GJ VVV-bestuur in conflict met Broersveldsoos Schiedams Nieuwsblad rjjs-yj DE HAVENLOODS rVOQRDEELAKTIEi Examenklas doet ervaring op bij restauratie ruïne Herinrichting Pietersteeg Beschuldigingen over en weer U hebt vier dagen de tijd om uzelf een buitenkansje te gunnen. Open Huis Carnaval Ruilbeurs Openingstijden arbeidsbureau Feest ter afsluiting expositie 'Bida i kolo' Afscheid zuster Meijboom Zuster Meijboom stond donderdag in het middelpunt van een receptie Leerlingen van scholengemeenschap Ter Schie waren maandagmorgen al vroeg aan het werk bij de ruïne. Zij worden begeleid door een vakkracht en Peter van Velzen, coördinator van Gemeentewerken. SCHIEDAM De omwonen den van St. Pietersteeg kun nen morgenavond van ge dachten wisselen met de ge meente over het herinrich- tingvoorstel van het stuk grond dat gelegen is tussen de bovengenoemde steeg, de Prinsensteeg en Achter de Teerstoof. Om 20.00 uur komt men bijeen in het stadhuis aan de Grote Markt. Na de recente oplevering van een achttal nieuwbouwwo ningen is het nu tijd om het betreffende gebied her in te richten. Het plan beoogt het gebied in te richten als en plein met een stedelijk karak ter. Dit betekent dat het plein omringd zal worden door bo men en dat er bankjes worden geplaatst. SCHIEDAM Het be stuur van de stichting voor Gespecialiseerd Jeugd- en Volwassenwerk (GJVW) is in conflict verwikkeld met de Broersveldsoos, een club van verstandelijk ge handicapten. De directe aanleiding van deze ruzie is een artikel in deze krant van begin januari, waarin GJVW-voorzitter Piet Kop verschillende uitlatingen deed. De leiding van de Broersveldsoos reageerde daarop met een boze brief aan het GJVW-bestuur, waardoor een reeds gerui me tijd spelend conflict aan het licht is gekomen. Het meningsverschil dateert al uit 1983. Een groepje ver standelijk gehandicapten wil de destijds een zogenaamd zelfstandigheidsproject op starten, maar kreeg geen me dewerking van het GJVW. Dit verschil in inzicht leidde tot een breuk tussen beide partij en en het bovengenoemde groepje van verstandelijk ge handicapten is toen zijn eigen gang gegaan. Deze groep staat nu bekend als de Broersveld soos en bestaat uit ongeveer dertig vaste leden. Aanvanke lijk werd deze groep finan cieel ondersteund door de ou dervereniging, maar deze trok zich terug, door toedoen van het GJVW, aldus Willem Du- mond van de Broersveldsoos: „Het GJVW beweert dat onze financiën niet kloppen, waar door de oudervereniging zich heeft teruggetrokkn. „Laat het GJVW-bestuur deze be schuldiging maar eens hard maken". Boeman De Broersveldsoos heeft nog meer grieven tegen het GJVW. In de boze brief wordt het GJVW-bestuur ervan be schuldigd niet te werken aan de integratie van verstande lijk gehandicapten en niet in staat te zijn projecten op te zetten. Bovendien vraagt de Broersveldsoos zich af wat het GJVW doet met het subsidie geld. De verdenking wordt ge uit dat dit geld opgaat aan de exploitatiekosten van het GJVW-pand aan de Vliegen- straat. De Broersveldsoos heeft in ieder geval nog nooit een cent gezien en meent daar wel recht op te hebben, aldus Willem Dumont, die de huidi ge GJVW-voorzitter Piet Kop omschrijft als een 'boeman'. Niet op de hoogte Piet Kop zelf weerlegt iedere beschuldiging en ontkent aanvankelijk zelfs het bestaan van een conflict. Hij beweert nog nooit van de Broersveld soos gehoord te hebben en niks af te weten van een me ningsverschil in het verleden. De vraag is of een voorzitter die een half jaar in functie is, niet geacht mag worden op de hoogte te zijn ook over het verleden. Anita Dirkzwager, secretaris van de Stichting Zwakzinni genzorg Nieuwe Waterweg en adviseuze van de Broersveld soos, deelt de kritiek op het GJVW: „De nieuwe voorzitter weet van toeten noch blazen en het GJVW maakt andere groeperingen zwart. Het Bergers Interieurs vernieuwt z'n kostelijke interieurcollecties en geeft u van 1 t/m 4 februari de ruimte noar hartelust te zoeken en te vinden Bergers Interieurs in Betitel en Rodenrijs heelt een tomeuze collectie luxe meubelen en woonaccessoires plus representatie! projectmeubiloir En ook Bergers Interieurs vervangt in februari een deel hiervan, beslaande uit magazijnartikelen en licht beschadigde meubelen, voor nieuwe creaties van Europese topontwerpers. Voor u de gelegenheid om voor sterk gereduceerde prijzen een keuze te maken uil een inteneurcollectie die de werkelijke stijl vertegenwoordigt Bergers Interieurs. Een uitzonderlijke klasse. Rodenrijseweg 23-25. Berkel en Rodenrijs, telefoon 01891-15133 Openingstijden Maondog tot en met donderdag van 09 00 tot 17.00 uur. vtijdcg van 09.00 tot 2100 uur Zaterdag 1000 tot 17 00 uur gaat stellen, moet je we ook meer werk insteken.' Het restauratiewerk zal waar schijnlijk dit seizoen worden afgerond. Een groep leerlin gen van een KMBO-school in Rotterdam zal bovendien van de zomer de strook grond tus sen de trambaan en de ruïne gaan bestraten. De volgende examengroep van Ter Schie zal evenwel in '89/'90 nog vol doende karweitjes kunnen verrichten voor Gemeente werken. Directeur Van de Woerd van scholengemeenschap Ter Schie verleent volgaar ne zijn medewerking aan het leerlingproject de ruï ne. 'Maar we moeten er ook wel leerlingen voor heb ben,' stelt hij spijtig vast. Het leerlingenaantal van de opleiding voor Lager Technisch Onderwijs, La ger Huishoud- en Nijver heidsonderwijs en Indivi dueel Beroeps Onderwijs loopt immer terug. Om deze ontwikkeling tegen te gaan, zal binnenkort een voorlichtingsavond voor belangstellende jongeren worden georganiseerd. Zowel het gebouw aan de Nolenslaan 3 en aan de Va- leriusstraat 29 is zaterdag 18 februari van 10 tot 12 uur toegankelijk. bij het Kruiswerk SCHIEDAM 'Zuster' Meij boom werd afgelopen donder dag letterlijk in het zonnetje gezet. De verpleegkundige die bekend staat als een zonaan bidster, kreeg van het Kruis werk Nieuwe Waterweg Noord en haar collega's een cadeau onder couvert aange boden in de vorm van een gro te zon. Het zal duidelijk zijn dat briefjes van vijfentwintig en vijftig daarvoor dienst de den. Mevrouw Meijboom-Padding was gedurende twintig jaar actief als verpleegkundige. „Zij was altijd bereid in te springen waar het druk was. Dat was het verschil met an dere verpleegkundigen, die meestal een vaste wijk had den. De naam 'zuster' Meij boom is dan ook een begrip in heel Schiedam. Ze heeft ook kinderen verzorgd van men sen die zij vroeger ook heeft verpleegd; van generatie op generatie dus", verduidelijkt mevrouw Van Mil, hoofd wij kverpleegkundigen In verband met het bereiken van de zestigjarige leeftijd kan mevrouw Meijboom ver vroegd uittreden, hetgeen bij het Kruiswerk 'met de OBU' genoemd wordt. Dat zij al die jaren met veel plezier gewerkt heeft, was duidelijk door vele patiënten opgemerkt. Op de receptie donderdag in het Kruisge- bouw aan het Bachplein wa- EDITIE 9, DINSDAG 31 JANUARI 1989, 38e JAARGANG, Nr. 5 HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. BIJKANTOOR: HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. ADVERTEER NU BEL VOOR INLICHTINGEN 010-4 699 444 SCHIEDAM Ook in wijk centrum De Erker wordt het carnaval gevierd. De Raad van Elf van carnavalsvereni ging De Rietzeilers, de dans mariekes en boerenkapel 'De Pullekes' zijn vrijdag 3 febru ari present. Carnavalskrakers zullen vanaf 19.30 uur weerklinken en feestvierders kunnen tot 01 uur doorzakken. De leukste verklede man of vrouw krijgt een fraaie prijs en bovendien zal deze avond het witte en zwarte schaap worden geko zen. Toegangsprijs is vijf gulden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij De Erker aan de Jan van Avennestraat 32. SCHIEDAM Dienstencen trum De Vier Molens verzorgt op zondag 5 februari een ruil beurs. Tijdens de beurs kun nen munten, postzegels, prentbriefkaarten, eerste dag enveloppen en stripboeken geruild worden. De ruilbeurs begint om 13.30 uur en de toegang is gratis. Het dienstencentrum bevindt zich aan de Nieuwe Damlaan 766. Vijftiende carna valsoptocht was twee km lang. Afscheid zuster Meyboom A Damclub miste kans en kan kam pioenschap wel verge- DHS theoretisch koploper Weer vragen over reisje naar Antil- 30 EDITIES in Zuid-Holland met een totale oplage van 1.300.000 per week SCHIEDAM Het Geweste lijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord heeft de openingstijden gewijzigd. Met ingang van 1 februari a.s. kunnen werkzoekende zich van maandag tot en met vrij dag tussen 8.30 en 12 uur la ten inschrijven. Voor persoonlijke en telefoni sche informatie zijn de mede werkers van het GAB dage lijks bereikbaar van 8.30 tot 15.00 uur. Bij het Arbeidsbureau, aan de Laan van Bol'Es 3 te Schie dam kan informatie gegeven worden over banenbemidde- ling, scholing, voorlichting en advies over beroepen, oplei dingen, beroepskeuze, te werkstellingsvergunningen en ontslagkwesties Telefoonnummer is 010- 4705300. het hek weghalen, trappetjes en bruggen neerzetten. Het bleek al gauw dat het daarbij niet zou blijven.' Peter van Velzen is begeleider van het project en binnen Gemeente werken gebombardeerd tot restauratiespecialist. Inmid dels heeft Van Velzen een cen timeters dik dossier over de ruïne. Museale functie 'Het project valt binnen een regeling van de provincie Zuid-Holland, die binnenste delijke recreatieve voorzie ningen wilde verbeteren, dus bijvoorbeeld in Schiedam het toegankelijk maken van de ruïne. Wat moesten we met die steenklomp? Die had ei genlijk geen waarde. Op het moment dat je erin en erop kunt klimmen, beleef je zo'n monument veel sterker dan wanneer je achter een hek moet blijven staan. Als je tus sen die muren staat, wordt de historische waarde van de ruï ne duidelijk. Het krijgt een museale functie.' De hekken die jarenlang ver dere verkenning van de ruïne onmogelijke maakten, zijn in derdaad al verwijderd. Ook heeft de steenmassa al dienst gedaan als decor voor een to neelstuk, dat Schiedam een paar dagen in de ban hield. Peter van Velzen: 'Dat is ook het uitgangapunt van dit pro ject. Het is een manier om de burger bij dit monument te betrekken. Neem nou de leer lingen van ter Schie, die fiet sen er anders misschien wel gewoon langs. Nu zijn ze er zelf mee bezig.' De scholengemeenschap Ter Schie aan de Nolenslaan rea geerde destijds gelijk positief op het voorstel van de ge meente. Dit project werd als een 'uitgelezen moment' ge zien om de praktijk van het metselen uit het lokaal te ha len en in de praktijk te plaat sen. Leerlingen van het vijfde leerjaar, die al in het bezit zijn van een A- of B-diploma bouwtechniek, doen tijdens dit project een schat van erva ring op. Motiveren Een ander voordeel is volgens directeur H. van de Woerd dat de leerlingen veel sterker te motiveren zijn. 'Ze dragen nu een steentje bij aan de restau ratie van dat monument. Nor maal moet er voor het examen een werkstuk op school wor den gemaakt, dat daarna weer wordt afgebroken. Dat blijft ondankbaar werk. Op him werkzaamheden aan de ruïne zijn ze echter heel trots. Het is natuurlijk ook niet niks.' Daarbij is een dergelijk leer lingproject financieel aan trekkelijk voor de gemeente. Van Velzen rekent voor: 'Als het volledig door een aanne mingsbedrijf zou worden uit gevoerd, was het hele project veel te duur geworden. Het is nu al vier vijf keer duurder dan was begroot. Je moet de ruïne immers niet alleen toe gankelijk maken, maar ook goed herstellen en opknappen. Zodra je het gebouw open ren collega's maar ook vele oud-patiënten aanwezig. Behalve de zon van geld, waarvoor de verpleegkundige een geschenk naar keuze kan kopen, kreeg mevrouw Meij boom tevens de penning met de Barmhartige Sameritaan erop, als erkenning voor twin tig jaar prima werk. is voor de collectie waa- voor hij zelf op de Antillen werken heeft uitgezocht. De kritische geluiden over dit bezoek zijn wellicht verstomd door het succes van de expositie. De laatste dag van de ove rigens verlengde tentoon- stellng kwamen alleen al honderdvijftig mensen van heinde en ver naar Schie dam. In drie groepen ver deeld zwermden zij door het museum, begeleid door medewerkers van het Ste delijk. De studente Ruby gaf daarbij uitleg in Papia- mentu. De onverwachte belang stelling voor de rondleidin gen veroorzaakte zondag soms wat problemen. Hans Paalman verzuchtte dat het wel het Louvre leek. „Mens, mens wat een toe stand. Het is een va-et- viens", merkte hij op toen een andere groep plaats moest maken voor de vol gende. Halverwege de rondleiding kon het gezelschap een De studente Ruby gaf een rondleiding in het Papiamento, (foto's Rob Mertens). performance bijwonen van de Antlliaanse beeldhou wer Nelson Carillho die overigens in een ballet voorstelling ook niet mis staan had. Een tweede ex traatje voor de bezoekers was de presentatie van de kunstenares Hellen Sing Jago. In de aula van het museum prijkte een felbe- schilderde auto, die zij in opdracht van een dealer heeft bewerkt. Hellen Sint Jago was zondag ook pre sent als een levend kunst werk. Tenslotte maakte Hans Paalman nog bekend dat donderdag het boekwerk - 'Bida na koló' (kleuren van leven) wordt uitgereikt aan de minister van WVC. SCHIEDAM „Anders gaat een tentoonstelling als een nachtkaars uit; nu wordt er een groot feest ge geven", constateerde Hans Paalman, directeur van het Stedelijk Museum zondag bij de afsluiting van de ex positie 'Bida i koló'. De ex positie kende begin decem ber al een bijzondere start met het bezoek van konin gin Beatrix en diverse hoogwaardigheidsbekle ders van de Antillen. Dit was danook de eerste over zichtstentoonstelling van werk van kunstenaars van de Nederlandse Antillen en Aruba. In totaal hebben circa zesduizend mensen 'Bida i koló' bezocht. „Het klinkt wel ijdel, maar deze expositie is echt een schot in de roos. Voor een groot aantal mensen was het ook een complete var- rassing, dat een dergelijke overzichtstentoonstelling kon worden samenge steld". Paalman geniet zichtbaar van de belangstelling die er wordt tijd dat we om de tafel gaan zitten". Dat beide partij en en andere betrokkenen, zo als de oudervereniging, met elkaar gaan praten lijkt inder daad de enige manier om na der tot elkaar te komen. Voor zitter Piet Kop heeft deze sug gestie ter hand genomen en heeft alle betrokkenen uitge nodigd voor een gesprek. Be gin februari zal dit gesprek plaatsvinden en hopelijk ko men beide partijen dan tot overeenstemming, want nie mand is gebaat bij onenig heid, zeker de verstandelijk gehandicapten niet. Monument moet toegankelijk worden resultaat is al duidelijk zicht baar. Aan de kant van de trambaan zijn fundamenten blootgelegd en gerestaureerd die eerder niet te zien waren en ook is de 'steenklomp', de voormalige toren, onder han den genomen. De auto beschilderd door Hellen Sint Jago stond zondag in de aula van het museum. De hoogte van de exploitatiekosten van het pand aan de Viegenstraat is één van de twistpunten tussen de Broersveldsoos en het G.J.V.W. 'Toen het plan voor de ruïne werd gemaakt, dacht men dat het een kwestie zou zijn van SCHIEDAM - Leerlingen van scholengemeenschap Ter Schie hebben sinds maandag j.l. weer de draad opgepakt met hun werkzaamheden aan de ruïne. Al voor het derde achtereenvolgende jaar is een examenklas met specialiteit metselen onder leiding van Gemeentewerken bezig met restauratie van dit monument uit de veertiende eeuw. Het

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 1