DE HAVENLOODS Raad acht strijd tegen rijksweg nog niet verloren CHRIS DIJKGRAAF Schiedams Nieuwsblad deZikitlerSfcer Wandelen in heemtuin Geen koffiejuffrouw op Stadskantoor Stadsomroep wil voor april weer op de kabel - Één miljoen Bewoners bieden petitie aan en college onderneemt actie DIREKT UIT VOORRAAD LEVERBAAR! 399. tDITIt P, UUNUtRUAü 2 FtBHUAHI 1989, 38e JAARGANG Nr. 5 HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. BIJKANTOOR: HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. Al vanaf f 15.05 plaatst u in onze kranten een kleine advertentie. SCHIEDAM 8 De Stich ting Stadsomroep Schie dam heeft maandag de sleutel gekregen van het pand aan de Passage num mer 12. Wanneer het huur contract met Woningbe- heer wordt getekend, be schikt de lokale omroep over een eigen pand van waaruit de Stichting uit zendingen kan verzorgen. Op 14 januari jl. kwam er immers een eind aan een twee jaar durende samen werking met de Ziekenom roep, waardoor de pro gramma's van de Stadsom- p— Maandag kreeg de Stichting Stadsomroep de sleutel van de Passa- ^^mrl^waar de studio zal worden gevestigd. roep op de kabel verstom den. Vóór 1 april wil de stichting de uitzendingen weer hervatten. 'Onverenigbaarheid van karakter' zou een tactische omschrijving zijn van de omroepen kampen. Op voordracht van de gemeen te wai twee j gegaan. De maakte gebruik van de stu diofaciliteiten van de Zie kenomroep en deze kon op zijn beurt de programma's tevens via de kabel presen teren. De ziekenomroep eiste echter het vertrek van de lokale omroep. Hoofdredacteur Wim Groeneweg laat de moge lijkheden nog eens de re vue passeren. "Toen we voor het blok werden gezet konden we twee dingen doen: stoppen, maar dat kun je als lokale omroep niet maken, öf de kwestie rondpraten met de Zie- kenmroep. We wilden evenwel niet voldoen aan de voorwaarden". Besloten werd de samen werking te beëindigen, hetgeen door Groeneweg enigszins betreurd wordt. "Het is toch jammer, we hadden gezamenlijk leuke dingen kunnen doen, maar de poging om samen te werken is gewoon mislukt. Het zijn twee verschillende culturen en dat bleek toch onverenigbaar". De Stadsomroep heeft nu via de gemeente een pand kunnen huren dat door de medewerkers zal worden omgebouwd tot studio. En kele van de medewerkers hebben al eens met datzelf de bijltje gehakt in Vlaar- dingen waar de lokale om roep ook een fraaie studio dankzij de inzet van velen. Beschikt de Stadsomroep over voldoende financiële middelen om een pand te huren, te verbouwen en in te richten?. "De huur weet ik nog niet, wel is duidelijk dat het pand nog in vrij goede staat verkeert. En je moet niet vergeten dat we f 27.50 per uur aan de Zie kenomroep moesten beta len. We hebben tien uur zendtijd per week, dus re ken maar uit. Het leeuwe- deel van onze subsidie ging naar de Ziekenom roep", stelt Groeneweg vast. Overigens kan de Zieken omroep in de toekomst zendtijd huren bij de Stad somroep, merkt de hoofd redacteur nog fijntjes op. In de mediawet staat dat éénderde van de zendtijd die de lokale omroep be nut, ten dienste moet ko men aan derden. De Raad van Kerken, de Turkse be volkingsgroep hebben al belangstelling getoond. Vooralsnog kunnen de me dewerkers hun hobby ten volle uitleven met de in richting van een eigen stu dio. Groeneweg: "We ho pen vóór 1 april weer te kunnen starten. Maar ieder uur eerder, is mooi meege- A Elementum/GE- coach Yannis Io- ^^mari^e^excursti'^laats'in'de IwenUutii vtmhet'prirnes^eatr^park. MISSCHIEN UW LAATSTE KANS OM DIT JAAR NOG TE SCHAATSEN! Wij hebben tot en met maart ijs WEENA IJSHAL R'DAM Openingstijden krokusvakantie van 9.00 tot 11.30 uur van 12.00 tot 16.30 uur van 20.30 tot 22.30 uur SCHIEDAM Het Gemeen telijk Woningbeheer heeft een subsidie van één miljoen gul den in de wacht gesleept bij de Europese gemeenschap. De subsidie is bedoeld voor de re novatie van 416 woningen aan de Dr. de Visserlaan. Voor waarde was wel dat de wonin gen moeten worden voorzien van energiebesparende facili teiten. Aan de Dr. de Visserlaan is reeds een blok van 32 wonin gen gerenoveerd. De wonin gen zijn ingepakt met dik iso latiemateriaal en voorzien van een luchtverwarmingsinstal- latie, een ventilatiesysteem en dubbele beglazing. Daarnaast zijn de keukens en balkon aanzienlijk vergroot. De balkons kunnen ook met glazen vouwwanden worden afgesloten, waardoor ze als serre kunnen functioneren en waardoor het gebruik van zonne-energie mogelijk is. SCHIEDAM Het feit dat de Tweede Kamer ook deze week geen beslissing neemt over de aanleg van Rijks weg 19, is voor politiek Schiedam - uitgezonderd de WD-fractie - reden zich nog eens krachtig te verzetten tegen de komst van deze Rijksweg. In na volging van protesten van bewoners en milieuvereni gingen, zal ook het college van B en W er bij de Twee de Kamer op aandringen om tegen de komst van Rijksweg 19 te stemmen. Tijdens de raadsvergade ring van afgelopen maan dag verzekerde wethouder Chris Zijdeveld de aanwe zigen dat het Schiedamse college nog een aardige verrassing in petto heeft voor de politici in Den Haag. Een afvaardiging van het Comité Verontrus te Bewoners Schiedam- Noord overhandigde giste ren een petitie aan de vols- vertegenwoordiging, waar in ruim A 600 Schiedam mers zich uitspreken tegen de aanleg van deze veelbe sproken strook asfalt. In de petitie dringen de bewo ners van Schiedam-Noord er bij de leden van de Tweede Kamer op aan om de kwalijke gevolgen van de aanleg van Rijksweg 19 onder de aan dacht te brengen bij minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat. Het Comité Ver ontruste Bewoners verzoekt het parlement om de 'alarme rende gegevens' (luchtveront reiniging en geluidhinder) van een onderzoek van Rijks waterstaat te betrekken in de besluitvorming. Tot nu toe was de Tweede Kamer daar over namelijk niet geïnfor meerd, aldus de petitie. Tot slot vestigen de bewoners nog de aandacht op het alternatief van een sneltramverbinding in plaats van de Rijksweg. Niet Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag werd duidelijk dat ook de Schie damse politici de strijd tegen Rijksweg 19 nog niet verloren achtten. Alleen de WD-frac tie meende bij monde van voorzitter Verhulsdonk dat verder verzet zinloos was. De liberaal stelde dat de komst, van Rijksweg 19 onontkoom baar was en pleitte er alleen voor om maatregelen tegen geluidsoverlast te bedingen. Hoe anders dachten de overi ge raadsleden. Bart de Leede (PSP/PPR), die mede namens D66 het woord voerde, spoorde het college aan om door te gaan met het verzet tot het bittere eind". Het uitstel van het debat in de Tweede Kamer moet benut worden om de druk op de Ka mer op te voeren, aldus De Leede. Hij opperde het college de suggestie om een op han den zijnd schrijven van de be langrijkste milieu-organisa ties te ondertekenen en om uit te zoeken welke juridische stappen ondernomen kunnen worden om naleving van de Wet Geluidhinder af te dwin gen. Hij sprak zijn ergernis uit over 'de schandalige manier waarop met eerlijke kritiek op de plannen is omgegaan' door de Tweede Kamer. Ook voor standers van de weg kunnen naar zijn mening niet akkoord gaan met de geluidsoverlast en de aanslag op de gezond heid die de Rijksweg met zich meebrengt. Hij riep de fracties van CDA en WD op om druk uit te oefenen op hun geest verwanten in Den Haag. Brief De PvdA-fractie sloot zich aan bij deze oproep. Woord voerster Yvonne Siljee stelde dat 'de sleutel in handen ligt partijgenoten in Den Haag te beïnvloeden. De CDA-fractie bleek uit eigener beweging al actie te hebben ondernomen. Vorige week vrijdag had de fractie een brief gestuurd naar n Haag. In dit schrijven be drukt het CDA dat de mi- Let op de advertentie A in dit huis aan huis blad meubelen en tapijten met zoveel meer voordelen! meubelen en tapijten met zoveel meer voordelen! Hoofdweg 16 Capelle aan den Ussel Tel. 010-4518844 Hillelaan 30-39 l.o. metrostation Rijhhaven Rotlerdam-Zuid, Tel. 010-4852273 handtekeningen SCHIEDAM Twee agen dapunten vormden onder werp van discussie maan dagavond in de raad. Be halve het op handen zijnde besluit over de aanleg van Rijksweg 19 in de Tweede Kamer, discussieerde de Schiedamse raad uitvoerig over de vervanging van de koffie-automaten in het Stadskantoor. De kredietaanvraag voor de nieuwe automaten nam bijna net zoveel tijd in beslag als de beraadslagingen van het ge meentebestuur over verdere acties tegen de omstreden weg. Dit agendapunt was overigens al een week eerder aan de orde gekomen in de commissiever gadering financiën en ONS. Bart de Leede (PSP/PPR) vroeg maandag nogmaals of de 330.000 bekers en roersten gels die per jaar worden ge bruikt wel milieuvriendelijk zijn. Ook stelde hij voor in de toekomst solidariteitskoffie, waarbij de baten rechtstreeks naar de kleine producenten gaan, te gebruiken. Het reser veren van koffie/thee móest bovendien weer worden inge voerd. De la Rie (D66) onder steunde dit voorstel omdat de gemeente dan hiervoor men- Wij zijn verhuisd naar: OOSTHAVENKADE 47 Vlaardingen rtENGëLSPOftTCeNTftUM i>- wout van Leeuwen Zie onze grote advertentie sen met de minste kansen kon aantrekken. Wethouder Wiegman repli ceerde dat de bekers wel af breekbaar en dus milieuvrien delijk zijn en stelde De Leede tevens gerust met de toezeg ging dat eigen drinkgerei bij de nieuwe automaten nog te gebruiken zou zijn. Wat betreft de aanschaf van solidariteitskoffie antwoord de Wiegman dat dit een zaak was van de kantinecommissie. Het advies van deze groep zou doorslaggevend zijn, zo stelde de wethouder, al zou de kans op storingen wel eens kunnen toenemen bij gebruik van soli dariteitskoffie Omdat voor herinvoering van een koffieserveerder m/v f 70.000 a f 80.000.- nodig is, wees Wiegman dit voorstel van de hand daarin gesteund door een meerderheid van de raad die akkoord ging met de kredietaanvraag. AUTOMATERIALEN WORDT HET NIET ECHT AUTO-ALARM? Sommige auto's vallen nu eenmaal extra op door stijl of merk. Vooral de duurdere merken zijn vaak een aan trekkelijke buit voor de autodief. Vandaar dat er al heel wat verzekeringsmaatschappijen het verplicht stellen een auto-alarm in te bouwen alvorens tot verzekeren TIJD VOOR EEN over te gaan. Deze verplichting wordt trouwens bin nenkort landelijk van toepassing. Chris Dijkgraaf heeft de professionele "know-how" voor het inbouwen van uw auto-alarm. Voor elk type auto en van heel eenvou dig tot super-uitgebreid! MERCEDES 190/124/126 SERIES van af 1983; BMW 5-/7-SERIES vanaf 1986; PORSCHE 911/928. Afstandbediening. Direkt openen en sluiten portieren en kofferklep d.m.v. afstandbediening. Ultrasone beveiliging van het interieur. Motor- en kofferruimtebeveiliging. Startblokkering. Sirene met 110 dB. "Knipper-LEDje". 9esp^b?i^~ Compleet ingebouwd door beveiligingsspecialist. VVV» incl. BTW - KRIMPEN A/D IJSSEL: Van der Giessenweg 13, tel 01807-10555. SS 22 DN 290 Bestaat uit bedieningsunit die gemak kelijk is mee te nemen De Black Box wordt uit het zicht ge monteerd Voor dieven dus geheel NIET aantrek kelijk. Onze prijs FULDA V 2000 185/60x13 125.- 195/60x14 159.- 195/50x15 165.- i 205/50x15 245.- 225/50x15 359.- 205/55x15 239.- 205/55x16 295.- 225/50x16 299.- Inkl. montage. - - CAPELLE A/D IJSSEL: Kanaalweg 2. tel. 010-4513244.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 1