'Gezonde positie leidde tot ondergang nieuwbouw WF' VERHUISD @DE HAVENLOODSV7?t I1 i I'VI 1' iH t 'Zocco zou in Parijs zeker niet misstaan' Optreden Harrie Jekkers Verhuizing voor Be Quick? Ursus in maart naar Harga Perspectieven HVO-schakers Versterking sportbureau Yvonne van Gils wint in Rhoon Rol overheid belicht in boek over 5 jaar strijd Zijdeveld trekt ten strijde tegen energiezuinige lampen Avalance naar de Rivièra MAASSLUIS - Het gemeente bestuur heeft negatief gerea geerd op een vraag van de ten nisvereniging Be Quick of het mogelijk was het tennispark in de Sluispolder te kopen. Het gemeentelijke 'neen' werd verkocht, omdat de gemeente - indien het aangrenzende zwembad verdwijnt - andere plannen met het gebied heeft. Met het bestuur van Be Quick wordt nu gepraat over een complex aan de oostzijde van de Boonervliet. Daarbij is ook de reconstructiecommissie Midden Delfland betrokken, die de mogelijkheden voor de aanleg van een nieuw tennis park in tekening zal brengen. Een al geplande brug zou dan de verbinding met de bebouw de kom vormen. SCHIEDAM Het sportpark Langen Bogert gaat begin maart al dicht, waardoor de voetbalvereniging Ursus eer der dan gepland verhuist naar het complex van HBSS. De leden van HBSS hebben daarmee inmiddels inge stemd. De vergoeding, die Ur sus ontvangt voor de accom modatie aan de Parallelweg, wordt deels gebruikt voor een verbouwing van het HBSS- clubgebouw in Harga, waar voor de afdelingsclub een be stuurskamer en materiaal- ruimte wordt gebouwd. In een buitengewone leden vergadering, die eind februari wordt gehouden, mogen de Ursus-leden beslissen welke bestemming het overige dan nog resterende geld krijgt. wisselslag persoonlijk de limiet te halen voor de nationale winterkam- pioensrhappen. Ze legde de afstand af VLAARDINGEN Door met 5-3 te winnen van koploper Sliedrecht heeft HVO de lei ding overgenomen in de le klas A van de Rotterdamse schaakbond. Drie winstpartijen (Aad van Gent, Bas van Driel en Aad Hoogerwerf) en vier remises leverde de onbedreigde Vlaar- dingse zege op. Door deze overwinning ligt voor HVO promotie naar de hoogste re gionale klas in het verschiet. VLAARDINGEN Nelleke den Boom (23) volgt de naar de Antillen vertrokken Bep Na ter op als consulente spor tieve recreatie bij het gemeen telijk sportbureau. Ze vormt nu met Max van der Does en Gert de Goede het team van het bureau sportieve recreatie, dat al vele jaren op sportief recreatief gebied erg actief is door het organiseren van kennismakingscursussen en sportinstuiven. De van oor sprong Haagse volgde een op leiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. SCHIEDAM Yvonne van Gils van de Triathlonvereni- ging Rijnmond eindigde in Rhoon als eerste dame in een kwart-triathlon. De Schiedamse legde de 1 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen af in 2 uur en 41 minuten. Arie Pellekooren was de snelste Rijnmond-at leet. Hij overbrugde de af stand in 2 uur 18. ZWEMMEN Ooievaars-zwemmer Feike Waque werd op de Nederlandse winterkampioenschappen voor gehan- SCHIEDAM Vijf jaren lang, vanaf het RSV-debêcle in 1983 tot vorig jaar, leverde de Schiedamse scheepswerf Wilton-Fijenoord (WF) strijd voor het behoud van de nieuwbouwafdeling. Een strijd die vooral gericht was tegen de overheid die, onder het mom van industriebeleid en met de nodige misbruik van macht, uiteindelijk Wil ton-Fijenoord vorig jaar toch op de knieën wist te krijgen. Na een traditie van 160 jaar werd de nieuwbouwafdeling gesloten. Weer stonden er honderden werknemers op straat. Over de vijfjarige strijd en de dubieuze rol van de overheid hierin schreef NRC Handelsblad-journalist Pie- ter Graf in opdracht van de directie van de werf het boek 'Een ongelijke strijd'. De Schiedamse werf Wilton- Fijenoord is in scheepvaart kringen geen onbekende naam. De geschiedenis van de werf gaat terug tot in het jaar 1823 toen in Rotterdam de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij werd opgericht. In 1825 besloten de aandeel houders zelf een scheepswerf op te zetten op het eiland Fije- noord. In 1929 ging de ontsta ne scheepswerf een fusie aan met Wilton's Dok- en Werf- maatschappij. Glorie jaren braken aan na de oorlog toen er veel vraag was naar nieuwe schepen. In die tijd werkten er 7500 mensen bij de werf. Er zijn in de jaren zestig ech ter andere landen in opkomst die schepen gaan bouwen en de spoeling wordt dunner. Na vele fusies ontstaat in 1970 onder druk van de regering de groep Rijn-Schelde-Verolme (RSV) waarin ook Wilton-Fij enoord is opgenomen. Malaise Door de malaise in de scheepsbouw komt de RSV in moeilijkheden. Met het aan vragen van uitstel van beta ling in februari 1983 van het concern keert ook het tij voor de tot dan toe succesvolle werf Wilton-Fijenoord. Het Schie damse bedrijf verliest 260 miljoen gulden aan RSV. Geld dat door Taiwanezen was be taald voor de levering van twee onderzeeboten die op dat moment in aanbouw waren bij de Schiedamse werf. Zaken, G.M.V. van Aardenne, geen plaats meer ziet voor WF als marinewerf. De Rotter damse Droogdok Maatschap pij (RDM) en de Koninklijke Maatschappij de Schelde (KMS) krijgen voorrang. De overheid pompt bijna 600 mil joen gulden in deze bedrijven, terwijl het gezonde Wilton- Fijenoord geen overheids steun ontvangt. Juist het feit dat WF geen overheidssteun nodig heeft wordt de werf la ter noodlottig. Het touwtrekken om de Schiedamse werf is inmiddels op gang gekomen. De over heid verbaast iedereen door tijdens besprekingen, over de manier waarop WF uit de sur séance van betaling kan wor den gehaald, met het voorstel te komen de aandelen in WF over te willen nemen voor het symbolische bedrag van één gulden. Een slimme zet want dat zou betekenen dat de winsten van WF naar de over heid worden gesluisd. Vorig jaar werden de laatste 200 werknemers ontslagen toen de nieuwbouwadeling definitief werd gesloten. Deze archieffoto toont enkele personeelsleden met hun ontslagbrief. Lobby De moeilijkheden voor de werf worden nog groter als in 1983 blijkt dat de exportver gunningen voor de bouw voor nog eens twee tot vier onder zeeboten voor Taiwan niet worden afgegeven. Een om vangrijke lobby onder aan voering van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rotterdamse burgemeester Bram Peper weet te bewerk stelligen dat het kabinet geen exportvergunningen geeft. De verslagenheid bij de werf is Van het ooit zo succesvolle WF is alleen de reparatie groot ondanks moties van de Tweede Kamer waarin de re gering wordt gevraagd de werf compensatie te geven. Inmiddels cirkelen de eerste aasgieren boven de noodlij dende werf. Kommer Damen, scheepsbouwer uit Gorin- chem, verschijnt ten tonele met het voorstel om WF over te nemen. Hij wil er echter niets voor betalen. Sterker nog, hij vraagt voor zijn rol een premie van 25 miljoen gulden. WF krijg van Van Aardenne een maand om met Damen tot overeenstemming te komen. Lukte dat niet dan dreigde er een faillissement. Dan treedt ook het Schiedam se college van B en W op de voorgrond. Het college rea geert in een telex aan minis ter-president Lubbers fel op het dreigen met een faillisse ment. Op een grote demon stratiebijeenkomst op 20 fe bruari 1984 in De Doelen kon digt de Schiedamse burge meester Scheeres zelfs onge bruikelijke acties aan als het kabinet een oplossing voor WF in de weg zou staan. De meeste toehoorders ontgaat echter wat de burgemeester wil zeggen. Dat wordt wel duidelijk als Damen bekend maakt dat er 920 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Onmiddellijk be zet het personeel de werf. In een telex aan de bewindvoer ders maakt het Schiedamse college duidelijk wat Scheeres in De Doelen bedoeld had. B en W kondigen aan bereid te zijn de gemeenteraad voor te stellen het onroerend goed van WF te kopen voor circa 40 miljoen gulden en dit daarna in erfpacht aan WF uit te ge ven. De gemeenteraad gaat op 28 mei 1984 unaniem accoord met het voorstel en vanaf de bomvolle publieke tribune klinkt een ovationeel applaus. Damen verdwijnt van het to neel. Uit surséance Na 16 maanden is WF op 16 juni 1984 uit de surséance. Maar nog zijn de problemen voor WF niet over. Bij de werf zijn al 500 mensen ontslagen en de overheid èn de door de overheid gesteunde werven RDM en KMS proberen WF op alle fronten te bestrijden. De tegenwerking wordt ster ker als duidelijk wordt dat de drie werven geen overeen stemming kunnen bereiken. Indonesiërs die de Schiedam se werf willen bezoeken, met het oog op een mogelijke order voor fregatten, krijgen geen visa en WF-directeuren Sluis en Jonker krijgen in Korea van hun gesprekspartner tot him stomme verbazing te ho ren dat WF geen onderzeebo ten meer mag bouwen van een Nederlandse rechter. De Ko- reanen zeggen dit te hebben vernomen van de ambassade in Seoul. De overheid geeft voorrang aan de werven KMS en RDM waarin immers veel geld is ge stoken. Volgens een rapport dat door oud-Unileverdirec- teur Goudswaard in opdracht van Aardenne wordt opge steld staat zelfs dat de RDM en KMS, waarin de overheid grote financiële belangen heeft, een monopoliepositie moeten krijgen ten koste van WF. Het rapport belandt uit eindelijk in de prullebak maar geeft goed aan hoe er bij de overheid wordt gedacht. Dat Van Aardenne in 1986 plaats maakt voor Minister De Korte maakt voor WF niet veel uit. De lijdensweg van de werf gaat door. Door tegen werking van de Koninklijke Marine wordt maanden te laat met de proefvaarten van de voor Taiwan gebouwde duik boten begonnen. Dat kost de werf circa 12,5 miljoen gul den. De overheid sluit ook een exclusieve overeenkomst met het ingenieursbureau Neves- bu, waarvan WF nota bene aandeelhouder is. Hierdoor wordt WF de toegang tot de exportmarkt voor onderzee boten ontnomen. Pas in okto ber 1987 maakt een rechter een eind aan het concurrentie vervalsend gedrag van de overheid. Wanhopig De directie van de werf doet in 1987 wanhopige pogingen werk te vinden voor de nieuw bouw. Een beroep op de over heid op compenserend werk, zoals door de Tweede Kamer in 1983" werd gevraagd, leidt echter tot niets. De directie van de werf is dan gedwongen 600 medewerkers te ontslaan en de bezetting van de nieuw bouwafdeling tot een mini mum terug te brengen. Op 18 januari 1988 wordt nog een laatste poging gedaan. De directie stelt voor: of Vervan gend werk of exportvergun ningen voor de levering van duikboten aan Taiwan, het wordt geen van beide. Na het debat in de Tweede Kamer op 28 februari 1988 valt het doek voor de nieuwbouwafdeling. De laatste 200 werknemers in de nieuwbouw komen zonder werk te zitten. Alleen de repa ratie-afdeling met 700 werk nemers blijft dan nog over. 'Een ongelijke strijd. Wilton- Fijenoord 1983-1988' van Pie- ter Graf is zeer beperkt bij Schiedamse boekhandelaren verkrijgbaar voor de prijs van circa dertig gulden. VLAARDINGEN Op de Korte Hoogstraat 21A is se dert vrijdag de parfumerie speciaalzaak Zocco gevestigd. En wie er langs gelopen is, weet ongetwijfeld over welke zaak het gaat. Eigenaar Wim van Dorssen trots: „Deze uit spraak heb ik niet van mezelf, maar in Parijs zou deze zaak niet misstaan". Zocco is sinds 1983 een be kende naam in Vlaardingen. Een vaste klantenkring wist de Schiedamseweg, waar de zaak tot voor kort zat, te vin den. Nu de stap genomen is om naar hartje stad te verhui zen, hoopt de eigenaar de clientèle mee te nemen. "Maar als je exclusief bent, weten ze je toch wel te vinden. De prijzen van parfums staan vast, het maakt niet uit waar je die koopt. De sfeer in de winkel en de verpakking van het product doen het. Bij ons wordt daar meer aandacht aan geschonken", verklaart Van Dorssen het succes van zijn zaak. Omdat de Schiedamseweg te weinig ruimte bood, werd uit gekeken naar een andere loca tie. Het vertrek van een bouti que aan de Korte Hoogstraat bracht uitkomst. Architect Theo Hagemeijer werd in de arm genomen om een 'house - style' te bedenken. Vervolgens werd vanaf half november tot vorige week hard gewerkt om de zaak op tijd open te krij gen. „Er is alleen al vijf weken aan het plafond gewerkt, maar dat is dan ook een kunstwerk". Behalve het messing plafond springt ook de kleur turquoise in het oog, evenals de verwer king van graniet in het inte rieur. De nieuwe zaak biedt bovendien zeven meter kast- ruimte extra, terwijl de op stelling nu veel overzichtelij ker is dan in de vorige zaak. Eigenaar Van Dorssen vat het samen: „Deze zaak straalt ge woon exclusiviteit uit en komt daardoor beter tot haar recht op de Korte Hoogstraat". Het publiek zal overigens in de maand februari gewezen worden op de veranderingen. Het personeel zal bij bepaalde produkten attenties geven. Met deze actie wordt deze week een begin gemaakt. Parfumerie speciaalzaak Zocco is sinds kort gevestigd aan de Korte Hoogstraat 21a. SCHIEDAM— Het bericht 'Zijdeveld trekt ten strijde te gen energiezuinige lampen' in De Havenloods van 26 januari was voor de wethouder aan leiding in de pen te klimmen. Met een nadere toelichting hoopt hij de lezers 'wat meer licht te brengen in een duister onderwerp'. „In de eerste plaats héb ik mijn uitspraken gedaan als ergernis over de ongenuan ceerde wijze waarop de zoge naamde spaarlampen onder de aandacht worden gebracht als enige mogelijkheid om aan energiebesparing te doen bij verlichting. In de tweede plaats heb ik mijn uitspraken gedaan als een voorlopig oor deel op basis van een aantal overwegingen die ik daarbij heb uitgesproken en die ik hieronder zal herhalen. Ik heb drie aspecten onder scheiden om tot een oordeel te komen; in willekeurige volg orde: 1. energiebesparing 2. afvalhoeveelheid bij einde levensduur 3. prijs voor de gebruiker. Voor die aspecten heb ik naast elkaar gezet verlichting door gloeilampen, door spaarlam pen en door TL-buizen. Bij Gloeilampen gebruikt men relatief veel electriciteit voor een bepaalde energieop brengst; de hoeveelheid afval per gloeilamp is niet zeer groot, maar ze gaan niet zo vreselijk lang mee, terwijl de prijs tenslotte in de guldens klasse ligt. In de meeste ver lichtingsarmaturen worden gloeilampen gebruikt. Bij Spaarlampen gebruikt men veel minder electriciteit voor een bepaalde lichtop brengst; aan het einde van de levensduur gooit men niet al leen de lamp weg, maar ook de apparatuur die daarin zit in gebouwd. De lamp gaat zeer lang mee. De prijs ligt in de tientjesklasse en moet bij ver vanging steeds weer worden betaald. Door de combinatie van lange levensduur en energiebespa ring loont de relatief hoge prijs tenslotte toch (als men scherp inkoopt en niet de kleinste vermogens koopt). Spaarlampen passen wel in veel fittingen, maar kunnen lang niet altijd in plaats van een gloeilamp worden ge bruikt, soms omdat ze niet in het armatuur passen, soms omdat het armatuur te zwaar wordt. Bij TL-verlichting met buizen gebruikt men ook veel minder electriciteit voor een bepaalde lichtopbrengst. Als de buis aan het einde van zijn levens duur is behoeft men alleen de buis te vervangen. De buis gaat zeer lang mee. De prijs van een complete TL-balk met buis ligt rond de vijftien gul den en de buis kost bij vervan ging een paar gulden. Met eni ge handigheid bij het inbou wen of ophangen kan men deze balk onmiddellijk voor verlichting gebruiken. Men kan TL-verlichting vrij wel nooit in oude armaturen gebruiken. Voor wie niet zelf wil inbouwen zijn voor rond de vijftig gulden complete" nieuwe armaturen te koop, die er ook nog aantrekkelijk uit-" zien. Als ik al die zaken tegen el-" kaar afweeg kom ik tot het voorlopige oordeel dat het ge-" bruik van TL-verlichting het. voordeligst is voor de gebrui ker: minstens zo veel energie bespaart als de spaarlampen en uiteindelijk minder afval veroorzaakt. De spaarlamp is uit het oog punt van energiebesparing dan weer beter dan de gloei- lamp. Als de gebruiker oplet, bij het inkopen kan hij voor- deliger uit zijn dan met gloei lampen. Over de afvalproduk- tie van gloeilampen en spaar lampen durf ik geen conclu sies te trekken. Weliswaar gaat de spaarlamp veel langer mee dan een gloeilamp, maar hij bevat veel meer materiaal dat (onnodig) wordt wegge gooid. Bij elkaar is dit onvoldoende voor een volledige eindcon clusie op alle aspecten. Zoals ik ook in de commissieverga dering die u bijwoonde heb gezegd: we zullen op dit on derwerp nader terugkomen. Ook bij de heroverweging van het bovenstaande kom ik al wel tot de conclusie dat de zogenaamde spaarlampen ten onrechte worden afgeschil derd als de energiebespaar- ders bij uitstek. Wie verstan dig inkoopt is voordeliger uit met TL-verlichting (al blijft een spaarlamp dan wel beter dan een gloeilamp)". Hoogachtend, Ir. Chr. Zijdeveld, wethouder voor energiebesparing, milieu, sociale dienst en stadsontwik keling. SCHIEDAM De voormali ge zanger van het Klein Or kest, Harrie Jekkers, treedt op in theater De Teerstoof. Tij dens zijn optreden wordt hij bijgestaan door Léon Smit (toetsen) en Chris Prins (bas gitaar), die eveneens in het Klein Orkest hebben gespeeld. Het programma bestaat uit liedjes met inhoud. Zanger Jekkers: „Iedereen die iets moois maakt, moet een mening hebben. Ik denk genu anceerd na over alles wat ik om me heen zie en dat wil ik vorm geven. Soms wordt dat heel serieus op het podium en soms wordt het ineens wat vrolijker, gezelliger". De heren treden op op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari, tel kens om 20.30 uur in De Teer stoof (Nieuwstraat 12). De toegang bedraagt f 12,50 (Pas 65- en CJP-houders betalen f 2,50 minder). 's Middags is er in hetzelfde gebouw een poppentheater, getiteld 'De rode lucht boven het paradijs'. De strijd tussen de blauwe moeder en rode moeder staat centraal, waarin het meisje Madieka een hoofdrol speelt. De voorstelling begint om 14.00 uur en de toegang be draagt f 3,75. VLAARDINGEN Het jubi lerende Vlaardingse show corps Avalance timmert flink aan de weg. Verscheidene ma len ging het gezelschap op tournee door binnen en bui tenland. Ditmaal is Avalance uitgeno digd deel te nemen aan het Bloemenfeest en het Carnaval aan de Franse Rivièra van 2 tot en met 10 februari. Ze zullen gedurende een hele week verschillende presenta ties verzorgen in Nice en wij de omgeving. Ook aan Monaco brengt het corps een bezoek. Piet Bagchus P.R.-man van Avalance suggereert dat 'het niet is uitgesloten dat ook het corps genoemd zal worden in de artiesten rubrieken van be kende Nederlandse weekbla den'. Avalance staat na het tournee een druk en enerverend jaar te wachten met veel optredens. Waarschijnlijk zullen er meer grote tournees volgen. Mo menteel zijn er onderhande lingen gaande over deelname aan het jubileum van de Bloe- 1 menfeesten van Manchester in Engeland gedurende een week in mei 1990. De grote cosmeticahuizen o.a. ChanelDior LancasterJil SanderYves Saint LaurentLancöme. Nu verkrijgbaar in het Hartjecentrum. Ons adres: KORTE HOOGSTRAAT 21A VLAARDINGEN .j Tevens Pour Vous-lid Parfurmerie Korte Hoogstraat 21A Vlaardingen Tel. 010-4345520

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 3