Vlaamse acteur fileert Elsschots 'Kaas' Cl Zenit brengt zestiger jaren in woord, gebaar en beweging Fox bij FAct en Flier bij Weerwerk KUNST CULTUUR AMUSEMENT^ Draadloze show van Waü Street Crash Voordelig toneelmaand abonnement Nieuwe groep presenteert nieuwe mime Lekkere voordelige HET ZUIDEN DE HAVENLOODS - DONDERDAG 2 FEBRUARI 1989 ROTTERDAM— 'No strings attached' ofwel 'niet met draden verbonden' is de wat geheimzinnige naam van het grote optreden in De Doelen van 'Wall Street Crash', de Engelse close- harmonygroep die zoveel humor in zijn shows doet. Geen doorgestoken kaart, wil de titel zeggen. Hij is ontleend aan goochelshows, waarin de illusionisten be drog willen uitsluiten: ze verzekeren dat de 'zweven de' voorwerpen niet door on zichtbare draden aan de ar tiest verbonden zijn. Bij Wall Street Crash is ook al les even echt. Heel het optre den is live, niets is bedrog, zelfs niet de draadloze mi crofoons. Wall Street Crash bestaat uit zes vocalisten en een tien koppig orkest en brengt een wervelende show met mu ziek in de meest uiteenlo pende muzikale stijlen, van pop, jazz en rock 'n roll tot bluesmuziek. De virtuoze Engelse vocal- Wall Streel Crash: humor, dans en vlekkeloze zang groep staat bekend om de vlekkeloze optredens, waar in de nummers naadloos op elkaar aansluiten. Dans is een belangrijk bindend ele ment van de voorstelling; humor overigens ook. Wall Street Crash was kort geleden nog op de Neder landse televisie te zien. 0 geeft op vrijdag 3 zen concert in De i Rotterdam; aan- 1 de show is 20.15 ROTTERDAM De agenda van de Rotter damse Schouwburg wordt in de maand fe bruari gedomineerd door toneelprodukties. Met als motto 'Februari Toneelmaand' wil de Schouwburg laten zien dat het toneel in Neder land niet in het slop is geraakt, zoals velen wel eens denken. Gesubsi dieerd toneel, vrije pro- dukties, modern toneel, klassieke drama's, kin dertheater; alle vormen zijn gedurende de to neelmaand binnen de muren van de Schouw burg vertegenwoordigd. Een van de opmerkelijkste voorstellingen is zonder twij fel 'Kaas' van de Vlaamse au teur Willem Elsschot (Ant werpen 1882-1960). Dat dit in veertien dagen geschreven werk niet alleen boeit als (lees-)novelle, maar ook als toneeltekst, bewijst de acteur en landgenoot van Elsschot Herman Verbeeck. Hij durft het aan 'Kaas' op de planken te brengen als een solo-voor stelling. „Herman Verbeeck wilde 'Kaas' al heel lang spelen, maar ik heb het hem bij elke gelegenheid afgeraden", ver telt Wim Meuwissen, de even eens uit Vlaanderen afkomsti ge regisseur van 'Kaas'. „Tót ik op een keer bij Herman langs kwam en hij me plotse ling op een stoel zette, me ge bood te zwijgen, en het hele stuk zowaar begon voor te dragen. Hij had speciaal daar voor de hele tekst uit het hoofd geleerd! Ik wist niet wat me overkwam. Wat ik na 'Kaas': „Elsschot schreef de novelle als het ware 'met de mond'", (foto: zijn voordracht wél wist, was dat 'Kaas' wel degelijk ge speeld kon worden". Komedie Zo overtuigde de acteur de re gisseur ervan, dat 'Kaas' óók een uitstekend te spelen ko medie was. Meteen toog het theaterduo aan het werk om 'Kaas' geschikt te maken voor het toneel. Meuwissen docu menteerde zich goed ('een eer ste vereiste voor een regis seur') en samen 'bewerkten' ze de tekst. Meuwissen: „Bewer ken is niet het juiste woord. We hebben de taal van Els schot geheel intact gelaten, daar zijn we niet aangeweest. Het blijkt namelijk dat Els schot de novelle als het ware 'met zijn mond' geschreven heeft. De tekst leent zich er uitstekend voor om voorge dragen te worden. Natuurlijk hebben we aan het verhaal wel het een en ander moeten veranderen, maar met een tekst die drie uur zou duren, kim je vanzelfsprekend niet anders. We hebben het werk, zo zou je kunnen zeggen 'gefi leerd'", aldus Meuwissen. Chaplin 'Kaas' is het verhaal van Frans Laarmans (een bekend personage in het werk van Elsschot), die zijn grijze kler kenbestaan wil ontvluchten door 'in zaken' te gaan. Hij lijdt aan een midlife-crisis door de recente dood van zijn moeder. Op dat moment komt hij in contact met de hogere sociale standen. Hij besluit een handel in kaas op te zet ten, die echter gedoemd is te mislukken. Het favoriete the ma van Elsschot 'de ontgoo cheling' komt ook in 'Kaas' weer om de hoek kijken. „Het aardige is dat je als toe schouwer de rampen op Laar mans al ziet af komen, terwijl die zich nog van geen onheil bewust is. In dat opzicht zou he aan Charlie Chaplin kun nen denken, die deed exact hetzelfde. Je zou kunnen zeg gen dat wat Chaplin deed met beelden, Elsschot deed met taal. En wat voor een taal; eenvoudig, oprecht, sober en uiterst doeltreffend", aldus Wim Meuwissen, die veel van de voorstellingen in Neder land verwacht. „Tot op heden hebben we het stuk alleen nog binnen Vlaan deren gebracht, en met succes. Maar van het Nederlandse pu- De Rotterdamse Schouwburg de tarief. Schouwburgkaart- de Rotterdamse Schouwburg heeft voor de toneelmaand een houders krijgen geen extra elders in deze krant. Een vol- speciale aanbieding. Wie drie korting. ledig ingevulde bon en een in- of meer voorstellingen wil be- gesloten betaalcheque garan- zoeken, kan profiteren van Met onderstaande bon kan deren dat het toneelmaand- een korting van 20 percent op men voorstellingen reserve- abonnement klaar ligt aan de de toegangsprijs. Houders van ren. Alle toneelmaand-voor- kassa op de dag van de eerste CJP of Pas 65 krijgen die kor- stellingen en de prijzen zijn voorstelling van het abonne- ting bovenop het gereduceer- vermeld in de advertentie van ment. 1^ voorstelling datum/tijd datum/tijd rang aantal aantal prijs le keus 2e keus normaal CJP/pas 65 ■JHiii sub j Minimaal 3 voorstellingen invullen totaal -20% j naamtotaal j I adres I I postcode/woonplaats j telefoonnummer Bon met cheque in gefrankeerde envelope sturen naar: j Rotterdamse Schouwburg, O Schouwburgplein 25 I 3012 CL Rotterdam bliek verwacht ik toch een iets nig op hebben met een solo- dig". Herman Verbeeck illus- andere reactie. In Vlaanderen voorstelling, heeft Elsschot treert dit op overtuigende wij- is men namelijk veel visueler zelf in zijn Inleiding bij 'Kaas' ze. ingesteld dan in Nederland. daarvoor de weg vrij gemaakt. 'Kaas' is in de Rotterdamse Hier verwacht ik dat het pu- Hij schrijft daarin: „Wat niet Schouwburg te zien op 17 en bliek veel meer reageert op nodig is dient geweerd en 18 februari. Aanvang: 20.30 het taalgebruik, alerter ook". waar het met één personage uur. Hoewel sommige critici wei- kan is een menigte overbo- Hansch van der Velden ROTTERDAM Een groep mensen zakt door in hun stamcafé. Als bijna iedereen weg is, laten vier achtergeble venen, twee mannen en twee vrouwen, de zestiger jaren herleven. Exact op dit punt gaat 'Yesterday's Wine' van start, een productie van Rot terdams nieuwste mime- en bewegingstheatergroep Zenit. In de herbeleving heeft ieder van de vier zijn of haar eigen verhaal, herinneringen en frustraties. Zaken die in de tijd gemist werden worden ge passioneerd ingehaald. Zoals in een strandscene waarin paartjes naar de zee trekken om - voor die tijd zeer ge waagd - te stoeien, te scharre len en onder het mom van ins meren elkaar uiterst sensueel te strelen. 'Yesterday's Wine' gaat over de 'games people play' zoals de gelijknamige song uit de zelfde tijd al zei. Zo ook de I I I 1 I I I I I I I 1 I 1 I 1 1 I 1 1 I II 1 1 ROTTERDAM Waar geen van de direct betrokkenen ei genlijk ooit aan twijfelde is geschied: afgelopen dinsdag 31 januari ging in het Rotter dams theater Lantaren/Ven ster de 'no-budget-productie' van Pim de la Parra 'Lost in Amsterdam' in première. Voor het luttele bdrag van 70.000 gulden kregen genodigden een snelle eigentijdse detective voorgeschoteld met veel hu mor. Vooral over hondepoep en andere, nog pikantere, grootsteedse zaken (veel fucks en shits). Alles tegen het decor van nachtelijk of ander duis ter Amsterdam). Hoewel het leger cinéfielen dat zich vanwege het film festival elders in de stad op hield er waarschijnlijk geen lauwerkrans aan zal wil len hangen, kan de liefhebber van een 'lekkere' film aan Lost in Amsterdam anderhalf uur ontspannend plezier bele- Manouk van der Meulen en Kenneth Herdigein. (foto: Pief) Soepel en natuurlijk acteer werk van hoofdrolspelers Kenneth Herdigein, Sabine van den Eynden, Ira Goldwas- ser, Manouk van der Meulen, Bonnie Williams, Barbara Martijn en Ralph Wingens. Vooral Ira Goldwasser en Sa bine van den Eynden wedij veren in stijl, zei het van zeer uiteenlopend kaliber. (Detec tive Scotty en 'slechte' Rebec ca). Onvermijdelijke geluids euvels worden goed gemaakt door fraai camerawerk. Lost in Amsterdam gaat in fe bruari in Cinecenter, Amster dam, in roulatie. Als het de goden (én bioscoopexploitan ten) behaagt komt de zwart- /wit-productie daarna naar de rest van het land. Want, zoals de allerlaatste regel van de af titeling luidt: Deze film is tot stand gekomen zonder enige financiële steun van filmfond sen. Blijkbaar wel met veel inzet, enthousiasme en geloof van de medewerkers. Het schijnt dus te kunnen. Wie daar blij mee is, mag! Nu de distributie nog. vier uit het stuk. Hun ontmoe tingen in het stamcafé zijn langzamerhand haast ritueel geworden en alle grappen en pesterijtjes hebben een stevige ondertoon, bijna een dubbele bodem. Als de spanning te hoog dreigt op te lopen, wordt steevast naar de wijn gegre pen. Humor, drama en sex. Daar gaat het toch om in het leven# Regiseusse Cushla Brosnahan wilde al langer de aan veran deringen en omwentelingen rijke zestiger jaren als uit gangspunt voor een stuk. In 'Yesterday's Wine' - naar een gedicht van de Nieuwzeeland- se schrijfster Keri Hulme - wordt dit realiteit. Op een nieuwe mime-manier. Cushla Brosnahan: „De nieuwe ma nier van mime, absoluut niet te vergelijken met pantomime, is niet direct verhalend. Be weging, zang èn tekst geven een impressie weer. Op een geheel eigen manier. Nieuwe mime ként wel tekst maar hangt daar niet zo aan als theater dat doet". De spelers: Winnifred Bos, Dosja Deen, Wouter Overslui- zen en Henk Rijnbout, hebben samen met Cushla eerst alle mogelijke actie uit het geko zen tijdvak de revue laten passeren. Daarop is veel ge ïmproviseerd waarna men tot een uiteindelijke keuze van spelmateriaal is gekomen. Ook aan passende kleding en decor is veel aandacht be steed. Voor de strandscene is men er in geslaagd authentie ke badpakken uit die tijd te pakken te krijgen. Compleet met rimpelwerk, ballonbroek jes, of rokjes/schootjes en zak ken voor de soms zo noodza kelijke opvulling 'van boven'. De spelers: „Toch is 'Yester day's Wine' geen parodie. Wèl heel leuk!" Piepklein subsidietje Zenit - en nieuwe mime in het algemeen - past producties aan aan de beschikbare ruim te van het te bespelen theater. Wie kent dit sfeertje nog? (foto: Remko Tati) Dat maakt het ook heel ge schikt als straattheater. „Dat is ook eèn aspect van de nieuwe mime. Het is een uit daging om alle ruimte goed te gebruiken. Een mimegroep hoort dat te kunnen", verkla ren de spelers. Waarop Cusha Brosnahan aanvult: „Met één gebaar een hele ruimte veran deren. Dót is nieuwe mime". Blijkbaar ziet de Rotterdamse Kunststichting ook wel wat in de verse beweegrichting. Ze- nig kreeg tenminste een piep klein subsidietje toegescho ven. Voortaan is er zelfs een speciaal mimepotje. Van de subsidie denkt Zenit in ieder geval de middagthee te kun nen betalen. Van het grondbe drijf werd een studio aan de Pelgrimstraat gehuurd, fraai opgeknapt en met een voor bewegen uitstekend vierlaags vloer. Zenit bestaat in principe uit vier spelers en een regiseusse. Voor ad-hoc producties kun nen extra mensen worden aangetrokken. De première van 'Yesterday's Wine' is op zaterdag 11 febru ari in theater Het Kapelletje- ,van der Sluijsstraat 176. Op 10 februari is er eerst nog een try-out. Kaarten kosten tien gulden. Met kortingspas f 7.50. Aanvang 20.30 uur. Re serveren kan via tel. 010- 4677014. Els Neijts ROTTERDAM Twee bij zondere theaterprodukties, 'Fox en Coyote in de goot' en 'Met dank aan...' gaan op 11 februari in première in Lantaren I in Rotter- Matthijs Wils maakte voor Kerngroep Bijzondere Projec ten/F Act 'Fox en Coyote in de goot', een bewegingsvoorstel ling met poppenspeler Feike Boschma en vocaliste Greet je Bijma. Het verhaal is een alle gorie, geïnspireerd op het boek 'Indian Tales' van Jaime de Angulo, en gaat over het ontstaan van een imaginaire wereld. Jaap Flier tekent voor 'Met performers werkt. Voor Stich ting Weerwerk ontwierp hij aparte poppespeler Feike Boschma. een choreografie waarin de individualiteit van de optre dende artiesten zoveel moge lijk tot zijn recht komt. Twin tig 'states of mind' vormden het uitgangspunt voor iedere danser en musicus. Door de keuze van deze 'states of mind' ontstaan lagen die met elkaar in fase zijn, en bijna nooit gelijktijdig plaatsvin den. De beide voorstellingen vor men samen een avondvullend programma. Van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 februa ri en van dinsdag 14 tot en met zaterdag 18 februari in Lanta ren I aan de Gouvernestraat in Rotterdam. Aanvang 20.30 In het Maritiem Museum kunnen kinderen in de voor jaarsvakantie hun eigen kijk doos maken over Meisje Loos, de voorstelling in het Jeugd theater Hofplein. Meisje Loos gaat over het bizarre leven vi kinderen aan boord van i schepen van de VOC in de 17e eeuw. Op woensdag 8 en don derdag 9 februari kan er v den geknutseld. Per dag w den er drie prijswinnaars ge kozen, van wie de dozen op 12 februari tentoongesteld v den. Schrijfster van reisverhalen Inez van Dullemen vertelt op donderdag 9 februari over haar reiservaringen in Mexico. Ze doet dat in Theater De Eve naar in het Museum voor 1 kenkunde. De schrijfster leest uit haar boek !Viva Mexico! vanaf 20.15 uur in het theater aan de Willemskade 25 in Rot terdam. Rotown en CaféAbsurd pre senteren vanaf woensdag 8 fe bruari de popkwis 'raad een lied of niet', waarin uiteinde lijk zes kandidaten strijden oi de titel Pop drs. Wie mee w doen aan de voorronden kan zich opgeven bij Rotown aa de Nieuwe Binnenweg in Ro terdam, telefoon 436 35 34. 0 James Brockington is ee veelzijdig acteur en zanger, die op 3 februari om 23.30 uui late uitgaanspubliek in Floor entertaint met een si gende 'sentimental journey'. Toegang gratis. 0 Het Berenei aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid presen teert op zaterdag 4 februari African Salamata, met opzwe pende ritmes, legendarische liederen en spectaculaire dan sen. Aanvang 22.00 uur, treeprijs 7,50. i De Jeugdkomedie Amster dam speelt in de voorjaarsva kantie de musical Broodje Boek van Mies Bouwhuys e Joop Stokkermans. Op woen: dag 8 februari is de voorstel ling te zien in het Luxorthea- ter. De voorstelling gaat o de dagdromen van men Martijn.Hij haalt zijn dromen en de werkelijkheid een beetje door elkaar. Broodje Boek is een matineevoorstelling met acteurs en poppespelers, vang 14.00 uur. 0 De dwaze Brigitte Kaan dorp maakt het Luxortheater onveilig van dinsdag 7 tot en met zaterdag 11 februari. 'Kouwe drukte' heet'de voor stelling, waarbij ze eigenlijk van plan was thuis te blijven en waanzinnig tot rust te ko men, maar uiteindelijk i paar honderd mensen op visite krijgt. Aanvang 2" wÊËÊÊSmmÊÊSÊm 0 Op alle zondagmiddagen oi februari, om 14.30 uur, kun nen alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar aanschuiven a grote tafel van de Eetkamer van het Puinpaleis. De Puin- paleis Poppenkast en het Pa leisorkest maken er een gezel lige middag van. Kaarten kos ten vijf gulden. Het Puinpaleis staat aan de Rochussenstraat 169 in Rotterdam. Reserveren via telefoon 010-476 68 26. 0 'Er valt een traan op de tom poes' is een blijspel van Annie M.G. Schmidt, een komedie met een serieuze ondertoon. Van 7 tot en met 9 februari is het gezinnetje, dat geconfron teerd wordt met ziekte en dood, op het toneel van Thea ter Zuidplein te zien in een regie van Alan Brine. Henni Orri, Allard van der Scheer, Henriëtte Tol, Margreet Blan ken en Thijs Feenstra laten het publiek lachen en meeleven vanaf 20.15 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 15