mm- Kunstgras en Feike Catz zetten Pollux op goede spoor Agenda SH>BT KAMPIOEN 'GROENOORD' WACHT ZWARE KLUS Elementum/GE wil weer eigen clubhuis Sporthuis Hakker naar Brielle ©DE HAVENLOODS Hockeyclub leeft op MSV71 en VDL verontwaardigd Westland Marathon strikt toplopers Damesinvasie in Griffioen DONDERDAG 9 FEBRUARI 1989 LANGS DE WATERWE6 Ouderenbiljari VLAARDINGEN De uit slagen van het ouderenbiljart- toernooi (georganiseerd door de biljartvereniging 't Oosten: Emma-Westerstein 12-4, Marnix-DKK A 9-7. Het programma voor dinsdag 14 februari (in de biljartzaal van café Concordia): De Pijl- De Vliet (10 uur), De Vloot B- Westwijk (14 uur). Verbeterde tennis-conditie WATERWEG— Ter voorbe reiding op het tennisseizoen organiseert de landelijk ope rerende vereniging SACN (Sport Aerobic Center Ne derland) vanaf half februari in diverse plaatsen een cursus 'Tennis Condition'. Het is een effectieve tennis- conditietraining, gericht op het verbeteren van de snelheid en het uithoudingsvermogen. Ook het voetenwerk, de slag en de cencentratie zullen aan zienlijk vooruitgaan. De cur sus krijgt een aanbeveling mee van de KNLTB. De training is tweemaal per week en vindt zowel binnen als buiten plaats. Een cursus omvat twaalf lessen en kost f 110,- (KNLTB-leden en be zoekers van DA-drogisten krijgen 15 gulden korting). Zowel in Schiedam, Vlaardin- gen als Maassluis is er op maandag 13 februari een gra tis proefles; in Schiedam in de turnzaal Faassenplein (19.30 uur), in Vlaardingen in de turnzaal Hendrik Casimir- straat (20 uur) en in Maassluis in de turnzaal Leeuwerik straat (20.30 uur). Folders 'Tennis Condiotion' liggen bij iedere DA-drogist of zijn telefonisch aan te vra gen bij SACN-coördinator Al- bert de Pee, tel. 01899-24845 (of 070-469600). - exctusfef de havenloods Veel veranderde er het afgelo pen weekeinde niet in het klassement: 1. Hoekse Boys 3,71 (52 doel punten uit 14 wedstrijden); 2. MSV'71 3,38 (44 uit 13); 3. Ursus 2,84 (37 uit 13); 4. SVDPW (zo) 2,60 (26 uit 10); 5. SVDPW (za) 2,40 (36 uit 15). HAVENLOODS DERBY KLASSEMENT DHS liet zich zondag in Vlaar dingen door VFC de kaas van het brood eten 1 -0). Deze derby staat zondag andermaal op het programma en de Schiedam mers hebben zich in eigen huis al een revanche beloofd. DHS 8 11 13- 9 De Hollandiaan 8 10 12-11 VDL 7 8 15- 7 VFC 7 7 14-11 Schiedam 8 6 9-9 Martinit 8 6 16-22 RKWIK 8 6 11-21 Aanstaande zondag staan op het programma: Martinit-Schie- dam en DHS-VFC. 1 Mei start zaalvoetbalstrijd SCHIEDAM Groenoord werd nogal verrassend de nummer één in de 1988-editie van het toernooi om het Schiedams Zaalvoetbalkam pioenschap. Of deze specifie ke zaalvoetbalvereniging die stunt dadelijk kan hervallen valt te betwijfelen, want, zegt aanvoerder Jan Kloos, er zijn enkele goede spelers, die vorig jaar deel uitmaakten van het kampioensteam, vertrokken. Bovendien draaien we in de competitie niet echt lekker". Niettemin ziet hij lichtpun tjes. „De loting was niet on gunstig. DRZ is een competi tie-tegenstander. Daarvan verloren we inmiddels wel tweemaal, maar dat hoeft niet voor een derde keer te gebeu ren. De krachten van SVDPW ken ik niet, terwijl het spel van Excelsior '20 ons wel ligt". Het opnieuw in de wacht slepen van de titel lijkt niettemin een zware klus. Groenoords handicap is de 'vergrijzing'. Kloos (zelf ach ter in de dertig): „We moeten eigenlijk verjongen. Dat is voor clubs met een veldvoet- balafdeling geen probleem. Daar lopen voldoende jonge ren, die veelal snel warm lo pen voor zaalvoetbal. Wij zijn De loting voor het 12e toernooi om het zaalvoetbalkampioenschap van Schiedam leverde de volgende poule-indeling op: A: B: C: D: HBSS SVDPW WK Olympus S SFC Groenoord S'damse Boys GTB Martinit DRZ Hermes DVS Ursus PPSC Excelsior '20 Schiedam De poule-wedstrijden worden gespeeld op maandag 1 en maandag 8 mei. De nummers één en twee uit iedere poule gaan naar de volgende ronde op 29 mei De kruisfinales en finale zijn op maandag 5 juni. afhankelijk van de mensen, die toevallig bij ons binnenlo pen". Na het vertrek van René van Gend en Leon Klepke moest de teamleiding weer terugval len op de oudere garde. Dikke dertigers, zoals Barend Bui tenhek en Gerson Risamusa. „Puike zaalvoetballers, daar niet van, maar wanneer je te gen de veertig leunt, ga je dat conditioneel in een wedstrijd tegen een jonger team best merken". Inmiddels zijn er te kenen, die erop wijzen, dat Van Gend overweegt naar Groenoord terug te keren, ter wijl Risamusa wat 'lobbiet' bij een jongeren generatie. In de huidige competitie wordt, nadat er vorig seizoen nog serieus werd gepoogd om de hoofdklas te bereiken, ma tig gepresteerd. „We zijn re delijk begonnen, maar gaan deweg werden de prestaties minder", schetst Jan Kloos. Om de eerste klas zeker te O Omdat prins Frans 2 elders verplichtingen had, verrichtte Opa-prins vrijdag in het clubgebouw van het organiserende WK de loting voor het Schiedams zaalvoetbalkampioenschap. Ruud Kooijmans middenen prins Frans junior stonden de ludieke loter bij. stellen, zal Groenoord min- geen luxe om nog wat punten stens nog enige malen moeten te halen, want ik heb er geen vlammen. „Degradatie-ge- trek in om dadelijk in de vaar is er niet echt. Toch is het tweede klas te gaan acteren". De sponsors SCHIEDAM In het rijtje van sponsors achter het toer nooi om het Schiedamse zaal voetbalkampioenschap neemt Jawa Sport de plaats in van het naar Den Briel verhuisde Sporthuis Ben Hakker. De overige sponsors zijn: Cammaert, Nicowerken, Reis bureau De Beer, Heleno Sportprijzen, Autobedrijf Martin Schaap, Amro-Bank, De Roock Speelautomaten, Verspeek Electrotechniek, Controlec en OBM-Kethel Verzekeringen. Verder heeft het Novotyel een etentje be loofd voor de teamleden van de komende Schiedamse kam pioen. VLAARDINGEN Natuurlijk, ook andere factoren spe len een prominente rol bij het herstel van de herenhoc keyers van Pollux. Toch is het nogal opvallend, dat de ommekeer intrad, nadat het complex in de Broekpolder was verrijkt met kunstgras. Na een vrij kleurloos debuut in de derde klas, is de formatie van trainer Feike Catz helemaal terug in de race. „Maar", tekent aanvoerder Peter Adriaansens eerlijk heidshalve aan, „Dat is zeker niet alleen het gevolg van dat kunstgras. Ook de komst van Catz had een positief effect. Hij is een Pollux-man en kent het sfeertje. Het klikte meteen. Grote plus daarbij is, dat hij het spelletje voor ons weer leuk heeft gemaakt". - Het ongemak van soppig; niet lekker lopend en veelal hob belig natuurgras wordt snel vergeten, zodra een hockeybe- stuur erin geslaagd is om kunstgras te versieren. Adri- Thema "Spelen met licht en water" Bolbloemenshow Consumentenbeurs Mechanisatiebeurs 16 T/M 26 FEBRUARI'89 door GERARD S. VERVER aansens: „Laatst speelden we in Nieuw-Vennip op gras. Dan hoor je iedereen mopperen op die knollentuin. Dan is verge ten, dat er een half jaar gele den ook bij ons nog geploeterd moest worden. Op zo'n mo ment waardeer je kunstgras pas echt. Het is fantastisch, dat het er nu ook in de Broek polder ligt". Geen krimp Pollux was de laatste vereni ging in de Waterweg-regio, die het tapijt binnenhaalde, nadat er aanvankelijk tever geefs bij de gemeente was aangeklopt. Het bestuur kon nog zo hard roepen, dat kunstgras voor een zichzelf respecterende vereniging on ontbeerlijk en van levensbe lang was, het stadhuis gaf geen krimp. Wilde eerst zien, dat de hockeyers zelf een be hoorlijke duit in het zakje de den. Toen dat eenmaal op gang kwam, leefde ook de ma gistratuur op. Peter Adriaansens kan niet echt hard maken, dat het ont breken van kunstgras uitein- Pollux is terug in de race. „Ik weet niet of er dit jaar al een kampioenschap inzit", stelt aan voerder Peter Adriaansens voor ste rij rechts), „maar we hebben allemaal wel weer plezier in het spelletje", En dat valt van de ge zichten af te lezen. delijk leidde tot de teloorgang van de positie in de tweede klas. „We hebben enkele sei zoenen onderin de tweede klas vertoeft. Hebben gevochten tegen de bierkaai, hetgeen overigens net zo spannend is als meedraaien om het kampi oenschap. Uiteindelijk deed het doelsaldo ons de das om. Wellicht hadden we het hoofd boven water kunnen houden, wanneer Pollux toen al op kunstgras had gespeeld en de mensen, die vertrokken omdat ze hogerop wilden, waren ge bleven. Mogelijk kozen ander zijds jongeren voor een Schie damse club, omdat ze daar eerder over kunstgras be schikten. Het blijft gissen. Wel moet het duidelijk zijn, dat Pollux de degradatie lie ver vandaag dan morgen on gedaan maakt. Gewoon, om- Liefst naast sporthal MAASSLUIS Ooit had de basketballvereniging Elemen- tum/Green Eagles aan de Me rellaan een eigen dak boven het hoofd. Zoiets is goed voor de onderlinge band en om aan de weet te komen, wie er alle maal nog meer lid zijn. In de cantine van een sporthal kri oelt het immers van mensen, die een ander sportief tijdver drijf hebben. In januari 1987 brandde het houten pandje echter af en waren de basket ballers weer aangewezen op de faciliteiten van de sporthal. Omdat de verzekering niet tij dig geregeld was, leverde de brand geen verzekeringspen ningen op en moest het be stuur plannen om elders ver vangende ruimte te regelen in de koelkast plaatsen. Nu, zo blijkt uit een bij de sportraad gedeponeerde aanvraag, is die draad weer opgepakt en wordt opnieuw gepoogd om, liefst naast een sporthal, een eigen honk te bouwen. Het verzoek riep bij de MSR-leden enige weerstand op. Er was, zo werd aangevoerd, geen be hoefte aan 'een puist aan de hal'. Tevens vroeg men zich af, cf Elementums bruintje de fi nanciële last nu wel kon trek ken. „Laat men zich daarover geen zorgen maken", bezweert Hans van Hoorn, „Ok'e er was een aanzienlijke huurachter stand, maar die is totaal afge lost. Financieel zijn we zeer gezond. Trouwens, de vereni ging wordt al lang niet meer geleid door knapen, die zo van de HBS komen. Er zit nu een bestuur, dat financieel beter van wanten weet en de club draagkrachtiger hebben ge maakt". Voornaamste reden om bij de gemeente te vragen of het clubhuisplan ('dat overigens nog in een erg pril stadium verkeert') kans van slagen heeft, was het gemis aan het onderlinge contact. „De leden ontmoeten elkaar nauwelijks. Hooguit zo af en toe op een toernooi. Dat versterkt het colletief niet", aldus Van Hoorn. Anderzijds zijn er de niet te versmaden inkomsten uit de cantine-omzet. Elementum/GE wijst daarbij 0 Tot januari 1987 had de basketballvereniging Elementum/Green Eagles een eigen clubhuis aan de Merellaan. Het pad brandde echter tot de grond toe af. De archieffoto toont de door de toen gevallen sneeuw bedekte resten. vooral op de nog steeds groei ende groep twaalf tot acht tienjarigen, die het basketball opnieuw ontdekt hebben. „Die willen we vanzelfspre kend vasthouden. Door bas ketballfilms te draaien of vi deo's op het scherm te zetten. Maar ook door hen in staat te stellen gezellig met elkaar te babbelen. We denken, dat sporthalcantinë's, die zich min of meer ontwikkeld heb ben tot café's, niet bepaald de meest geschikte omgeving zijn". Voorbeelden van verenigin gen, die zich via een clubhuis aan de anonimiteit hebben ontworsteld, zijn legio. „Neem het Schiedamse Juventus er dan wel op een lager ni veau, maar mede dankzij de eigen cantine is het een gezel lige boel geworden", vindt Hand van Hoorn. Datzelfde streeft ook Elementum/GE na. „Er zijn nu ruim tweehon derd leden. Waaronder ook weer minis. Willen we die bre de basis behouden, dan is een clubhuis echt onontbeerlijk". Veel hoeft het Elementum/GE overigens niet te kosten. Zo bood Key Kramer inmid dels een ruim houten gebouw aan, stelde Van der Lely bouw-elementen beschikbaar en heeft ook sponsor Elemen- tum de tekenpen in beweging gezet. Vooralsnog lijken de re serves van de sportraad de voornaamste hobbel.... dat wij menen, dat die club in de tweede klas thuishoort". Dierbare herinneringen heeft hij aan de beginjaren van dit decennium, toen er onder de regie van Huub van Riggelen prima gepresteerd werd. „In de zuidelijke poule draaiden we destijds behoorlijk mee. We hadden toen een aantal spelers, die makkelijk in de eerste klas konden meedraai en. Vervolgens haakten zeker zes man af en kwam de klad Bikkelen Jeugdig talent om de gaten op te vullen ontbrak. „Jong ta lent is er wel en komt ook door, maar niet in grote geta le", constateert hij. Het stuw de de gemiddelde leeftijd van de Pollux-selectie omhoog. Adriaansens (33): „Tegen spe len in de derde klas moet je opgewassen zijn. Ik ervaar het als onprettig. Het is een totaal ander en lager niveau, dan we gewend waren. Speltechnisch komen derdeklassers veel te kort. Er wordt veel gebikkeld en dat moet je liggen". Toch lijkt een snelle terugkeer naar de tweede klas niet op handen. „Ik weet niet of er dit seizoen al een kampioenschap inzit", zegt hij. „Tempo'34 is koploper en die ploeg staat behoorlijk los. Maar het be langrijkste is, dat de neer gaande lijn -vorig jaar leefde presteren helemaal niet- is omgebogen. Mede door de komst van drie nieuwe spelers -één van buitenaf en twee jon ge knapen uit eigen kring- en, uiteraard, Feike Catz". De Pollux trainer sloot niet alleen de rijen, ook wees hij zijn manschappen op de spe cifieke speelmogelijkheden van kunstgras. Adriaansens: „Kunstgras hockeyt aangena mer. Techniek komt beter tot zijn recht. Het grootste ver schil is snelheid. En op fouten van de tegenstander hoef je niet echt te rekenen. Hobbel- ballen, die over de stick heen lopen, zijn verleden tijd. Feike Catz heeft ons gewezen op de specifieke kenmerken van kunstgrashockey. Dat hebben we in ons spel verwerkt. Het heeft meteen tot betere resul taten geleid en zeker ook het plezier vergroot". Daarmee geeft Peter Adriaan sens ook - wellicht ongemerkt - inhoud aan de stelling van de hockey-bestuurders, dat een club zonder kunstgras geen toekomst heeft. "Met na tuurgras degradeer je tot een club van louter recreanten. Pollux was al aardig op zweg. Drie van de zeven herenteams zijn veteranen. Dat is verhou dingsgewijs een beetje teveel van het goede. Houdt zo'n ontwikkeling aan, dan is het fataal. Zonder jeugd bloedt een vereniging dood. Jongeren willen zo hoog mogelijk spe len en dat perspectie moet je ze kunnen bieden. Nu Pollux kunstgras heeft, is de wens om te presteren weer terugge- keert. Dat moet de jeugd aan spreken. MAASSLUIS Zowel bij VDL als MSV'71 is veront waardigd gereageerd op het maandag in Het Vrije Volk ge lanceerde bericht, dat 'VDL uiterst ontstemd is over de wijze waarop MSV'71 trainer Aart Trees zijn selectie voor volgend jaar tracht te verster ken. VDL-voorzitter Theo Talie re ageert geërgerd: „Ik distan- cieer me van dat bericht. Mij is totaal niets bekend over spelers, die door de MSV-trai- ner benaderd zouden zijn. En al zou dat wel het geval zijn, dan nog houden we het bin nenskamers en hangen het niet aan de eerste de beste boom. Ik heb geen idee wie een dergelijk bericht wel naar buiten heeft gebracht. Van mij en of van één van de VDL- bestuursleden is het in ieder geval niet afkomstig". Talie zegt te onderzoeken wie de zegsman wel is, maar veron derstelt, dat dat ongetwijfeld niet makkelijk zal zijn. „Klinkklare nonsens", briest Aart Trees verbolgen. „Ik heb bij MSV'71 een stel prima voetballers en helemaal geen versterking van VDL-ers no dig. Trouwens ik heb die jon gens echt in geen maanden ge sproken en al zou dat wel het geval zijn geweest, dan had ik ze echt niet gevraagd om naar MSV'71 te komen. Temeer, omdat ik een enorme tegen stander ben van dat soort praktijken". Trainers Robbemond verder bij TSB WATERWEG— Ger Robbe mond blijft nog een jaar trai ner bij TSB. Dat de huidige klassering van de vierdeklas ser hachelijk is. deert hem niet. „Ik heb het in sportpark De Vijfsluizen best naar mijn zin", motiveert hij zijn be sluit. RKWIK Jan Baksteen heeft zijn ver bintenis met vierdeklasser RKWIK verlengd. Het wordt zijn tweede seizoen in park 't Nieuwelant. Satelliet Bij zaterdagclub Satelliet heerst onzekerheid rond trai ner Peet van der Hoek. De laatste wil wel blijven, maar wordt geconfronteerd met een verhuizing van zijn werkgever naar een locatie op vijftig km van Vlaardingen. „Het is de vraag of ik op tijd in Vlaar dingen terug kan zijn voor de training", stelt hij. De beslis sing valt in april. WK Frans Beun keert in de ko mende competitie niet terug als trainer bij WK. Hij heeft drie jaar in sportpark Bijdorp gewerkt. Wat hij daarna doet, is onzeker. „Nee, niet weer een club training. Ook geen actief voetbal. Ik ga wellicht tennissen", meldt hij. DSS'26 Vierdeklasser DSS'26 staat ook komend seizoen onder re gie van Wolter Bos. Bestuur en trainer besloten tijdens het weekeinde om het contract voor een jaar te verlengen. Bos is nu aan zijn eerste seizoen bij DSS bezig. SVV (am) De amateurs van SVV legden hun huidige trainer Cees Dub- beld voor nog twee jaar vast.' S'damse Boys Gerard verspuy, halverwege dit seizoen opvolger van Joop Droog, prolongeert zijn trai- nerswerk bij Schiedamse Boys. ar donderdag 9 t/m woensdag 15 janu- VOETBAL: zaterdag: Zwaluwen- PPSC, HBSS-VVOR (14.30 uur), Cion- SVDPW, Hellevoetsluis-GTB, Zuldland- GSS, Torarica-VVK. SVV-NEC (19.30 uur). zondag: Alphense Boys-Hermes DVS, Excelsior'20-Wippolder (14 uur), Lugdu- num-SFC, Vios-SVV(am), DHS-VFC (14.30 uur), Martinit-Schiedam (14 uur). Zwarte Pijl-DRZ, Demos-Hillesluis (14.30 uur), VVOH-Ursus, SVDPW-RDM (14.30 uur), Olympus S-Blankenburg (14 uur), Schiedamse Boys-SC Zuid (14 uur). ZAALVOETBAL: maandag Xerxes- SFC, VOB-SVDPW, Margriethal 19 uur HBSS-PPSC, Schiedamse Boys/SPSV,. 19.45 uur VVK-Steeds Hooger, 20.30 uur Hermes DVS-Snoekie, Ursus-Excel- sior'20, 21.20 uur DRZ-VZ'81Schiedam- RKWIK, 22.15 uur Olympus S-BKB, GSS- DVO'32. KORFBAL: zaterdag CKC Maassluis- Succes, Margriethal 19.45 uur Harga- Phoenix. WATERPOLO: zaterdag Nautilus- SZC(d), Delft Kapelpolder 21.15 uur SZC- Kdempvis(h). HANDBAL: zondag Caesar-DWS(d). Quintus-DWS(h), Sprongschot-HVC(d), Margriethal 13.40 uur UVG-Actief(h), 15 uur UVG-Herschie/V&L(d). BASKETBALL: vrijdag Herons-Juven- tus(h). SQUASH: woensdag Westvliet-Klaver- stede(h) TAFELTENNIS: zaterdag Maastricht- De Korenbeurs, Lange Haven 18 uur NOAD-DHC; maandag Westmolenstraat 19.30 uur Ooievaars-Korenbeurs 5; Sin gel 8 20 uur De Reling-TOGB 3: dinsdag <«i„.iuur Schiedam-Ef- VOETBAL: zaterdag Zwaluwen- PPSC (14.30 uur), De Zwervers-HVO, DVO'32-Smitshoek (14.30 uur), Vlaardin- gen-Duinoord (14.30 uur), Strijen-TSB, Ameide-Satelliet, Maasdijk-DSS'26 (14.30 uur), Cion-SVDPW (14.30 uur), zondag: De Musschen-Fortuna, DHS- VFC, De Hollandialaan-VOB (14 uur), Concordia-RKWIK. ZAALVOETBAL: maandag Schiedam- RKWIK, Olympus S-BKB, GSS-DVO'32. KORFBAL: zaterdag RWR-Spirit, Westwijkhal 16.45 uur Oranje Nassau- Snel; zondag Westwijkhal 15.30 uur Vlaardingen-Danaiden WATERPOLO: zaterdag Kolpabad 19.45 uur VZC-ZPB/Unico 3(d). VOLLEYBAL: vrijdag Westwijkhal 21 uur Holy-VCO(d). HANDBAL: zondag Delta Sport WIK(h), UVG 2-WIK(d), Meeuwen-De Hollandiaan(h), Westwijkhal 11.30 uur De Hollandiaan-Vires(h). VOETBAL: zaterdag: Excelsior M- ARC (15 uur), KMD-Hoekse Boys, Den Bommel-MVV'27, Maasdijk-DSS'26 (14.30 uur), VDL-Puttershoek (14 30 uur) zondag: Hoek van Holland-DSO (14 uur), Steeds Hooger-VDL, MSV'71-Lodewijk (14.30 uur). HANDBAL: zondag DWS 2-Unitas(d), TOGB-Unitas(h). BASKETBALL: zondag Early Bird-Ele- mentum/GE(h), Arnhemia/E-Elementum- /GE(d). KORFBAL: zaterdag Tempo-Dijkvo- gels, sporthal Maasland 17.45 uur ODO- Oranje Wit(d), Olympiahal 19.30 uur CKC Maassluis-Succes. MAASSLUIS Bijna-Seoul- VLAARDINGEN In het biljartcentrum De Griffioen begint op zaterdag 25 februari het Zuidhollandskampioen- schap biljart voor vrouwen. Gespeeld wordt in de spel- soort libre. Inmiddels hebben zich al 118 dames gemeld, hetgeen vol gens de biljartbond een record is. Het hoogste aantal, dat zich eerder voor een in Neder land gehouden vrouwentoer nooi meldde was 98. De sterk ste biljartsters uit de Zuidhol landse titelstrijd, die vier weekeinden in beslag neemt, worden uitgezonden naar het nationale kampioenschap. ganger John Vermeule (met een persoonlijk record van 2.12.42) en de revelatie van de Frankfurt-marathon Jos Sas- se (2.13.15) lopen op zaterdag 8 april in de Westland Mara thon. De beide Nederlandse lopers moeten met een groot contin gent prominente, voorname lijk uit Oost-Europa (onder meer Polen en Bulgarije) af komstige atleten een aanval doen op het al lang stand hou dende parkoersrecord van Cor Vriend, die in 1984 2.11.41 liep. Sasse loopt zijn tweede West land Marathon. Vorig jaar gaf hij het tempo aan voor win naar Cor Saelmans. Een kan didaat voor de eindzege in de 20e editie van de Westland Marathon is ook de Brit Jerry Helme, die de snelste tijd van allemaal achter zijn naam heeft staan: 2.1Ö.12. SCHIEDAM Sporthuis Ben Hakker, inmiddels al vier sei zoenen sponsor van onze po pulaire rubriek Bal-van-de- Maand, sloot vorige week de deuren van de Schiedamse vestiging op de Hoogstraat. Hij heeft zijn negotie enkele tientallen kilometers zuid- westwaarts verplaatst en opent komende zaterdag een nieuw pand in Den Briel. In Schiedam had de voormali ge doelman van Ursus een hechte klantenkring. „Die be- treuren mijn vertrek. Maar er zijn zo'n zes, zeven sportza ken, terwijl het bestedingspa troon van de bevolking daalt. Dat maakte de spoeling dun", verklaart hij zijn verhuizing. Waarbij hij ook aantekent, dat de winkelvloer van het Hoogstraat-pand door het af stoten van de verkoop van camping-artikelen en tuin meubelen te groot was. Een kans om het gebouw te kopen liet hij voorbij gaan. „De koopprijs zou te zwaar op de omzet gaan drukken en de handel onrendabel maken". Nu vestigt Verwaaijen Bedde- rie er zich. Het speuren naar een nieuwe vestigingsplaats bracht Ben Hakker in Brielle. „Daar is nog geen specifieke sportzaak. Wel is er een actief sportleven en zijn er in dé zomermaanden in Den Briel en omgeving veel toeristen". Een inmiddels uit gevoerd onderzoek naar een Briels bestaansrecht leverde Ben Hakker heeft in de vier seizoenen, dat hij de rubriek Bal- van-de-Maand sponsorde talloze ballen afgeleverd bij soepel sco rende clubs. een gunstig resultaat op. Hak ker wordt in zijn nieuwe zaak bijgestaan door zijn vroegere collega, en in Vlaardingen niet onbekende, Hans van der Ende. Zijn vertrek uit Schiedam be tekent vooralsnog niet, dat hij de Bal-van-de-Maand-serie abrupt afbreekt. „Nee, hoor, het heeft altijd zeer positieve reacties opgelever. Vandaar, dat ik het seizoen graag af maak". De eerstvolgende ver eniging, die' Ben Hakker met een bal op bezoek krijgt is GTB, dat in januari met 4-0 SVDBR versloeg. VOETBALHermes DVS oefent op dinsdag 14 februari op het kunst gras bij de hockeyvereniging Asvion tegen HBSS. Het duel begint om 20.30

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 11