkomen op te pakken. Ze worden naar hun win terverblijf gebracht aan de Delftweg en natuurlijk weer vrijgelaten, zodra het voorjaar zijn intrede heef gedaan. SLAAPBANKEN CENTRALE fabrieks toonzalen voor alle meubelen. Industriegebouw Goudse- singel 66, Rotterdam. Telefoon 010-13.80.18. NAJAARSAANBIEDING GASHAARDEN SERIE 1969-1970. •VAKKUNDIGE PLAATSING •VAKKUNDIGE VOORLICHTING •EIGEN SERVICEDIENST NU 20% KORTING! (ZIE ONZE AANBIEDING ELDERS JBSBk H& rap IBM BH M»MB| ara ran ri> 19e jaargang no. 6 donderdag II december 1969 Hfi m nrf Éfe» $f* &gjBL 'Hp IB H jm ra jjurj Iftj H HL Hk tt Weekblad voor Rotterdam-Rechter Maasoever. H Ui mNk MpÉgl Mm 11 Ilpfj 11 fig II B M vk Directie: W. van der Giessen Üf tm S HIH Jh|H W HI I BS B bÜ flr V JH B Jv ^^H Hoeksema HJr jl |R BB JÊ I VB ^H[ WÊ Westblaak Postbus jBÊSÉm BlBr phbBbB Bh B hBBh vB hhh^hIW Uitgave Stichting „De Jeugdhaven" VAN WARME BAKKERS de tent leeft ding tot stand gebracht kunnen wor den. Er moet uiteraard geen misbruik gemaakt worden van deze service, een service die overigens in 't geheel niet nodig zou zijn wanneer men wie de schoen past, tr-ekkf hem aan da telefoonkabels wat meer zou ontzien. zijn mensen die de telefoon- óp een. be paalde dag gewoon niet kunnen mis sen, bijv. in verband met een beval ling, ernstige ziekte, een sterfgeval, een situatie dus waarin per sé gebruik gemaakt moet worden van de tele foon. Ook het schippers-familie-kerstfeest in de Doelen wordt dit jaar weer ge houden op tweede kerstdag, 26 decem ber. Nagenoeg de hele Doelen is afge huurd, zodat niemand aan boord hoeft te blijven. De grote zaal is gereser veerd ^/oor de schipperij vanaf 12 jaar; in de kleine zaal krijgt de schip- persjeugd van 6 tot 12 jaar een geva rieerd programma aangeboden en de kleinste Doelenzaal is ook voor de al lerkleinste schipperskinderen. Bedjes en boxen bieden slaap- en rustmoge- lijkheid als ze zich moegespeeld of - geschreeuwd hebben. Om teleurstellingen te voorkomen worden toegangskaarten uitgegeven. Deze kaarten-uitgifte is op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 decem ber in het schipperscentrum de Veili ge Haven, Heemrajdsingel 231, van 's morgens 10 uur tot 's avonds 10 uur. Het volledige programma is nog niet bekend, maar medewerking ver lenen in 4eder geval de Haagse orga nist Jan van Weelden, het I. J. E.- koor uit Overschie, het combo The Freedomsingers en de Schiedamse cabaret-groep Polygonum Hydrop: per. De leiding van het muzikale t - deelte is in handen van Arie Pronk. Aanvang van het schippersfeest1; zes middags. milium VROON WALENBURGERWEG 76-78 VRIJDAG: c 1 ROOMBOTER J.V.'TJES 1 t-n 2 per 250 gram van 2.25 voor l.üU - ZATERDAG: E - PROGRESS-SLAGROOM TAART - van 4.75 voor DEZE WEEK: - HAZELNOOT BI per 250 gram van s van zuiver amandelspijs - per 200 gram van 2.4C DAGELIJKS: Mochten dergelijke gevallen zich voordoen en de'telefoon is uitgeval len", dan moeten de Ommoorders wie het betreft naar het eerder bedoelde tentje (in de avonduren van een licht balk voorzien) gaan en in de meests gevallen zal dan de telefoonverbin-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1969 | | pagina 1