Correct lyjmt'.iBergweg 110 12 Prima verzamel CD's in één klap voor yy.~ 'En Route' verzorgt vakanties voor kinderen in achterstandsituaties 1 4.90 43.50 eet 't niet heeftvergeet 't dan maar! Inwoners Rijnmondgebied klagen minder over milieuvervuiling Pakket van 12 verzamel CD's 99.- Pakket van 6 verzamel CD's 55.- WËE& - (T|1r>E HAVENT iOODS Jongelui worden geconfronteerd met eigen verantwoordelijkheid Cursus Klinische Psychologie DCMR:'Oorzaak is nog onduidelijk' UONUtHUALi d<ó JANUAHl 1989 Radio Correct kocht een restant partij verzamel CD's waarvan u nog voor de krokus vakantie of de wintersport kunt profiteren. Met bekende artiesten, en van goede kwaliteit. Wij stelden een pakket van 12 of 6 CD's voor u samen met o.a. soul muziek, love songs, rock en roll, gezellige gouwe ouwe, film muziek en jazz. Geen losse verkoop, uitsluitend verkoop van samengestelde pakketten. Wees er snel bij, want op op. Fantastische m „u-,«"«-SINGLE VAN DE WEEK TINA TURNER Addicted to love Fantastische maxi CD-single met drie live nummers: Addicted to love Overnight sensation Legs Correct Ruimt Prijs TDK SA-90 CHROOM AUDIOCASSETTE getest is. Nu kunt u nog profiteren Eén van de best verkochte chroom audiocassettes, die door veel opnamen-liefhebbers geprezen wordt, en al vele malen als beste in een aantrekkelijke prijs. 10 VOOR PHILIPS UCII90 CHROOM FUJIDR 90 FUJI FR 90 CHROOM TEAC SOUND 52 DIV. KLEUREN MAXELL UD190 MAXELL XL II90 CHROOM -GOED GETEST MAXELL MX 46 METAL MAXELL XL IIS 90 SONY HFS-60 SONY HFS-90 SONY UX-90 CHROOM SONY UX-S 60 SONY METAL ES-90 TDK SA-90 CHROOM THAT'S RX-90 BASF FERRO EXTRA 160 BASF CHROOM SUPER II90 P.STUK 3 VOOR 10 VOOR 3.50 9.95 27.50 2.95 8.50 22.50 4.75 13.50 44.50 4.95 13.95 37.50 4.95 13.50 39.00 3.50 9.95 29.50 5.50 15.00 45.00 5.95 16.50 49.50 6.95 19.50 59.50 3.50 9.75 29.00 4.50 11.50 35.00 5.50 15.00 35.00 4.95 12.95 42.50 18.95 52.50 159.00 1.95 5.50 17.90 2.50 7.25 21.00 5.50 15.00 43.50 3.95 11.00 35.00 2.45 6.95 19.95 6.50 15.95 42.50 Elektronisch winkelen: Correct informatie A Iq en aanbiedingen Viditel Videotex nr. 66614 r\ IO L/Ui ROTTERDAM/SCHIE DAMKinderen in achter standsituaties hebben ook recht op vakantie. Dit vindt de Stichting En Route. Om die reden verzorgt deze instelling, in nauwe samenwerking met de Kinderbescherming, jeugd hulpverleningsinstellingen als club- en buurthuizen en het onderwijs voor in Nederland wonende jongeren vanaf 12 jaar, voettochten, wildwater- kanotochten en overlevings tochten in Frankrijk. De acti viteiten vinden plaats vanuit de thuisbasis van En Route: het landgoed 'Lemerie' nabij de plaats Gurat in de streek Charante. Om dergelijke toch ten, waarin de deelnemers worden geconfronteerd met de eigen verantwoordelijk heid te kunnen blijven maken is een steunfonds opgericht. „Het enige dat de kinderen tijdens deze vakantie niet mo gen doen is luieren", zegt Pe ter Franken, voorzitter van de Stichting En Route. „Het idee om actieve, en vooral tochten onder eenvoudige omstandig heden te organiseren ontstond in 1987 bij enkele enthousias te wandelaars. Zij allen zijn werkzaam in de kinderhulp verlening. Uit de opgedane er varingen bleek dat door het primitieve karakter van de tochten wordt ervaren wat warmte, koude, natheid, ver moeidheid en discipline echt betekenen. Door medeverantwoordelijk heid te dragen bij het maken van plannen, het organiseren én het tot een goed einde brengen van de gemaakte keuzes, krijgen deelnemers de mogelijkheid eens succes te behalen in plaats van steeds met falen en fouten maken te worden geconfronteerd. De jongelui zullen, waarschijn lijk voor de eerste keer in hun leven, ontdekken dat ze veel voor hun leeftijdsgenoten kunnen betekenen en op an dere momenten ook weer van elkaar afhankelijk zijn. Om de kinderen goed te begeleiden bestaat 'een kamp' uit slechts 12 kinderen en 2 begeleiders. Op die manier heb je de groep goed onder controle en kun nen er geen vervelende voor vallen voordoen". De tochten van En Route vin den het hele jaar plaats. De deelnemers overnachten in tenten en slapen in slaapzak ken die ook ver beneden het vriespunt behaaglijk warm zijn. Al wat noodzakelijk is voor deze avontuurlijke tocht wordt in rugzakken meegeno men, zoals (weinig) kleding, bord en bestek, een gedeelte van de proviand, een slaapmat en een gedeelte van de tent. Franken: „Tijdens de tochten heeft niemand een speciale taak. Iedereen helpt iedereen. Ook het bereiden van de maaltijden en het kamp schoonhouden wordt geza menlijk gedaan. Steunfonds De tochten worden in Neder land goed voorbereid door middel van dia's en gesprek ken. Ook na de tocht wordt aan de hand van foto's de tocht geëvalueerd. Vooral de individuele leerpunten komen dan aan bod. De activiteiten van En Route zijn zeer geva rieerd. De kinderen krijgen de gelegenheid om te zwemmen, surfen, kanoën en wandelen. Voor de wat oudere groepen bestaat bovendien de moge lijkheid om aan tochten dooi de Pyreneën, fietsen, kanoën en speleologie, het grot- en karstenonderzoek deel te ne men. De kosten van een kamp bedragen voor 10 dagen f 400.- per kind. Franken: „De ervaring heeft geleerd dat de ouders van kin deren waar wij ons op richten vaak, ondanks de goede wil, niet in staat zijn dit bedrag op te brengen. Daarom is onlangs Steunfonds En Route opge richt. Het steunfonds gaat proberen via collectes en do naties geld bijeen te brengen om het initiatief van En Route op langere termijn te kunnen continueren". Het secretariaat van de Stich ting En Route is gevestigd aan de Rotterdamsedijk lOd in Schiedam. Het telefoonnum mer is 010-4151562. Op een ongevaarlijke manier spelevaren op een meertje. Kamperen in de Franse streek Charante. ROTTERDAM— De psycho loog, drs. P. Prudon, start woensdag 15 februari een cur sus Klinische Psychologie in Hotel Central aan de Kruiska de 12. Deze cursus is bestemd voor zowel leken als beroeps matig geïnteresseerden en heeft tot doel de cursist meer inzicht te geven in emotionele, neurotische en psychotische problematiek. De cursus wordt gehouden op 12 woensdagavonden in het tijdvak 13 februari tot 14 mei. Er worden twee groepen ge vormd op grond van het oplei- dings/ontwikkelingsniveau. Van 18.30 tot 20.30 voor havo niveau; van 20.45 tot 22.45 op vwo-niveau en hoger. De prijs voor de cursus bedraagt 275 gulden. Voor telefonische in lichtingen of een folder kan men zich richten tot drs. P. Prudon, telefoon 4665790. VLAARDINGEN— Inwo ners van het Rijnmondge bied hebben vorig jaar minder geklaagd over mi lieuvervuiling dan in 1987. Het aantal klachten dat bij de Dienst Centraal Milieu beheer Rijnmond (DCMR) het afgelopen jaar binnen kwam is met ongeveer 2000 afgenomen. In 1988 kwa men er ongeveer 8000 tele foontjes binnen van men sen die klachten hadden. Met name de stankoverlast is aanzienlijk afgenomen. En daarvan is de terugloop voor een groot deel toe te schrijven aan het vertrek van de Gekro in Overschie. Anderzijds hebben bedrijven in het Rijnmondgebied maat regelen getroffen om de stan koverlast te beperken. Penn- walt Holland gevestigt in het Botlekgebied bijvoorbeeld, een bedrijf dat een bepaalde stof toevoegt aan gassen, heeft getracht de uitstoot te mini- 1 -#* Bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) kwamen ii 1988 minder klachten binnen dan in het jaar daarvoor. De oorzaak van de afname van stankoverlast is nog niet bekend. Stringentere milieumaatregelen kunnen volgens de milieudienst een rol hebben gespeeld maar even zo goed kan de 'klachtenmoeheid' van de Rijnmonders van invloed zijn. maliseren. Met name Vlaar- dingen ondervindt veel hinder van dit bedrijf. Wat de oorzaak van de afna me is bij de DCMR nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk hebben stringentere milieu maatregelen een rol ge speeld". Maar ook het weer, het aantal bedrijven dat over last veroorzaakt, de inciden ten, kunnen van invloed zijn", zegt Marie José van Lent, voorlichter van de milieu dienst. Klachtenmoeheid zou eveneens een oorzaak kunnen zijn", voegt zij er aan toe. DCMR gaat in ieder geval alle gegevens naast elkaar leggen, zodat er een beeld kan ont staan van de oorzaak. Exacte cijfers over het aantal klach ten heeft DMCR nog niet. Het jaarverslag over 1988 zal pas in mei gereed zijn. Hans de Goede van de Zuid hollandse Milieufederatie vreest echter voor een ver slechtering van het milieu in het Rijnmondgebied. Het was hem afgelopen donderdag toen hij een voorlichtings avond van bewoners over Rijksweg 19 bijwoonde, opge vallen, dat de stankoverlast in vergelijking met 25 jaar gele den aanzienlijk minder was geworden. „Maar als de voorgenomen plannen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om Rijksweg 19, een tweede Be- neluxtunnel, de eventuele aanleg van de Blankenburg tunnel ten westen van Vlaar- dingen en misschien in de toe komst ook Rijksweg 24, te re aliseren, verwacht hij een toe name van zowel stank- als ge-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 2