'Ook bij astrologen veel kaf onder koren' Buitenlandse vrouwen krijgen voorlichting in hun eigen taal Qde havenloods Posthoorn wil nog discussiëren Informatie Wilma Doof kiest voor Golda (2) Schiedammer laat andere kant van astrologie zien Expositie verlengd Wethouder slaat eerste paal Gemeente wil geluidsoverlast" Vlaardingerdijk onderzoeken Punk, rock, swing en soul Open dag SCHIEDAM— Er is een groeiende interesse voor paranormale verschijnse len en astrologie waar te nemen. Sensationeel ge brachte programma's bij een omroep als Veronica hebben er toe geleid dat clubjes en verenigingen die zich met dit soort zaken bezighouden niet over be langstelling hebben te kla gen. Toch is niet iedereen daar even blij mee. "Er is veel kaf onder het koren", vindt Hennie Tiebosch, zelf ook astroloog. "Er zijn mensen die denken geld te kunnen verdienen." Om aan deze ontwikkelingen tegengas te bieden wil Tiebosch op twee lezingen vertellen wat astrologie volgens hem inhoudt. "En dat is zeker niet de horos copen in de bladen." Tiebosch is zelf zes jaar gele den met astrologie in aanra king gekomen. "Ik was be nieuwd wat er in mezelf leef de. Ik heb wat je noemt een moeilijke jeugd gehad en als je ouder wordt treedt er een pro ces in werking." Tiebosch las alles wat hij in boekhandel en bibliotheek over astrologie kon vinden. Zijn drang om te lezen over astrologie werd nog heviger toen zijn eerste zoon op komst was. "Je wil dan we ten welk kind je krijgt", ver telt Tiebosch. Om daar achter te komen maakt een astroloog een ho roscoop. Dat is volgens Tie bosch een symbolische platte grond van de psyche, de geest, van de mens. "De krachten die op de schijf werken zorgen dat we een bepaald gedrag heb ben. In principe hebben alle mensen hetzelfde karakter, alleen de nadruk ligt anders. Een astroloog geeft uitleg waar die zwaartepunten lig gen", vertelt Tiebosch. Om dat uit te rekenen maakt de Schiedammer gebruik van de standen van de planeten en sterren. Ook het moment van geboorte, de plaats en de dag, zijn voor een astroloog be langrijk. Tiebosch geeft toe dat er een geheimzinnig sfeertje rond astrologie hangt. "Mensen denken vaak dat je niet goed bij je hoofd moet zijn om naar een astroloog te gaan", zegt Tiebosch die toch ook ziet dat de mensen er anders over gaan denken. De horoscopen die wekelijks in veel tijdschriften verschij nen vallen volgens Tiebosch niet onder de noemer astrolo gie. "Dat is eenheidsworst. Zo is het niet. De mens is een individu." Er zijn veel vormen van astro logie, legt Tiebosch uit. Hij noemt de voorspellende astro logie, de astrologie die wordt ingeschakeld bij vermissin gen, de uurhoekastrologie en de medische astrologie. Voor al dat laatste heeft de aan dacht van Tiebosch. "Je kan daarmee zien wat de lichaam- lijke zwakke punten zijn", vertelt Tiebosch. "Een stier heeft bijvoorbeeld een zwakke keel. Zo heeft elk teken zijn eigen zwakheid." Spanningsveld Zeker op het gebied van de medische astrologie is er een voortdurend met de wetenschap. "De medi sche astrologie gaat uit van een ander uitgangspunt", ver duidelijkt Tiebosch, die zich zelf ook tot de paranormale genezers rekent. "De mens staat bij ons centraal." Dat ook de paranormale gene zers niet alle patiënten kun nen genezen wijt Tiebosch aan het feit dat volgens hem alleen zwaarzieke patiënten bij de paranormale genezers belan den. "Die mensen zijn vaak op ster ven na dood. Ze zijn eerst bij de traditionele genezers ge weest, vervolgens naar de ho- meopaten en uiteindelijk ko men ze dan bij de paranorma le genezers. Het zijn dan bijna ook nooit mensen met alleen maar een hoofdpijntje." Toch zit er ook onder de paranor male genezers veel uitschot, denkt Tiebosch. Ook de horoscopen in bladen zijn volgens Tiebosch een pro bleem, "Die worden opgeno men omdat er publiek voor is." Hij vindt dat jammer omdat de horoscopen volgens hem de geloofwaardigheid van de astrologen niet bevorderen. Met zijn lezingen wil Tiebosch de andere kant van de astrolo gie belichten. De lezingen vin- Hennie Tiebosch: 'Ook bij paranormale genezers zit veel uitschot.' den plaats op woensdag 1 fe bruari in wijkcentrum de Er ker, Jan van Avennestraat 32, en op donderdag 2 februari in wijkcentrum de Blauwe Brug, Bachplein 560. De lezingen beginnen om 20.00 uur. De toegang bedraagt drie gulden. Het plan voor de drie kantoorflats werd eerder aan de pers gemeld dan aan de gemeenteraad. SCHIEDAM Het plan om achter het NS-station een drietal kantoorflats neer te zetten heeft wethouder Chris Zijdeveld (PvdA) vorige week een confrontatie opgeleverd met partijgenoot Herman Posthoorn. Het gemeente raadslid meldde op de verga dering van de raadscommissie voor stadsontwikkeling en milieuzaken grote moeite te hebben met de gevolgde pro cedure. De raadsleden moesten name lijk via de kranten vernemen Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., HOOFDKANTOOR: Prins Hendrikkade 12-16, Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Kantooruren: maandag t/m donder dag 08.30-17.00, vrijdag 08.30- 16.00 uur. Telefoon (centrale): 010 - 4.699.911 Telex 23196 Telefax 010-4699362. DIRECTIE: Doorn/P. Bakker/J. Pareer WEGENER-bladen verschijnen in Zuid-Holland wekelijks in een totale oplaag van ruim een miljoen exem plaren. Hiertoe behoort: DE HAVENLOODS Verschijnt elke donderdag huis-aan- huis in Rotterdam e.o. in 14 edities. DUO'S (rubrieksadvertenties): 010- 4.699.444 AH Vlaardii KANTOOR: Hoogstraat 122, 3110 ingen, Postadres: postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. 010- 4.346.711 DISTRICTVERKOOPLEIDER: Th.J. Bravenboer (tel privé 010-4.353.883) ACCOUNTMANAGER: G.H. Adams (tel privé 01891-13230) ADVERTENTIEVERKOOP: SCHIEDAM: Hans Ivo (tel. privé: 010-4.650.272). VLAARDINGEN: Hans Post, Nico MAASSLUIS: Hans Post. (tel. privé: 010-4.735.870). REDAKTIE: Hoogstraat 122, 3131 BP Vlaardingen, postbus 306, 3130 AH Vlaardingen. CHEF-RED.: J. Deijbel. RED.: M. Amers, L. Visser. SPORTREDACTEUR: G. Verver (01899-17787) ADMINISTRATIE: Pr. Hendrikkade 12-16, postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam, tel. 010-4.699.911. BEZORGING: I nterlanden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.201 wat er nu van het plan was geworden. Posthoorn had lie ver gezien dat de raadsleden ook hun zegje hadden kunnen doen. Het PvdA-raadslid had enkele maanden geleden kri tiek geuit op het plan zoals het er toen uitzag, het plan is daarop bijgesteld. „Het is volstrekt duidelijk wat de volgende fase is", verkon digde Posthoorn. „Dat is de gronduitgifte. Terwijl de vol gende stap eigenlijk het be stemmingsplan moet zijn. Er valt nu weinig meer te discus siëren". Het raadslid vroeg zich open lijk af in hoeverre het plan was ingegeven door de pro jectontwikkelaar. „Ik ben blij dat we niet altijd zo besluiten. Dat zou dan betekenen dat wij pas onze wensen mogen for muleren als de aanvrager zijn wensen kenbaar heeft maakt". Volgens Zijdeveld echter leidt de gevolgde werkwijze eerder tot het binnenhalen van een projectontwikkelaar dan als er van te voren een bestem mingsplan wordt vastgesteld. De wethouder erkende wel dat in het laatste geval de vormgeving beter door de raad in de hand kan worden gehouden. Posthoorn is daarentegen van mening dat niet de gevolgde procedure heeft geleid tot het binnenhalen van het project maar eerder het besluit van de raad om een nieuwe brug over de Schie aan te leggen waar door de locatie beter beschik baar is. SCHIEDAM In verband met de grote belangstelling is de tentoonstelling Bida i Koló, beeldende kunst uit de Neder landse Antillen en Aruba, ver lengd tot en met zondag 29 januari. Ter afsluiting van de spraak makende expositie wordt er op zondag 29 januari een rondleiding gehouden. De voertaal op deze rondleiding zal zowel Nederlands als het Papiamentu zijn. De Antil liaanse kunstenaar Nelson Carrilho zal tijdens de rond leiding een performance ge ven. Deelname aan de rondlei ding is gratis. De bezichting begint om 14.30 uur. WATERWEG-NOORD— De vraag van buitenlandse vrou wen naar voorlichting over de gezondheid in hun eigen taal neemt toe. Dat heeft het Plaatselijk Educatief Cen trum in de loop der jaren on dervonden. „Het werd ook duidelijk via de eigen verenigingen dat bui tenlandse vrouWpn vrij wéinig wisten over voeding bijvoor beeld", voegt Tineke Brink man directeur van het PEC er toe. „Toen wij drie jaar geleden startten met het opleiden van buitenlandse gezondheids- voorlichters is ook bekend ge worden dat veel migranten die hier wonen de Engelse ziekte kregen, (een ziekte waarbij te weinig kalkzouten in de been deren worden afgezet) waar door bijvoorbeeld kromme be nen ontstaan. Dat was een voudigweg een tekort aan vi tamine A, D en zon". Als antwoord op de groeiende vraag naar meer informatie over gezondheid in de eigen taal werd afgelopen maan- niddag het regionaal steunpunt gezondheidsvoor lichting buitenlandse vrou wen 'Hayat' geopend. En 'Hayat' betekent leven, zowel in de Turkse taal als in het Marokkaans. Vanuit dat steunpunt gaan gezondheids- voorlichters trachten de ge zondheidszorg en migranten dichter bij elkaar te brengen. Het belangrijkste is dat de buitenlandse vrouwen in hun eigen taal worden geïnfor meerd. Het PEC vindt dat er te veel cursussen voor buiten- I Mevrouw T. Dekkinga, beleidsmedewerkster van het Ministerie van Sociale Zaken, opende het steunpunt voor gezondheidsvoorlichting buitenlandse vrouwen. landers worden opgezet door Nederlanders in plaats van buitenlanders. „Jonge meisjes worden wel geïnformeerd over hun gezondheid en wel zijn op school, maar het gaat er om dat we ook de moeders bereiken", aldus Tineke Brinkman. De gezondheidsvoorlichters zullen op verzoek van migran tenorganisaties in de regio in formatie geven. Niet alleen gezondheid komt daarbij aan de orde maar ook zaken als voorlichting en veiligheid in en om het huis, voorlichting over voeding, zwangerschap pen en bevallingen, peuter en babyverzorging, anatomie en sexuele voorlichting. „Aan de hand van voorlich tingsmateriaal leggen ze uit wat er aan de hand is. Dat materiaal is speciaal voor bui tenlandse vrouwen vervaar digd, omdat zij vaak geen idee hebben van dimensies. En als het erg specialistisch wordt voorbeeld een arts inschake len", aldus de directeur van het Educatief Centrum. kunnen de voorlichters, bij- Voor haar is met de opening van het regionaal steunpunt gezondheidsvoorlichting een droom werkelijkheid gewor den, zei Brinkman na afloop van de officiële opening door mevrouw T. Dekkinga, be leidsmedewerkster van het Ministerie van Sociale Zaken. „Ik had nooit gedacht dat bui tenlandse vrouwen in hun eigen taal les zouden geven over gezondheidsproblemen" aldus de PEC-directeur. 'Hayat' is gevestigd in een lo kaal in de Meidoornschool aan de Meidoornstraat 30. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag is het steun punt te bereiken via telefoon nummer: 010-4700470. Alarm POLITIEALARM: 4264666 BRANDWEERALARM: 4264264 KLACHTEN LUCHTVERVUILING EN GELUIDSHINDER: 4733333 AMBULANCE: 4333300 Medische dienst ARTSEN: Telefonische boodschap pendienst, tel. 420.66.11. KRUISVERENIGING SCHIEDAM: Centraal Kruisgebouw v. Swindensin- gel 40, tel. 473.99.00. Halen en bren gen verpleegartikelen op werkdag, v. 15-17 uur, Kruisgebouw: Bachplein 588,010-4706177. Halen en brengen verpleegartikelen op werkdag, v. 8.30-16.15 uur. Inf. weekend dienst, 010-739900. APOTHEEK: Na 17.30 uur en in de weekeinden, tel. 426.40.18. TANDARTSEN: Per 1 jan. bij een tandartsspoedgeval spreekuur: 17-18 uur tel.: 010-4748959 E.H.B.O. Elk weekend dienst Schie- land Ziekenhuis, gebouw Stadhou derslaan 98, tel.: 4733733. STICHTING KRAAMCENTRUM MAASSTEDEN INTERKRUIS: 2e en 4e woensdag v.d. maand van 2-3 uur van Zwindensingel 40. Groenoord en Kethel: elke 1e en 3e donderdag v.d. maand van 2-3 uur wijkgebouw Bach plein. HUISARTSENGROEP DE GORZEN- /NIEUWLAND: Voor spoedgevallen, tel. 426.78.31. DIERENARTS: Dhr. De Kaper, Jan Steenstr. 39, tel. 426.82.34, Dhr. VI- see, Schiedamseweg 41d, tel. 470.40.22, Dhr. v. Eerd, Schoolstraat 7/Warande 99, tel. 473.48.19. Dhr. J. Veltenaar, tel. 010 -471.07.15. Sociale informatie STICHTING GEZINSVERZORGING: tel. 473.28.00, Lange Haven 145 (v.m. Korenbeurs). Dit geldt ook voor de afdeling Alpha Hulpverlening. TELEFONISCHE HULPVERLENING WATERWEGNOORD: Dagelijks v. 13 uur bereikbaar voor hen die in geestelijke of sociale nood verkeren. Tel. 473.11.61. INSTITUUT SOCIAAL RAADSLIE DEN: Broersveld 140, Schiedam, tel. 426.99.57 Spreekuren dinsdag t/m vrij. van 9-12 uur en donderdag van 17-19 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK SCHIEDAM, tel. 473.10.33. SPREEKUREN: BROERSVELD 142, op werkdagen van 9 tot half 6, tel. 473.10.33. NIEUWLAND, diensten centrum 4 Molens, dinsdag van 14-15 uur, tel. 470.55.00 en Nieuwland: Buurthuis, Albardastr. 65, woensdag van 11.00 - 12.00 uur tel. 473.86.71. WEST, de Erker, Jan van Avenne straat 32. Openingstijden 10.00- 12.00 uur. Tel. 426.64.42 of 426.77.76 VOOR BUITENLANDERS, migran tencentrum Het Parkweg, donderdag van 12-14 uur, tel. 426.95.86. FYSIO- THERAPEUTENPRACTIJK Oostsin gel 2, dinsdag van 9.45-10.30 uur. HUISARTSENPRAKTIJK Warande 119, dinsdag- en woensdagmorgen van 10-12 uur, tel. 473.05.88. INDICATIECOMMISSIE BEJAAR DEN HUISVESTING SCHIEDAM: Tel. 426.34.15, Tuinlaan 94, 3111 AX Schiedam. Spreekuren: ma. en woe. ocht. van 9-9.30 uur (Alleen telefo nisch 426.34.15) of voor een per soonlijk gesprek na telefonische a TING GG GD, tel. 473.21.11. STICHTING RECHTSWINKEL: Broersvest 140, tel. 473.03.08, Post bus 312, spreekuren: Iedere woe- .mid. van 2-4 uur, iedere ma.av. van 6-9 uur en spreekuur in de Bever, van Beverenstr. 40, iedere 2e en 4e dins- dagav. v.d. maand van 7-9 uur. BUREAU VOOR RECHTSHULP: Hoogstraat 198, Schiedam, tel. 473.74.33. Open spreekuur: maan- Spreekuur op afspraak: dinsdag avond. TRECHTER: Broersvest 107, tel. 426.52.55. Geeft informatie over uit keringen, kinderbijslag, ontslag, C.A.O.'s, huisvesting etc. 1219, tel. 471.29.68. PRAAT EN CONTACTGROEP: Voor gescheiden mensen, zij die een scheiding ovenwegen en alleenstaan den, tel. 474.48.89 en 474.24.60. DE VROUWEN IN DE BIJSTAND: Komen in Schiedam bijeen elke 2e en 4e vrijdagocht. v.d. maand in het pand van de Hoogstraat 198, Schie- ,.91 na 17 weekends via de wachtcommandant van de gemeentepolitie in uw woon- GEZAMENLIJKE COMMISSIE OU- DERBELANGEN: van A.N.B.O., K.A.B.O., P.C.O.B., secr. Mevr. M. Wagenaar, B K. Laan 210a, 3117 JA Schiedam, tel. 426.35.46. PATIËNTEN BELANGEN VERENI GING SCHIEDAM: Postbus 507, 3100 AN Tel. 473.15.17 tel. spreek uur maandag 12.30-13.30 c derdag 19.00-21.00 u uren dag e >n nacht bereikbaar v 9.30-10.00 u STICHTING GECOÖRDINEERD OUDERENWERK SCHIEDAM: Spreekuren: Centraal Informatiepunt aan en over Ouderen, Tuinlaan 94, tel. 473.19.76, dagelijks van 9-17 uur. Dienstencentrum 'De Vier Molens', Nieuwe Damlaan 766, tel. 470.55.00, maandag van 14-16 uur, donderdag van 14-15 uur. Dienstencentrum 'De Woudhoek', Heijermansplein 35, tel. 470.95.55, dagelijks van 9-16.30 uur. Wijkpost Schiedam-Oost, Franklin- straat 11a, tel. 426.41.95, maandag van 14-15 uur, dinsdag van 9-10 uur. Wijkpost Schiedam-Zuid, Oude r ouderen o.a. aan melding warme-maaltijdvoorziening, Meer bewegen voor Ouderen. (MBvO) en Gilde. REGIONAAL ZIEKENFONDS D.S.W.: 's Gravenlandseweg 555, Schiedam, tel. 427491. Open ma. t/m vrij. ARBEIDSBUREAU NIEUWE WA TERWEG NOORD: Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord, Laan van Bolnes 3, Schie dam. Open voor inschrijving, informa tie en vakaturebank ma t/m vrij. van 8.30-16.00 uur. Bijkantoor Rozen burg, Gemeentehuis, Molenweg 55. Open voor inschrijving en informatie di. en do. van 9-12 uur. Vakaturebank Vlaardingen, Stadhuis Westnieuw- land 6. Open ma. t/m vrij. van 8.45 INTERKERKELIJK BERAAD BAAN- LOOSHEID SCHIEDAM, tel. 470.26.15. INFOWINKEL (De Erker), Jan van Avennestraat 32. Openingstijden: 10.00-12.00 uur, tel. 426.64.42 of 4267776. MELDING RASSENDISCRIMINA TIE: Postbus 711, 3100 AS Schie dam, tel. spreekuur van dinsdag t/m vrijdagaochtend van 9.00-12.00 uur, tel. 010-473.80.80. LANDELIJKE STICHTING OUDERS VAN DRUGSVERSLAAFDENL Tel. hulpdienst 072-152244. Prov. verte genwoordiger: Zuidholland 015- 143901. Contactadres R'dam e.o. SCHIEDAM Wethouder Hans van Kleef heeft maandag de ee.ste paal geslagen voor een project aan de Zwartewaalsestraat in Schiedam- Zuid. Op de plaats waar tot voor kort de Klaas de Vriesschool was gevestigd verrijzen 11 eengezinswoningen. Er hebben zich al véél gegadigden gemeld voor een woning. Van Kleef refereerde in een toespraak na de officiële gebeurtenis aan een recent Haags onderzoek waaruit blijkt dat eengezinswoningen nog steeds in trek zijn. „Voor zo'n woning zijn mensen zelfs bereid te verhuizen naar een andere gemeente", aldus de wethouder. „Kortom, in een stad als Schiedam, met zijn gebrek aan eengezinswoningen, is het bouwen ervan voor een goede aannemer bijna risicoloos". Onlangs riep de wethouder bij een andere eerste paalslag aannemers nog op om meer risico's te nemen. ASTRO PIZZA S 4353811 Achterom 80 (bij afrol) NU 10% KORTING VAKBOND— Na meer dan 25 jaar actief te zijn geweest in de vakbond gaat B. Rijkui- ter per 1 februari zijn functie als penningmeester/secretaris van de Schiedamse afdeling van de Abva-Kabo neerleg gen. Hij zal worden opgevolgd door J.H. Stieger. SCHIEDAM De ge meente gaat onderzoeken of bij een aantal flats aan de Vlaardingerdijk, tegen over de scheepswerf Wil- ton-Fijenoord sprake is van toegenomen geluids overlast. Dat antwoordde wethou der Zijdeveld vorige week op vragen van WD-frac- tievoorzitter Gerard Ver- hulsdonk. Deze zei berich ten te hebben gehoord dat door de toename van het verkeer, en het raadslid doelde daarbij onder meer op de aanleg van de oprit ten ter hoogte van de Vijf sluizen, ook de geluids overlast vergroot zou zijn. Volgens Zijdeveld speelt bij de toegenomen geluids overlast echter ook een rol dat een aantal bomen voor de flats is verwijderd, nota bene op verzoek van de be woners van de flats. Toch heeft de wethouder toegezegd naar de geluids toename te kijken. Overi gens niet door het geluid te meten, zoals Verhulsdonk voorstelde, maar door het houden van verkeerstellin gen. Een snellere methode, aldus de wethouder. SCHIEDAMNa ruim tien jaar vertrekt Wilma Doof uit het Hof van Spaland. De ju welierster heeft ervoor geko zen haar aandacht volledig aan haar twee jaar oude doch tertje Golda te wijden. "Een kind en een winkel runnen hele dagen gaat gewoon niet. Daar ben ik toch teveel moe der voor. Ik mis ook zovee van d'r," zo verklaart zij de ver koop van de winkel aan de firma Hofland op nummer 9. Op jonge leeftijd opende Wil ma Doof in het winkelcentra haar zaak. "Inmiddels ben ik wijzer geworden, heb veel er varing opgedaan in de loop der jaren. Wel heb ik altijd mijn eigen zin gedaan, wat de mensen er soms ook van zei den", zegt de zakenvrouw ge decideerd. Wilma Doof gaf vaak de toon aan in het Hof van Spaland. Zij was de eerste winkelier die het rolluik van de winkel voor grafitti-kunstenaars beschik baar stelde. De Rotterdamse kwam hiermee zelfs in een te levisieprogramma van Son ja Barend. Maar ook kunst en mode werden tussen de collec tie van de eigenzinnig juwe lierster gepresenteerd. 'Wat me bij zal blijven van de tien jaar Hof van Spaland? Dat ik toch heel veel leuke reacties heb gekregen. Het klinkt misschien vreemd, maar mensen blijken toch aan je gehecht te zijn." Overigens zal Wilma Doof haar vaste klanten niet in de steek laten. Op haar privé- adres blijft zij bereikbaar. 'Ik zal het vak niet helemaal vaarwel tien jaar haar zaak aan het Hof SCHIEDAM Niemand min der dan saxofonist Hans Dul- fer treedt vrijdag op in mu ziekcafé Podium. De vermaar de muzikant speelt met zijn band Reflud nummers die vol gens Duif er 'latin-soul-, funk-, bebop-, swing-, punk-, avantgarde-, rock-, disco- en country-invloeden hebben. Zaterdag speelt zich in Podi um, aan de Lange Haven 28, een Antilliaans wintercarna- val af. Een steelband verzorgt de muziek en de organisatie belooft tot 05 uur 'continuous dancing'. Kaarten vijftien gulden (in clusief een cocktail) zijn nóg verkrijgbaar. SCHIEDAM— De model spoorvereniging Schiespoor houdt op zaterdag 23 januari open huis in haar clubgebouw aan de Westerkade 21. Van 10.00 tot 16.00 uur zijn be langstellenden welkom. De clubbaan is na het succes van de vorige open dag weer ver licht. Ook kan men terecht voor reparatie en het schoon maken van locomotieven. Wie thuis treinen heeft op HO- schaal kan deze meenemen om ze op de grote clubbaan te la ten rijden. Tevens is er een beurs met nieuwe en gebruikt spoorwegmateriaal. De toe gang bedraagt een gulden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 7