Het ontbreekt Elementum/G alleen aan ervaren center Agenda SB>RT UFO'86 NIET WELKOM IN KNVB-TOERNOOI 'In betaald voetbal telt sentiment niet' Scheidsrechters verlaten Marnixlaan ©DE HAVENLOODS LANGS DE^ WATERWÈófo Russ Kneebone Loting Coach lucht zijn hart SVV compleet tegen MSV NOAD redt 't bij Buitenweg ij concurrent Oefenen Russen in Westland Marathon? Gouden speld voor Barend DONDERDAG 2 FEBRUARI 1989 5-586 Russ coach Hermes SCHIEDAM Russ Kneebo ne wordt trainer/speler/coach van de Hennes DVS-cricket- selectie. De Nieuwzeelander is een hardslaande lefthand-bats- man en spinbowler en komt naar Schiedam op voorspraak van Chris Kuggeleijn. De eer ste buitentraining van de Her mes-cricketers is op zaterdag 4 februari. Krijgt Schiedam toptoernooi? SCHIEDAM— Met Den Haag is Schiedam kandi daat voor de organisatie van de zeslanden-handbal- toernooi voor dames, dat van 10 tot 16 oktober plaatsvindt. Aan dit toernooi nemen de drie Oostbloklanden, Frankrijk en Nederland deel. De naam van het zes de land is nog niet bekend. DWS-voorzitter Huib Zandwijk heeft goede hoop, dat de beslissing in het voordeel Schiedam zal uitvallen. „Misschien helpt het, dat wethouder Haf kamp tevens voorzitter is van het handbalverbond" meldt hij. „Bovendien is de bereikbaarheid van de Margriethal naar mijn me ning beter dan de Hout- rusthallen. De rijksweg, de trein, de tram en de bus i" HAVENLOODS DERBY KLASSEMENT Martinit verraste zondag vriend en vijand met een 3-2 zege op VFC. Schiedam en RKWIK ble ven steken op een bloedeloze 1- 1. DHS 7 11 13- 8 De Hollandiaan 8 10 12-11 VDL 7 8 15- 7 Schiedam 8 6 9-9 Martinit 8 6 16-22 RKWIK 8 6 11-21 VFC 6 5 13-11 Voor het derby-klassement telt komende zondag het duel VFC - DHS. exclusief de havenloods 1. Hoeksche Boys 3,71 (52 doelpunten uit 14 wedstrij den); 2. MSV71 3.66 (44 uit 12); 3. Ursus 2.75 (33 uit 12); 4. SVDPW (zo) 2.60 (26 uit 10); 5. SVDPW(za) 2.50 (35 uit 14). Individueel 1Bill Tukker (Hoeksche Boys) 1.71 (24 uit 14). Excelsior'20 (8 uit 12). door lidmaatschap NCS SCHIEDAM - In een (open) brief op poten is de voorzitter van de zaalvoetbalvereniging UFO'86, Cees Krone, vorige week nogal van leer getrokken tegen de weigering van de or ganisatoren van het Schiedam zaalvoetbalkampioenschap om zijn club als deelnemer te noteren. 'Is dat geen discrimi natie', vroeg hij zich af. 'Geenszins', meent Ruud Kooijmans, die het toernooi al voor de twaalfde maal organi seert. 'UFO is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond. Aangezien het kampioenschap onder auspi ciën van de KNVB wordt ge speeld, is het gewoonweg on mogelijk om die club als deel nemer te accepteren.' Hoewel de NCS al enige tijd met de voetbalbond over er kenning praat, is het zover nog niet. Vooralsnog worden de NCS-activiteiten gebrand merkt als 'wild' voetbal. 'Dat mag dan wel zo zijn, maar daarmee gaat die bond voorbij aan de gegevens, dat de zaal- voetbaltak van de NCS groeit als kool,' poneert bestuurder Jan Ouwerkerk. En Kroone: 'UFO is de grootste zaalvoet balvereniging in Schiedam. Wanneer er dan Schiedamse kampioenschappen worden georganiseerd, ga ik ervan uit, SCHIEDAM De loting voor het twaalfde toernooi om het zaalvoetbal-kampioenschap van Schiedam vindt plaats op vrijdag 3 februari. Aan de vooravond van het carnavals-weekeinde zal Prins Frans de vijftien deelne mende clubs rangschikken in drie poules. De (ongetwijfeld door de inbreng van de carna- valsgasten feestelijke) bijeen komst begint om kwart over acht. dat men niet om ons heen kan en wij er dus bij horen.' Kroone werd op een dwaal spoor gebracht door persbe richten over de titelstrijd. 'Daarin werd met geen woord gerept over reglementen van de KNVB. Ik heb dus meteen gebeld en UFO aangemeld. Aanvankelijk werd dat geac cepteerd, maar toen ik moest toegeven, dat we niet bij de KNVB aangesloten zijn, volg de het veto.' Nadat hij vervol gens van NCS-directeur Rob van der Heuvel had gehoord, dat de KNVB de NCS wel de gelijk als officiële bond had erkend, trad Kroone in de openbaarheid. 'Inmiddels heb ik Van der Heuvel opnieuw gevraagd of zijn informatie wel juist was en toen begon hij terug te krabbelen.' Inmiddels realiseert hij zich, en met hem Jan Ouwerkerk, dat niet Kooijmans of het or ganiserende WK verant- WÊSÊÊÊÊÊ woordelijk is voor het weige ren van UFO, maar dat het strijdtoneel eigenlijk in Zeist ligt. 'Door het handbalverbond en de turnbond worden we wel gedoogd. De Nederlandse Sportfederatie heeft de NCS officieel als meersportenbond erkend. De KNVB verbiedt andere dan door hen georga niseerde competities en noemt dat zwart voetbal. De NCS heeft een NSF-erkenning. Wie praat er dan over wild voet bal,' vindt Ouweneel. Gesprekken met de KNVB hebben nog geen resultaat ge had. 'Onze competities groei en als kool. De KNVB be schouwt dat blijkbaar als con currentie en houdt daarom de deur dicht. Men wil alleen heerser zijn', aldus Ouweneel die overigens laat doorsche meren, dat hij niettemin op korte termijn toch een verge lijk verwacht. Dat zal UFO'86 nu niet hel pen. Mokt Kees Kroone: 'Het heet een Schiedams kampi oenschap. Wat betekent zoiets nu wanneer niet iedereen mag deelnemen. Ik heb er de dienst Sport Recreatie al erover benaderd en zal het zeker ook aankaarten in de sportraad.' Kooijmans laat zich er niet door imponeren. 'Regels zijn regels. UFO mag best deelne men, maar dan moet die club zich eerst wel als lid bij de KNVB-melden.' MAASSLUIS - „De spelers zijn om te spelen en de coa ches om te coachen", schrijft Elementum/Green Eagles- trainer Yannis Ioannidis in het clubblad van de basket ballvereniging. Punt uit. Discussie onmogelijk. En dat in een tijd, waarin het recht op inspraak tot ongeschreven wet is verheven. „De spelers hebben er, zei het met wat moeite, mee leren leven. Hebben wel eerst uitgeprobeerd tot hoever ze konden gaan en getest waar mijn grenzen lagen". Niet meer dan dat, want verder dan wat de Griekse coach tolereerde zijn de mannen niet gekomen. „Hadden ze dat wel gedurfd, dan had ik onverbiddelijk ingegrepen. Wie niet luisteren wil...Datzelfde principe huldig ik voor de individuele spelkwaliteit. Wie presteert speelt. En wie beneden-modaal basketbalt, hoeft niet op mijn sympathie te rekenen". Het tekent de semi-professio- nale aanpak van de in 1985 in de lage landen terecht geko men zuiderling, die nadien opvallend snel, goed Neder lands leerde spreken. Bij Ele- mentum/GE volgde hij heren- coach Ed Zaal op en kreeg een team toegespeeld, dat zich na een eerder mislukt en kort stondig optreden in de promo tie-divisie, andermaal op dat niveau mocht bewijzen. Op nieuw lijkt dat niet te lukken. Enige hoop TSB 3.15 (41 uit 13). Rijnmond-vrouwen in kwartfinale SCHIEDAM Door een zege op Smash '66 hebben de vrou wenvolleyballers van Rijn mond de kwartfinale van het districtsbekertoernooi be reikt. Tegenstander is dan Flits. Het duel wordt op dinsdag 7 fe bruari in Papendrecht (sport hal De Donck) gespeeld en be gint om 21.15 uur. door GERARD S. VERVER reeks nederlagen. „We mik ken nu op de zevende plaats, ook een degradatieplaats", berust Ioannidis. Hopend ech ter dat één van de eerste divi sieclubs voor de eer bedankt om te promoveren. Alleen dan hebben we een kans om ook volgend jaar nog in de promo tie-divisie te mogen optre den". De licht ontvlambare coach wist, dat hij aan een loodzwa re klus begon. „Vanaf het be gin waren we meteen degra datie-kandidaat. Veel illusies hoefden we niet te koesteren. Alles wat we mee zouden be reiken was pure winst. Dat beeld heb ik de manschappen eerlijk voorgehouden en hen bezworen om te trachten er inderdaad meer uit te halen". Uit de Zaal-tijd stamde niet alleen een prima kampioen schap, maar ook, zo consta teert de huidige Eagles-coach, een fikse conditie-achter stand. „De ploeg was condi tioneel niet klaar voor de pro motiedivisie. Nu, na een half jaar, begint het ergens op te lijken, maar ik reken nog een jaar nodig te hebben om het echt op peil te krijgen". Die conditie moet de basis vormen voor de door hem ge propageerde spelstijl. „Mijn voorgangers hingen een voor dit land typische filosofie aan: conservatief spel en een rusti ge opbouw. De Griekse school neemt meer risico. Is meer spectaculair en gedurfd. Gaat vanuit de rebound meteen in het offensief. Eén tegen één. DAMMEN Door verlies tegen RDG (9-11) heelt Schiedam zijn kans op het kampioenschap nagenoeg ver speeld. Wim Vrijland zorgde voor de enige Schiedamse winstpartij. Zeven remises tilden het puntentotaal naar negen. De reserves en het derde team werden wel kampioen. Van der Velden snel over teleurstelling heen wm SCHIEDAM - Voor de dag bladen stond het die week bij na als een paal boven water: de SW-leiding zou nog een jaar doorgaan met het trai nerskoppel De Wolf/Van der Velden. Vier dagen later te kende Dick Advocaat, kregen Piet de Wolf en B-trainer Hans Schinkel een bedankje en werd het voor Jan van der Velden duidelijk, dat hij niet langer de eerste viool mocht blijven spelen. Dat was voor de ex-doelman even slikken, „maar", zegt hij nu, „in het betaalde voetbal leef je van dag tot dag. Ik weet ook niet hoe de kranten aan het ver haal kwamen, dat de trainers- stad niet zou veranderen. Zelf heb ik dat niet aangewak kerd". In het verlengde merkt hij^op, dat in het betaalde voetbal za kelijke belangen tellen. „Met sentimenten valt geen eer te behalen. Dat ik met mijn red dingsactie bij SW geen le venslang contract in de wacht sleepte, had ik natuurlijk al lang ingecalculeerd". Hem rest 'slechts' het bevredigende gevoel, dat hij SW van de afgrond geplukt heeft. „Het is onvoorstelbaar wat er in een half jaar is gebeurd. Destijds keek het land neer op SVV. Nu praat heel Nederland erover. SW is in het nieuws, was al vijfmaal op de televisie, trok steeds weer nieuwe spelers aan, maakte gigantisch veel reclame en heeft nu al meer dan honderd sponsors". De komst van Advocaat werd hem aangezegd. „Het bestuur verteld me, dat ze op een an dere manier verder wilden. Nee, uitleg of argumenten heeft men niet gegeven". Van der Veldens voornaamste han dicap is het ontbreken van de vereiste papieren. Hij zou dol graag de cursus volgen om dat diploma te verwerven. „De animo is echter groot", weet hij. „Steeds 60 tot 70 man voor zestien plaatsen. En an is die cursus er slechts eens in de twee, drie jaar". Na rijp beraad („en gesprek ken met mijn vrouw en goede vrienden") besloot hij om bij SW te blijven en accepteerde hij het aanbod om assistent van Dick Advocaat te worden. Daaraan ging een openhartige Jan van der Velden (links) vindt ii Piet de Wolf naast zich. dialoog tussen de twee vooraf. „Hij heeft in Zeist gewerkt on der Michels en Beenhakker en werd door hen steeds bij de groep en de ontwikkelingen MAASSLUIS— Met een lichtwedstrijd tegen SW neemt MSV'71 vanavond (donderdag 2 februari) offi cieel de lichtinstallatie rond het hoofdveld in ge bruik. Desgevraagd vertelde SW-trainer Jan van der Velden, dat hij in de Steen- dijkpolder op volle sterkte zal aantreden. Het duel be gint om half acht en de toe gang is gratis. het komende seizoen niet langer betrokken. Die constructie heeft hij ook bij SW voor ogen. Advocaat doet het A- en ik het C-team, maar ik word volledig bij de trainingen in geschakeld. Ongetwijfeld zal ik daarnaast naar wedstrijden van de komende tegenstander moeten gaan kijken". Van der Velden laat talloze aanbiedingen van amateurs clubs schieten. „Het doet me goed om te weten, dat ik bij de amateurs gewild ben. Maar kiezen voor het amateurvoet bal zou meteen tot gevolg heb ben, dat ik de trainerscursus voor het betaalde voetbal wel kan vergeten. Betaald voetbal trekt me nu eenmaal enorm aan. Vandaar, dat ik dadelijk in die nieuwe functie met het zelfde enthousiasme bezig blijft. Dat is mijn karakter. Wanneer ik ergens werk, doe ik dat mét volle overgave". Dat het tot meer balverlies leidt, is ingecalculeerd. Maar er zit tenminste snelheid in en dat vergt conditie". Mazzel Het maakt het des te opmer kelijker, dat Elementum/GE juist in de beginfase punten pakte. „Een beetje meer maz zel", noemt Ioannidis het. „Dat ontbreekt ons nu. On langs verloren we met één punt verschil van de nummers drie en vier. Winnen we die potten, dan zorgen we voor een stunt. Zaterdag volgde dan het verlies Gorkum, maar de manier waarop dat gebeur de maakte duidelijk, dat we niet kansloos meer zijn. Er wordt beter gebasketbalt". Parallel daaraan groeit ook het collectief. „Het is best een moeilijk team", geeft hij grif toe. „Ze opereerden niet als eenheid en daarnaast vochten ze een robbertje met zichzelf uit. Bovendien leden ze aan enkele oude ziekten: praten tegen de scheidsrechters (la chend: dat moeten ze maar aan mij overlaten), tegen el kaar en tegen de coach. Daar van zijn ze langzaamaan ver lost. We zijn op de goede weg en wanneer de groep bij el kaar blijft, dan houd ik het erop, dat ze volgend jaar, na een eventuele degradatie, zo maar de titel pakken". Ondanks dat zonnige vooruit zichtfin overigens nog donke re dagen) heeft Ioannidis een verlanglijstje. „We missen een speler, die het team op sleep touw kan nemen. Een ervaren center bijvoorbeeld van dik twee meter. Of een uitsteken de forward. Mogelijk een Amerikaan. Iemand, die gemiddeld 20 tot 25 punten scoort en het team op cruxiale momenten draagt plus de kwaliteit bezit om het voortouw te nemen wanneer de wedstrijd daarom vraagt". Maar dergelijke spelers ken nen hun waarde en verlangen op zijn minst een redelijke on kostenvergoeding. Het Eagles-bestuur heeft zich lang van die strategie gedistan- cieerd. „Topsport zonder geld bestaat niet. Het is de keuze tussen aanmodderen in de promotie-divisie of er einde lijk eens in slagen om omhoog te klimmen", lanceert hij. „Ik geloof zeker, dat de clublei ding momenteel best bereid is om in de selectie te investeren. Dat geld is er echter niet en het is de vraag waar dat van daan moet komen. Sponsors wellicht". Temperament Yannis Ioannidis laat zijn hart spreken. Maakt er in ieder ge val geen moordkuil van. In de bestuurskamer noch in de sporthal. Het McEnroe-effect. Regelmatig ligt hij overhoop met arbiters en één van die incidenten bezorgde hem in middels een schorsing van twaalf wedstrijden (waarvan zes voorwaardelijk). Daar heeft hij beroep tegen aange tekend. „Zuiderlingen hebben dat temperament en die emo tie nodig. Ik kom uit die stre ken. Daar zal meii mee moeten leren leven". En die straf dan? Hij verschiet niet eens echt van kleur. „Een lachertje man. De scheids rechter, die me dat aandeed, moet gewoon stoppen. Die be weerde keihard, dat ik hem tena gekomen ben. Larie. Ik ben niet dom. Iedereen weet welke sancties er op zo'n ver grijp staan. Ik heb die man niet aangeraakt. Vandaar, dat ik de bond duidelijk gemaakt hebt, dat ik zeer twijfel aan 's- mans integriteit". De Griek praat, dirigeert. De bank négeert hij. „Alle Griek se coaches lopen. Ooit wel eens een Amerikaanse coach zien zitten? Die lopen. Ik ook dus. Daar moeten ze maar aan wennen". Ouderenbiljart VLAARDINGEN Voor het ouderen-biljarttoernooi van de biljartvereniging 't Oosten werden dinsdag de eerste wedstrijden uit de tweede ronde gespeeld. De uitslagen: Stricklede-Woudhoek 12-4 en De Vloot A-De Bolder 8-8 (De Vloot wint op percentage). Het programma voor dinsdag 7 februari is Emma-Wester- stein (10 uur) en Marnix-DKK A (14 uur). SCHIEDAM Door een 10-8 zege op Tempo Team 2 heeft het tafeltenniskwar- tet van NOAD zich ge handhaafd in de eerste di visie. In de voorjaarscompetitie, die op 11 februari begint, krijgen de Schiedammers de volgende tgenstanders: DHC, OTTC, Bartok, Gaanderen en Ver. Spaar bank. Overigens rekent NOAD erop, dat de winst in de beslissingswedstrijd slechts uitstel van degra datie betekent. Er wordt, gezien de capaciteiten van de andere ploegen, reke ning mee gehouden, dat NOAD in de komende com petitie opnieuw geen vuist kan maken en alsnog moet afzakken naar de tweede divisie. BOWLING Het is de aspiranten van Bowling Musis Sacrum afgelopen week einde gelukt om Nederlands kam pioen te worden. Ook de junioren (16 tot 18 jaar) behaalden een ere plaats en werden derde. Trainers WATERWEG- Dick Suiker verlaat aan het einde van het seizoen het zeer succesvolle Hoekse Boys. De aanstaande derdeklasser heeft adrem ge reageerd en terstond Hans Buitenweg vastgelegd. Buitenweg is geen onbekende in de Hoek. Hij trainde er tot vorig jaar zondagclub Hoek van Holland en komt nu bij de 'concurrentie' terug na een jaar Wassenaar. Olympus S Omdat de sportieve resultaten van de Olympus S-selectie niet beantwoordt aan zijn ver wachting vertrekt trainer Henny Kuijten uit sportpark Bijdorp. Het bestuur betreurt zijn besluit. Ursus Afdelingsclub Ursus verleng de de verbintenis met trainer Jaap van de Nol en verzorger Anton Noordzij. Maasdijk Slobodan Dutina blijft na een jaar verbonden aan vierdek lasser Maasdijk. Fortuna In tegenstelling tot andere be richten is er nog geen zeker heid over contractverlenging van trainer Koos de Gooijer. „Er moeten nog wat knopen doorgehakt worden", geeft hij te kennen. Hoek van Holland Het bestuur van derdeklasser Hoek van Holland moet al na een jaar weer op zoek naar een nieuwe trainer, omdat Hans Kostense kenbaar heeft ge maakt, dat hij zijn verbintenis niet zal verlengen. VDL De Maassluise vierdeklasser VDL hoeft niet op zoek naar nieuwe trainers: Rob Schalke (A-selectie), Aad van der Hoek (B-selectie) en Arie IJs- selstein (zaterdagelftal) blij- WATERWEG— Hoewel de KNVB de voetballers in het carnavalsweekeinde spaart en een inhaalprogramma agen deerde, wordt er volop, maar dan vriendschappelijk, ge speeld. Een overzicht: donderdag: Papendrecht-Hermes DVS (19 uur); zaterdag: Hoeksche Boys-TSB (14.30 uur), Satelliet-Baren- drecht/comb 612 uur), DSVP- DVO'32 614.30 uur), SW-PPSC (14.30 uur), Barendrecht-Fortuna (14 uur), Maasdijk-Zwaluwen (14.30 uur), Die Haghe-HBSS (14.30 uur). zondag: Woerden-VDL (12 uur), De Musschen-Hermes (11 uur), De Hollandiaan-CKC (14 uur), dinsdag: HVO-Xerxes (kunstgras Asvion 19 uur). ZWEMMEN Leda Bitanc (VZC) heeft zich tijdens limietwedstrijden in Dordrecht geplaatst voor de 200 meter schoolslag meisjes 1976. Eerder ver wierf ze al op vier andere onderdelen een startbewijs voor de nationale win terkampioenschappen. voor donderdag 2 t/m woensdag VOETBAL - zaterdag: Rockanje-Cion, Vlaardingen-Berkel( 14.30 uur). Zondag: VFC-DHS(14.30 uur) ^ZAALVOETBAL: maandag sporthal De Hollandiaan-Saturnus 2(h). WATERPOLO: zaterdag ZVS-De Vi- king(h), SZC-WIK(d), Kolpabad 19.55 uur De Viking-VZC(d). KORFBAL: zaterdag HKC(ha)-Oranje Nassau, Westwijkhal 20 uur Spirit-De Ka pellen; zondag Het Zuiden-Vlaardingen VOETBAL: zaterdag: SVDPW- DOS'32( 14.30 uur), GTB-Bernisse(13.45 uur), GSS-Lombardijen(13 uur), WK- DES'67(14 uur). Zondag: Spoorwijk-SW(am), VFC-DH6, DRZ-Rockanje(14.30 uur),Lodewijk-De- mos, Ursus-Monopool( 14.30 uur), RKWI- CO-Olympus S, Real Parbo-SVDPW, Vierpolders-Schiedamse Boys. ZAALVOETBAL: maandag BKB- Schiedam, Rotterdam E-hal 21.30 uur DHS-Unicum. HANDBAL: zondag ADO-HVC(d), Margriethal 15 uur DWS-Hermes(d). WATERPOLO: zaterdag Sportfond- senbad 19 uur SZC-WIK(d). KORFBAL: zondag Quick(D)-Harga. Margriethal 14.15 uur Succes-ODO(D) SQUASH: vrijdag PSRC-Klaverste- de(d). BASKETBALL: zaterdag sporthal Fahrenheitstraat 19.30 uur Juventus- Charlois(h). Smithal 17.45 WSC(d), 19.30 uur Elementum/GE-Gro- ningen(h). HANDBAL: zondag Olympiaha! 12.20 uur Unitas-Sprongschot(d). KORFBAL: zaterdag Snel-ODO, MAASSLUIS— De orga nisatoren van de Westland Marathon hebben contact gezocht met de Russische atletiekbond in de hoop op zaterdag 8 april enkele sterke Sovjet-lopers aan de start te krijgen van de 20e editie van de Westlandse 42 km en 195 meter. Daar over zijn nog onderhande lingen gaande. Ook zijn er contacten met Poolse en Bulgaarse mara thonlopers. Namen kunnen er echter nog niet vrijgegeven worden. "We praten nog met de atleten", aldus PR-vrouw Frieda Michels. 'We zijn opti mistisch over de afloop van de contracten. We rekenen erop binnen veertien dagen meer te kunnen vertellen". Als 'lokkertje' biedt de Stich ting Internationale Unisys Westland Marathon alle deel nemers (overigens zolang de voorraad strekt) een gratis T- shirt aan, dat is gemaakt om de twintigste marathon te markeren. Informatiefolder met een inschrijfformulier kan men aanvragen bij: Post bus 5110, 2900 EC Capelle a/d IJssel of afhalen bij de VW- balie in het Maassluise stad huis en bij de kantoren van Berg-diensten in Maasdijk, Naaldwijk en 's-Gravenzan- de. SCHIEDAM Via een gezel lig drukke receptie heeft Ba rend van Eijk vrijdag afscheid genomen van het Schiedamse voetbalcircuit. De oud-pen ningmeester van de voetbal vereniging PPSC stelde zich in november niet meer her kiesbaar voor een niéuwe ambstermijjn, badat hij bijna veertig jaar deel had uitge maakt van het bestuur. De KNVB afdeling Rotterdam vaardigde bestuurslid Ruud Kooijmans af, die Van Eijk de gouden speld op de revers prikte. De leden van PPSC krijgen in april nog de gele genheid om hun voormalige penningenbeheerder de hand te drukken. 'Bedankt, Barend'. PPSC-voorzitter Eef Collé schudt zijn voormalige mede-bestuurslid (links) de hand en onderstreept zijn erkentelijkheid met een vloeibare versnapering VLAARDINGEN De leden van de Vlaardingse Scheids- rechtersvereniging hebben het bestuur dinsdagavond tijdens een buitengewone vergade ring gemachtigd om stappen te ondernemen, die leiden tot een verhuizing naar het com plex van de korfbalvereniging Spirit aan de Geert Groote laan. De arbiters bewonen nu nog samen met de atletiekvereni ging Fortuna een accommoda tie aan de Marnixlaan. Het ge bouw is gezamenlijk eigen dom. Fortuna heeft zich al be reid verklaard de VSV uit te kopen. Bij Spirit zal de VSV, indien beide clubs tot een vergelijk komen, aan het bestaande ge bouw een eigen cantine bou wen. „Waarmee we dan weer een echt eigen home krijgen en er volop ruimte is om de activiteiten verder te ont plooien", aldus voorzitter Mar van der Most.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 17