Stadsvernieuwing bezorgt bewoners veel overlast Antilliaanse natuur in woord en beeld DE HAVENLOODS -VOORDEEL MIE- Tweede hands spullen Nu nog het Finalebal Playbackshow groot succes Wethouder toont begrip Last emperor Loterij voor Afghanistan Russische cultuur en acrobatiek Wethouder gewezen op keerzijde nieuwbouw Tijdens zijn onderhoud met de bewoners van de Si mon Stevinstraat en de Christiaan Huygensstraat toonde wethouder Hans van Kleef begrip voor de problemen van deze Schie dammers. Hij maakte duidelijk dat de gevolgen van de nieuw bouw voor de achterblij vers niet te overzien waren en daar in het vervolg meer rekening mee gehouden zal worden. WK profiteerde niet van scorings kansen. A Sjoelvereniging W De Erker. A Boekje 'Bida n W kolo'. 30 EDITIES in Zuid-Hofland met een totale oplage van 1.300.000 per week SCHIEDAM Het Krin gloopcentrum aan het Wi- bautplein 47 is sinds donder dag 2 februari geopend voor het publiek. In het centrum worden tweedehands spullen te koop aangeboden die door de beheerders van het cen trum opgeknapt zijn. In het Kringloopcentrum zijn drie werklozen werkzaam die met behoud van uitkering hun werk verrichten. Zij worden financieel en organisatorisch ondersteund door de Gemeen telijke Sociale Dienst. Het Kringloopcentrum werkt volgens het zogenaamde breng- en haalsysteem. Dit betekent dat mensen het cen trum kunnen bellen om hun overtollige huisraad op te ha len en dat zij het ook zelf naar het centrum kunnen brengen. Het pand aan het Wibautplein is geopend op maandag van 13.30 tot 17.30 uur, op dins dag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Mensen die hun overtolli ge spullen willen laten opha len, kunnen bellen met het Kringloopcentrum (tel. 471 12 17)- SCHIEDAM— De Filmclub Schiedam draait vrijdag 10 februari 'The Last Emperor' van regisseur Bernardo Berto- lucci. Peter O'Toole speelt een van de hoofdrollen in deze schitterende film. Het verhaal handelt over de laatste Chine se keizer Pu Yi (1905-1967) die op driejarige leeftijd reeds gekroond werd, maar kort daarna al op een zijspoor werd gezet. Hij wordt verban nen naar de 'verboden stad', maar heeft niet in de gaten dat zijn machtspositie slecht schijn is. In de oorlog laat hij zich gebruiken door Japan en daarom wordt hij na de oorlog berecht als oorlogsmisdadi ger. De keizer moet dan een heropvoeding ondergaan. Dc voorstelling begint om 21.30 uur (zaal open 20.30 uur). Niet-donateurs betalen vijf gulden en zijn direkt voor één i donateur. tUl llfc 9, DINSDAG 7 FEBRUARI 1989, 38e JAARGANG, Nr. 6 SchiedamsNiaiwsWad HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. BIJKANTOOR: HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. ADVERTEER NU BEL VOOR INLICHTINGEN 010-4 699 444 SCHIEDAM— De lotenver- kopers van de Willem Mary-loten staan hun provisie af ten behoeve van de finan ciële hulp aan de Afghaanse vluchtelingen. Op deze manier prroberen de lotenverkopers van de Nderlandse Staatslote rij hun steentje bij te dragen aan het verbeteren van het lot van vijf miljoen Afghaanse vluchtelingen. Zij zullen na melijk na het terugtrekken van de Russische troepen te rugkeren naar hun vaderland. Om een leefbaar bestaan mo gelijk te maken, is veel geld nodig. De loten kosten vijf gulden en zijn verkrijgbaar bij de ge bruikelijke verkooppunten van Staatsloten. Daarnaast zijn ze ook verkrijgbaar bij postkantoren en grenswissel kantoren. Loten kunnen ook besteld worden via bank of postkantoor (ABN rekening 519757777 of giro 416880). In dit geval moeten vijf loten te gelijk besteld worden. Deel nemers kunnen aardige prij zen winnen, waar-onder twee Volvo's 440 DL. In totaal be draagt het prijzengeld zes ton. De trekking vindt plaats op 13 maart. SCHIEDAM Het RO-Thea- ter treedt woensdagavond op met een try-out van de Mas terclass. Het stuk speelt zich af in een kamer in het Krem lin. Stalin roept de componis ten Prokovjev en Slostakovitsj op het matje en tezamen met de minister van cultuur Zjda- nov buigen zij zich over de plaats van de kunstenaar in de Russische samenleving. De voorstelling in het Passage Theater begint om 20.15 urn en de toegang bedraagt f 10,-. (Pas 65 en CJP-houders beta len een rijksdaalder minder). De jeugd kan 's middags al genieten van een optreden van hen clown die het Passage theater zal omtoveren tot een circus. Zijn programma draagt de veelbelovende titel 'The Flying Meatball'. De voorstelling begint om 14.00 uur en kaartjes kosten f 3,75, het Sportfondsenbad) in de sportwereld gevonden werd. Jan v.d.Velden, Henk Salari en Hans Loó- vens voldeden volgens de Rietzeilers aan de criterea voor deze onderscheiding. 'Ze probeerden iets goed te doen toen SVV aan de rand van het faillissement ver keerde en het is ze nog ge lukt ook', verduidelijkte Arie Verwaal het stand punt van de jury. Na het geslaagde Prinsen bal werd zondag het veld geruimd voor de jeugd van Schiedam. Al ruim voor tijd stonden tientallen zeerovers, prinsessen etc. te wachten voor de deur om tot laat in de middag te hossen en te springen. Tenslotte werd zondag het Carnaval Tropical gevierd, waarbij de Raad van Elf de steken geruild had voor sombrero's. Ook het pu bliek speelde in op het the ma van het carnaval en ar riveerde in tropische uit rusting. Wie nog niet genoeg heeft van het feestvieren kan vanavond terecht in de Blauwe Brug waar vanaf 20.00 uur het Finalebal wordt gehouden. SCHIEDAM— Alleen het finalebal rest de carnaval- vierders nog. Om twaalf uur vanavond wordt het carnaval '89 afgesloten en zal Brandersgat weer ge woon Schiedam heten. De Rietzeilers hebben er dan een keur aan activiteiten opzitten, variërend van een optocht tot jeugd- en be jaardencarnaval. Ook dit afgelopen week einde was de carnavalsver eniging weer prominent aanwezig in de stad. Het winkelend publiek in het Hof van Spaland werd za terdag vergast op een be zoek van de Raad van Elf die onder begeleiding van de Boerenkapel -ging 'dwei len' in het winkelcentrum. De Rietzeilers konden van Spaland gelijk doorgaan naar de residentie de Blau we Brug waar de Schie- damse ouderen het carna valsfeest konden vieren. Met name het optreden van 'De Jantjes' werd door de bejaarden gewaardeerd: velen zongen de liedjes uit volle borst mee. Ruim vijfhonderd mensen waren verder zaterdag avond aanwezig op het Prinsenbal. Woordvoerder Arie Verwaal van de Riet zeilers: 'Vorig jaar was dit bal al vrij positief ontvan gen, maar het werd nu echt overtroffen. Het feest is overigens zonder enig voorval verlopen hetgeen we ook waarderen. Wat we tevens erg leuk vonden was het hoge percentage goed verklede mensen. Iedereen had veel werk besteed aan de carnavalskleding'. Tijdens het Prinsebal werd het Witte Schaap verko zen, die net als het Zwarte Schaap (Rob Schouten van was goed vertegen- op het carnaval. De Witte Schapen werden zaterdag gehuldigd: Hans Loovens, Jan v.d.Velden en Henk Salari werden door de prins en zijn gemaal op het podium gehaald. vinstraat, doet zijn beklag: „Vanaf het moment dat hier begonnen is met de sloop heeft de gemeente ons vergeten. Er zijn geen maatregelen getrof fen voor de achterblijvers. We wonen in feite op een bouw terrein en dat heeft grote ge volgen voor de mensen die nog in de oude huizen wonen". In totaal wonen in de Simon Ste vinstraat en de Christiaan Huygensstraat nog ruim twin tig gezinnen in huizen die niet zijn gesloopt voor de nieuw bouw. De bouwkundige staat van deze huizen was zodanig, dat sloop niet nodig was. Terugkijkend verzucht Hans Wagtendonk: „Als we dit alle maal hadden geweten, dan zouden we ook zijn wegge gaan". De bewoners bleven echter in hun huizen en on dervonden daardoor aan de lijve dat stadsvernieuwing ook een keerzijde heeft. Over last en schade werden hun deel. Al ruim twee jaar zijn beide straten slecht bereikbaar (o.a. door het wegvallen van de straatnaamborden en het aan wezige bouwverkeer, zoals grote hijskranen. De gemeen tereiniging is al sinds de start van de nieuwbouw niet meer langs geweest.De straten zijn veranderd in een bouwterrein met modder en zand. Deze troep nemen de bewoners weer mee naar binnen. Door het zware bouwverkeer zijn rioleringen en waterleidingen gesprongen, hetgeen leidde tot veel waterschade. Rondslin gerende betonblokken vormen gevaarlijke obstakels en af brokkelende stenen muren zijn een gevaar voor spelende kinderen. Rampenplan „Het stadsvernieuwingsge bied is een' rampgebied ge worden", stelt Wagtendonk. „De gemeente heeft de situa tie verkeerd ingeschat. Bij een stadsvernieuwingsplan dient tegelijkertijd een rampenplan te worden gemaakt", Hans Wagtendonk bedoelt daarmee dat er voorzieningen moeten komen voor de schade tenge volge van nieuwbouw. De ge meente dient een potje te re serveren, waaruit bewoners een schadeloosstelling kunnen krijgen. Nu is het zo dat de bewoners op niemand ies kunnen verha len. Hans Wagtendonk: „Je kunt niet bewijzen wie de schuldige is en wanneer je bij iemand gaat klagen, sturen ze je door naar een ander. Ik heb bijvorbeeld veel kleding weg kunnen gooien doordat er roestwater in de wasmachine was gekomen. Op wie kun je dit verhalen? De vrachtwa genchauffeur die de leiding kapot heeft gereden, stuurt je naar de uitvoerder, die je op zijn beurt weer doorstuurt naar de bpdrachtgever, de ge meente dus. Zo ga je het krin getje rond". Onteigening De bewoners lijken voorlopig nog niet af te zijn van de el lende. Tegen de bezitter van een monumentaal pand loopt immers nog steeds een ontei geningsprocedure. En zolang die procedure nog niet is afge handeld, kan de nieuwbouw niet verder. Zodra dat wel het geval is, begint alles weer op nieuw, aldus Wagtendonk. Hij spreekt in dit verband van het 'falen van het gemeentelijk planningsbeleid". „Zey hadden de onteigeningsprocedure veel eerder moeten starten, nu worden wij de dupe van deze fout". SCHIEDAM Wethouder van Kleef werd tijdens zijn werkbezoek aan het stadsvernieuwingsproject aan de Laurens Coster- straat e.o. geconfronteerd met een aantal boze bewo ners. De bewoners van de Simon Stevinstraat en de Christiaan Huygensstraat voelen zich door de ge meente in de steek gelaten en uiten het verwijt dat er geen rekening met hen is gehouden toen 2V2 jaar ge leden een start werd ge maakt met de stadsver nieuwing in hun woonom geving. De werkzaamhe den hebben tot veel over last geleid voor de bewoners, die met hun schadeclaims van het kast je naar de muur worden ge stuurd. Hans Wagtendonk ,eén van de bewoners van de Simon Ste- Bewoners van de Simon Stevinstraat lieten duidelijk blijken dat zij met overlast te kampen hebben van de werkzaamheden. José Capricorne en minster Jesurun bekijken samen een exemplaar van 'Bida na koló'. SCHIEDAM Ten overstaan van een 'select gezelschap' werd vorige week donderdag het eerste exemplaar van het boek 'Bida na koló' oftewel 'kleuren van leven' uitgereikt in de aula van het Stedelijk Museum. José Capricorne, de maker van de dertig schilde rijen die zijn afgebeeld in het boek, overhandigde het eerste exemplaar aan Zijne Excel lentie mr. E.A.V. Jesurun, de gevolmatigd minister van de Nederlandse Antillen. Het boek bevat bij iedere af beelding een gedichtje van de hand van Carel de Haseth in het Papiamento. De gedichtjes zijn weer vertaald in het Ne derlands door J.M. Eustatia. De schilderijen van Capricor ne zijn trouwens kleurrijke afbeeldingen van dieren. Toen Carel de Haseth in 1972 een tentoonstelling in Den Haag bezocht over het werk van Ca pricorne, werd hij zo gegrepen door de afbeeldingen van de dieren, dat hij besloot de schilderijen met woorden te illusteren. Het resultaat daar van is nu te lezen in 'Bida na koló'. Het boek is reeds eerder ver schenen in een zwart-wit edi tie. Gezien de titel van het feit dat de tentoonstelling 'Bida i koló' dit jaar in verschillende musea te zien is, heeft uitge verij de Walburg Pers het boek opnieuw, zij het nu in kleur, uitgegeven. In de nieu we uitgave is bovendien de spelling van het Papiamento aangepast aan de nieuwe voorschriften. Het boek kost 25.-. José Capricorne omschreef het boek als 'een ode aan de geboorte van zijn kinderen en een ode aan de natuur van de Antillen'. Volgens hem is het boek van groot belang voor de Antilliaanse cultuur, onder andere vanwege de gedichten in het Papiamento. Capricor ne is in 1932 geboren op Cura sao en is thans daar werk zaam als directeur van de Akademia di Arte. De Haseth (geboren op Curasao in 1950) is in het dagelijks leven apo theker. Als schrijver heeft hij al verschillende dichtbundels op zijn naam staan en onlangs zag ook zijn eerste roman het licht. Eurstatia (geboren in 1938 te Curasao) is directeur van het Landslaboratorium en schrijft daarnaast Nederland se poëzie. SCHIEDAM Leerlingen van de openbare basisschool Het Startblok hebben afgelopen vrijdag de vakantie ingeluid met een playbackshow. Onder het toeziend oog van ouders en leerkrachten deden de deelnemers hun uiterste best om bij de beste drie te komen. Op de foto een aantal playbackers, die kunnen terugzien op een geslaagde middag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 1