Bloedbank start wervingscampagne MAAL bereik met een adver tentie Vogelasiel verwarmd Dringend behoefte aan nieuwe donoren Oude bekenden in Podiumcafé Het startblok playbackt Open Hendriks, t Hooft&Co 'Duo Rhodos' I^Lr HIJS Restaurant de/Keerpaal DE HAVENLOODS - DONDERDAG 2 FEBRUARI 1989 VLAARDINGEN De Bloedbank Rotterdam start binnenkort met een intensieve campagne voor het werven van donoren. De instelling die bloed le vert aan ziekenhuizen in het gehele Rijnmondgebied (anderhalf miljoen inwo ners) heeft een dringende behoefte aan mensen die bloed willen afstaan. Het aantal donoren in de regio is de laatste twee jaar stabiel gebleven en schommelt rond de 40.000. Steeds vaker echter wordt een beroep gedaan op de Bloedbank, met name door toename van het aantal opera ties in het academisch zieken huis Dijkzigt, maar ook in het Holy-ziekenhuis. Door het tekort aan bloed worden de donoren vaker dan gebruikelijk opgeroepen. In de wet is vastgelegd dat een man maximaal vier keer per jaar, een vrouw maximaal twee keer bloed mag afstaan. Deze grens wordt langzamer hand bereikt. Een intensieve re wervingscampagne lijkt noodzakelijk. „De campagne die we tot nu toe gebruiken, heeft geen do noren opgeleverd. Daarom hebben we besloten de men sen voortaan persoonlijk te benaderen", aldus adjunct-di recteur van de Bloedbank Rotterdam, F.J.M. Jehee. De campagne omvat een vijftal aspecten: In de eer ste plaats krijgt ieder donor na een bezoek aan het donor centrum een wervingsbon mee omdat zij vrienden, familie en kennissen kunnen overtuigen van het nut van bloed-geven. Ten tweede wordt een full time wervingskracht aange trokken die de directie van bedrijven bezoeken. Jehee: "Het zou mooi zijn als de be drijven hun werknemers toe stemming geven om tijdens werktijd bloed af te geven". Een nadeel van deze methode is echter dat de bloedbank voor het bereiken van de werknemers afhankelijk is van de directies van de bedrij ven. Jehee daarover: "Wij moeten in eerste instantie de directies overtuigen van het belang dat de bloedbank heeft bij meer donoren. Het is de taak van de directies dit door te geven aan de werknemers. Het enige dat wij verder kun nen doen is zorgen dat er goed materiaal wordt achtergela ten. Hiernaast moet gewerkt wor den aan een directe confron tatie in de ziekenhuizen zelf. Dit kan volgens Jehee onder andere door tijdens bezoeku ren de patiënten, .die zelf bloed hebben gekregen op te zoeken, zodat ook de bezoe kende familie met het begrip donor geconfronteerd wordt. In de vierde plaats moet ge werkt worden aan een inten sievere werving op de scholen. "Vooral conciërges kunnen vanwege hun vaak speciale band met de leerlingen goed als donorwervers functione ren". zo vindt Jehee. Het vijfde, en zeker niet het minst belangrijke aspect van de campagne is ervoor te zor gen dat de donorcentra goed bereikbaar zijn en tevens dicht bij de donoren. Plaatsen waar in de regel veel mensen komen en waar voldoende parkeergelegenheid is komen daarvoor in aanmerking. Dit probleem wordt voor de Bloedbank Rotterdam steeds actueler. Inwoners van Vlaardingen, maar ook uit omliggende ste den, kunnen behalve in Rot terdam ook in eigen stad bloed laten afnemen. De Bloedbank heeft op het ter rein van het Holyziekenhuis een gebouwtje gehuurd, dat I F.J.M. Jehee voor het huidige pand aan de Westersingel. dienst doet als afnamepunt. Dit donorcentrum is maandag tot en met donderdag geopend van 14 tot 20 uur en op vrijdag van 8 tot 14 uur. Wie zich wil aanmelden als donor, kan contact opnemen met de administratie van de Bloedbank via tel. 010- 4363600. SCHIEDAM— Vijf vrouwe lijke muzikanten keren na een jaar weer terug in het Podi- umcafé' aan de Lange Haven. 'Mixed Up' speelt vanaf 22.30 uur een spontane combinatie van Latin en funk. Na een seizoéh optreden in het land en een voorzichtige kijk over de grens (Milaan, Zürich en Berlijn) treedt de groep weer op voor het Schiedamse publiek. Het is een hechte for matie, waarbij de diversiteit in achtergrond van de leden aan de muziek een bijzonder karakter geven. Toegangsprijs van dit optreden vrijdag a.s. is vijf gulden. Evenals 'Mixed Up' is 'Hot Bolshevik' geen onbekende aan de Lange Haven 28. Deze Mixed Up groep streeft sinds de oprich ting in '85 naar een synthese waarin jazz, funk, rhytm and blues een harmonische een heid vormen. De arrangemen ten bieden evenwel voldoende ruimte aan de vier muzikan ten om hun improvisatietalen ten te ontplooien. Toegangsprijs zaterdag is ook vijf gulden. Aanvang is 22.30 Zijdeveld: wennen aan raadszetel SCHIEDAMDe ge meenteraad van Schiedam evenaarde zichzelf afgelo pen maandag weer eens. In een krappe 85 minuten werden 21 agendapunten en een lijst van ingekomen stukken (16) behandeld. De raad werd bij aanvang van de vergadering door een technisch mankement geplaagd. De microfoon bij het spreekgestoelte werkte niet, waardoor Ton Seis (CDA) genoodzaakt werd de microfoon van de nabij gezeten wethouder Hans van Kleef te gebruiken. De bestuurder meende dat Seis 'er dan alvast aan kon wennen'. Gevat antwoord de Seis 'Op jouw plaats dan, Hans' waarmee hij blijk gaf de portefeuille te ambiëren. De technische problemen veroorzaakten even later nog meer hilariteit toen ook de microfoon van wet houder Zijdeveld er de brui aan gaf. Het was voor de CDA-fractie reden Zijde veld uit te nodigen op een raadszetel plaats te nemen, daar de microfoon te ge bruiken en 'alvast te wen- SCHIEDAM Leerlingen van de openbare basisschool Het Startblok zullen morgen middag met elkaar strijden om de winst van de play-back show. In een aantal voorronden in de verschillende groepen is reeds een selectie gemaakt. De win naars van deze voorronden zullen nu met elkaar moeten uitmaken wie de beste play- backer van Het Startblok is. Een jury van ouders en leer krachten zal de kandidaten beoordelen. De play-back show begint om 13.30 uur en Het Startblok be vindt zich aan de Burgemees ter van Haarenlaan 871. SCHIEDAM Het vogelasiel Schiedam heeft onlangs de aanleg van de verwarmingsin stallaties voltooid. Dit bete kent dat in het vervolg vogels die het slachtoffer zijn gewor den van olie, op een verant woordelijke wijze geholpen kunnen worden. De aanleg van de verwarming werd mogelijk dankzij giften van donateurs en materiële sponsoring van bedrijven. Om de exploitatiekosten van het vogelasiel de baas te blij ven en om de laatste fase van het verwarmingsproject te kunnen voltooien heeft het vogelasiel geld nodig. Het bestuur heeft daaarom een brief gestuurd naar de do nateurs, waarin verzocht wordt om een bijdrage ten be hoeve van het vogelasiel. Batterij-actie slaat aan SCHIEDAM De actie 'Kwik in 't bakkie', waarbij leerlingen van Schiedamse scholen oude batterijen inza melden, is eind januari ten einde gelopen. Volgens de Openbare Nutsbedrijven was de actie een 'eclatant succes' en had de dienst zijn handen vol aan het ophalen en ver werken van de batterijen. De Afvalverwerking Rijn mond (AVR) heeft een geld prijs van vijfduizend gulden ter beschikking gesteld voor de school die de meeste batte rijen heeft opgehaald. Op donderdag 16 februari zal wethouder Wiegman de prijs winnaar bekend maken in het bedrijfsrestaurant van de ONS (Van .Heekstraat 15). De prijs zal gaan naar de school de omgerekend per leerling de meeste kilo's heeft opgehaald. Het einde van deze actie bete kent niet dat de inzameling van batterijen wordt gestaakt. Dit zal gewoon doorgaan. Door de actie is wel vier keer zoveel opgehaald dan normaal in één jaar wordt opgehaald, aldus een woordvoerder van ONS. Aantal inwoners toegenomen SCHIEDAM De afdeling burgerzaken heeft onlangs de bevolkingscijfers van de maand november bekend gemaakt. In totaal werd de stad 84 zuigelingen rijker, waarvan er vijftig tot het mannelijke en 34 tot het vrouwelijke geslacht be hoorden. 62 Inwoners verruilden het aardse bestaan voor het eeuwige en 208 mensen be sloten om de jeneverstad als nieuwe woonplaats te kiezen. Door deze ontwikkelingen is het inwonertal gekomen op 69.455. Dit betekent een toename van dertig perso nen. SCHIEDAM Dienstencen trum 'De Vier Molens' houdt met ingang van zondag 5 fe bruari iedere zondag open huis. Belangstellenden zijn tussen 13.30 en 16.30 uur wel kom aan het Heijermansplein 35. Tijdens deze open dagen kan gepraat, gebiljart of gekaart worden. Ook is het de bedoe ling om regelmatig activitei ten te organiseren, zoals bij voorbeeld een thee-dansant. Hendriks, 't Hooft Co te Rotterdam verleent diensten aan ondernemin gen uit het midden- en kleinbedrijf, aan instellingen en aan particulieren. Er worden jaarrekeningen, administraties en fiscale aangiften verzorgd. Daarnaast worden adviezen uitgebracht op fiscaal, financieel, bedrijfseconomisch en organisatorisch gebied. Hendriks, 't Hooft Co te Rotterdam werkt binnen een kantoor gemeenschap nauw samen met collega registeraccountants en belastingadviseurs. De cliëntenkring kan hierdoor een breed pakket diensten worden geboden. De praktijk van Hendriks, 't Hooft 8i Co Rotterdam breidt zich gestadig uit en de staf van het kantoor dient dringend te worden uitgebreid met een S.RD.er (M/V tot 25 jaar). SPD. ER Funktie-inhoud - Ondersteuning van de kantoorleider (AA) bij de verdere optimalisering van de dienstverlening en bij de uitbouw van de praktijk. - Het (mede) onderhouden van contacten met cliënten, belastingdienst en andere instanties. Funktie-eisen - Studerend voor het S.RD.-diploma of in het bezit van diploma H.E.A.O. - Ervaring op een AA of RA kantoor. - In staat problemen snel te onderkennen en te analyseren. - Goede contactuele eigenschappen. Funktie-perspectief - De funktie biedt - na gebleken geschiktheid - goede mogelijkheden om door te groeien. - Naast een goed salaris worden prima secundaire arbeidsvoorwaarden geboden. - Een psychotechnisch onderzoek kan onderdeel zjjn van de selectieprocedure. Belangstellenden voor deze funktie worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie binnen twee weken te richten aan Hendriks, 't Hooft Co Rotterdam, Michelangelostraat 2, 3066 NM Rotterdam, ta.v. de heer A.HJ. Moojjman. Telefoon 010-4558000 (na 19.00 uur privé 01740-30913). ACCOUNTANTS - ADMINISTRATIECONSULENTEN Vekemans Berk Registeraccountants Ypenburg Co Belastingadviseurs Hendriks, 't Hooft 8i Co Accountants - administratie consulenten Regiokantoren: Almelo Amsterdam 's-Gravenhage 's-Hertogenbosch Leiden Nijmegen Rotterdam Utrecht Zwolle U kunt van een echte Griekse avond genieten, met originele levende muziek van de groep Vanaf vrijdag 3 februari en daarna elke vrijdag en zaterdag Rotterdamsedijk 425 - 427 3112 AR Schiedam Tel.: 010 - 4266122 Grieks Specialiteiten WILLEM DE ZWIJGERLAAN 2 3136 AS VLAARDINGEN De Meerpaal is een woon- en verzorgingscentrum voor ongeveer 200 bewoners (verzorging en aanleunwoningen). De Groepsopvang zoekt uitbreiding van het team, vooralsnog voor één jaar, met twee AKTIVITEITENBEGELEIDERS M/V Wij - enthousiasme - bij voorkeur diploma zieken/bejaardenverzorgende of diploma A.W., A.B. of A.T. - bereidheid om in de weekends te werken - affiniteit met het werken met veelal psychogeriatrische bewoners. Wij bieden: - een drukke maar prettige werkkring - C.A.O. bejaardenhuizen schaal 4 - ongeveer 22 uur en ongeveer 32 uur gemiddeld per week. Tevens zoeken wij INVALSTER VERZORGING (Z.V./Bej.verz./Bej. helpende) INVALSTER MEDEWERKSTER REKREATIEZAAL die als oproepkrachten in een pool meedraaien. Schriftelijke sollicitaties, met duidelijke vermelding van de funktie waar naar gesolliciteerd wordt, binnen 10 dagen naar de direktie, Willem de Zwijgerlaan 2, 3136 AS Vlaardingen. Telefonische informatie bij het hoofd verzorging mw. M. Scholten 010- 4740155 (13-14 uur). DE HAVENLOODS/HET ZUIDEN BON voor het opgeven van een advertentie. BEL VOOR INLICHTINGEN 010 - 4699444 Handtekening Verzoekt hierbij om plaatsingen van een advertentie in de dinsdagkrant (Oplage Groot Rotterdam) advertentie in de donderdagkrant (Oplage Groot Rotterdam en een groot gedeelte van Zuid-Holland (inkl. omg. Gouda, Gorinchem en Alphen a.d. Rijn) kombi advertentie in de dinsdag- en donderdagkrant (Oplage Groot Rotterdam (2x) en een groot gedeelte van Zuid-Holland (inkl. omg. Gouda, Gorinchem en Alphen a.d. Rijn) Wij verzoeken u in het gedeelte waarop u de tekst van de advertentie vermeldt één letter per hokje te schrijven. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten worden als een letter beschouwd. Minimaal 2 regels. Prijs plaatsing op dinsdag Prijs plaatsing op donder dag Prijs komb. plaatsing op dinsdag, woensdag en donderdag. 1. 2. 15.05 20.35 aktieprijs 27.03 3. 22.58 30.53 aktieprijs 40.54 4. 30.10 40.70 aktieprijs 54.05 5. 37.63 50.88 aktieprijs 67.57 6. 45.16 61.06 aktieprijs 81.08 7. 52.68 71.23 aktieprijs 94.59 8. 60.21 81.41 aktieprijs 108.11 9. 67.73 91.58 aktieprijs 121.62 10. 75.26 101.76 aktieprijs 135.13 tarieven zijn inklusief 6% BTW, maar excl administratiekosten. Voor diverse rubrieken wordt kontante betaling verlangd, (o.a. kontakten, klubs, huwelijk, huisdieren enz.) Bij kontante betaling worden geen administratiekosten berekend. De advertenties kunnen worden pgegeven door middel van het opsturen van deze bon. Indien u hierbij gelijk een girobetaalkaart of bank- of eurocheque insluit voorkomt u berekening van administratiekosten. Brieven onder nummer incl. BTW 5.30. L DEZE BON IN EEN ENVELOPPE OPSTUREN NAAR DUO'S, POSTBUS 1980, 3000 BZ ROTTERDAM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 9