DE HAVENLOODS Bezwaarschriftenactie van start tegen bouw in park krant êr] Schiedams Nieuwsblad ckZMicWStèr Brandweer op zoek naar vrijwilligers Rampschip gearriveerd Al vanaf f 15.05 plaatst u in onze kranten een kleine advertentie. Zijdeveld trekt ten strijde tegen energiezuinige lampen Bomen tegen de vlakte Meerderheid raadsleden wenst geen discussie HITEC BRISTOL Carnaval in Vier Molens IN ZWEMSCHOOL G0EDER0ND toil It H, UONDbHUAG 26 JANUAHI 1989, 38e JAARGANG Nr. 4 HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. BIJKANTOOR: HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. SCHIEDAM - 'Volksver lakkerij' is het oordeel dat wethouder Chris Zijdeveld (PvdA) heeft over de zoge naamde spaarlampen. De wethouder zei vorige week op de vergadering van de commissie voor stadsont wikkeling en milieuzaken de neiging te hebben in huilen uit te barsten als het gaat om de spaarlampen. Zijdeveld is 'pissig' over de wijze waarop de spaarlam pen worden gebracht als iets nieuws. De uitspraken van de wet houder zijn des te opval lender gezien de actie die de Openbare Nutsbedrij ven enkele weken geleden zijn begonnen om de ener giezuinige lampen bij de Schiedamse bevolking on der de aandacht te bren gen. Een woordvoerder van Philips, een van de twee fabrikanten van spaarlam pen, reageert verbaasd op de uitlatingen van de wet houder. "Heeft een wethou der dat gezegd", vraagt Philipswoordvoerder Hans de Witte verrast als om commentaar wordt ge vraagd. "Ik ben benieuwd hoe die man daar bij komt". De wethouder kwam op het onderwerp spaarlam pen door het voorstel van raadslid Bart de Leede (PSP/PPR) om in Schie dam in navolging van ste den als Amsterdam, Breda en Den Haag via contrac ten met spaarlampenfabri kanten de lampen met gro te kortingen aan de bevol king aan te bieden. Behalve WD-fractievoor- zitter Verhulsdonk, die vreesde voor een uitscha keling van de midden stand, toonde ook milieu wethouder Zijdeveld zich tegenstander van het voor stel. "De meest onzinnige wijze om je huis te verlich ten is met gloeilampen", stelt Zijdeveld. Volgens de wethouder zijn de spaar lampen niet meer dan imi tatiegloeilampen. Zowel op het gebied van de energie besparing als op milieuge bied is er volgens Zijdeveld sprake van volksverlakke rij. De wethouder hield een pleidooi voor tl-verlichting die volgens hem beter en goedkoper is. "Inderdaad zit er kwik in de spaarlampen", geeft Philipswoordvoerder Hans de Witte toe. "Maar dat zit ook in de tl-lampen." Vol gens de Witte is uit onder zoek van de consumenten bond en het ministerie van economische zaken geble ken dat spaarlampen in het gebruik altijd goedkoper zijn dan gloeilampen. De spaarlampenfabrikan ten hebben al met een groot aantal energiebedrij ven contracten afgesloten over de levering van spaar lampen. "Die vinden dus- kennelijk niet hetzelfde van de spaarlampen als de Schiedamse wethouder", aldus De Witte. In Den Haag is de campag ne afgelopen vrijdag van start gegaan. Voor H. Ei bers var) het Haagse ener giebedrijf is het onduide lijk wat de wethouder tot zijn uitspraken heeft be wogen. Het is een goede ac tie. De klant kan per lamp zo'n twintig gulden per jaar besparen." Ook kunnen volgens Eibers als de actie een succes is de energieprijzen in de toe komst omlaag. Door het verminderde energiever bruik van de lampen ne men namelijk de pieken in het energieverbruik af en hierdoor kan de inkoop prijs van energie verlaagd worden. Er is bij de brandweer plaats SCHIEDAM De gemeente brandweer is met een actie be gonnen om de sterkte van de vrijwillige brandweer op peil te houden. Momenteel zijn er vijftig vrijwilligers bij de brandweer. Toch zijn er 6 va catures. Ieder jaar verlaten vrijwilligers de dienst om re- nenen als leeftijd, verhuizing of werk. De wervingsactie wordt on dersteund met een adverten tiecampagne waarbij gebruik gemaakt zal worden van de onlangs in de stad geplaatste reclamezuilen. In maart is een voorlichtingsavond gepland in de brandweerkazerne. Hierna volgt de selectieproce dure. Geïnteresseerden kun nen zich wenden tot de ge meentebrandweer. De brand weer is hiervoor tijdens kan tooruren bereikbaar via tele foonnummer 4260128. Totale opheffings uitverkoop kortingen tot 80 Wilma Doof Hof v. Spaland 9 SCHIEDAM In de winter maanden verricht de dienst gemeentewerken normaliter onderhoud aan het bomenbe- stand. In februari gaat een groot aantal bomen in het sportcomplex Harga tegen de vlakte. Dertig populieren, vier elzen en twee acacia's gaan plaats maken voor veertig trilpopu- lieren. Als reden geeft ge meentewerken het feit dat een aantal populieren topzwaar is. In de afgelopen jaren zijn er dan ook al bomen omge waaid. Ook het treinverkeer ondervindt hinder van de bo men. Op het terrein tussen de Slachthuisbuurt en de be graafplaats worden binnen kort zeven populieren ge rooid. Deze bomen zouden de overige beplanting teveel in de groei belemmeren. Romantiek thuis Ca. 8.000 erotische films VHS- weekverhuur ook 5.500 speelfilms en ca. 800 kinderfilms. BALY Dam 9-11 Schiedam 010-4267126 SCHIEDAM— De bewo nersverenigingen Schie- dam-West en Leven en Wonen Nieuwland zijn gis teren begonnen met het massaal verspreiden van bezwaarschriften tegen de bouw van 66 woningen in bet park aan de Van Haar- enlaan/Vlaardingerdijk. De bewonersverenigingen hebben tot deze stap beslo ten nadat diverse verzoe ken aan het adres vna de politieke partijen om er in de gemeenteraad eerst over te debatteren op niets zijn uitgelopen. Alleen klein links (D66,CPN en PSP/PPR) toonde zich voorstander van behande ling in de raad. Ook op het voorstel van Wonen en Le ven Nieuwland om het bouwplan in het onlangs opgerichte projectteam Nieuwland ter sprake te brengen, wenst het ge meentebestuur niet in te gaan. De massale bezwaarschrifte nactie is de laatste mogelijk heid voor de bewonersvereni gingen om de realisatie van het omstreden bouwplan in het park tegen te gaan. De door de bewonersverenigin gen aan de gemeenteraadsle den verstuurde brieven heb- beh geen resultaat opgeleverd. De verenigingen verzochten in deze brieven uitdrukkelijk het bouwplan in de raad te be handelen. „We hebben ze ook nog gebeld", zegt John de Kie- vith van de bewonersvereni ging Schiedam-West. „De ge meenteraadsleden gaven ech ter te kennen dat de kaarten al geschud zijn. De fracties heb ben hun standpunt al be paald". Alleen de linkse oppositie ver kondigde vóóf een behande ling in de raad te zijn. Om dit af te dwingen beschikt klein lip^S echter niet over genoeg zetels. De overige partijen voelen duidelijk niets voor een discussie in de gemeenteraad. „Het CDA zegt dat het de ver antwoordelijkheid is van de PvdA en de PvdA zegt op haar beurt dat het de taak van het CDA is. Zo blijven we natuur lijk aan de gang", aldus De Kievith. De bewonersvereni gingen hadden deze opstelling van de politieke partijen wel verwacht. Ter inzage WÊÊÊÊmm 0 Zo komen de drie flats er uit te zien vanuit het park. HALvr PRHS Hi-Tec MISTRAL' nylon trim/vrijetijdsschoen in grijs met gekombineerd MISTRAL Adviesprijs 69 95 alléén deze week bi| BnsW nu al 41 filialen door heel Nederland, o a 2x in Rotterdam en 1x in Vlaardingen j in 20 (boven Zeeman Textielsuper) tel. 010-4123636 et ZUIDER-TERRAS van winkelcentrum Zuidplein tel. 010-4804162 Vlaardingen Hoogstraat 219 tel. 010-4353730 koopavond op vrijdag tot 21.00 uu KLASSE-OPRUIMING Opruiming van klasse eiken sfeermeubelen. Burchthuys Inte rieur de grootste eiken speciaalzaak van de Randstad houdt een klasse-opruiming. De allermooiste eiken klassemeubelen voor zeldzaam lage prijzen!!! Bankstellen, kasten, eethoeken, salon tafels, slaapkamers, kwaliteit voor iedereen betaalbaar, een zee van eiken meubelen nu in deze klasse-opruiming extra voorde lig!!! TTTT7?111 11 "/.-tTiTTTinnTM Zie adv. elders in dit blad Vanaf gisteren zijn de bewo nersverenigingen met het ver spreiden van de bezwaar schriften begonnen. Maandag werd het bouwplan op het Stadskantoor ter inzage ge legd en dat betekent dat te genstanders 14 dagen de tijd hebben om de bezwaarschrif ten in te dienen. De bezwaar schriften worden ingediend tegen de vrijstelling die BenW willen verlenen voor het bouwplan op grond van artikel 19 van de wet Ruimte lijke Ordening. Dat is nodig omdat de bouw van de luxe appartementen in strijd is met het geldende be stemmingsplan. Dat kan als Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland voor af hebben verklaard geen be zwaar te hebben tegen het verlenen van de vrijstelling. Met het indienen van de be zwaarschriften willen de be wonersverenigingen voorko men dat deze verklaring wordt gegeven. John de Kievith zegt dat hon derden, zo niet duizenden, be zwaarschriften huis-aan-huis worden bezorgd. Volgende week gaan medewerkers van de bewonersverenigingen de bezwaarschriften weer opha len. Maar ook mensen die niet in de omgeving van het park wonen kunnen volgens De Kievith bezwaarschriften in dienen. „Het is een boven- wijkse zaak. Iedereen in Schiedam moet bezwaar schriften kunnen indienen". In een advertentie die deze week wordt geplaatst geven de bewonersverenigingen een voorbeeld van een bezwaar schrift. „Het college krijgt een zware klus", voorspelt De Kievith. Dat het college niet heeft ge reageerd op het verzoek om het bouwplan aan te houden totdat behandeling in het pro jectteam Nieuwland heeft plaatsgevonden, kan B en W nog wel eens opbreken, denkt De Kievith. „Ze spelen ons een troef in handen door het feit dat aan het projectteam voorbij is gegaan. Dat is een grote procedurefout". De Kie vith hoopt dat Gedeputeerde Staten dit zwaar laten meetel len in de uiteindelijke afwe ging. SCHIEDAM— In het dien stencentrum de Vier Molens is zondag 29 januari een carna valsmiddag voor oudere Schiedammers. Van 13.30 tot 16.30 uur is de ontmoetings ruimte omgebouwd tot een feestzaal. Op het programma staan een play-backshow, een bezoek van de carnavalsvereniging de Rietzeilers en een kostuum wedstrijd. De muzikale om lijsting wordt verzorgd door een blaaskapel en de eigen disc-jockey. MECOM RIJNMOND SPECIALISTEN IN TOTAAL AUTOMATISERING Sytha Ballet- en fitnessmode GRANDIOZE OPRUIMING Balletpakken van 9.95 enz. enz. Zie onze advertentie elders DWS wil in 1990 de eredivisie be- 00 Fortuna uit de gratie bij wethou der Madern. j Broadway-ster schittert als Evita. 0| Rijnmonders kla- gen minder over stankoverlast. A Schiedammer be licht de 'andere kant' van astrologie. A ABN-Tennistoer- nooi. 30 EDITIES in Zuid-Holland met een totale oplage van 1.300.000 per week zwemles HET BESTE adres Lest in Zwembad Holy, Reigerlaan, Vlaardingen yrf Maandag van 16.00-16.30-17.00 uur V Woensdag van 12.30-13.00/13.30-14.00 uur Inlichtingen: S 010-4349861/01815-4677 of 01815-2234 f SCHIEDAMBij de Schiedamse werf Wilton-Fijenoord is zondag de 252 meter lange vrachtvaarder Yarrawonga gearri- verd. De Cyprische bulkcarrier was op de Atlantische Oceaan, ten westen van Ierland, in problemen gekomen in zwaar weer. Nadat de motoren van het schip waren uitgevallen dreef de Yarrawonga stuurloos op zee. De bemanning werd door een Amerikaanse helicopter van boord gehaald toen in de storm delen van de scheepsbeplating waren weggeslagen. Een zeesle per van het bergingsbedrijf Wijsmuller in IJmuiden nam het schip vervolgens op sleeptouw. In de beplating van de vracht vaarder zijn twee gaten van respectievelijk 200 en 150 vierkante meter. In een droogdok van Wilton-Fijenoord zal het schip verder worden geïnspecteerd. Als de onderhandelingen tussen de verzekeringsmaatschappij en de eigenaren er toe leiden dat het schip zal worden gerepareerd maakt de Schiedamse werf een grote kans deze order in de wacht te slepen. De Yarrawonga is in 1971 in Joegoslavië gebouwd. VOOR DIEGENEN DIE 'T TOCH NOG NIET WISTEN! MEUBELEN EN TAPIJTEN I... meubelen en tapijten met zoveel meer voordelen! Hoofdweg 18 Capelle aan den Ussel. Tel. 010-4518844 Hillelaan 30-39 t.o. metrostation Rijnhaven Rotlerdam-Zuid, Tel. 010-4852273

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 1