Bewoners massaal tegen bouw in Nieuwlandpark 112*1 KARBONADE BALY IUNCTIONEELBIDOT BIEFSTUK f498 tempo-team SNITSELS 6*8 BIEF LAPJES STUKJE FILET RUNDER LAPJES BALY HELE WEEK! E"BIJ BALY BETAALT hele week MINDER PER DAG!! Meer dan... veertien- duizend VHS videofilms veie honderden nieuwe 25.- Been recorder? 75 MOVIEBOXEN LOSSE BOXEN 7.50 p. dag - ƒ40.- per weck! Record aantal bezwaarschriften Zelf graffiti verwijderen Feyenoord eindelijk op derde plaats v.a. 27.50 brillenmode uitzendbureau drukkerij doorenboom bi/ offsetdrukker CONTACTLENZEN 'Duo Rhodos' IKLrHu> Restaurant Dansen, zingen en zelfverdediding Zijdeveld schrijft minister Eenmalige uitkering zelfstandigen IXLI>HI aPi LH saucllsies K98 ,**********J WIP Shoarmavlees 498 nnllaflp LEKKERE LENDE 4?81 KIPPE- rOTEN malse w kilo DE HAVENLOODS - DINSDAG 7 FEBRUARI 1989 Dat is de keus die u kan bieden d.w.z. ca. 800 kinderfilms ca. 5500 speelfilms ca. 8000 seksfilms en die verhuren wij niet per dag maar voor'n (zelfs langer indien nodig). u voor'n zelfs dan elders Kijkt u zelf maar: 1 film E voorU of 7 films waaronder thans weer op ca. 300 m2 vloeroppervlak per week per klant Bovendien geen toeslagen voor top- of stertitels Wij hebben een APARTE afdeling met zo'n 8000 seksfilms w.o. 3000 speciale. Baly heeft maar liefst in de verhuur... (dus zonder films) Wel 100.- of betaalkrt. Als BORG ultgebr. legit. (bel v. info) Regio Videotheek Dam 9 t/m 11 Schiedam Tel. 010-4267126 Geopend ma. t/m vrij 10-21.00 u. zat. 10.00-18.00 u. zond.midd. 14.00-17.00 u. Reeds 20 jaar verhuur, inkoop/verkoop ultgabraid» legitimatie. (Bel voor INFO) of tin, teg.wrde. Regiovideotheek BALY Dam 9-11 Schiedam 010-426.71.26 ALSJEMANDU DIT KAARTJE LAAT ZIEN, KAN HERHALEN GEEN KWAAD. OA,WIJ WILDEN SCHIEDAMMet een re cord aantal bezwaarschriften hebben de bewoners van Nieuwland en West duidelijk gemaakt dat zij tegen de komst van flats in het Nieuw landpark aan de Burgemees ter van Haarenlaan zijn. Afge lopen vrijdag overhandigde een delegatie van de bewo nersverenigingen 'Wonen en leven' en 'Schiedam-West' 654 bezwaarschriften aan ambte naar Peppelaar, die de plaats innam van wethouder Van Kleef. Nog nooit eerder is in Schiedam een dergelijk aantal bezwaarschriften ingediend. Het aantal van 654 bezwaar schriften was symbolisch. Het oude 'record' stond namelijk op 653 (tegen de komst van een woonwagenkamp aan de Koekoekslaan). Door nu één exemplaar meer aan te bie den, wilde de delegatie op symbolische wijze aantonen dat het verzet erg groot is. In een begeleidend schrijven drongen de bewonërsvereni- gingen er bij het college van B en W op aan om hun besluit vorming omtrent de nieuw bouw in het Nieuwlandpark door de bezwaarschriften te laten beïnvloeden. Het cohege zal de bezwaar schriften binnen twee maan den beantwoorden. Voor die tijd komt er waarschijnlijk eerst nog een hoorzitting en zal het cohege van B en W de provincie (Gedeputeerde Sta ten) inlichten over de aard van de bezwaren. Wanneer dan toch nog beslsit wordt tot de bouw van flats in het Nieuw landpark, dan kunnen de be woners altijd nog een gerech telijke procedure starten die beslissing (de zogenaamde AROB-procedure). John de Kievith, secretaris van bewo nersvereniging Schiedam- West, gelooft niet dat het zo ver zal komen: "Die flats ko men er niet. Wij hebben goede argumenten en die kunnen niet zomaar opzij worden ge schoven". Bezwaren De bezwaren van de bewoners richten zich op een drietal hoofdpunten. In de eerste plaats maken zij bezwaar te gen de gekozen locatie, in de tweede plaats tegen de ge volgde procedure en tot slot tegen de argumenten voor dit bouwplan. De komst van de drie flats leidt volgens de be woners tot een sterke afname van de gebruikswaarde van het park. De nieuwbouw zal een belemmering zijn voor de recreatie, en zal de groenvoor ziening flink aantasten. Om wonenden zullen door de flats minder uitzicht hebben en hun huizen zullen in waarde verminderen. De bewoners beroepen zich op de nota 'Nieuwland in Per spectief', waarin vermeld staat dat het betreffende groengebied niet aangetast mag worden. Saillant detail is dat de gemeente in 1987 sub sidie heeft gekregen van de provincie ter verbetering van het park. De argumenten daarvoor waren dat het park een grote bovenwijkse meer waarde had en belangrijk was voor wijken in een achter standssituatie. De komst van flats is zeker geen verbetering, aldus de bewoners. Wat de gevolgde procedure betreft, verwijten de bewo ners de gemeente geen echt overleg te hebben gepleegd. De projectteams werden ge passeerd en de behandeling van de bouwplannen vonden grotendeels achter gesloten deuren plaats. Tot slot wijzen de bewoners op het feit dat de afgelopen vrijdag de bezwaarschriften ii nieuwbouw geen oplossing zal brengen voor de problemen van Nieuwland. Tot afgelopen zondagavond hadden bewoners de tijd om hun bezwaarschriften in te dienen. Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend hoeveel bewoners dat nog gedaan hadden. John de Kievith sprak vrijdag echter de verwachting uit dat het aantal van 654 zeker zou uit groeien tot meer dan duizend. SCHIEDAM— Bureau Halt, gespecialiseerd in het verwij deren van graffiti stelt midde len ter beschikking aan de burgers om zelf de muren en dergelijke schoon te maken. Het bureau is sinds januari 1988 actief en heeft de be schikking over speciale schoonmaakmiddelen en een hogedrukspuit. Schiedammers kunnen voor taan gratis gebruik maken van de schoonmaakmiddelen en de hogedrukspuit (tegen een borgsom) om de graffiti te verwijderen. De filosofie ach ter deze actie is dat snel schoongemaakte plekken de lust tot volkladden wegne men. Mensen die van deze moge lijkheid gebruik willen ma ken, kunnen contact opnemen met Halt. Iedere donderdag van 14.00 tot 17.00 uur is het bureau bereikbaar onder 4738059. Van der Stee ontwijkt ROTTERDAM Wat tegen PSV net niet was gelukt, wist Feyenoord afgelopen zondag tegen Volendam wel te bereiken; de derde plaats in de competitie en dus Europacup- voetbal. Het zag er overigens lang naar uit de het optreden van de ploeg van Rob Jacobs wederom op een teleurstelling uit zou draaien. De hele eerste helft wist een beter Feyenoord de opgelopen achterstand niet ongedaan te maken. Pas toen Houtman voor de gelijkmaker zorgde was het ijs gebroken. Smolarek en Hofman sleepten de overwinning èn de derde plaats binnen: 1-3. Sparta heeft de kwartfinales in het bekertournooi niet bereikt. Ondanks een vroege treffer van Michel Beukers bleek Den Haag te sterk. Bij een stand van 3-2 wist Sparta in het laatste kwartier niet meer gelijk te maken tegen de eerste divisieclub. Leesbrillen brillen 8c konbkhenzen Grote Markt 23, Schiedam. Tel. 4267557 Wij hebben werk voor m/v pijpmonteurs bekend met het uitlijnen, monteren en demonteren van flens-verbindin- gen. servicemonteurs luchtgereedschap bekend met het repareren van pneu matische gereedschappen. Het be treffen hier functies voor ervaren vaklieden, die zowel perdirect als op termijn beschikbaar zijn. De werk zaamheden zullen onder andere verricht worden ten behoeve van scheepswerven, centrales en petro chemische industrie. Vraag vrijblijvend voor meer infor matie over bovenstaande vacatures naar de afd. industrie, tel. 010- 4260844. Of kom langs. Rotterdamsedijk 264d, Schiedam callenburgslraat 126a postbus 290 - 3130 ag vlaardingen Ter versterking van ons drukkersteam zoeken wij een ervaren voor onze 1 -kleuren offsetpersen. Heb je belangstelling schrijf dan een sollicitatiebrief t.av. dhr. C. Dunweg of bel voor een afspraak. Tel. 010-4601260 cl. Di itekend Dan /uil u /icn: Bel _'.i -1i J VAN HOREN EN ZIEN DE BESTE I SCHIEDAM.Sl Lrimaftal L ld 1)10 4TO9.imSCHIFmM.MarSp^ni: ld «1 l'CÏ I ROTTERDAM, VVramlatilSiaal 71 li OIO-17725(5 M AASSI LIS. SoonMiet I tel OIW 12» ZEVENHUIZEN. Bui Boostnal i td 01802 30» U kunt van een echte Griekse avond genieten, met originele levende muziek van de groep Vanaf vrijdag 3 februari en daarna elke vrijdag en zaterdag Rotterdamsedijk 425 - 427 3112 AR Schiedam Tel.: 010 - 4266122 w - - Grieks Specialiteiten SCHIEDAM— Wijkcentrum 'De Erker' heeft weer een groot aanbod van activiteiten. Binnenkort staet een Flamen co-dansgroep. Onder leiding van Carla Alosery zuhen de deelnemers zich deze Spaanse dans eigen maken. De lessen worden gehouden op zondag avond van 19.00 tot 20.00 uur. De cursus omvat tien lessen en de kosten bedragen f 39.50. Voor zanglustige meisjes be- SCHIEDAM— „Het verras sende element" in het verzet tegen Rijksweg 19, waarover wethouder Chris Zijdeveld tijdens de laatste gemeente raadsvergadering sprak, blijkt te bestaan uit een open brief aan minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat. In zijn schrijven wijst de wet houder de minister op de enorme luchtvervuiling die de aanleg van de weg met zich mee zal brengen. Als alterna tief voor de Rijksweg bena drukt Zijdeveld de mogelijk heid van een sneltramverbin ding. Hij verwijst in dit op zicht naar de notitie van ver schillende milieu organisaties. „Uit het zandlichaam kan iets moois groeien", waarin het idee van een sneltram reeds werd geop perd. Ter ondersteuning van het alternatief verwijst de wethouder naar de Duitse ste den Keulen en Düsseldorf, al waar de ervaringen met een sneltramtraject uiterst posi tief zijn. Hij roept de minister op „geen definitieve beslissin gen te nemen alvorens het al ternatief is bestudeerd. Zijde veld doet een beroep op de 'bestuurlijke flexibiliteit' van de minister en spreekt hij de hoop uit dat Smit-Kroes haar koers zal bijstellen". staat de mogelijkheid om deel te nemen aan het meidenkoor. De zanglesen vinden plaats op donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur en de kosten bedra gen f 45.- (voor tien lessen). Bange meisjes kuipien hun zelfvertrouwen opvijzelen door mee te doen aan de cur sus zelfverdediging. Deze cur sus is op maandagavond van 19.0 tot 20.00 uur. Deelneem sters betalen f 10.- per maand. Het wijkcentrum is nog wel op zoek naar een docent voor deze cursus. Voor nadere informatie over bovenstaande activiteiten kan gebeld worden met 'De Eeker' (tel. 4263161 of 4267767). Het wijkcentrum bevint zich aan de Jan van Avennestraat 12. SCHIEDAM Het Coördine rend Instituut Midden- en Kleinbedrijf maakt onderne mers erop attent dat zij recht hebben op de eenmalige uit kering voor zelfstandigen uit 1987. Volgens het instituut wordt er te weinig gebruik ge maakt van deze regeling, de zogenaamde EUZ'87. Tot nu toe hebben pas 6500 zelfstan digen een aanvraag ingediend, terwijl 25.000 ondernemers daarvoor in aanmerking ko men. Alleen zij die ook over 1985 en 1986 een uitkering hebben ge had, komen hiervoor in aan merking. De hoogte van de uitkering kan oplopen tot f775.-. Mensen die menen recht te hebben op deze uitke ring kunnen zich wenden tot het bovengenoemde instituut, Postbus 41, 1110 AA Diemen tel. 020-997595. Zelfstandigen werkzaam in de landbouw of de visserij kun nen zich in verbinding stellen met de Stichting tot Uitvoe ring van Landbouw-maatre- gelen, Postbus 20401, 2500 EK 's Gravenhage tel. 070- 793911. Aanvragen dienen ui terlijk op 1 april van dit jaar te zijn ingediend. TANKEN MET CREDIT CARDBij de tankstations van Q8 aan de Nieuwe Dam- laan kan voortaan met credit cards betaald worden. Via het indrukken van de pincode kunnen klanten hun rekening voldoen. Voor vaste klanten heeft het bedrijf de 'Dealer- card' in roulatie gebracht, waarmee zij eveneens auto matisch kunnen betalen. Woensdag t/m zondag TRIO ATTICA S [3 [3 Ga [3 E Gü Gd GD I Voor al uw stoffeerwerk en reparaties. Wij komen vrijblijvend bij u langs voor prijsopgaaf. S 010-4.73.73.22 - 4.26.14.32. lekker magere Nasi/Bamivlees 498 500 gram Klaar in een wip, kilo Wa Rundergehakt 098 Gehakt n.o.n. Q98 VAK HEI PAARD: Speklapjes* lekker JIQQ mager. #130 kilo VAN DE K06EU M Hacheeviees Q9B Cnplf H3" mooi mager, kilo Oa O G H wff kiln heerlijk. 500 gram"fa UIIQUU VOOR DE SOEP: voor uw huisdier, Lams hart soepvleesggg 5 nkei met 798 Runder hart 49R; kakelverse i*********** 2 kilo F»»»»»»»»** lekker mager van de lende Hamscmif_n(k veel vlees, /|9ö heel kilo Koopavond geopend!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 5