Correct ruimtil Bergweg 110 Ypsilon pleit al vijf jaar voor betere opvang schizofrenen 45 25 279 399 Tel. 010-4.618.600 maxell 10 VOOR 2 VOOR ESQ Bergweg 110, Rotterdam ©DE HAVENLOODS 'Het zijn onze kinderen die uit de vuilnisbak eten' Thema- avond schizofrenie Kanomogelijkheden in de Provincie DONDERDAG 2 FEBRUARI 1989 MAXELL XL II90 AUDIOCASSETTE Maxell één van de betere audio cassette die door vele opname liefhebbers als beste genoemd wordt. Correct maakt het voor u nu ook nog aantrekkelijk met deze uitstekende aanbieding. FUJI FR 90 CHROOM TEAC SOUND 52 OIV. KLEUREN MAXELL UD190 MAXELL XL II90 CHROOM GOED GETEST MAXELL MX 46 METAL MAXELL XL IIS 90 SONY HFS-60 SONY HFS-90 SONY UX-90 CHROOM SONY UX-S 60 SONY METAL ES-90 SONY SQM-10 COMPUTER CASSETTE THAT'S RX-90 BASFFERRO EXTRA 160 BASF CHROOM SUPER II90 P.STUK 2.95 4.75 4.95 4.95 3.50 5.50 5.95 6.95 3.50 4.50 5.50 4.95 18.95 1.95 3.95 2.45 6.50 2 VOOR 10 VOOR 8.50 13.50 13.95 13.50 9.95 15.00 16.50 19.50 9.75 11.50 15.00 12.95 52.50 5.50 11.00 6.95 15.95 22.50 44.50 37.50 39.00 29.50 45.00 49.50 59.90 29.00 35.00 38.00 42.50 159.00 17.90 35.00 19.95 42.50 SONY. SONY E-180 HG VHS VIDEOCASSETTE 3 uurs videocassette met high- grade opname/weergave kwaliteit. PER STUK12.95 10 VOOR115.00 AKAIE-105 BULK KODAK P5-90 VIDEO-8 KODAK E-180 3 UUR VHS FUJI E-30 SXG VHS-MASTER FUJI E-180 FUJI E-180 SHG GOEDE TEST BASF E-180 SHG MAXELL E-180 EX MAXELL E-240 EX POM VCC 360 PDM VCC 480 POM VCC 480 SHG-HIFI BASF E 200 EQ BASF VCC 480 BASF P5-30 VIDEO-8 TDK HDX-PRO 30 MAXELL L-830 SONY E-180 HG P.STUK 2 VOOR 10 VOOR 5.95 25.00 9.95 25.00 9.95 14.95 14.95 9.95 13.95 22.50 25.00 32.50 14.95 25.00 12.50 29.50 12.95 12.95 19.50 47.50 17.00 47.50 19.50 29.00 27.50 19.00 27.50 42.50 47.50 59.50 27.50 47.50 23.50 57.50 25.00 25.00 59.00 55.00 229.00 79.00 234.00 82.00 126.00 129.00 95.00 135.00 199.00 229.00 295.00 135.00 229.00 115.00 279.00 115.00 115.00 AKAI AEM-75 MICROFOON MET SCHAKELBARE NAGALM Rondom gevoelige electret micro foon met schakelbare nagalm. Impedantie: 600 Ohm. OUDE CORRECTPRIJS 69. Correct Ruimt PHILIPS PHILIPS SBC 487 STEREO H00F0TELEF00N Hoofdtelefoon met een prettige 'zit'. Gesloten systeem, ruim dynamisch bereik. Met volumeregeling. OUDE CORRECTPRIJS 49, Correct Ruimt SONY PRN-C41 PRINTER/PLOTTER Printer/plotter geschikt voor papier rollen en briefpapier (A4), tot 160 letters per regel en schrijft of tekent in 4 kleuren! Compleet met pennen, papier, papierhouder, aansluit- Correct Ruimt Prijs INKEL MX 800 AUDIOMIXER Magnifiek mengpaneel met 8 kanalen in en 2x2 kanalen uit. Er kunnen in totaal 4 microfoons, 8 mono lijnsignalen (of 4 stereo) en/of 3 stereo platenspelers wor den aangesloten. Hoge en lage tonen regelaar. Panpot-regelaar om van 2 mono signalen stereo te creëren.Met echo-sterkte regelaar en echo-master regeling. OUDE CORRECTPRIJS 499- Correct Ruimt Prijs BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Mei de tram. lijn 4. 6 en 9. Mei. de bus: 170 171 en 173 sloppep praktisch voor de deur en bus 35. 39 en 40 sloppen bij Station Noord, ook vlakbij. Met de auto. volg de diverse aanwijsborden. DINSDAG 9.00 18.00 UUR ÉÊM VOENSDAG 9.00-18.00 OUD "1 ROTTERDAM— Ypsi lon, de vereniging van ouders en andere fami lieleden van chronisch psychotische of schizo frene patiënten, zal haar eerste lustrum met ge mengde gevoelens vie ren. Aan de ene kant is in vijf jaar bereikt dat de hulpverleners in de psy chiatrie wat meer aan dacht besteden aan de familie van de patiënten. Aan de andere kant zien de familieleden van .schizofrenen met lede ogen aan hoe de zorg voor en opvang van deze patiënten steeds verder af kalft.,, Schandalig" noemt voorzitter Ria van der Heijden deze ont wikkeling. „Het zijn im mers onze kinderen die uit de vuilnisbak eten". door BEREND VAN DE SANDE „Schizofrenie is een storm die door je hersens woedt. Alles wordt plat gemaaid. Heel langzaam komen de sprietjes weer omhoog. Je moet daar uiterst voorzichtig mee om gaan, anders komt er weer een nieuwe storm". Zo probeert Ria van der Heij den te omschrijven wat er in het hoofd van een schizofreen gebeurt. Schizofrenie is een ziekte waaraan maar weinig aandacht wordt besteed ter wijl in ons land toch zo'n 140.000 mensen in meer of mindere mate eraan lijden. Een groot deel van hen leeft betrekkelijk normaal, wat voor de 14.000 ernstige geval len absoluut onmogelijk is. Van deze groep zijn 6.000 pa tiënte opgenomen in psychia trische inrichtingen, de rest zwerft op straat of woont ver stoken van bijna elk sociaal contact ergens op een zolder kamertje. Over de oorzaken van schizo frenie is nog maar weinig be kend. Zeker is dat erfelijke factoren een rol spelen. Schi zofrenie begint meestal tussen het 15e en 25ste levensjaar, bij meisjes later dan bij jongens. Een moeder over haar zoon: „Het begon met kleine dingen die mijn andere kinderen nooit hadden gedaan. Hij bleef thuis van school, zijn concentratie was gestoord en hij huilde veel. Ik dacht eerst aan een lastige puberteit. La ter werden de verschijnselen erger. Wanneer we visite kre gen verdween hij naar zijn ka mer. Hij verloor ieder sociaal contact en was af en toe agres sief. Als ouder weet je niet wat er aan de hand is. Schizofre nie is een ziekte die sluipend komt en gaandeweg erger wordt. Ik herinner me nog dat er op een dag werd gebeld en ik vroeg of hij even open wilde doen. „Je kunt doodvallen", was zijn reactie. Ik stond per plex, maar hij zei: 'Mam, dat was niet tegen jou'. Blijkbaar had hij stemmen gehoord". Kabouters Het horen van stemmen is een van de symptomen van schi zofrenie. Dat betekent overi gens niet dat schizofrenen een gespleten persoonlijkheid hebben - wat een zeer zeldza me psychiatrische ziekte is - maar dat de samenhang tus sen de verschillende onderde len van de geest verloren is gegaan. De zintuigen van een schizofreen nemen dingen waar die er niet zijn. Ria van der Heijden daarover: Schizofrenen horen, ruiken en zien dingen die andere men sen niet waarnemen. Ze zien bij voorbeeld kabouters. Op zich is dat niet erg als het een leuke kabouter is. Ze zijn er echter bang voor en kunnen daardoor agressief worden. Zo'n situatie - een psychose - is iets vreselijks. Ze lijden heel erg en veel schizofrenen ple gen dan ook zelfmoord". In het huis van Ria van der Heijden aan de Grindweg in Rotterdam werd bijna 5 jaar geleden Ypsilo opgericht. De vereniging van ouders en an dere familieleden van chro nisch psychotische en schizo frene mensen, zoals de volle dige ondertitel luidt, doet heel nuttig werk. Want de families van schizofrenen werden en worden nog maar al te vaak aan hun lot overgelaten. In het wijkcentrum 'De Stadsdriehoek', Kipstraat 27, wordt op dinsdag 7 fe bruari een themabijeen komst gehouden van de Rotterdamse Ypsilon-ge spreksgroep. Psychiater D. Dekker zal die avond spreken over schizofrenie en de proble men rondom deze ziekte. De thema-avond begint om 19.45 uur. Informatie over Ypsilon is verkrijgbaar onder de nummers: 010-4183050 of 010-4185608. „Psychiaters moeten tegen over de familie niet zo ge heimzinnig doen maar een eerlijke voorlichting geven", vindt Ria van der Heijden. „Ze moeten met ouders praten en ze een handleiding geven hoe ze met hun kind moeten omgaan. Vroeger werd je hele gezinssituatie uitgespit omdat men dacht dat daarin de oor zaak van de schizofrenie was te yinden. Als ouders kreeg je daardoor een enorm schuldge voel. Gelukkig zijn ze daar nu op teruggekomen". Ypsilon heeft gedurende haar eerste lustrum bereikt dat vanuit de psychiatrie wat meer aan gezinsondersteuning wordt gedaan. Maar de weg is volgens de voorzitter nog lang. „In een gezin valt niet te leven met een schizofreen kind. Tot opname wordt echter pas overgegaan als hij de meubels kort en klein heeft geslagen, zijn vader klappen heeft gege ven en de boel in brand heeft gestoken. Ouders zijn ten ein de raad en moeten vaak nog zelf een rechterlijke machti ging aanvragen om hun kind tegen zijn wil op te laten ne men. Dat geeft je een enorm schuldgevoel. Waarom kan een psychiater dat niet doen? De huidige situatie werkt heel criminaliserend, met rechters en advocaten. En dat terwijl die arme kinderen er niets aan kunnen doen". Om steun te kunnen bieden aan familie van schizofrene patiënten heeft Ypsilon in het hele land praatgroepen opge richt. Regelmatig worden le zingen gehouden en jaarlijks vinden twee landelijke ont moetingsdagen plaats. Psy chiaters verwijzen familie nu ook naar de vereniging, die in 5 jaar tijd is uitgegroeid tot 12.000 gezinnen. Belangrijk is ook de aandacht die Ypsilon steeds opnieuw vraagt voor de situatie waarin schizofrene mensen verkeren. Ria van der Heijden: „Ik word weieens kwaad als ik al die acties op t.v. zie voor kanke ronderzoek, de Hartstichting of voor gehandicapten. Kijk, ik gun het die mensen wel, maar ondertussen wordt er helemaal niets voor onze kin deren gedaan. Ik begrijp dat best hoor. Een mongooltje doet het nog wel leuk op de televisie, maar een schizo freen kun je nu eenmaal niet voor de camera halen". Hulp aan schizofrenen is vol gens de voorzitter van Ypsilon beslist noodzakelijk. „De mensen leven in een hel, maar in de psychiatrische inrichtin gen is geen plaats genoeg. Psychiaters laten schizofrene mensen ook liever gaan, want er is weinig eer aan te beha len. Wat je nu ziet is dat ver- blijfsafdelingen van de grote psychiatrische ziekenhuizen worden verkleind. Daarvoor in de plaats komen bescherm de woonvormen die absoluut niet functioneren. Je kunt schizofrenen niet terugbren gen in de maatschappij. Het vestigen van zo'n BAVO-kli- niek in Capelle is onzinnig. Laat ze toch rustig in de bos sen en duinen zitten. Of moet daar soms een nieuw Center Pares komen?". Schizofrene patiënten kunnen niet genezen, maar wel kun nen psychosen door medicijn gebruik worden onderdrukt. Zwervers Een probleem is echter dat het grootste deel van de ernstigste schizofrenen op straat rond loopt. De in zichzelf mompe lende zwerver heeft al een vertrouwde plaats gekregen in het grootstedelijk beeld. Ver geten wordt dat deze mensen ouders, broers of zussen heb ben, die elke dag in onzeker heid leven over het lot van hun familielid. "Het klinkt misschien wat vreemd, maar ouders van wie de kinderen in een inrichting zitten hebben gewoon geluk. Anderen weten niet eens waar hun kind uithangt, of ze nog in leven zijn. De opvang voor de zwervers wordt alleen maar slechter. Hier in dit rijke Rotterdam worden opvang centra gesloten. Wij willen de asielfunctie weer terug, de zo genaamde bad-bed-brood- opvang. Geef onze kinderen een menswaardig bestaan". De moeder van het schizofre ne kind, die liever anoniem blijft, klinkt minder verbit terd dan de strijdvaardige voorzitter, maar wel onvoor stelbaar triest. „Het is als moeder niet te accepteren dat jouw kind zo moet lijden. Je went er nooit aan, je leeft in een voortdurend rouwproces. Het is zo'n vreselijke dreun. Ik lach nog wel, maar anders". n schizofrenie en opgenomen is in een psychiatrische inrichting. De De provincie Zuid-Holland gaat een folder over kanova ren uitgeven. Volgens de pro vincie zijn er namelijk veel kanomogelijkheden. „Het grote aantal poldervaarten en -sloten, waarmee Zuid-Hol land rijkelijk is bedeeld, biedt uitstekende mogelijkheden voor mooie kanotochten", zo meldt de overheidsinstantie. Zo zijn er mogelijkheden voor kanovaren in de Krimpener- waard en de Alblasserwaard. In de Krimpenerwaard zijn er zelfs twee: de Loetroute en de Vlistroute. Ook de iets grotere wateren als de Vlietlanden bij Vlaardingen, de Brielse Maas en de Bernisse op Voorne-Put- ten zijn geschikt. Kanokampeertochten zijn goed mogelijk in Midden- Delfland en de Bollenstreek. Dat valt allemaal te lezen in de nieuwe provinciale recra- tiefolder 'Kanovaren in Zuid holland' die de Zuidhollandse gedeputeerde voor recreatie, natuur en landschap Peter van Heemst woensdag heeft gepresenteerd. De folder noemt niet alleen kanomoge lijkheden in deze provincie, ook op een kaartje zijn de ka- nogebieden aangegeven. De folder vertelt tevens iets over de verschillende soorten ka no's die er zijn, schenkt aan dacht aan de geschiedenis van het kanovaren en geeft tips aan beginnnende- en meer er varen kanoërs. Er zijn ook overzichten opge nomen van kanoverhuurbe drijven en van kano-vereni gingen in Zuid-Holland. 'Ka novaren in Zuid-Holland', is gratis verkrijgbaar bij de pro vincie Zuid-Holland, bureau voorlichting en Inspraak, Ko ningskade 1, 2596 AA Den Haag. Ab Schuurmans bij VSV VLAARDINGEN— Eredivi sie-scheidsrechter Ab Schuurmans is op donderdag 2 februari te gast bij de Vlaar- dingse Scheidsrechtersvereni- ging. De (langharige) wedstrijdlei der zal dan in het clubgebouw aan de Marnixlaan met de plaatselijke voetbalscheids rechters ervaringen uitwisse len en over het toepassen van de spelregels praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 5