urr Disnevfiguren maken ruim baan voor Goofv FILMNIEUWS Veelzijdige VerHuell centraal in twee Rotterdamse musea in t kort KUNST CULTUUR AMUSEMENT Moordenaar trapt in muizeval Familiespektakel met stripfiguren en schaatssterren Verzamelaar, aquarellist, tekenaar, schrijver èn marine-officier muziek theater In de aan de Voorhaven 27 in Rotterdam gesitueerde Stu dio al Porto kan men op maan dag 13 en dinsdag 14 februari (steeds om 20.30 uur) verschil lende dansgroepen aan het werk zien. Het Dansend Hart (Utrecht), het Danshuis (Til burg), Perron 2 (Amsterdam) en Studio al Porto hebben ge zamenlijk het initiatief voor het danswerkplaatscircuit ge nomen dat vooral professione le dansprojecten wil ontwik kelen en stimuleren. 9 'Van wintervorst tot schaatskoning' is de titel van een in het Schielandhuis ge vestigde expositie die nog te bezoeken is tot en met 19 fe bruari. De tentoonstelling wordt aangevuld met lezingen over de schaats, een schaat- senspreekuur, schaatsen slij pen en een kleurwedstrijd voor kinderen. Op de weekeinden staat er een heuse koek- en zoopietent op het plein voor het museum. Men vindt het Schielandshuis aan de Korte Hoogstraat in Rotterdam. 9 Eén nieuwe muziektheater- produktie van Michel Sorbach en Martin van den Ham geti teld: 'De grote verwarring' wordt op vrijdag 10 en zater dag 11 februari voor het voet licht gebracht in Theater Zuidplein in Rotterdam en wel 'n de Arlecchino zaal om 20.30 lur. Het betreft vrolijk amuse ment waarin de muzikanten de nummers begeleiden en i reizen met Michel en Martin door de tijd en verschillende culturen. 9Avner 'The Eccentric' Ei senberg is voor één keer te zien op de planken van het Rotter damse Luxor Theater en wel op zondag 12 februari. Voor een publiek van jong tot oud is Eisenberg's kunst die meer omvat dan mime, goochelen of acrobatiek, geschikt. Het doek gaat op om 20115 uur. 9 In de Rotterdamse Schouw burg brengt het Nationale To neel met onder anderen Peter Tuinman, Gees Linnebank en Marie-Louise Stheins het door Georg Büchner geschreven drama 'Woyzeck' voor het voetlicht. De voorstelling in de Grote zaal begint om 20.15 9 De concertpianist Piet Veenstra, onder meer als do cent verbonden aan de Rotter damse Muziek- en Dansschool, geeft op donderdag 16 februari een recital in de kleine zaal van De Doelen te Rotterdam. Het programma omvat werken van Beethoven, Haydn en Schubert. Kaarten f 17,50 zijn verkrijgbaar aan de kassa van De Doelen. Het concen. begint om 20.15 uur. 9 De band Earth Fire is te beluisteren in muziekcafé Het Berenei aan de Doklaan in Rotterdam op zaterdag 11 fe bruari vanaf 22.00 uur. De en treeprijs bedraagt f 7.50. 9 De Stichting Muziek op maat heeft voor dinsdag 14 fe bruari een Brahmsconcert ge organiseerd dat uitgevoerd wordt door een kerkkoor en solisten uit het Nederlands Symfonisch Koor onder lei ding van Herbert Perquin met Willem Brons aan de piano. Het concert, dat begint om 20.15 uur, wordt gegeven in de kleine zaal van De Doelen in Rotterdam. Kaarten kosten f22,50. 9 Een ontbijtconcert wordt gegeven in Zocher's aan de Ba den Powellaan in Rotterdam op zondag 12 februari door het Kouros Trio (cello, klarinet en piano). Om 12.00 uur begint de uitvoering. HET ZUIDEN DE HAVENLOODS - DONDERDAG 9 FEBRUARI 1989 maar liefst 72.000 bezoekers. Niet alleen het bezoekersaan tal was een record, maar ook de waardering voor de schaatsshow lag erg hoog blij kens de kijk/waarderingscijfers voor televisieregistratie van deze produktie door de NCRV. Olympisch kampioen Het verhaal gaat over de po pulaire Goofy die een poging doet om Olympisch kampioen te worden. Maar wat voor sport hij ook probeert, alles. mislukt door zijn onhandig heid. Na enige tijd krijgt hij van een anoniem persoon een pakket dat hij zelf in elkaar moet zetten. Het blijkt een ro bot te zijn die hem gaat helpen met zijn 'sportcarrière'. Ook nu worden vele sporten uitge probeerd. Uiteindelijk blijkt hij in het Amerikaanse foot ball het beste te zijn. De show waarin de liedjes en teksten nagenoeg alle in het Nederlands zijn vertaald, ein digt wanneer Goofy toch de Olympische titel weet te beha len en met gejuich door zijn vrienden wordt binnenge haald. 'Ook deze revue, die nog nooit eerder in Europa te zien was, spreekt de kinderen enorm aan', zegt Vincent Kubatz van Holland Sportief, de organi satie die de publiciteit rond Disney's World on Ice regelt. 'Voor de kinderen is het fijn dat ze door de Nederlandse teksten het verhaal kunnen begrijpen. We hebben kosten noch moeite gespaard om stemmen te vinden die bij de karakters horen. De aller kleinsten moeten bijvoorbeeld goed kunnen horen dat Do nald Duck of Mickey Mouse spreekt. Die poppen worden overigens met de meeste voorzichtigheid behandeld. In de kleedruimtes waar de poppen worden 'aan getrokken' mogen geen bui tenstaanders komen. Er is zelfs een permanente bewa king. Wanneer wij een Disney-mid- dag willen opluisteren met bijvoorbeeld een Donald Duck, dan moet dat via het hoofdkantoor in Londen wor den aangevraagd. Omdat de pop niet in de bagageruimte mag, wordt er voor hem een vliegtuigstoel gereserveerd. Hij krijgt dan een ticket op naam van D.Duck. Pinoccio De Walt Disney's World on Ice shows, geproduceerd door Kenneth Feld, president van Ringling Bros. and Barnum Bailey Circus, zwerven sinds 1981 over de gehele wereld. Evenals bij Holiday on Ice zijn er vijf verschillende shows, die vijf jaar lang over de gehe le wereld reizen. Ieder jaar komt er een nieuwe produktie bij en eindigt de oudste. Vol gend jaar krijgt Sneeuwitje in Rotterdam de hoofdrol. Kubatz: 'Er komt heel wat kijken voordat een Disney- show in Ahoy' draait. Voor al leen al de televisie-rechten ROTTERDAM— De plaats van handeling is een Engels plattelandshotelletje. Een moord is zojuist gepleegd; het doek gaat op. De gasten en de eigenaar van het hotel blijken samen een bonte ver zameling excentrieken te vormen, een inspecteur van politie probeert door combi neren en deduceren achter de ware toedracht van de moord te komen. Het lijkt wel een Agatha Christie- verhaal. En dat is het ook. In 'The Mousetrap' zijn volgens het bekende en altijd werkende recept alle gasten één voor één verdacht, tot op het mo ment van de tweede moord. Voormalige spelers van de Haagse Comedie voeren on der regie van Frans Boelen de spanning een avond lang op, tot aan de altijd weer verrassende ontknoping. 'Mousetrap' is de langst lo pende voorstelling uit de theatergeschiedenis. Na 35 jaar op West-End in Londen is het stuk nu te zien in Ne derland, met Nederlandse acteurs in een vertaling van Peter Hoeksema. The Mousetrap is te zien in het Theater Zuidplein, op vrijdag 10 tot en met zondag 12 februari, om 20.15 uur. hebben we urenlange verga deringen achter de rug. De NCRV heeft een contract met Disney, Kenneth Feld heeft weer andere voorwaarden met The Walt Disney Company en Mojo Concerts zit daar weer tussen als Nederlandse orga nisator. Wanneer de voorstel lingen in Ahoy' achter de rug zijn, beginnen we met de voorbereidingen voor het vol gende jaar'. De Walt Disney's on Ice shows waren vorig jaar alle uitver kocht. Ook nu weer verwach ten de organisatoren grote be langstelling van jong en oud, want de samenstellers van de schaatsshow hebben niets aan het toeval overgelaten om van de shows vooral een familie feestje van te maken. De kaartverkoop is' al in volle gang. Door Paul Lange om de schaatscaperiolen van de Disney-karak- ters, kan men ook genie ten van de adembene mende kunsten van be kende schaatssterren als de 6-voudige Scandina vische kampioene Kris- tiina Wegelius uit Fin land, de Oostenrijker Michael Nemec, deelne mer aan de Olympische spelen en Penny Booth, een Britse kampioene. De Walt Disney's World on Ice-show maakt een tour door Europa. Daarvóór was de ijs- revue in de Verenigde Staten en alle hoofdsteden van Zuid- Amerika te zien. Voordat het publiek uit Rotterdam en om geving kennis kan maken met de sprookjeswereld van Walt Disney werden er shows gege ven in Kopenhagen, Stock holm, Helsinki, Lausanne, Pa rijs, Gent, Luxemburg en Groningen. Vorig jaar trok de eerste show in Ahoy', een feestje rond de verjaardag van Donald Duck, Verwarring en bedrog staan de politieinspecteur in de weg bij zijn onderzoek naar de moord. ROTTERDAM Do nald Duck, Pluto, de Grote Boze Wolf, Sneeuwwitje, Pinoccio, Mini en Mickey Mouse en vele andere helden uit de tekenfilms en strip boeken zijn van 21 tot en met 27 maart te zien op de ijspiste van Sportpa leis Ahoy'. Naast de pret 9 De vruchten van apebroodbomen lekkernij voor bavianen. Reel ROTTERDAM Rondom de marine-officier Maurits VerHuell worden in twee Rotterdamse musea ten toonstellingen georgani seerd. Niet omdat VerHuell (1787-1860) een zeeheld of voor de marine anderszins van groot belang was. Wat dat betreft stelde zijn car rière, die hij beëindigde als directeur van de Rotter damse marinewerf, niet veel voor. De capaciteiten van VerHuell, die tentoon- tellingen in het Maritiem Museum Prins Hendrik en het Natuurmuseum recht vaardigen, liggen op een heel ander vlak. Deze ma rine-officier was namelijk een verdienstelijk tekenaar en aquarellist. Daarnaast verzamelde hij natuur- en cultuur-historische objec ten en schreef hij verschei dene boeken. Het leven van Quirinus Mau rits Rudolph VerHuell kent vele tragische momenten. Tij dens zijn eerste reis naar Indië wordt het schip door Engelsen in beslag genomen. Het is de tijd dat Napoleons leger de Lage Landen beheerst en noodgedwongen verblijft Maurits tweeënhalf jaar in zijn Zuid-Amerikaanse bal lingsoord. Wanneer Napoleon verdreven wordt blijkt de naam Ver Huell slecht bij de nieuwe ko ning Willem I te liggen. Oom Carel VerHuell was namelijk vice-admiraal van de Franse marine geweest en samen met hem werd Maurits nu op een zijspoor gerangeerd. Langzaam krabbelt VerHuell echter terug en in 1816 krijgt hij opnieuw een kans om naar Indië te vertrekken. In Den Helder ziet hij echter vlak voor zijn neus het eskader wegvaren. Niet voor één gat te vangen gaat Maurits aan boord van een koopvaardij schip om zich in Indië bij het eskader te voegen. Daar in de kolonie lijkt het geluk uitein delijk met hem. Door sterfge vallen onder hoge officieren weet VerHuell in de rangorde op te klimmen tot comman dant. Tijdens zijn reis door de ar chipel (1816-1819) verzamelt Maurits VerHuell honderden voorwerpen van biologisch en cultuur-historisch belang. Bo vendien maakt hij veel schet sen van de landschappen die hij ziet. Vrijwel al deze pro- dukten van jaren noeste ar beid gaan echter reddeloos verloren als het schip, waar mee VerHuell naar Nederland terugvaart, in de golven ten onder gaat. VerHuell zelf weet het natte lijf te redden, maar veel meer dan een schetsboek kan niet meer in het reddings bootje mee. Lang heeft VerHuell niet ge treurd om deze nieuwe tegen slag. Onder het motto 'ledig heid is des duivels oorkussen' begint hij terug in Nederland zijn schetsen uit te werken en afgebeeld", (foto: Fons Evers) beelden uit zijn enorme ge heugen te schilderen. Zo ont staat een serie van 107 aqua rellen die samen met zijn boek een soort stripverhaal vormen en een aardig beeld geven van Indië in het begin van de 19e eeuw. De verzameling prenten wordt door zoon Alexander aan het Maritiem Museum ge schonken. De overige aquarel len, die VerHuell onder ande re in Zuid-Amerika maakte, komen in het Arnhemse Ge meentemuseum terecht. Het Natuurmuseum heeft 41 aquarellen met biologische onderwerpen mogen lenen. Deze worden toegelicht in een catalogus en door middel van voorwerpen, waaronder een door VerHuell zelf opgezette vlinder, die destijds van de 'verdrinkingsdood' werd ge red. Parasol De tentoonstelling 'Vreemde en treffende natuurtonelen' in het Maritiem Museum geeft niet alleen een beeld van de persoon VerHuell maar ook van Indië in een tijd waarin het Nederlandse gezag moest worden hersteld. Grappig is dat VerHuell duidelijk wil la ten merken dat hijzelf in Indië is geweest. Niet alleen schrijft hij onder de aquarellen 'naar het leven getekend', ook te kent hij vaak zichzelf. In een hoekje van het landschap zie je VerHuell aan het werk, waarbij soms een slaaf hem een parasol boven het hoofd houdt. Op andere aquarellen loopt VerHuell vlinders te vangen voor zijn verzameling. De tentoonstellingen over VerHuell in het Maritiem Mu seum en het Natuurmuseum zijn zeker een bezoekje waard. Hoewel VerHuell geen groot kunstenaar kan worden ge noemd - vooral met dieren had hij moeite, getuige een kinderlijk geschetste krokodil - vertellen beide tentoonstel lingen toch een leuk verhaal. Enerzijds is dat de situatie in Nederlands Indië, anderzijds zijn dat vreemde en treffende natuurtonelen. De meeste aquarellen van VerHuell werden nog niet eer der tentoongesteld. Het voor deel daarvan is dat de kleuren prachtig bewaard zijn geble ven. Dat de expositie juist in het Maritiem Museum plaats vindt heeft geen andere oor zaak dan het simpele feit dat de aquarellen zich in het de pót van dit museum bevon den. Het historische beeld van Indië past eigenlijk beter in het Museum voor Volkenkun de. Maar, zoals conservator Leo Akveld de expositie rechtvaardigt: "Gelukkig heeft VerHuell ook nog enkele schepen afgebeeld". De tentoonstelling 'Vreemde en treffende natuurtonelen' is in het Maritiem Museum Prins Hendrik aan de Leuvehaven nog tot en met 29 oktober te zien. In het Natuurmuseum, dat is gevestigd in Villa Dijk- zigt, Westzeedijk 345, loopt de tentoonstelling tot en met 19 mei. Paul de Leeuw in Jan Rap in z'n maat loopt als een rode draad door de film. Als dochter van een hoer, op haar twaalfde ver kracht en door 'Jan Rap en zijn maat' opgevoed, is zij het prototype van een grietje met een grote mond maar een klein hartje. Ook Paul de Leeuw als be moeizieke homofiele knaap zorgt voor de nodige emoties en komische situaties. Andere rollen zijn voor Jaspe- rina de Jong, John Leddy, Jack Spijkerman en Dora van der Groen. De rol van de stot terende Charrie die in één keer Turbotrut wil leren zeg gen wordt gespeeld door Erik Arens. Voor veel van de jonge acteurs betekent een rol in Jan Rap dé kans om in de filmwe reld door te dringen. Zoals ge zegd gaat de rolprent op de zestiende van deze maand in diverse theaters in Nederland in première. ROTTERDAM Regisseur Ine Schenkkan presenteert vanaf volgende week donder dag de filmversie van het boek Jan Rap en z'n maat van Yvonne Keuls. Zoals velen al zullen weten, behandelt het verhaal de lotgevallen van een aantal jongeren uit een op vanghuis. Compleet met alle emotionele, dramatische en komische situaties van dien. De geschiedenis van Gemma (een debuutrol van Heidi Arts)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 13