Arthur de Ruiter in PvdA-bestuur MEELOPEN 'Al teveel vergaderd in besloten kring' Banen- en scholingsmarkt tijdens open dagen RMTuS KLEUR BEKENNEN RENAULT INTRODUCEERT DE RENAULT 19. KRACHT MET KARAKTER. Restant voor Zwaluwen en MSV Milieu-expositie zes weken te zien HET ONDERSTEL VAAK NOC GOED! DEPRUS DE HAVENLOODS - DONDERDAG 26 JANUARI 1989 SCHIEDAM Een woord voerder van het Ahold-con- cem heeft tegen directeur Block van gemeentewerken gezegd niet blij te zijn met nieuwbouw van Bas van der Heijden in de binnenstad. Dit is in een brief aan het gemeen tebestuur nog eens herhaald. In afwachting van het stand punt van de gemeente hebben de initiatiefnemers van het ABC-complex aan de Lange Kerkstraat, de architect de wacht aangezet. Het bericht dat het ABC, waarin behalve Albert Heijn ook C&A en Blokker zijn vertegenwoor digd, wacht op de gemeente die de betrokken panden niet snel genoeg leeg krijgt, is ab soluut niet waar. Wethouder Zijdeveld antwoordde dit op vragen tijdens de vergadering van de commissie voor stads ontwikkeling en milieuzaken. Volgens de wethouder verlo pen de verwervingen van de te slopen pandén zoals gepland. Ook is er momenteel overleg gaande met de huurders. De wethouder wilde aanvanke lijk niet in het openbare ge deelte van de commissiever gadering op de kwestie in gaan. Ook de WD-fractie- voorzitter zag liever dat de ontwikkelingen rond het ABC-complex in het besloten gedeelte aan de orde zou ko men zodat de pers er niet bij aanwezig kon zijn. Bezwaar Vooral de raadsleden Bart de Leede (PSP/PPR) en Ulferd Bruseker (CPN) maakten hiertegen bezwaar. „Juist met het oog op het voorkomen van geruchten is het wenselijk dat u vertelt of de verhalen in de pers kloppen", zei De Leede tegen de wethouder. Zijdeveld kwam gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van de raadsleden door in het openbare gedeelte van de ver gadering een tip van de sluier op te lichten. De rest wenste de PvdA-wethouder toch in het besloten gedeelte te be handelen. De raadsleden Bru seker en De Leede stelden geen behoefte te hebben aan verdere informatie in het be sloten gedeelte. De raadsleden mogen immers niets doen met de informatie die tijdens het in besloten kring vergaderen wordt gege ven. Volgens Zijdeveld ging het echter niet om méér infor matie maar over zijn persoon lijke inschattingen wat er achter de wending van ABC zou zitten. CPN-raadslid Bru seker beschuldigde wethouder Zijdeveld van woordspelletjes en verdacht hem er van toch met informatie te komen waar de raadsleden dan over moes ten zwijgen. „Er is in deze zaak al te veel in besloten kring vergaderd", vond ook De Leede. Bruseker en De Leede verlie ten demonstratief na afloop van het openbare gedeelte van de commissievergadering de vergaderzaal. Aan de besloten vergadering wensten ze niet mee te doen. Wethouder Zij develd was zichtbaar kwaad over de opstelling van de raadsleden. De vertegenwoordigers van PvdA, WD en CDA stelden wel prijs op een nadere toe lichting door de wethouder achter gesloten deuren. SCHIEDAM Tijdens de ledenvergadering van de PvdA-Schiedam van don derdag 19 januari jl. is Ar thur de Ruiter gekozen tot nieuw bestuurslid. Hij zal zich voornamelijk gaan be zighouden met de leden werving en ledenbehoud. De komst van dit nieuwe bestuurslid betekent dat het PvdA-bestuur nu elf le den telt. De specifieke taak van dit nieuwe bestuurslid hangt waarschijnlijk samen met het feit dat de afdeling Schiedam van de PvdA slechts 11 leden onder de 25 jaar telt. Ongeveer de helft van het ledenbestand bestaat uit mensen van bo ven de zestig. De PvdA heeft reeds twee keer een jongerenorganisa tie gehad, de zogenaamde Jonge Socialisten. Het hui dige beleid is gericht op het onderbrengen van de jon geren binnen dé partij zelf. Er zullen geen pogingen ondernomen wórden om opnieuw een jongerenclub op te richten. De komst van Arthur dë Ruiter'betekent in ieder geval een verjon ging van het bestuur. Ar thur is 24 jaar en studeert maatschappij-geschiedenis in Rotterdam. Hij is de zoon van PvdA-fractielid Huub de Ruiter. Martini's naar bejaardencentrum SCHIEDAM Het Schie- damse muzikale duo de Marti ni's gaat gratis optreden in bejaardencentra. Omdat er te genwoordig steeds vaker op de bejaardenzorg bezuinigd wordt, en de diverse bejaar dencentra dus minder activi teiten kunnen organiseren, zo motiveert Martin Roos, de ene helft van het duo, deze stap. Omdat het optreden voor ouderen toch wel iets anders is dan de twee zijn gewend, is het repertoire aangepast. De Martini's brengen leuke Ne derlandse liedjes zodat het voor iedereen een heerlijk avondje kan worden, aldus Roos. Bejaardencentra, ge zinsvervangend tehuis en der gelijke die interesse hebben kunnen schrijven naar Martin Roos, postbus 398, 3100 AJ Schiedam. De eerste vijf in schrijvingen worden gehono reerd. lkerk I diensten HERV. GEMEENTE: Grote Kerk: 10.00 uur: ds. mevr. A. Baan - Slot. Opstandingskerk: 10.00 uur: ds. G. de Lang; 17.00 uur: ds. D.A. Snijder - Huize Thomas: 10.00 uur: ds. J. Vis ser - Rotterdam. HERV. GEMEENTE KETHEL: Dorpskerk: 10.00 uur: ds. N.J.M. Hoogendijk - Alphen a/d Rijn; 17.00 uur: dhr. G.J. Robbemond - Melis- St. Martinuskerk: 09.30 uur: ds. F. Kalis, m.m.v. Groenoordkoor. NED. PROTESTANTENBOND: Westvest 92: zond. 29 jan.: ds. J. van JOHAN MAASBACH WERELDZEN DING Vrijdag 27 jan., 19.30 uur: ev. E.R. Holder. Zaterdag 28 jan., 19.00 uur: dhr. Rens van Reenen - jeugddienst. WESTLANDDe open da gen op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari in de Rijks Middel bare Tuinbouwschool (RMTuS) in De Lier geven niet alleen een beeld van de oplei dingsmogelijkheden op deze school en andere scholen in het Westland, ruim twintig tuinbouwverwante bedrijven laten zien welke functies zij in de toekomst hebben voor mensen met een tuinbouw- opleiding. Naar verwachting zal de vraag naar leerlingen met een middelbare agrarische oplei ding binnen twee jaar met 12 procent stijgen. De bedrijven die aan de presentatie mee doen proberen aan te geven in welke mate er behoefte is aan mensen in een bepaalde func tie en wat er van hen wordt verwacht. De functies kunnen variëren van een keurmeester bij de veiling tot een mede werker bij de bank. Op elk opleidingsniveau sluit wel een functie aan. Enkele demon- 15 uur. Voor de 1989ste bezoe ker ligt een attentie klaar, straties laten iets van de dage lijkse praktijk zien. In de leslokalen kunnen toe komstige leerlingen en be langstellenden zien welke vakken op een tuinbouw school worden gegeven en hoe de praktijk in het lesprogram ma is verwerkt. Naast de school staat een praktijkkas, waar is te zien hoe een eb-en- vloedsysteem werkt en hoe aubergines groeien op sub straten. Aandacht voor het milieu is terug te vinden in het onderwijs over gewasbescher ming. Het computerspel Ma- nagementgame Westland staat klaar om ermee te spe len. De banen- en scholingsmarkt wordt vrijdagmiddag geopend door het Tweede-Kamerlid J.P.A. van der Sanden, ti lid van de Vaste commissie voor Landbouw. Het publiek kan een kijkje nemen op vrij dag van 19 tot 22 uur en op zaterdag 28 januari van 10 tot 6 jaar plaatwerk ga RENAULT 19 TXE Renault adviseert elf oli Er is weer onderscheid. Voortaan kunt u kiezen tussen een gewone middenklasser en het nieuwe feno meen Renault 19. Een karakter-auto van het zuiverste ras. De Renault 19 onderscheidt zich door z'n kracht. Voor wie een gewone middenklasser gewend is, is de Renault 19 een absolute openbaring. Df. 5 verschillende basismotoren, waaronder de gloed nieuwe 1.4 liter Energy (80 pk) en de 1.9 liter diesel motor (65 pk), zorgen elk voor een acceleratie, trekkracht en dynamiek van ongewone klasse. Het brandstofverbruik van alle (overigens zeer stille) motoren is daarbij opvallend bescheiden. De renault 19 onderscheidt zich zeker ook door z'n karakter. Uiterlijk door z'n stevige, robuuste en tegelijk eigenzinnige verschijning en van binnen door z'n buitengewone gastvrijheid. De renault 19 biedt immers zeer forse binnenruimte in lengte, breedte en hoogte. Met de uiterst riante stoelen hebben de ontwerpers zichzelf weer eens overtroffen. Smaakvolle bekleding, uitstekende ventilatie en sublieme vering maken het kom fort kompleet. De renault 19 onderscheidt zich gek genoeg óók door z'n prijs, die veel lager is dan u op grond van z'n kwaliteiten zou verwachten. Hij is al verkrijgbaar vanaf f 21.900, (inkl. BTW, excl. afleveringskos- ten). In 20 verschillende uitvoeringen. Misschien denkt u erover een middenklasser te kopen. Maak beslist een proefrit in de Renault 19. Dan merkt u dat er wel degelijk onderscheid bestaat. RENAULT %f 0EE?Fr JE LEVEN KLEUR Schiedam; Kreisel Autobedrijven BV, Stationsweg 2, Tel. 010-4377099. WATERWEG - Met een in haalprogramma neemt de KNVB komend weekeinde al vast een voorschot op het her vatten van de competitie. Dat levert ook het uitspelen van twee destijds afgebroken par tijen op. Zo ontvangt Zwaluwen zater dag 's-Gravenzande SV. De wedstrijd begint met een 1-0 voorsprong voor de Westlan ders. Een dag later breien MSV'71 en WOH nog een helft aan hun door een arbi trale blessure halverwege ge staakte duel. De Maassluizers leiden met 3-1. Ook zijn er nog wat oefenwed strijden: donderdag Fortuna- De Hollandiaan (bij Pollux 19 uur); zaterdag DZB-Cion (15 uur), Hoekse Boys-DVO'32 (14.30 uur); zondag Voorburg- Fortuna; dinsdag VFC-Ab- benbroek (bij Pollux 20.30 uur); woensdag Cion-Excel- sior M onder 23 jaar (bij Pol lux 20 uur). VLAARDINGEN De tentoonstelling 'Onder de rook van Rotterdam' zal vanaf 6 februari zes weken in Vlaardingen te zien zijn. De gemeente heeft hiervoor de burgerzaal van het stad huis ter beschikking ge steld. De expositie geeft de ge schiedenis weer van de mi lieubeweging in het Rijn mondgebied. Aan de orde komen onder meer het voormalige natuurgebied De Beer, alsmede diverse aspecten van de DCMR, die het milieubeheer in deze regio in het oog houdt. Al eerder konden belang stellenden in Rotterdam kennisnemen van de expo sitie. In het natuurmuseum werd 'Onder de rook van Rotterdam' gepresenteerd ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan van de Vere niging tgen Milieubederf in en om het Nieuwe Water weggebied. Diezelfde vereniging heeft de gemeente Vlaardingen eind '88 de zwarte zak voor milieubeleid gegeven. Klaarblijkelijk hebben de bestuurders geen rancune- Zij stelden de burgerzaal immers zes weken lang te herschikking en hebben zelfs de afdeling voorlich ting opdracht gegeven de publiciteit omtrent de ex positie te verzorgen. Belangstellenden kunnen overigens vanaf 6 februari een kijkje nemen. Uw bankstel heeft U jaren geleden met zorg, en afgestemd op uw persoonlijke smaak, gekocht. Echter de zittingen zijn versleten, de vulling is ingezakt, de veren springen door de voering, kortom u bent toe aan een nieuw bankstel MAAR.. het onderstel is nog zo goed,het past nog prima bij, etc. SPECIALIST IN HET 0PNIEUW STOFFEREN Hier passen wij in het verhaal. We stofferen uw banken, fauteuils, eethoekstoelen in leer en meubelstof. OPNIEUW U leest het goed, opnieuw: uw oude zittingen worden niet overtrokken, nee er worden kompleet nieuwe kus sens gemaakt naar eigen smaak maat en voorkeur. U kunt uw bankstel, fauteuil een kompleet nieuw aanzicht geven of totaal de stijl veranderen. Keuze uit de laatste woontrends, bankstelkussens in meerdere modellen. Een prijsvoorbeeld: In leer v.a. 360.- per stel (180.- per kussen) in meubelstof v.a. 195.- per stel (97.50 per kussen). 3 Jaar garantie op leer, stof en vullingen. DUS EEN NIEUW BANKSTEL VOOR DE HALVE PRIJS Bij aankopen vóór 1 mei 1989 en een minimale besteding van 1000.- ontvangt u een exclusief kado (t.w.v. 60.-) Bel ons voor meer informatie of kom langs... DAN ZIET U WAT WE DOEN! Wilhelmiriastraat 65 - Lekkerkerk 4 Tel. 01805 - 1144 b.g.g. 3730 Showroom geopend vrijdag en zaterdag 20 VINDT U ONS.. Richting Van Brienenoordbrug, - Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel V^-Tr Lekkerkerk/Schoonhoven. fcd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 22