De nieuwe Nissan Sunny: Een ideale gebruikswagen Scherpere eisen voor motoren met een kleine cilinderinhoud zijn nieuwe Fiesta zonder kinderziektes AUTQBoek 83 "cys.ïs.. - Seat wil groter marktaandeel Scania voert produktie op Transit ingrijpend verbeterd Jan Lammers rijdt weer voor Jaguar Verbeteringen aan de Transit bus- en combimodellen Sommige diesel- brandstoffen zijn voorzien van reinigers Wanneer komend voorjaar de nieuwe Fiesta in heel Europa op de markt komt, zal het model ruim drie miljoen testkilometers onder werkelijke praktijkomstandigheden achter de rug hehben. De helft hiervan zal niet door Fords testrijders worden afegelegd, maar door gewone automobilisten op de openbare weg. Als onderdeel van een grote lijks op kwaliteit, duurzaam- eerst in de geschiedenis een spe ciale testvloot Fiesta's uit de voorproduktieserie beschikbaar stellen aan automobilisten van geselecteerde commerciële be drijven en overheidsinstanties in tal van Europese landen. Deze uitgebreide praktijktest is begin december 1988 begonnen en duurt enige maanden. Voor de proef worden 250 Fiesta's, in alle geplande carros serieversies, uitrustingsniveaus en motor/versnellingsbak-com- De informatie die door dit klanten-evaluatieprogramma wordt verkregen, zal door Ford worden geanalyseerd teneinde eventuele kwaliteitsproblemen te kunnen vaststellen en tijdig op te lossen. Nu de auto's voor deze specia le test door geheel Europa rijden, heeft Ford van de Fiesta een tweetal foto's vrijgegeven. Ze to nen het voor- en achteraanzicht van het vijfdeurs hatchback-mo del. De Fiesta zal ook in drie- De tiende editie van het door Auto-journalist Ted Sluymer samengestelde Autoboek '89 omvat 636 pagina's en is daar mee wederom het dikste jaar boek dat er op de markt is ver schenen. Voor slechts 29,95 koopt men een enorme hoe veelheid informatie. De inhoud omvat redactionele artikelen over veiligheid, hifi in dp auto, striping en informatie oyer de auto en de fiscus. Zoals* elk jaar is het Autoboek aange vuld met een caravan-supple ment. Sluymer steekt zijn persoon lijke mening doorgaans niet on der stoelen of banken en er wor den in deze tiende editie dan ook weer een paar stevige noten ge kraakt. Maar behalve de uitge sproken mening van de auteur krijgt de lezer een uitvoerig overzicht van zo'n 1100 perso nen- en bedrijfswagens. Elke ko per van het boek kan tevens de computer van de auteur raadple gen. om het laatste autonieuws te bekijken. Je hebt dan nog wel een PC met modem nodig. Het Autoboek '89 bevat behalve zeer uitvoerige prijslijsten ook een prijsvraag. De winnaar van deze prijsvraag krijgt een Renault 19. j De tweede prijs is een Adria ca ravan, de derde is een Borsu XT- Turbo Personal Computer. Auto boek '89 kost 29,95 en is een uitgave van M en P te Weert. In de middenklasse is de Nissan Sunny al tal van jaren het voorbeeld van de ideale gebruikswagen. Moderne techniek, een hoog uitrustingsniveau en een aantrekkelijke prijs kenmerken de diverse varianten. Nissan heeft de Sunny nu grondig ver nieuwd. Zowel van binnen als van buiten als onder de motorkap is de wagen onder handen genomen. Alle Sunny-modellen, met uitzondering van de station wagen, krijgen een nieuw ge zicht. Voor de drie-, vier- en vijfdeurs modellen betekent dat nieuwe geïntegreerde voor- en achterbumpers en ge wijzigde achterlichten. De Sunny Florida en de Coupé zijn daarnaast herkenbaar aan de nieuw gevormde grille, die meer aansluit bij het sportieve en elegante uiterlijk van deze modellen. Bij de Florida is de grille in de kleur van de auto gespoten. Bij de drie- en vijf deurs sedans is het paneel achter de achterste zijruiten nu voorzien van een nieuw ontworpen zwart rooster. Op alle nieuwe typen prijkt de Nissan-badge voortaan dp het front. Het interieur is even eens aangepast aan het ver jongde imago van de Sunny. Alle modellen, en opnieuw is de stationwagon een uitzonde ring, zijn voorzien van een nieuw gevormd dashboard, waarbij de schakelaars nog beter dan voorheen onder handbereik liggen. Voor de bekleding zijn nieuwe materi alen uitgezocht en zelfs de dakbekleding is voorzien van een andere, aantrekkelijke be- kledingsstof. VEELZIJDIG De Nissan Sunny is in een ruime keuze in carrosserie-va rianten, motoren, transmissies en uitrustingsniveaus te koop. De carrosserie-varianten zijn de stijlvolle drie-, vier- en vijfdeurs modellen, de sportie ve vijfdeurs Florida Station- nuut. De 1.6 levert veel meer. Deze zorgt voor 90 paarde- krachten en doet dat eveneens bij zesduizend omwentelingen per minuut. De 1.4-versie is voorzien van een carburateur en EGR. De 1.6 liter motor is voorzien van benzine-inspuiting (sin- glepoint) en een elektronisch motormanagement-systeem De Sunny 1.8 GTi 16V is het, absolute hoogte punt in het programma. De krachtbron, alleen leverbaar in de drie- deurs hatchback, heeft een in houd van 1809 cc en staat ga rant voor flitsende accelera ties en een topsnelheid van ruim tweehonderd kilometer per uur. De motor wagon, de mooie Coupé, de handige vijfdeurs Stationwa gon en de praktische driedeurs bestelwagen. Vijf verschillen de motoren staan nu de koper van een Sunny beschikbaar. De 1.3 liter benzinemotor en de 1.7 liter dieselmotor heb ben inmiddels een prima repu tatie opgebouwd en blijven onverminderd leverbaar. Nieuw zijn maar liefst drie benzinemotoren: de 1.4, de 1.6 en de 1.8. Voor de overbren ging van het vermogen kan men kiezen uit drie versnel lingsbakken: twee handge- schakelde en één automaat. Er is een ruime sortering uitrus tingsniveaus, want behalve de goed voorziene basisversie is de Sunny-serie ook nog eens Behalve de bekende 1.3 liter krachtbron, alleen leverbaar in de Stationwagon en bestel wagen, kan men nu kiezen uit drie moderne benzinemotoren, te weten een 1.4 liter kracht bron, een 1.6 liter of een 1.8 liter motor. Bij de 1.4 en de 1.6 zorgen twee inlaatkleppen voor de toevoer van de lucht en de brandstof. De verbrande gas sen verlaten de cilinder door één uitlaatklep. Door toepas sing van meerkleppentechniek is het rendement en het ver mogen verbeterd. De 1.4 liter motor levert 75 pk bij zesdui zend omwentelingen per mi- talysator. Het vermogen is 125 paardekrachten bij 6.400 om wentelingen per minuut. De betrouwbare '1.7 liter dieselmotor is iets gewijzigd, waardoor die schoner en zui niger geworden is. UITRUSTINGSNIVEAUS De uitrustingen van de se dan, de Florida en de Coupé zijn ten opzichte van het voor gaande model verder gecom pleteerd. De 1.4 L is nu stan- daard voorzien vary een ge laagde voorruit en vijfbak. De standaard 1.4 met automati sche versnellingsbak heeft een completere uitrusting die ligt tussen het L- en het LX-ni- veau. De LX-modellen zijn nu voorzien van een driespaaks stuurwiel, van stoffen deurbe kleding en een controlelampje dat een eventueel defect aan één van de achterlichten sig naleert. De SLX is nu tevens voor zien van een van binnenuit verstelbare buitenspiegel en een regelbare dashboard-ver lichting. Uiterlijk onder scheidt de SLX zich door zijn gladde wieldoppen. De SGX-uitvoering is gelijk gebleven. De GTI 16V geeft een ande re grille dan die van de andere driedeurs sedans en is tevens voorzien van een slipdifferen- tieel. Seat stelt zich ten doel ii 1992 een marktaandeel vier procent in Europa te beha len. Momenteel bedraagt dat marktaandeel 2,45 procent. Het geleidelijk verhogen van de kwaliteit van dé organisatie tot op het niveau van het VAG concern; het vergroten van het aantal service en verkooppunten tot 3.200 en de introduktie van een aantal nieuwe produkten zo als een nieuwe 90 pk motor, een vernieuwde dieselmotor, een Ibi- za voorzien van brandstof inspuiting en airconditioning (april) en een Malaga nieuwe stijl moeten voor realisatie van deze doelstellingen garant staan. Vol gens de commercieel directeur van Seat is het merk voortdu rend bezig de produktiecapaci- teit aan te passen aan de groeien de vraag. Dit jaar wordt de totale 1 produktie van ruim 438.000 wa gens bij een afzet van 405.000 Seats voorzien. De produktieca- paciteit van de Ibiza wordt nu opgevoerd tot 250.000 eenheden. De Nederlandse importeur verwacht dit jaar 9.700 Seats te verkopen. Hiervan zal ongeveer zestig procent op conto van de Ibiza komen. Scania in Zwolle gaat zijn produktie fors invoeren. In plaats van 47 chassis per dag i bouwt men straks 53 eenheden per dag. Op het ogenblik werken bij Scania 1.600 mensen. Door nieuwe 150 medewerkers aan te nemen-, kan men deze forse pro- duktieverhoging realiseren. De Ford Transit is de best ver kopende middelgrote bestel wagen in Europa. Om deze lei dende positie te handhaven, introduceert Ford een nieuwe dieselmotor, een nieuwe hand- geschakelde versnellingsbak en een nieuwe automatische transmissie op de Transit mo dellen. MOTOR De nieuwste versie van de 2.5 liter direct-ingespoten dieselmo tor heeft een cilinderinhoud van 2495 cc en levert vier procent meer vermogen dan de "eerste versie. Nu levert hij zeventig paardekrachten bij 4000 om wentelingen per minuut. De mo tor beschikt niet alleen over een hoger maximum koppel maar dat wordt bovendien bij een la ger toerental geleverd. In plaats van 143 Newtonmeter bij 2700 omwentelingen per minuut, le vert hij nu 146 Newtonmeter bij 2500 omwentelingen per minuut. Dank zij de verbeterde verbran ding is het verbruik met drie procent gedaald. De motor is voorzien van een modern in- spuitsysteem, waardoor de inge spoten brandstof in de optimaal ontworpen verbrandingskamer ongekend goed verbrand waar door de uitlaatgasemissie bij zonder laag is. VERSNELLINGSBAK De Transit heeft nu een mo derne versnellingsbak. De nieu we bak kan een veel groter mo torkoppel overbrengen en scha kelt veel beter. Ook de uitwendi ge afmetingen zijn vermindert en Iaat zich daarom gemakkelijker inbouwen. Een nieuwe versnel lingsbak bouwen en beproeven is tijdrovend en vreselijk duur. De totale ontwikkelingskosten van deze nieuwe versnellingsbak heeft 100 miljoen guldens ge kost. De diesel- en benzineversies zijn thans leverbaar met de nieuwste Ford A4LD-transmis- sie. De Automatische 4-versnel- lingsbak met Lock-up en over- Drive wordt al in de Sierra en Scorpio modellen toegepast. Deze uiterst moderne transmis sie, die de voorheen toegepaste drieversnellings-automaat ver vangt, is ontwikkeld door de Eu ropese produktie-ontwikke- lingsgroep van Ford en wordt ge produceerd in de eigen transmis- siefabriek van het concern in Bordeaux. Volgens de Europese milieu ministers ministers zullen vooral de kleinere auto's scho ner moeten worden. Onder kleinere auto's verstaat men auto's, die voorzien zijn van een motor met een cilinderin houd van minder dan 1400 cc. De reden dat deze reeks echt schoon moeten worden, schuilt in het feit, dat deze groep meer dan vijftig procent inneemt van het totale wagenpark. De maatregel betekent, dat de prijs van kleinere modellen fors zal stijgen. Voorts menen de ministers dat de testprocedure van personen auto's moet worden uitgebreid met een hoge snelheidscyclus. Op het ogenblik zijn alle testen gebaseerd op het rijden in een stad en de uitstoot van stikstof oxide is dan minimaal. Daar staat tegenover dat de uitstoot bij hogere snelheden van NOx juist fors stijgen. De emissie van NOx door vrachtwagens, waar voor nu nog geen voorschriften bestaan, moet met veertig tot vijftig procent worden terugge bracht. VERZURING In de nota van het ministerie staat voorts dat om de verzuring te bestrijden, de groei van de mobiliteit per auto drastisch moet worden beperkt. Dit zou bereikt kunnen worden door het gebruik van de auto af te rem men en daarentegen het gebruik n strenger De maatregelen die de rege ring denkt te nemen om de groei van de mobiliteit te beperken Het op grote schaal toepassen van road-pricing. Dit moet binnen vier jaar, dus voor eind 1992, zijn gerealiseerd. Het invoeren v parkeerbeleid. Het ingrijpen in het fiscale re gime ten aanzien van reiskos ten voor woon- en werkver keer en onkostenvergoeding voor zakelijk gebruik van pri- vé-auto's. -Het verbeteren van voorzie ningen voor de fiets en het openbaar vervoer. Ford heeft het uitrus tingsniveau van de luxueu ze 8/9-zits bus- en combi modellen verder verbeterd. Voorin is als standaarduit rusting* een dubbele passa giersstoel met verhoogde rugleuning gemonteerd en achterin zijn twee driezits banken met individueel ge profileerde zitplaatsen en verhoogde rugleuningen geplaatst. De kwaliteit van de stof fen stoelbekleding en de vloerbedekking is verbeterd, terwijl als optie een enkel voudige voorste passagiers stoel met verstelbare hoge rugleuning leverbaar is. Tot de standaarduitrus ting behoren verder rolvei- ligheidsgordels op de achter ste zitplaatsen, een elektro nische radio en een nieuwe, naar voren klapbare bank voor de combimodellen. Jan Lammers heeft voor het derde achtereenvolgende jaar een contract gesloten om, tijdens de races om het Wereldkampioen schap Groep C en in enkele IMSA-races in de Verenigde Staten voor Jaguar te rijden. Op de foto tekent Jan Lammers zijn contract. Rechts van hem de teammanager Ton Walkinshawdie namens Jaguar Cars tekent. Geert Tax. algemeen directeur van Jaquar Nederland kijkt goedkeurend toe. Brandstofleveranciers wor den door autofabrikanten ge dwongen betere brandstoffen op de markt te brengen. Vooral de toevoegingen van ARH aan de brandstof is heel belangrijk, omdat deze toevoeging de ver stuiver in optimale conditie houdt. Volgens Dr. Dipl. Inge nieur H. Giere van Aral Re search, zijn schoonmaak addi tieven zeer belangrijk voor het milieu. Wij noemen het in het alge meen dieselolie, maar dat is niet goed- Dieselolie is olie voor een dieselmotor. Wat we eigenlijk bedoelen is dieselbrandstof. Te genwoordig stoppen sommige fabrikanten stoffen in deze brandstof om de motor schoon te houden. Ze noemen deze toevoe ging een schoonmaak additief. Door deze toevoeging blijven of worden de verstuivers schoon. Door het veel langer schoonhou den van de verstuivers, start de motor sneller en loopt hij stiller. Verder zullen schone verstuivers de brandstof veel beter blijven verstuiven en dat houdt automa tisch in dat men op de langere duur brandstof zal besparen. Wanneer er in de dieselbrandstof geen schoonmakers zitten, zullen de verstuivers snel vervuilen. Door deze vervuiling wordt de verstuiving minder en stijgt het brandstofverbruik. Door nu brandstof met ARh-additieven te tanken, zullen na ongeveer vierduizend kilometers de ver stuivers weer schoner zijn. waar door een brandstofbesparing van vier procent heel goed mogelijk is, Brandstoffabrikant Aral claimt het volgende dat de koude starteigenschappen worden ver beterd. doordat de verstuivers steeds in topconditie gehouden worden door het schooonmaak- middel. Ook zou er gezorgd wor den voor een betere verbranding en daardoor een verminderde uitstoot van kankerverwekkende roetdeeltjes.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 15