DWS wü in 1990 de ere-divisie bereiken VERHUISD Sparta-Willem 2 mé S5®ra STOkT FORTUNA UIT DE GRATIE ii mvi w i[illi >1 al M iT Kampioenschap tussen wal en schip Agenda Hermes presteert onder zijn niveau ©DE HAVENLOODS LANGS PE^y WATERWfcp Die club krijgt geen cent Driejarenplan halverwege UFO'Só wil ook meedoen DVO'32 Lichtwedstrijd MSV71-SW DONDERDAG 26 JANUARI 1989 4-583 ly VLAARDINGEN In het clubgebouw van de Vlaar- dingse Scheidsrechtersvereni- ging aan de Marnixlaan vindt op donderdag 26 januari de finale van de spelrégelwed- strijden plaats. Voor de eindstrijd, die om half acht begint, plaatsten zich de jeugdteams van DVO'32, Vlaardingen, De Hollandiaan, VFC, Zwaluwen en RKWIK. Ouderenbiljart VLAARDINGEN - Het ouderen-biljarttoernooi be gint op dinsdag 31 januari aan de tweede ronde. De eindstand van de voorron de was: poule A Stricklede, De Vliet, Emma, DKK B; pou le B De Pijl, Woudhoek, Windmolens, Westerstein; poule C De Vloot A, Westwijk, Marnix, Rozenburg; poule D Vloot B, De Bolder, De Sluis, DKK A. Op dinsdag 31 januari speelt Stricklede tegen De Woud- hoek (10 uur) en De Vloot A tegen De Bolder (14 uur). VLAARDINGEN - Fortuna, dat zich niet wil neerleggen bij de aanvankelijk wel aan vaarde gevolgen van de voet balsanering, heeft het bij wet houder Jan Madern volledig verbruid. „Wanneer die club niet bereid is de consequenties van het in juni genomen raadsbesluit te aanvaarden, dan voel ik er persoonlijk niets voor om voor voorzie ningen op het Fortuna-com- plex ook maar één cent vrij te maken", stelt de wethouder gebelgd. De voetbalsanering heeft door het verzet van Fortuna forse averij opgelopen. Dat dat door de gemeente (en de sportraad) niet in dank wordt afgeno men, is inmiddels duidelijk. Wat is het vervolg Madern: „Ik ben gewend met frustraties om te gaan. De herstructurering leek soepel te verlopen. Het viel me zelf mee, dat het zo makkelijk ging. Het verzet van Fortuna werkt vertragend. Dat had, gezien de medewerking die die club eerst wel verleende, niemand voorzien. Maar voor hun verlangens geldt dezelfde procedure als voor anderen. Die zal men moeten deponeren bij het da gelijks bestuur van de sport raad, waarna het, na het onge schonden passeren van de sportraad, de raadscommissie sport en recreatie en het college - bij de gemeenteraad terecht komt. Wanneer we op die manier uit de problemen kunnen komen vind ik het pri ma. Maar er hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Het is de vraag of dat door de politiek wordt geaccepteerd. Op het stadhuis wordt nu onderzocht wat de kosten van de aange dragen alternatieven zijn. Met voorrang, want het wordt hoog tijd, dat er duidelijkheid komt in deze kwestie". Fortuna voert aan, dat de aan leg van een vierde veld op het complex aan de Marathonweg door de gemeente nooit van tafel gehaald is. Madern: „Ik heb mijn ge sprekspartner altijd heel dui delijk gemaakt, dat het be spreekbaar is, wanneer de noodzaak wordt aangetoond. Nooit heb ik gezegd: hier heb je een extra veld". Is het al duidelijk welke extra kosten de plaatsing van DSS'26 in de Broekpolder met zich meebrengt? Madern: „Dat wordt nu beke ken. Binnen het college van B&W heb ik evenmin nog een bedrag genoemd. Daar heb ik nog slechts mededelingen ge daan over de ontwikkelingen. Anderzijds zorgt plaatsing van DSS in de Broekpolder ervoor, dat een aantal voor zieningen bij Fortuna niet doorgaan, zoals de bouw van was- en kleedruimten, waar- Fortuna heeft het bij wethouder Jan Madern volledig verbruid. „De bouw van extra was- en kleedkamers gaat, als het aan mij ligt, niet Fortuna praat nu met don over inwoning. Is de gemeente daarin gekend? „Vooralsnog ben ik daarbij geen gesprekspartner. Overi gens heb ik Fortuna in een eerder stadium al duidelijk gemaakt welke consequenties het verzet tegen de inwoning van DSS'26 voor hen zou heb ben. Wanneer men nu Cion wil binnen halen, krijgt die club zijn verhuispremie, maar Fortuna heeft nergens op te rekenen". Bij de W Vlaardingen zijn be zwaren tegen de komst van een tweede grote zaterdagclub naar de Broekpolder. Vindt u dat gegrond? Madern: „Bezwaren waren ook tegen het veel minder gro te Cion. Ik zal ze niet plom- verloren naast me neerleggen. Met Vlaardingen voorzitter Maat ben ik nog niet uitge sproken. Ik heb er alle ver trouwen in, dat we op dezelf de golflengte komen". Wanneer moet de herstructu rering voltooid worden? Madern: „Eigenlijk nog dit jaar, maar ik zal het functio neren van welke vereniging dan ook niet de nek omdraai en wanneer dat wordt veroor zaakt door de exercite waar mee we nu bezig zijn. Bij DSS'26 gaat na 1 juni echt het hek niet op slot". „De enige manier om kritiek de mond te snoeren", doceert DWS-handbalster Karin van der Brand, „is winnen". Het is tevens de beste remedie om de vrouwen van coach Nol Verhoeff uit het dal te halen, waarin ze door eigen toe doen terecht zijn gekomen. „Want", schetst ze, „verliezen is tot daar aan toe. Het gaat om de manier waarop". Na de verloren partij tegen Animo viel Verhoeff behoor lijk uit zijn rol en ruilde zijn kalmte voor nijdige verwij ten aan het adres van zijn vedetten. „Terecht. Het collec tief was zoek. Los zand, hè. Er was faalangst en aanvallen leidden tot niets. Het lukte niet meer". Dat mondde uit in een sessie, waarin via een openhartig gsprek de rijen gesloten werden. Het had meteen effect. Kwiek Sport werd de dupe. DWS was als torenhoge favo riet aan de competitie begon nen. Had Kristel van der Vel de en Diana Niemantsverdriet gehaald ('maar die kunnen het team niet op eigen houtje win nend maken') en moest om de dienstregeling van het drieja renplan te volgen in de top van de eerste divisie finishen. Dat nu dreigde te mislukken. „Halverwege het seizoen blij ken we steeds de grootste moeite te hebben om de conti- nuiteit vast te houden", con stateert ze. „Vorig seizoen kenden we dezelfde inzin king". begon- door GERARD S. VERVER meer, omdat we hem nooit eerder zo te keer hadden ho ren gaan. We wisten niet beter of hij was een vrij rustige vent". Het maakte meer in druk, dan het gemor van de aanhang. „Zolang ik weet, dat we er zelf niet met de pet naar gooien, onderga ik het vrij nuchter. We trainen niet voor niets driemaal per week: we willen ook alleen maar win nen. Dan is het goedkoop i w DWS-aanvoerder Karin van der Brand (links) en voorzitter Huib Zandwijk rekenen erop, dat het huidige seizoen, ondanks de te genvallende resultaten, toch nog een derde plaats oplevert. Het driejarenplan gaat ervan uit, dat Rustige vent kritiek te spuien. Echt, daar kan ik me over opwinden". De grilligheid van de achter ban irriteert ('dezelfde men sen staan vooraan als het weer MAASSLUIS Het door de Rotary Club gelanceerde toer nooi om het Open voetbal kampioenschap van Maassluis gaat dit jaar vrijwel zeker niet door. Dat wordt veroorzaakt door het afzeggen van Excel sior M, Rozenburg en Maas dijk, die op zaterdag 19 augustus al elders verplich tingen hebben. Het toernooi moest een ver volg worden van de reeks wedstrijden, die Excelsior M en VDL om beurten jaarlijks tegen een toonaangevende te genstander (veelal een betaal de club) speelden. De recette was dan bestemd voor een goed doel, dat door de stich ting "Tussen Wal en Schip' werd gekozen. De Rotary Club bedacht het toernooi, omdat, zegt Bas Bouter, "ervoor gewaakt moet worden, dat de formule ver moeid raakt. Het misstaat niet om na zes jaar eens te vernieu wen". Het idee werd echter te laat gelanceerd. "Dan volgend jaar maar", meldt de heer Bouter. Binnenkort beraadt het Rota- ry-bestuur zich over een alter natief. "Dat kan die bekende wedstrijd tegen een ere- of eerste divisieclub zijn. Willem II (red. dat zich twee jaar gele den liet verontschuldigen) heeft nog wat goed te maken. Ook denk ik aan een Belgische tegenstander". goed gaat') maar tast toch het sfeertje binnen de groep geenszins aan. De enige kant tekening, die de aanvoerder kan plaatsen is, dat de groep niet echt een vriendenploeg vormt. „Verder verwijt ik niemand, dat het enige tijd niet is gelukt om te winnen. We zitten er zelf ook mee. Er wordt inten sief getraind. Onvrede ont breekt. Gelukkig winnen we nu van Kwiek Sport. Wellicht is dat de ommekeer en levert het zelfvertrouwen op. Ik kan anders geen oplossingen ve- zinnen, die ons op een andere manier op het goede spoor zetten". In de subtop Binnen DWS draagt Karin van der Brand verschillende petten. Immers naast speelster en aanvoerder is ze ook voor zitter van de technische com missie. „Die functies bijten el kaar niet. Mede, omdat het beleid voor de selectie wordt gemaakt door het hoofdbe stuur". Wel staat ze vierkant achter de plannen, die van DWS een ere-divisionist moe ten maken. Om op schema te blijvem, zou het team nu in de eerste divisie in de subtop moeten eindigen. „Hoewel we behoorlijk ach terop geraakt zijn, kan het nog", oppert ze optimistisch. „Maar dan moeten we alle nog resterende wedstrijden wel winnen". DWS kwam vorig jaar als de butant opvallend goed uit de startblokken. „De tegenstan ders kenden ons niet en daar hebben we dankbaar van ge profiteerd. In de tweede helft zijn we met gelijke munt te rugbetaald en hebben gerouti neerde ploegen ons terugge pakt. Geen probleem hoor. Zoiets moet je incalculeren. In deze competitie willen we ver der komen en tonen, dat de training rendement gaat ople veren". Dan echter ontbreekt het collectief. Ze meent, dat een virenden- ploeg merkbare uitstraling heeft. „Wanneer je SEW bezig ziet, dan kijk je naar een har monica. Die meiden kunnen op iedere plaats functioneren. Vangen elkaar op. Het maakt niet uit waar het spel zich af speelt. Wij zijn nog niet aan de ere-divisie toe. Daar zouden we door de mand vallen. Bo vendien hebben we een te smalle basis. Enorme kloof Daaraan wordt gewerkt. Ex tern, maar ook intern door het naar de selectie overhevelen van jongeren. „Om ze alvast te acclimatiseren. De stap van hun divisie naar die van ons is mentaal en fysiek tamelijk groot. Waarbij komt, dat het tweede team nauwelijks een redelijk alternatief vormt, omdat er een forse kloof zit tussen het eerste en de reser ves. Vandaar, dat er veel ge daan wordt om het tweede ho gerop te brengen". Dat zou ook de 'ouderen', die de selectie verlaten, een deugd doen. Karin van der Brand: „Zelf verwacht ik al drie jaar een seintje van het klokje van gehoorzamheid. Dat heeft nog niet geluid en daar ben ik best blij om, want het tweede speelt nu nog slechts in de af deling en dat trekt me niet. Daarvoor ben ik te fanatiek". Toch zal DWS dadelijk, wan neer voorzitter Huib Zand wijk zijn zin krijgt, op zeker drie plaatsen wijzigen. Zegt hij: „De komst van een Poolse topscorer is nagenoeg zeker. Ook kunnen we een Neder landse international inlijven. Die is 26. Nee, nog geen naam. Er zijn meer kapers op de kust. Daarnaast is er zeker heid over een 24-jarige top per, die een jaar niet heeft ge speeld". Geruchten Zandwijk hoopt het nieuwe DWS al in het Rijnmond-toer nooi, dat op dinsdag 14 april begint, te kunnen presenteren. „We hebben de huidige selec tie inmiddels ingelicht. Ge woon, om te voorkomen, dat ze het dadelijk uit het geruch tencircuit horen. Voor zover ik het heb kunnen waarne men, heeft het niet voor on rust gezorgd. Temeer, omdat enkelen toch al het voornemen bleken te hebben, om te stop pen". Het moet DWS, dat onlangs een exclusief contract sloot met kleding- en sportschoe nenfabrikant Quick en ge steund wordt door 23 spon sors, aan het einde van het volgende seizoen via een kam pioenschap aan een plek in de ere-divisie helpen. Zandwijk (hij was dertien jaar bestuurs lid bij SW) steekt veel tijd in dat ideaal. „Rijnmond heeft ruim een miljoen inwoners, maar het ontbreekt aan een echte hand baltopper. UVG? Het steunt op een sterk collectief maar is geen topclub. Mede, omdat het er naar mijn mening aan goed management ontbreekt. Wij hebben een driejarenplan. Dit is het tweede jaar en on danks de hopelijk nu afgeslo ten reeks tegenvallende resul taten, liggen we redelijk op schema. Bovendien komt de versterking eraan. In 1990 moet de ere-divisie bereikt worden. Het is een strak gege ven, maar die druk krijgt het team wel mee". De voetbalvereniging De Hollandl aan organiseert op zondag 29 ja nuari in park 't Nieuwelant het Dickhoff-wlntertoernool. SCHIEDAM De bij de Ne derlandse Culturele Sport bond aangesloten zaalvoet balvereniging UFO'86 meent, dat het ten onrechte wordt ge weerd uit het toernooi om het Schiedams zaalvoetbalkam pioenschap. UFO-woordvoerder Cees Kroone noemt de uitsluiting zelfs discriminatie. Temeer, omdat de KNVB zo is hem door NCS-diecteur Van der Heuvel verteld de NCS on langs officieel heeft erkend als organisator van zaalvoetbal wedstrijden. Dat laatste is volgens toer- nooi-organisator Ruud Kooij- mans niet juist. „De KNVB en de NCS zitten rond de tafel. Van een erkenning is nog geen sprake. Daar ligt op het pro bleem. Het kampioenschap wordt namelijk gespeeld on der auspiciën van de KNVB afdeling Rotterdam. UFO is niet aangesloten bij de voet balbond en dat is een beletsel om hen als deelnemers op te nemen". VLAARDINGEN- Het be stuur van DVO'32 heeft de se lectie zaterdag officieel beves tigd dat trainer Piet van Miert aan het einde van het seizoen afhaakt. MASSIEF EIKEN MEUBELEN Cs Ontworpen en vervaardigd door VERMAAS Zn. Ambachtelijke Meubelmakers. :W; exclusief verkrijgbaar bij: Geopend: ma t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Vrijdagavond koopavond, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur ahaven N.Z. 27 - Vlaardingen - tel. (010)4343006 lere haven', n.l. bij havenbedrijf VI. ooat! donderdag 26 januari t/m woensdag 1 februari VOETBAL: zaterdag: Zwaluwen-Graven- zande SV (14.30 uur), Herkingen-TSB, Groote Lindt-Satelliet. Zondag: De Hollandiaan-Schipluiden (14 uur), Schiedam-RKWIK, Martinit-VFC. ZAALVOETBAL: maandag Schiedam- se Boys-BKB; woensdag Westwijkhal 21 uur HVO-GSS, 21.40 uur SDV-RKWIK, 22.20 uur Olympus S-DVO'32. WATERPOLO: zaterdag Duck-YZC (h), WVH-WIK (h); zondag Kolpabad 15.30 uur Viking-Lansingh (d). KORFBAL: zaterdag Animo (S)-Oran- je Nassau, Westwijkhal 20.15 uur Spirit- Bolnes; zondag Westwijkhal 14.45 uur Vlaardingen-Kwiek (H). HANDBAL: zondag Vires-De Hollandi aan (h), Atomium-De Hollandiaan (d), Westwijkhal 13 uur WIK-Oase (d), 14 15 uur WIK-Snelwiek (h). VOLLEYBAL: donderdag Ervea-Holy (h); zaterdag Sliedrecht-Rijnmond (h). BADMINTON: zaterdag Westwijkhal 14 uur Refoba-Nieuwerkerk. VOETBAL: zaterdag: Go Ahead Eagles- SW< (b) GSS-Zuidland (13 uur), GTB- SVDBR (13.30 uur). Zondag: SFC-SJC (14.30 uur), Laakkwar- tier-SW (am), DHS-VOB (14.30 uur), Schiedam-RKWIK (14 uur), Martinit-VFC (14 uur), (b) Olympus S-Siod (14 uur), (b) DRZ-Demos (14.30 uur), (b) Ursus-FCS (14.30 uur) (b=bekerwedstrijd). ZAALVOETBAL: maandag Heineken- Ursus, SCR/Zwart Wit-HBSS, Margriethal 19 uur Schiedamse Boys-BKB, 19.45 uur PPSC-HWD, 20.30 uur SFC-Reedijk, 22.10 uur SVDPW-WK; woensdag Den Dam-Hermes DVS, Vlaardingen West wijkhal 21 uur HVO-GSS, 22.20 uur Olympus S-DVO'32. WATERPOLO: zaterdag NVA/HHC- SZC (h). KORFBAL: zondag DKC-Succes. SQUASH: woensdag Leyens 3-Klaver- stede (h). DAMMEN: zaterdag de Viermolens 12 uur Schiedam-RDG. HANDBAL: vrijdag Margriethal 19 uur DWS-UVG (h); zondag SEW-UVG (d), Meeuwen-HVC (h), Treffers 2-HVC (d). VOLLEYBAL: zaterdag ZVH 2-Rijn- mond 2 (h), Intermezzo-Rijnmond (d). BADMINTON: zondag Bavel 3-TSF VOETBAL: zaterdag: ZW-Maasdijk, Hel- levoetsluis-VDL, Vitesse D-Excelsior M. Zondag: HWD-VDL, Hoek van Holland- GDS (14 uur), MSV'71-WOH (14.30 uur). ZAALVOETBAL: maandag Poortu- gaal-Excelsior M, Wethouder Smithal 20.30 uur MSV'71-HMSH. KORFBAL: zaterdag Vriendenschaar (B)-Dijkvogels, Olympiahal 16.30 uur CKC Maassluis-Quick (D), sporthal Maas land 17.15 uur ODO-HKC. BASKETBALL: vrijdag Dragons-Ele- mentum/GE (d); zaterdag Goba-Elemen- tum/GE (h). HANDBAL: zondag Olympihal 11.15 uur Unitas-Vires 2 (h), 12.30 uur Unitas- ADO (d). VOLLEYBAL: zaterdag SpIrit-MVC (h^Olyrnpiahal 14.30 uur MVC-Lekker- BADMINTON: zondag Asterix 2-BC Sporthuis Ben Hakker Hoogstraat 125 - Schiedam Rucanor De Havenloods SCHIEDAM De 5-0 zege op HMSH bezorgde Hermes DVS in december de Bal-van- de-maand. De omvang van de uitslag geeft echter een verte kenend beeld van de presta ties. Die zijn namelijk nogal grillig en zorgen ervoor, dat er in de eerste klas uiterst mo daal geacteerd wordt. Opmer kelijk is, dat de Schiedam mers uit nog geen punt oogs ten en op Harga ongeslagen bleven. Toch heeft het team, meent aanvoerder Addie Bijl, de po tentie om in de subtop mee te draaien. „Maar het lukt ge woonweg niet om in de sterk ste samenstelling een vuist te maken. Vanaf het begin liep het niet en dat heeft ertoe ge leid, dat er werd teruggegre pen op de werkers binnen de selectie". Bijl wijst bovendien en met afgrijzen naar de barre om standigheden op het trai ningsveld. „Ook dat speelt een rol. We staan steeds tot aan de enkels in de modder. In het begin van het seizoen zijn we uitgeweken naar Strijen, maar dat is niet vol te houden. Daar konden we dan tactisch bezig zijn. Laatst hebben we op kunstgras geoefend, dat is Addie Bijl rechtsneemt de 'Bal-van-de-maand' over van Ben Hakker. Trainer Geert Meijer middenkijkt toe. een verademing. Als het op de training goed gaat, levert dat in de wedstrijd meer spel vreugde op. Wanneer er kon worden gescoord uit de situa ties, waarop in de training ge oefend is, dan geeft dat vol doening". Voor trainer Geert Meijer zijn de trainingsomstandigheden ook de voornaamste reden om Hermes al na een jaar de rug toe te keren. Hij gaat terug naar DCV. Over zijn vertrek MAASSLUIS SW-voor zitter John van Dijk zal op donderdag 2 februari om half acht met een draai aan de schakelaar officieel het licht rond het hoofdveld van MSV'71 ontsteken. Vervolgens speelt de afde- lings-eersteklasser tegen SW, dat heeft beloofd met de com plete selectie (onder meer Pier Tol, Keje Molenaar en doel man Peter Gerards) naar Maassluis af te reizen. De toe gang is gratis. Met het duel tegen de Schie damse eerste-divisieclub zet MSV'71 de kroon op het werk, dat in november startte met de sponsorloop van selectie. zegt hij in de Krimpense editie van deze krant: „Wanneer je steeds in de modder staat, kan je niet zeggen, dat je optimaal bezig bent. Er zijn echter meer redenen om Schiedam te ver laten. maar die ventileer ik niet in de krant. Ik heb geen trek om mensen voor de sche nen te schoppen". Het vertrek van Meijer wordt door Addie Bijl en met hem de gehele selectie betreurt ('een kei van een trainer'), maar hij heeft begrip voor zijn argu menten. „Om het veld enigs zins begaanbaar te maken, wordt het voor een iedere trai ning met een soort rek geëga liseerd. Echt veel schieten we er niet mee op", aldus Bijl. „Ik vrees, dat er dadelijk spelers gaan afhaken. Lieden, die zeggen, dat ze na een dag wer ken geen zin hebben om in de eigen tijd voor een voetbal training in de modder te gaan De meest exclusieve parfumerie-speciaalzaak van Vlaardingen is verhuisd Ons nieuwe adres: KQRTE_HOOGSTRAAT 21A VLAARDINGEN Parfurmerie Korte Hoogstraat 21A Vlaardingen Tel. 010-4345520

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 5