n Pl-J Auke Bergsma heeft het liefst mensen voor zijn lens Spoorloos Herbouw De Palmboom Nog druk programma De Rietzeilers Informatie ©DE HAVENLOODS n Excuses aan Freek Vlaardingse fotograaf exposeert in Artoteek Voorlichting alternatieve geneeswijze CHRISTINA DEUTEKOM DONNER BOEKEN Rotterdam Vrouwenfilm Harpe Davids Tentoonstelling Etty Hillesum Zwemmen in Zuid SCHIEDAM Ook de Schiedamse PvdA'ers heb ben zich uitgesproken over Freek de Jonge, die on langs bedankte als lid van de PvdA. De redactie van het Schiedamse partijblad Voorwaarts plaatste vraag tekens bij de socialistische overtuiging van de komiek. Reden voor mevrouw C.J. Helbers om op haar beurt weer kritiek te leveren op deze uitspraken. „Zijn jullie een haartje be lazerd om Freek de Jonge zo voor gek te zetten. Een man die zich inzet voor heel de wereld, het lef heeft om alles wat niet deugt aan te vallen. Het risico neemt om door allerlei groeperin gen op zijn giechel te gaan. De grootste komiek van (denk ik) de hele wereld is. Als mens (en dat is gevoels matig) groots is. En dan de PvdA. Wat een rare ge- dahctengang houden die er op na. Freek de Jonge wordt ervan verdacht uit publiciteitsoverwegingen te hebben gehandeld. Nou, dat heeft hij nodig, zeg, daar zorgt hij wel op een intelligente wijze voor. Ik zou maar met grote letters in de krant excuses aanbie den tegenover Freek de Jonge, anders gaat Schie dam de geschiedenis in als een griezelig stadje". SCHIEDAM De bekroonde Nederlandse speelfilm 'Spoorloos' van regisseur George Sluizer wordt vrijdag 3 februari vertoond in de Filmclub. De film is gebaseerd op de roman 'Het gouden ei' van Tim Krabbé. Het verhaal gaat over Saskia en Rex die op weg zijn naar hun vakantiebestemming in Zuid-Frankrijk. Onderweg verdwijnt Saskia, nadat ze wat te drinken gaat halen bij een benzinestation. Rex gaat wanhopig naar haar op zoek, maar zonder resultaat. Drie jaar later meldt zich iemand die meer afweet van de ver dwijning van Saskia. De voorstelling begint om 21.30 uur (zaal open 20.30 uur). De toegang bedraagt vier gulden voor donateurs en vijf gulden voor niet-dona- teurs. De Filmclub bevindt zich aan de Nieuwstraat 12. Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., HOOFDKANTOOR: Prins Hendrikkade 12-16, Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Kantooruren: maandag t/m donder dag 08.30-17.00, vrijdag 08.30- 16.00 uur. Telefoon (centrale): 010 - 4.699.911 Telex 23196 Telefax 010-4699362. DIRECTIE: V. Doorn/P. Bakker/J. Parser WEGENER-bladen verschijnen in Zuid-Holland wekelijks in een totale oplaag van ruim een miljoen exem plaren. Hiertoe behoort: DE HAVENLOODS Verschijnt elke donderdag huis-aan- huis in Rotterdam e.o. in 14 edities. DUO'S (rubrieksadvertenties): 010- 4.699.444 KANTOOR: Hoogstraat 122, 3110 AH Vlaardingen, Postadres: postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Kantooruren: zie hoofdkantoor. 010- 4.346.711 DISTRICTVERKOOPLEIDER: Th.J. Bravenboer (tel privé 010-4.353.883) ACCOUNTMANAGER: G.H. Adams (tel privé 01891-13230) ADVERTENTIEVERKOOP: SCHIEDAM: Hans Ivo (tel. privé: 010-4.650.272). VLAARDINGEN: Hans Post, Nico Heynen. MAASSLUIS: Hans Post. (tel. privé: 010-4.735.870). REDAKTIE: Hoogstraat 122, 3131 BP Vlaardingen, postbus 306, 3130 AH Vlaardingen. CHEF-RED.: J. Deijbel. RED.: M. Amers, L. Visser. SPORTREDAKTEUR: G. Verver (01899-17787) ADMINISTRATIE: Pr. Hendrikkade 12-16, postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam, tel. 010-4.699.911. BEZORGING: Interlanden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.201 VLAARDINGEN De fo tografie bestaat 150 jaar. Over de hele wereld wordt daar door middel van ex posities aandacht aan be steed. In Vlaardingen ge beurt dat met een tentoon stelling van het aller nieuwste fotowerk van Auke Bergsma in de Gale rie Artoteek aan de Oost- havenkade. „Het zijn foto's van deze tijd over dingen van deze tijd", zegt de Vlaardingse kusntenaar. En wat zelden voorkomt: hij speelt zelf een rol in de reeks opnamen. De foto graaf spreekt van een nieu we periode in zijn fotogra fie. Op elk van de twintig foto's die vanaf vrijdag in het cultu reel centrum Hollandia te zien zijn, komen polaroidfoto's voor: een merkwaardig man netje met een doorzichtige re genjas behangen met foto's laat als een potloodventer zijn hele hebben en houen zien aan een secretaresse, Adam en Eva in het paradijs, een boterham belegd met foto's met als titel: 'En verdient dat nog wat in de fotografie?'. En Bergsma als personeelschef. Hij fotografeert bijna uitslui tend mensen: „Landschappen zeggen me weinig. Ze praten niet tegen me. En dat vind ik toch wel zo leuk. Maar ik laat de personages die ik gebruik ook graag een rol spelen". Duidelijk wordt dat Bergsma zijn eigen wereld wil creëren. Hij kiest zelf zijn onderwer pen en zoekt daarbij de juiste mensen. Zwart-wit of kleur, wordt bepaald door de onder werpen. De serie foto's die hij voor deze tentoonstelling heeft gemaakt leende zich uit stekend voor kleur. „Maar het ligt er ook aan in welke sfeer je iets wil leggen. Het is een bee j te onwerkelijk", voegt Bergsma er aan toe. Hij is geen onbekende in het wereldje van fotografen. Zijn Auke Bergsma: „Ik werk graag e. Landschappen zeggen me niet veel". foto's zijn te zien in artoteken in het hele land en op tentoon stellingen is hij vaak van de partij. Voor de parkeergarage aan de Afrol had hij een schet sontwerp gemaakt. De ge meente Vlaardingen had hem en nog twee andere kunste naars daarvoor uitgenodigd. Maar helaas ging de opdracht niet naar de fotograaf uit de eigen stad, maar naar een Haagse kunstenaar. „Nu ko men er tegeltjes aan de par keergarage. Daar kun je geen buil aan vallen", aldus Berg sma. Hij had het idee om een scanachrome van 4 bij 6 meter op te hangen. „Dat is een vrij nieuwe techniek waarbij een dia op een laser wordt gelegd, dat wordt vergroot en vervol gens met airbrush bespoten. Maar die kunsttoepassmgen wordt nog niet door iedereen begrepen", aldus Bergsma. Lege muren Twee jaar is hij bezig geweest voor de fotoserie die geduren de de maand februari wordt tentoongesteld. Tot vandaag hingen de foto's in zijn knusse huiskamer. Nu zijn de muren leeg. Als Bergsma weer inspi ratie en een idee heeft, zal de woonkamer weer gevuld wor den met nieuw werk. „Maar wanneer dat is, weet ik nu nog niet", aldus de fotograaf. De opening van de tentoon- die op de expositie van Auke Bergsma stelling is a.s. vrijdag 3 febru ari om 20.00 uur. Bij de ten toonstelling verschijnt een ca talogus van het nieuwe werk van Auke Bergsma, met een inleidende tekst van Pier Pen- nings die de titel 'De gluurder begluurd' gaf. De expositie is nog tot en met 25 februari te zien. Wie werk van Auke Bergsma willen lenen kan dat doen via de artoteek. De gemeente heeft namelijk onlangs beslo ten werk van hem en 14 ande re Vlaardingse kunstenaars aan te kopen voor de Kunst uitleen. SCHIEDAM Studenten van de Academie voor Natuurge neeskunde te Amsterdam ver zorgen op dinsdag 7 februari een voorlichtingsmiddag over alternatieve geneeswijzen. De bijeenkomst vindt plaats in diensencentrum 'De Vier Molens' aan de Nieuwe Dam- laan 766. Tijdens de bijeen komst zullen de verschillende mogelijkheden van alternatie ve geneeskunde aan de orde komen. Belangstellenden zijn vanaf 13.30 uur welkom in het dien stencentrum. De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis en na af loop kan men zich opgeven voor een vervolgbijeenkomst. Computercursus voor werklozen SCHIEDAM Het Educatief Centrum voor Volwassenen (E.C.V.) organiseert een basis cursus computerkunde voor werklozen. Tijdens de cursus zal de nadruk liggen op tekst verwerking. Aan het einde van de cursus ontvangen de deelnemers een getuigschrift. De cursus start op 15 februari en duimt 16 weken. De lessen vinden plaats op woensdag ochtend van 12.45 tot 16.00 uur en op vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur. Telkens in de Streekschool aan de St. Li- duinastraat 35. De kosten voor deze cursus bedragen f 60.-. Belangstel lenden kunnen zich inschrij ven bij het E.C.V. (tel. 42615,11). signeert zaterdag 4 februari tussen 13.30 en 15.00 uur haar biografie bij: SCHIEDAM— De Stichting de Schiedamse Molens heeft aannemingsbedrijf C. Leen- derts b.v. opdracht gegeven om te beginnen met het her stel van de molentoren van De Palmboom. Het bedrijf heeft al eerder restauratiewerk zaamheden verricht aan de molens De Vrijheid en De Noord. De Stichting stelt 100.00 stuks gebikte oude LJs- selstenen ter beschikking aan de aannemer. Het timmer werk wordt door de Stichting zelf uitgevoerd. Om het geheel te financieren houdt de Stichting de Schie damse Molens rekening met een grote opbrengst van de zo genaamde steentjesactie. Bij deze actie kan men een naam- steentje kopen dat wordt in gemetseld in de romp van de molen. Tot nu toe hebben reeds 140 mensen dit gedaan. De Stichting hoopt dat velen dit voorbeeld zullen volgen. Een steentje kost 100 gulden. Behalve door deze actie (in to taal is in drie jaar drie ton nodig), wordt de herbouw van De Palmboom gefinancierd door allerlei subsidies. SCHII DAM Na een suc cesvol weekeinde gaan De Rietzeilers gewoon door Bran dersgat op z'n kop te zetten. Prins Frans de Tweede en zijn gevolg geven zaterdagmiddag bijvoorbeeld acte de presence in het Hof van Spaland. Tus sen 12 en 13 uur zal het gezel schap 'dweilen' door het win kelcentrum. Oudere Schiedammers zijn vanaf 14 uur welkom in De Blauwe Brug, waar de carna valsvereniging een speciale bejaardenmiddag zal verzor gen. Hoogtepunt van het car naval '89 is waarschijnlijk het Prinsenbal dat zaterdag vanaf 20 uur in de Blauwe Brug zal losbarsten. Net als vorige week verzorgen Martin Green en Blaaskapel de Pullekes af wisselend het muzikale ge deelte van het programma. Ook zal die avond het Witte Schaap bekend worden ge maakt. De jeugd kan ook volop car- naval vieren en wel op zondagNog 5 februari vanaf 14.00 uur in de thuisbasis van de Rietzei lers in Noord. Diezelfde avond kunnen de onvermoeibare Schiedammers het Carnaval Tropical bijwonen. Orchestra Sonora speelt dan toepasselij- x ke muziek. Tenslotte zal dinsdag 7 febru ari het Finalebal worden ge houden. Van 20 uur tot klok slag 24 uur kan nog menige polonaise woren gelopen. Daarna moeten de steek en boerekiel weer voor een jaar de kast in. 11 en met dinsdag kast men feestvieren bij de Rietzeilers SCHIEDAMIn de cyclus vrouwenfilms draait de Film club op zaterdag 4 februari 'Life of O-Haru' van Kenji Mizoguchi. Deze film is geba seerd op een zeventiende eeuwse roman van Saikaku Ikara en handelt over de tra gische geschiedenis van O- Haru. Als jonge hofdame aan het keizerlijke paleis wordt zij verliefd op een jongen bene den haar stand. Wanneer deze verhouding aan het licht komt, wordt haar minnaar terstond gedood. O-Haru en haar familie moeten de stad verlaten en haar vader ver koopt haar aan een rijke prins. Nadat zij de prins een kind geschonken heeft, stuurt hij haar weer naar huis. Opnieuw wordt zij door haar vader ver kocht, nu aan een bordeel. Op deze manier belandt zij aan de zelfkant van de maatschappij. De film begint om 21.00 uur en de .toegang bedraagt f4.- voor donateurs en f5.- voor niet-donateurs. De filmclub is gehuisvest aan de Nieuw straat 12. SCHIEDAM— Muziekvere niging Harpe Davids geeft het jaarlijkse donateursconcert dit jaar op 3 maart in het Pas sage Theater. De avond begint om 20.00 uur en kaarten k f 7.50 zijn verkrijgbaar bij het theater of de VVV. Er kan ook telefonisch gere serveerd worden bij het secre tariaat van de muziekvereni ging (tel. 4711719) of bij het clubgebouw (tel. 4705393). Alarm POLITIEALARM: 4264666 BRANDWEERALARM: 4264264 KLACHTEN LUCHTVERVUILING EN GELUIDSHINDER: 4733333 AMBULANCE: 4333300 Medische dienst ARTSEN: Telefonische boodschap pendienst, tel. 420.66.11. KRUISVERENIGING SCHIEDAM: Centraal Kruisgebouw v. Swindensin- gel 40, tel. 473.99.00. Halen en bren gen verpleegartikelen op werkdag, v. 15-17 uur, Kruisgebouw: Bachplein 588, 010-4706177. Halen en brengen verpleegartikelen op werkdag, v. 8.30-16.15 uur. Inf. weekend dienst, 010-739900. APOTHEEK: Na 17.30 uur en in de weekeinden, tel. 426.40.18. TANDARTSEN: Per 1 jan. tandarts- spoedgeval spreekuren voor in het weekend van vrij. 17 uur tot ma. morg. 8.00 uur en in de avonduren bereikbaar via telefoonnummer: 010- derslaan 98, tel.: 4733733. STICHTING KRAAMCENTRUM MAASSTEDEN INTERKRUIS: 2e en 4e woensdag v.d. maand van 2-3 uur van Zwindensingel 40. Groenoord en Kethel: elke 1e en 3e donderdag v.d. maand van 2-3 uur wijkgebouw Bach- Hoogstraat 198, Schiedam, tel. 473.74.33. Open spreekuur: maan dag 14.00-16.00 uur; donderdag 14.00-16.00 uur (tolk Turks aanwe- dinsdag- 470.40.22, Dhr. v. Eerd, Schoolstraat 7AIVarande 99, tel. 473.48.19. Dhr. J. Veltenaar, tel. 010 -471.07.15. (v.m. Korenbeurs). de afdeling Alpha Hulpverlening. TELEFONISCHE HULPVERLENING WATERWEGNOORD: Dagelijks v. 13 uur bereikbaar voor hen die in geestelijke of sociale nood verkeren. Tel. 473.11.61. INSTITUUT SOCIAAL RAADSLIE DEN: Broersveld 140, Schiedam, tel. 426.99.57. Spreekuren dinsdag t/m vrij. van 9-12 uur en donderdag van 17-19 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK SCHIEDAM, tel. 473.10.33. SPREEKUREN: BROERSVELD 142, op werkdagen van 9 tot half 6, tel. 473.10.33. NIEUWLAND, diensten centrum 4 Molens, dinsdag van 14-15 uur, tel. 470.55.00 en Nieuwland: Buurthuis, Albardastr. 65, woensdag van 11.00 - 12.00 uur tel. 473.86.71. WEST, de Erker, Jan van Avenne- straat 32. Openingstijden 10.00- 12.00 uur. Tel. 426.64.42 of 426.77.76 VOOR BUITENLANDERS, migran tencentrum Het Parkweg, donderdag van 12-14 uur, tel. 426.95.86. FYSIO THERAPEUTENPRAKTIJK Oostsin gel 2, dinsdag van 9.45-10.30 uur. HUISARTSENPRAKTIJK Warande 119, dinsdag- en woensdagmorgen van 10-12 uur, tel. 473.05.88. INDICATIECOMMISSIE BEJAAR DEN HUISVESTING SCHIEDAM: Tel. 426.34.15, Tuinlaan 94, 3111 AX Schiedam. Spreekuren: ma. en woe. ocht. van 9-9.30 uur (Alleen telefo nisch 426.34.15) of voor een per soonlijk gesprek na telefonische af spraak op het adres Tuinlaan 94. GEM. SOCIALE DIENST/HUISVES TING GG GD, tel. 473.21.11 STICHTING RECHTSWINKEL: Broersvest 140, tel. 473.03.08, Post bus 312, spreekuren: Iedere woe- mid. van 2-4 uur, iedere ma.av. van 6-9 uur en spreekuur in de Bever, van Beverenstr. 40, iedere 2e en 4e dins- dagav. v.d. maand van 7-9 uur. BUREAU VOOR RECHTSHULP: zig). Spreekuur op afspraak: avond. TRECHTER: Broersvest 107, tel. 426.52.55. Geeft informatie over uit keringen, kinderbijslag, ontslag, C.A.O.'s, huisvesting etc. NED. VER. VOOR SLECHTHOREN DEN: Dhr. Krikke, Burg. v.d. Haaren- laan 1219, tel. 471.29.68. PRAAT EN CONTACTGROEP: Voor gescheiden mensen, zij die een scheiding overwegen en alleenstaan den, tel. 474.48.89 en 474.24.60. DE VROUWEN IN DE BIJSTAND: Komen in Schiedam bijeen elke 2e en 4e vrijdagocht. v.d. maand in het pand van de Hoogstraat 198, Schie dam. NOODOPVANGCENTRUM: Bereik baar op werkdagen van 9-17 uur op tel. 435.14.91 na 17 uur en in de weekends via de wachtcommandant van de gemeentepolitie in uw woon- Schiedam, tel. 426.35.46. PATIËNTEN BELANGEN VERENI GING SCHIEDAM: Postbus 507, 3100 AN Tel. 473.15.17 tel. spreek uur maandag 12.30-13.30 uur. Don derdag 19.00-21.00 uur. Buiten deze uren dag en nacht bereikbaar via ant woordapparaat. SCHIEDAM-WESTWijkwerker Schiedam-West, verzorgingstehuis 9.30-10.00 u STICHTING GECOÖRDINEERD OUDERENWERK SCHIEDAM: Spreekuren: Centraal Informatiepunt aan en over Ouderen, Tuinlaan 94, tel. 473.19.76, dagelijks van 9-17 uur. Dienstencentrum 'De Vier Molens', Nieuwe Damlaan 766, tel. 470.55.00, maandag van 14-16 uur, donderdag Woudhoek', Heijermansplein 35, tel. 470.95.55, dagelijks van 9-16.30 uur. Wijkpost Schiedam-Oost, Franklin- straat 11a, tel. 426.41.95, maandag van 14-15 uur, dinsdag van 9-10 uur. Wijkpost Schiedam-Zuid, Oude Maasstraat 22, tel. 473.57.64, maan dag 9.30-10.30 uur, woensdag van 9.30-10.30 uur. Op bovengenoemde adressen is informatie te krijgen over voorzieningen/instanties/regelinge n/activiteiten voor ouderen o.a. aan melding warme-maaltijdvoorziening, Meer bewegen voor Ouderen. (MBvO) en Gilde. REGIONAAL ZIEKENFONDS ARBEIDSBUREAU NIEUWE WA TERWEG NOORD: Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord, Laan van Bolnes 3, Schie dam. Open voor inschrijving, informa tie en vakaturebank ma t/m vrij. van 8.30-16.00 uur. Bijkantoor Rozen burg, Gemeentehuis, Molenweg 55. Open voor inschrijving en informatie di. en do. van 9-12 uur. Vakaturebank Vlaardingen, Stadhuis Westnieuw- 6. Open ma. t/m vrij. van 8.45 INTERKERKELIJK BERAAD BAAN- LOOSHEID SCHIEDAM, tel. 470.26.15. INFOWINKEL (De Erker), Jan van Avennestraat 32. Openingstijden: 10.00-12.00 uur, tel. 426.64.42 of 4267776. MELDING RASSENDISCRIMINA TIE: Postbus 711, 3100 AS Schie dam, tel. spreekuur van dinsdag t/m vrijdagaochtend van 9.00-12.00 uur, tel. 010-473.80.80. LANDELIJKE STICHTING OUDERS VAN DRUGSVERSLAAFDENL Tel. hulpdienst 072-152244. Prov. verte genwoordiger: Zuidholland 015- 143901. Contactadres R'dam e.o. 010-4760064 SCHIEDAM In de openba re bibliotheek Noord aan het Bachplein is tot en met 9 fe bruari een tentoonstelling over het werk en leven van Etty Hillesum te zien. Etty Hillesum was Joodse en heeft haar ervaringen tijdens de oorlog opgetekend in een dag boek. Zij vond de dood in ver nietigingskamp Auschwitz. De tentoonstelling bestaat uit dakboekfragmenten en foto's en een boekuitstalling over de Jodenvervolging. De expositie kan bezocht worden tijdens de openingstijden van de biblio theek. SCHIEDAM Zwembad Zuid heeft voor de zwemlief- hebbers een aantal leuke acti viteiten gepland in de voor jaarsvakantie. Op maandag 6 februari kan tussen 9.00 en 15.00 uur een duik genomen worden in de grote water speeltuin. Een 'zwem-inn disco' van Martin Green staat woensdag 8 februari op het programma (13.00 tot 15.00 uur). Glij baanwedstrijden op donder dag 9 februari (10.00 tot 11.45 uur) sluiten de reeks activitei ten. Het zwembad bevindt zich aan de Westfrankelandsedijk 3 en is telefonisch bereikbaar onder numfmer 426.16.82. HERV. GEMEENTE: Grote Kerk: 10 uur ds. J.D. Whister Opstandingskerk: 10 uur ds. A. van Zetten, Vlaardingen, 17 uur ds. W.G. Gerritsen, Alblasserdam Bethel-Kapel: 10 uur ds. G. de Lang Huize Thomas: 10 uur Dr. A.J. Lam ping, Rotterdam. HERV. GEMEENTE KETHEL: Dorpskerk: 10.00 uur: ds. N.K. Mos, bed. H.Doop. De Ark: 19.00 uur: Pastor W. Flapper, oec. jeugddienst. St. Martinuskerk: 09.30 uur: dhr. G.J. Robbemond, Melissant NED. PROTESTANTENBOND: Westvest 92: zond. 5 febr.: 10.30 uur ds.G.Koelman. GEMEENTE VAN CHRISTUS: Swammerdamsingel 27a, zondag 10.30 uur samenkomst 11.30 uur bij belstudie, ook kinderbijbelklassen voor alle leeftijden. Woensdag 14.15 uur tot 16.30 uur kinderbijbelclub (Ift. 5 t/m 10). Donderdag 10.00 uur da mesklas, thema: Hoe studeer je de bijbel?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 7