Koopvideo in opmars Video Verhuur Top-50 Francois Truffaut in gesprek met Alfred Hitchcock I AmadeuS LIVING PLANET Speelfilmencyclopedie blijft maar groeien Zaken en kinderen: het blijft moeilijk CjDSchiedan^Isgeuggtoi SWfKUBS MUST UIT6EB8E1W 8fsmKmr,£H m stoscoo> »iSU&WE»K MET 016EVEXS EH KORTE TV EH WDfOFilMS MET VEIE, VEIE FOTO'S Als de tekenen ons niet bedriegen - en vooral het buitenland is al in staat kei hard cijfermateriaal te leve ren - gaat de voorbespeelde videocassette aan weer nieuwe behoeften voldoen: die van de verzamelaar. Met andere woorden, de 'koop video' heeft zich op de markt genesteld. Vorig jaar werden er in Duitsland twee miljoen cassettes ver kocht. In Engeland achttien miljoen en in de Verenigde Staten haalde alleen al een film, Spielbergs onsterfelij ke 'E.T.' het astronomische aantal van bijna twaalf mil joen verkochte exemplaren. Attenborough's beroemde BBC- serie 'The living planet'. Of een hele serie met de onderwater films van diepzeevorser Jacques Cousteau. Voor de komende tijd staat er ook heel wat op stapel. Voorzich tigheidshalve laat Warner over de exacte releasedata het achter ste van de tong nog niet echt zien. Maar in 1989 kan de lief hebber de eerste delen van een cyclus rond Clint Eastwood (met uiteraard exemplaren uit zijn 'spagettiwesterntijd) tegemoet evenals de 'Rocky-serie met De verkoopprijzen bewegen zich tussen krap dertig gulden - voor een zestig minuten durende Fabeltjeskrant-tape - en vijftig gulden, waarvoor bijvoorbeeld de 'James Bond'films kunnen worden aangeschaft, met een uitschieter naar boven voor de beide 'Living planet'cassettes, die per stuk een kleine zestig gulden moeten kosten. Worden ze echter met z'n tweeen tegelijk aangeschaft, dan gaat de totaal prijs een bedrag van honderd galden niet teboven. VERZAMELING Of wij zuinige Hollanders ons op grote schaal tot het aanleggen van eigen videoverzamelingen zullen laten verleiden, zal de toe komst uiteraard moeten uitwij zen. Bij het wild enthousiaste management van Warner Home Video Nederland bestaat daar over echter geen twijfel. In ieder geval is het aanbod zo overwel digend gevarieerd, dat er voor vrijwel iedereen, die een beetje van film houdt, wel iets aardigs op te duikelen. Bovendien wor den de Warnercassettes voorzien van een garantiecertificaat. Voor zover er nog een zogenaamde 'mastercopy' voorradig is, wor den de videocassettes daarvan vervaardigd. In ieder geval zijn de tapes altijd volgens het HiFi systeem gecopieerd met dolby- stereogeluid en - voorzover no dig - Nederlands ondertiteld. Wat de houdbaarheid betreft, gaan ze er bij Warner vanuit dat - mits door de gebruiker zorgvul- Wat het aanbod betreft, zijn de gevestigde 'major companies', de grote filmproduktiemaat- schappijen met hun eigen 'video- poten' aanzienlijk in het voor- „,OI1) CVCIliU5 ue n< deel. immers, vanaf het begin Sylvester Stallone aLVle ÜentaJ~ Voor de 'antiekliefhebbers' len jaren geleden, hebben ze de onder de potentiele verzame- ™IeKkh"d ,fe.had hun eigen laars heeft Warner ook een aan- uitgebreide film-bibliotheken tal juweeltjes in petto. Een hom- op, te bouwen. Geen geduvel dus mage aan de onvergetelijke met moeizame onderhandelin- Humphrey Bogart onder de titel gen over videorechten, want die 'Bogart's Best' begint voorlopig diS behandeld - de levensduur hebben ze al. Zo is het Disney- met de uitbreng van vier films van een cassette al snel een jaar L\ nc AVc iPtl penka" waaronder een van zijn meest U'J ook R.C.A -Columbia een geva- beroemde 'Casablanca' Een de neerde selectie aan eigen films siechts drie films die de legenda- op de markt brengen. Maar vol- rische James Dean heeft ge- gens eigen zeggen wordt de race maakt wordt aangevuld met een naar de positie van koploper ri- documentaire over de jong ge- uLJxZ011"'S t d0°r ^?rnCr st<™ ster 'The James Dean le- Home Video_ Het copyright van gaCy'. Ook ligt het in de lijn der Warner strekt zich naast het ei- verwachtingen dat er te zijner gen materiaal uit tot het produkt tijd een reeks rond actrice Bette - van bijvoorbeeld United Artists, 0.a. Whatever happened to Baby Lónmar en van in het oog sprin- Jane - Daviste koop zal worden aangeboden. BUGS BUNNY of vijftien kan bedragen. gende BBC-pfódüktres. VIDEORECORDERS In Nederland treffen we op dit Bovendien worden de kopers van de toekomst door Warner niet verwaarloosd. Het kinder- wèchting dat in de komende ja- mSf13,n™ If* tekenT ren de prijs - het streven gaat n 1 S unny of overigens sterk uit naar een con- °m fT paa^.te een tra tie op nog maar een video- f een aa"tal cassettes systeem: VHS - verder zal dalen, SeCsklant' 61860 kqn worden aangenomen dat het aantal recorderbezitters vrijwel w d® collectle The best of zeker nog zal stijgen. ^arner18 ,fen s°ort va" voor Al een paar jaar is het uitste- k™ gT^kt kende label Movies Select op de ,T d?n ook fllms vaderlandse markt actief met "lteenl°p?nde gen" een uitgelezen pakket van de zo- e aan" genaamde 'betere' films. Een tot aan pakket dat nog gestaag wordt Hou'e" Of lmal uitgebreid. Recenter heeft ook S?idav i?th'n H ^°r Vt° R.C A.-Columbia zich in de I tot a« de klassieke strijd geworpen. En sinds augus- p ^a A ,e. ^e8t Slde St°ry tuS jongstleden is ook Warner titill tilt u T veel"tlen titels telt, is het eind nog lang I VIERDE UITGAVE IS GEREED Nog net verscheen in het Eu ropese jaar van de film de nieuwe, inmiddels al vierde, Nederlandse Speelfilmency clopedie. Waren de vorige drie uitgaven reeds aan de lijvige kant, deze vierde versie mag je gerust een pil noemen. Maar liefst bijna twaalfhonderd pa gina's vol met films, films out) staan de vijftigduizend ti tels onder elkaar. Bij de samen stelling heeft de computer een heel belangrijke rol gespeeld en dat is een van de redenen dat het boek amper duurder is gewor den. Voor nog net geen zeventig gulden 69,50) is men de geluk kige eigenaar van vele kilo's heel cigdiaat van veie R.11Ü S n nog eens films. Ruim vijftig- bruikbare informatie. Zeker duizend in getal, zegt de uitge- het aantal televisie-kanalen van ver en we geloven hem van uit de ruimte met bijna tientallen fje'u i tegelijk op ons afstormt en daar- De begrippenlijst (van de hand bij ook het aantal films dagelijks van Geert Raatgreep) en de pseu- hand over hand toeneemt, is zo'n Hóme Video Nederland van start gedaan met een zeer ambitieus project. Het Warner aanbod doniemenlijst (van de hand van Jan Schotman) bleven te vinden achterin de encyclopedie. Ach terin vinden we ook nog een ver haal over films op tevee. Echt veel wijzer wordt je er niet van, laijg op zich laten wachten. compacte gids voor de ware film liefhebber natuurlijk een onont beerlijke hulp. Maar ook voor de frequente bezoeker van de videotheek mag de speel- maar Bart Koetsenruijter geeft filmencyclopedie er ook 'best pajuai vouecues. ais eerste wera j .,r- rH«t aai"dl81."zlcht hoe zijn. Langzamerhand begint de de 'James Bond' verzameling u f wg de j5,0 wmkels- die dat a lemaal gaat in dit wereldje. encyclopedie een probleem van uitgebracht: veertien films met prod"kt voeren' alle Jot slot is ook nog een kort ver- luxe te krijgen. Zeker de paper- de: onverslaanbare 007 in de dljk hei"kenbaar zullen zijn baa opgenomen over herrijzend backuitvoering begint eigenlijk hcfbfdrol, beurtelings gestalte S*® "l* deklu,lten gewassen Holywood.Een story over de een te dikke, onderhandelbare geheven door Sean Cnnnerv en stlcker met het bekende Warner macht van het (grote geld in de IE Moore En nummer vnf embleem op de ruiten)' Een an~ filmwereld' tien zal waarschijnlijk niet al te der afzetgebled ls gevonden in De overzichtelijkheid van het al te zo'n zeventig V D-warenhui- boekwerk bleef ook. Keurig on- UI cl_ ig zen^honderd platenzaken en bo- der elkaar, in vier kolommen per kaar. Maar zoals gezegd. Het is t David dels. uitgave te worden. De gebonden, maar bijna honderd gulden kos tende gebonden versie, zit uiter aard aanzienlijk steviger i gei$ twee tapes klaar n sen van de uitgave in twee delen lijkt langzamerhand onont koombaar. BABY BOOM Film: Baby boom; Scenario: Nancy Meyers en Charles Shyer; Produktie: Nancy Meyers; Regie: Charles Shyer; Hoofdrollen: Diane Keaton, Kristina en Michelle Ken nedy, Harold Ramis, Sam Shepard; Uitgebracht door Warner Home Video Stel, je bent een zaken- tijdens de zomermaanden vrouw op topniveau. Ze noe- Maar al snel breekt ook de men je dan ook niet voor winter aan. Torenhoge niets de „Tiger Lady". Nor- sneeuwbergen, bevroren wa- male kantooruren van 9 tot 5 terleidingen. Geldverslinden- kunnen alleen maar je lach- de reparaties aan het wat lust opwekken. Je luxueuze krakkemikkige huis. Genoeg optrekje deel je met net zo'n om leder normaal mens de ze- druk baasje. Dat is wel mak- nuwen °P h«t lijf te jagen. De kelijk want niemand gaat er aPPelhoomgaard heeft geluk- zeuren als je weer eens heel lVe orisante °°gst laat thuis komt. En eten kan °Plt j <>}'fj» rant, dus de keuken wordt moede je ma'„ rjp J"' ook niet echt vies. Kortom, je pelmoeskokerij te storten. Die bent een sieraad voor je sexe. dan vervolgens via de dorps- Het leven, ondanks het ont- kruidenier eventueel verkocht breken van het voorvoegsel zou hunnen worden. En dat „privé" straalt je toe. Totdat je bliikt een gouden greep. Pot- het op zich verheugende be- ten en potten (baby)appelmoes richt mag ontvangen „iets" te worden uitgezet over het hele zullen erven. Heel spannend land- Gezond en onbespoten dus. Alleen het „iets" blijkt en voorzien van leuke en „iemand" te zijn. En wel een smaakvolle etiketten. En zo ouderloos nichtje van dertien blijkt dus dat de ware carrie- hele maanden. Een bewerke- revrouw zich nooit verloo- lijke baby derhalve. En dan chent. Maar dat het - volgens kan je nog zo goed zijn in het bet echtpaar Meyers Shyer, die opstellen van briljante zakelij- bun kinderen ook meeslepen ke rapporten. Een garantie naar bun gezamenlijke ar- voor het verzorgen van een beidsterrein, de filmset - toch dergelijk aanvallig wichtje is oneindig veel vrouwelijker is dat in genen dele. °m zoiets vanachter het eigen Je 200% inzetbaarheid voor fornuis op te bouwen, struike- het bedrijf - een vriendelijk lend tussen het speelgoed en de doch dringend verzoek van je vuile luiers. Terwijl bovendien werkgever - gaat grote gaten een plaatselijke veearts veel vertonen. Het je al toegezegde beter kan teSen bewerkelijke partnerschap glijdt ook vrij- kleine meisjes, dan een be- wel onherroepelijk weg achter drijfsbons uit de grote stad. Zo de horizon. En is het jachtige ongeveer verloopt het onstui- van uitlaatgassen vergeven le- miSe pleegmoederschap van ven in New York eigenlijk wel "I C. Wiatt (Diane Keaton). de juiste omgeving voor je °e rol van schattige baby pleegdochter? Die bovendien Elizabeth wordt beurtelings met haar kleine doch stevige vertolkt door de een-eiige knuistjes bijvoorbeeld de bril tweeling Kristina en Michelle van je levensgezel tot ene lu- Kennedy. Waar Michelle bleek diek doch verder nutteloos uit te blinken in een grote draadplastiek wist te verbou- vaardigheid in eten, slapen en wen en bovendien heel vaardig huilen, was het komische werk weet te smijten met klodders meer °P bet lijf(je) van haar spaghetti. Waardoor dus weer identiek uitgevoerde zusje ge- die levensgezel, toch al .niet zo schreven, zo leert ons de per- gesteld op de ook onvermijde- sinformatie. Keaton's twee lijke huilbuien er verder ook vrijers werden respectievelijk de brui aan geeft. Het moment uitgebeeld door Harold Ramis waarop je besluit tot een ver- als de stadse egoïst en Sam strekkende impulshandeling Shepard als de veel aardiger over te gaan. veearts van het platteland. Het per telefoon aanschaf- En de moraal van dit ver- fen van een - op een foto ten- baal? Daar zou je natuurlijk minste - zo ontzettend leuk uren °ver kunnen uitwijden, ogend buitenhuisje in de ge- Laten we dat hier echter voor- zonde landelijke dreven van al achterwege laten, het mooie Vermont. Althans Marga van Wisscnkcrkc DINSDAG 31 JANUARI 1989 5-499 1(6) E.T. 2. 8) 3 Men and a Baby 3. 1) Robocop 4. (21) Predator 5. 2) Amsterdamned 6.(3) The Untouchables 7. (13) No Way Out 8. (10) Deathwish 4 9. 5) Dirty Dancing 10. 4) Bigfoot and the Hendersons 11. 7) Missing in Action 3 12. (11) The Bourne Identity 13. (12) Innerspace 11. Police Academy 5 15. 9) Beverly Hills Cop 2 16. (20) A Night on the Town 17. (t 5) Revenge of the Nerds 2 18. (29) Nuts 19. Rent-A-Cop 20. (16) Masters of the universe 21Can't buy me love 22. (14) Stakeout 22. (30) Suspect 24. (17) The secret of my success 25. A prayer for the dying 26. Someone to watch over me 27. (18) Lethal Weapon 28. (31) Crocodile Dundee 29. (34) Bestseller 30. (28) The witches of Eastwick 31(23) The principal 32. (24) Nightmare on Elm Str.3 33. Evil dead 2 34. (15) The golden Child 35. (44) Moving 36. Moonstruck 37. Shadow of death 38. (22) The living daylights 39. Startrek 4 40. (41) La Bamba 41Baby boom 42. (42) The Hidden 43. (19) Dragnet 44. Prince of darkness 45. Ewoks: The battle for endor 46. (39) Angel Heart 47. Platoon 48. (32) Spaceballs 49. (36) Blood sport 50. Born in East L.A. Copyright 1989: Strengholt BV, Naarden. Esselte CIC Video Cannon Video RCA/Columbia Pictures CBS/Fox Video Vestron Esselte CIC Video RCA/Columbia Pictures Vestron Video International Vestron Video International Esselte CIC Video Cannon Video Warner Home Video Warner Home Video Warner Home Video Esselte CIC Video Cannon Video Benelux CBS/Fox Video Warner Home Video RCV 2001 Cannon Video Touchstone/Cannon Cannon Video RCA/Columbia Pictures Esselte CIC Video Vestron Video International RCA/Columbia Pictures Warner Home Video CBS/Fox Video RCA/Columbia Warner Home Video RCA/Columbia Pictures Warner Home Video Esselte CIC Video Esselte CIC Video Warner Home Video MgM/UA Warner Home Video Warner Home Video Esselte CIC Video RCA/Columbia Video Warner Home Video CBS/Fox Video Esselte CIC Video Vestron Video International MgM/UA Concorde Video RCA/Columbia Pictures MGM/UA Vestron Video Esselte CIC Video Alfred Hitchcock mag dan alweer bijna negen jaar gele den op 80-jarige leeftijd over leden zijn, zijn faam opge bouwd tijdens een carrière die zich uitstrekte over een kleine zestig jaar - de hele filmkunst is niet veel ouder - als de 'mas ter of suspense' is nog springle vend. Met een zekere regel maat worden zijn films, waar van er een groot aantal tot de klassiekers in het thrillergenre behoren en zijn televisiepro- dukties nog steeds vertoond. Veel van zijn - al dan niet ver meende - vaak krasse uitspraken en hebbelijkheden zijn een eiger. leven gaan leiden. Waaronder de wellicht meest opzienbarende, dat acteurs simpelweg als vee kunnen worden beschouwd. Overigens een citaat dat met aan zekerheid grenzende waar schijnlijkheid moet zijn ontspro ten aan een te fantasievolle in terpretatie van een interviewer. Hoewel de kleine corpulente filmmaker de publiciteit nooit echt schuwde, was hij in aanleg een verlegen, gesloten man. Tij dens interviews verborg hij zijn ware gedachten meestal achter een rookscherm van geestige, ge vatte uitspraken, die nauwelijks enig inzicht verschaften in de man zelf en ook niet zelden van een zekere arrogantie waren ont bloot. VERZOEK Tot hij in '63 een verzoek van de Fransman Francois Truffaut (tot diens niet geringe verbazing overigens) tot een lange inter viewsessie, gebaseerd op zo'n 500 door Truffaut opgestelde vragen inwilligde. Truffaut, die zijn carriere als filmjournalist (onder meer als medewerker aan het nog steeds verschijnende blad 'Les cahiers du cinema) was begonnen, had zich inmiddels ontpopt tot een interessant filmmaker binnen de revolutionaire stroming, die als Nouvelle Vague de hele gezapige filmwereld op zijn grondvesten deed schudden. Het resultaat was een serie ge sprekken van totaal ruim vijftig uur, waarbij als leiddraad de chronologische volgorde van Hitchcock's films werd gevolgd. Misschien wel voor het eerst toonde Hitchcock zich bereid zich zonder afleidende grappen en fratsen bloot te geven. Hier door ontstond een uitermate boeiende dialoog tussen twee collega's, die beiden werden ge dreven door eenzelfde liefde voor hun vak, dat van filmma ken. Truffaut, de nog jonge revo lutionair en Hitchcock, de ge pokte en gemazelde ouwe rot in het vak. Ondanks de taalbarrière - Truffaut sprak slechts zeer ge brekkige Engels en Hitchcock ontbrak het aan kennis van de Franse taal, waardoor de aanwe zigheid van de tweetalige Helen Scott een noodzaak was - wordt de weerslag van die urenlange gesprekken bovenal gekenmerkt door een puur ongedwongen sfeer. HUWELIJK Hitchcock praatte ongeremd over zijn films. Over de door hem niet altijd gewaardeerde invloed van producenten, waardoor hij soms niet kon beschikken over de acteurs die hij zelf voor be paalde rollen op het oog had. Over de zin van zijn werk en het belang van cameravoering en montage. Over zijn jarenlange strikt monogame huwelijk met zijn eerste scriptgirl - en eerste liefde - Alma Reville en haar daadwerkelijke inbreng in al zijn films. Over zijn bijzonder inventieve technische vondsten. En niet in de laatste plaats over zijn eigen mening over zijn tal rijke films. Sinds het verschijnen van de oorspronkelijke versie van het boek in '67 kan 'Truffaut/Hitc- hcock' worden beschouwd als HET standaardwerk over Alfred Hitchcock, zijn werk en zijn le ven in dienst van de kunst van de cinematografie. Niet alleen door de kleine incrowd van professio neel bij het vak betrokkenen, maar ook door vele anderen. Het boek werd in de loop van de ja ren - steeds door Truffaut van nieuwe gegevens voorzien - naar zo'n vijftig landen verkocht. Als je overover nadenkt, is het eigen lijk tamelijk merkwaardig dat het zo lang heeft moeten duren, voor men de tijd rijp achtte voor een Nederlandstalige editie. Hoe het zij, die is er dan nu toch gelukkig gekomen. In een verta ling van Loes Goedbloed wordt Truffaut/Hitchcock' op de markt gebracht door 'Internatio nal Theatre Bookshop' in Am sterdam (ISBN 90-6403-196-7) tegen een verkoopprijs van 45,- VIDEOTIJDPERK GAAT NIEUWE FASE IN SpeelfilmencyclopedieUit gave: Rostrum, Haarlem. Win kelprijs: 69,50.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 7