DE HAVENLOODS Stedelijk Museum weer onderwerp politieke rel Chris Dijkgraaf is klaar voor de GENERATIE autotelefoons Schiedams Nieuwsblad A&ZhicUrjter IDE LAAGSTE PRIJS BR/STOL Zondagochtendconcerten Al vanaf f 15.05 plaatst u in onze kranten een kleine advertentie. Donkere wolken boven stadsvernieuwing Schaatsen en sleeën in bibliotheek Nieuwland Bluesrock in Podium DOE PARKET Klein Links stelt vragen over handelwijze B en W dzZHÜdcrSter JVleubelfabriek Oisterwijk li EDITIE P, DONDERDAG 9 FEBRUARI 1989, 38e JAARGANG Nr. 6 HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. BIJKANTOOR: HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. a 1 SCHIEDAM De verwer ving van panden door de ge meente is bij de voorbereiding en uitvoering van sommige stadsvernieuwingsplannen een knelpunt. Dat was onder meer het geval bij de bouw plannen van de Laurens Cos- terstraat en de Van der Eist- straat. het is de gemeente niet gelukt om de panden tegen de gewenste prijzen aan te ko pen. Hierdoor moesten de plannen in twee fasen worden gerealiseerd met als gevolg een extra aanslag op het stadsvernieuwingsfonds. Voor wethouder Hans van Kleef is deze gang van zaken reden zich te bezinnen op de verdeling van de bouwbud- getten over duurdere en min der dure bouwlocaties. Dit stelt Van Kleef in een toelich ting in het meerjarenplan voor de stadsvernieuwing dat vori ge week is gepubliceerd. Ook zal de afweging tussen sloop en handhaving van panden nog uitgebreider aan de orde komen. In het afgelopen jaar was er een piek in de particuliere wo ningverbetering. Dit was vooral te danken aan de ver beterde rijksregeling die per 1 januari 1987 is ingevoerd. De wethouder vreest echter dat deze regleing in 1990 zal wor den aangepast, in voor de ge meente ongunstig opzicht. Toch dreigen er donkere wol ken boven de stadsvernieu wing in Schiedam. De Jene- verstad komt er in het meerja renplan stadsvernieuwing 1989/1993 van het ministerie van VROM niet gunstig af. Schiedam zal minder geld ontvangen uit het landelijke stadsverenieuwingsfonds door een voor deze stad min der gunstige verdeelsleutel. Op het stadskantoor wordt er rekening mee gehouden dat vanaf 1990 de inkomsten met 300.000 gulden zullen vermin deren. Dit zal ingetwijfeld zijn weerslag hebben op de voortgang van de stadsver nieuwing. het Dr. Wibautplein is Loek Schrievers SCHIEDAM—Het is blues- rock wat het komend weekend de klok slaat in Podium. Vrij dagavond treedt de formatie Sugar Mama op in het mu ziekcafé aan de Lange Haveft. Het repertoire van de band bestaat uit bewerkingen van nummers van oude blues- meesters. Sugar Mama is lan delijk te beluisteren geweest bij de NOS. De dag erna, zaterdag 11 fe bruari is er wederom blues muziek te horen in Podium. Dan is er namelijk een optre den van Blue Lou and The Headhunters. De drie muzi kanten maken een keuze uit de beste rhythm and blues uit de jaren 60, 70 en 80. Behalve covers staan ook eigen num mers van gitarist Loek Schrie vers op het programma. Beide concerten beginnen om 22.30 uur. De toegang bedraagt vijf gulden. 'Parket van Doe Parket laat over zich lopen' Schiedamseweg 2a Vlaardingen Tel. 010-4 34 99 23 SCHIEDAM Precies een jaar na de Huijsmans-af- faire, waarbij een tentoon stelling moet worden afge broken, is het Stedelijk Museum weer onderwerp van een politieke rel. De overigens succesvol verlo pen tentoonstelling Bida i Kolo met Antilliaanse kunst krijgt nog een aardig staartje. Niet alleen de reis van een ambtenaar naar de Antillen staat momenteel ter discussie. Ook zijn de gemeenteraadsleden van Klein Links kwaad over het feit dat zij niet zijn in gelicht over een B en W- besluit om maximaal 100.00 gulden uit te geven voor de organisatie van de expositie. Het college nam dat besluit op 20 septem ber van het vorig jaar toen er problemen waren gere zen bij de voorbereiding van de tentoonstelling. De door het college gevolge procedure zijn voor de raadsleden van D66, PSP/PPR en CPN reden om schriftelijke vragen te stel len aan B en W. De raadsleden Ulferd Bruse- ker (CPN), Bart de Leede (PSP/PPR), Coby de la Rie (d66) en Adri Reijnhout (D66) zijn verbolgen over de han delswijze van het college. Vooral het feit dat de fractie voorzitters van de drie grote partijen (PvdA, WD en CDA) wel op de hoogte zijn gebracht heeft kwaad bloed gezet. „Er is bewust een deel van de raad niet geïnformeerd en zo niet bij de besluitvorming betrok ken", stelt Bart de Leede. Hij noemt dit een ontoelaatbare zaak. „Dit past niet in een de mocratische besluitvorming". De kwestie is in geen enkele commissievergadering aan de orde geweest, zo stellen de raadsleden, ook niet in het be sloten gedeelte. „Dit besluit is volkomen buiten de gemeen teraad om genomen, terwijl terzake geen budget in de vastgestelde begroting 1988 was opgenomen", schrijven de raadsleden aan het college. De conclusie van Klein Links is dan ook dat het college niet bevoegd was het besluit te ne men. Dat de kritische raadsleden nu toch op de hoogte zijn van het collegebesluit is te danken aan een ambtenaar wiens ge weten ging knagen, aldus Reijnhout. Deze persoon heeft er voor gezorgd dat de ver trouwelijke informatie alsnog in de brievenbus van de D66- fractievoorzitter belandde. De raadsleden achtten zich nu verplicht om deze vertrouwe lijke informatie naar buiten te brengen. „We hebben de in formatie ook niet als vertrou welijk ontvangen", vindt Reijnhout. De gemeenteraadsleden van de kleine partijen vragen nu het college zo snel mogelijk verantwoording af te leggen voor de gevolgde procedure. Zo vragen ze hoe de kosten zullen worden verantwoord en waarom de raadscommis sies voor Welzijn en Cultuur --I i— Vele prominenten, waaronder koningin Beatrix waren in december bij de opening van de tentoonstelling aanwezig. en voor Financiën niet zijn ge hoord. Ook willen de raadsle den weten waarom de fractie voorzitters van de drie grote partijen, dus inclusief de op positiepartij CDA wel zijn in gelicht en de overige partijen niet. Tevens zijn de raadsle den benieuwd of de gevolgde procedure vaker wordt ge volgd. CDA-fractievoorzitter Siem Rosman ontkent het besluit onder ogen te hebben gekre gen. „Ik ben wel door het col lege geïnformeerd over pro blemen met de tentoonstelling en heb toen groen licht gege ven om later met een regule rend krediet te komen". Ros man vindt wel dat alle fractie voorzitters, dus ook van Klein Links, geraadpleegd hadden moeten worden. „Het college moest accuut handelen maar dat wil niet zeggen dat er geen kleine groep ingelicht hoeft te worden". Schandalig TAPIJTEN EN VINYLS MET 5 GOUDEN ZEKERHEDEN uitsluitend eerste kwaliteit (1e keus) tapijt en vinyls! tapijten en vinyls altijd extra laag geprijsd! direkt uit voorraad leverbaar! GRATIS (tenzij anders aangegeven) gestoffeerd door eigen stoffeerders! (vanaf 16 m2) desgewenst gestoffeerd binnen 24 uur na aankoop! meuDeien en tapijten met zoveel meer voordelen! Hoofdweg 18 Capelle aan den IJssel. Tel 010-4518844 j n Rijnhaven Rotterdam-Zuid. Tel 010-485085 j vlotte instapper met soepele sterke zool. Modekleuren zwart en bruin. Maten 40 - 45 Adviesprijs 49.95 alléén deze week nu al 41 filialen door heel Nederland, o.a. 2x in Rotterdam I en 1x in Vlaardingen in 20 (boven Zeeman Textielsuper) tel. 010-4123636 >1 ZUIDER-TERRAS van winkelcentrum Zuidplein tel. 010-4804162 Vlaardingen Hoogstraat 219 tel. 010-4353730 koopavond op vrijdag tot 21.DO uur f Ook het CDA-raadslid Els Hellwig-Kuipers had het lo gisch gevonden als de ander partijen ook bij het besluit waren betrokken. „Het schan dalig wat er gebeurd is", vindt Heil wig. Het raadslid stelde onlangs al vragen over de reis van een ambtenaar naar de Antillen. De raadsleden moes ten dit uit de kranten verne men. Wethouder Luub Hafkamp (VVD) ontkent dat er formeel overleg is geweest met het CDA. Dat wel het CDA is in gelicht en niet de overige op positiepartijen is volgens Haf kamp geen bewuste keuze ge weest. „We werden gecon fronteerd met de situatie dat het hartstikke fout dreigde te lopen bij de voorbereiding van de expositie, moesten daar adequaat opreagerenenhebben het CDA daarvan op de hoog te gesteld", verklaart de wet houder. Hafkamp vindt ook nu dat er een goed besluit is genomen. „Daar waar nodig hadden de commissies achteraf geïnfor meerd kunnen worden. Ik be treur het dan ook dat het op deze wijze naar buiten is ge komen". Hafkamp kondigt wel aan dat het college op zoek zal gaan naar het lek op het stadskan toor. „Ik wil niet direct van een klopjacht spreken maar als college gaan we toch kij ken hoe dit heeft kunnen ge beuren", aldus de wethouder. Museum-directeur Hans Paal man die volgens de wethouder verantwoordelijk is voor het bijna spaaklopen van de ten toonstelling wilde geen com mentaar geven. Overigens zul len de extra kosten voor de tentoonstelling zo'n dertig duizend gulden bedragen. tot en met 28 februari een ten toonstelling over oude schaat sen en sleeën te zien. De expo sitie moet aan liefhebbers van schaatsen een beetje compen satie bieden voor de uitblij vende winterpret. In de bibliotheek zijn diverse attributen uitgestald die te maken hebben met het ijsver maak in vroeger dagen. Oude schaatsen, sleeën, prenten van winterse taferelen in vroeger tijden en nog veel meer moe ten een beeld geven van hoe het er in het verleden op het ijs aan toeging. De tentoonstelling is samen gesteld uit de collectie van de verzamelaar Jan Gores uit Maasland. Bij de tentoonstel ling is een gratis folder ver krijgbaar met informatie. Ook heeft de bibliotheek een klei ne boekuitstalling over het onderwerp verzorgd. De tentoonstelling is tijdens de normale openingsuren van de bibliotheek te bezichtigen. Kunstgras en trai ner Feike Cats zet ten Pollux weer op goed spoor. A Bewoners Woud- hoek protesteren tegen bouw in groen strook. Schaatsende Dis- ney-figuren ma ken in Ahoy' ruim baan voor Olympisch kampioen Goofy. 30 EDITIES in Zuid-Holland met een totale oplage van 1.300.000 per week Spaanse avond SCHIEDAM In wijkcen trum de Erker wordt zondag avond 12 februari een Spaan se avond gehouden. Om 18.00 uur wordt de paella geser veerd. Ook de sangria zal niet ontbreken. Om 20.00 uur is er een optreden van een Spaanse zanger/gitarist. Tevens staat er een demonstratie flamenco- dansen op het programma. De toegang bedraagt f 12.50. DE HAVENLOODS HET ZUIDEN voorjaar 1989 C—7 Soserir EEN OMARTIN HANSON PRODUKTIE PRESENTATIE GERARD COX m.m.v. BERTNICODEM, piano 5 maart '89 MILLY SC0TT/HARB0UR JAZZBAND THE RAMBLERS 19 maart '89 TRIO PIA BECK 27 maart '8! THE DEEP RIVER QUARTET 2 april 89 OCHTEND VAN DE BALKAN 9 april 89 VOLENDAMS 0PERAK00R 16 april 89 MINI MAXI en JOHN ADAMS 23 april 89 DE CARIBBEAN SURPRISE SHOW de Doelen Open vanaf 10.15 uur. Aanvang 11.00 ui één bij de VERENIGDE SPAARBANK e De Havenloods, Het Zuiden en Holli >50 aan de kassa van De Doelen i bij de kantoren van WEGENER h_ ld Silhouet: SPECIALE VOORVERKOOPPRIJS ■HUISBLADEN DEZE CONCERTEN WORDEN MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE VOLGENDE SUBSPONSORS: HET KLEURRIJKE NIEUWE WONEN... Kom nu naar Meubelfabriek Oisterwijk en ontdek het verrassend nieuwe wonen. In kleur, met onze nieuwe collecties Provence en Manor House. Maar natuurlijk ook met onze traditionele Oisterwyck- collectie. nieuwe wonen. Berkel (Z.H.), Noordeindse- weg 116, 01891-14670. Sliedrecht, Stationsweg 5. 01840-10560. inTTjIï' BESLUIT NU OM IN'89 ALTIJD EN OVERAL BEREIK BIJ DIJKGRAAF IS ALLE KENNIS EN OUTILLAGE IN TELEGRAMSTIJL NOG EVEN WAT VOORDELEN U BENf ENTHOUSIAST OF TWIJFELT U MISSCHIt BESLUIT NU OM IN '89 ALTIJD EN OVERAL BEREIK BAAR TE ZIJN... voor optimale efficiency en komfort. Want het is immers voor velen betaalbaar geworden. Berekent de PTT u thans zo'n f200,- p.m.; nu kunnen uw vaste lasten gereduceerd worden tot /85.-. U koopt zelf een toestel voor /3630.- (excl. BTW) en bent eigenaar. BIJ DIJKGRAAF IS ALLE KENNIS EN OUTILLAGE IN HUIS VOOR SNELLE EN STORINGVRIJE INBOUW. Om de goedkoopste te zijn en te blijven moet je be schikken over geavanceerde apparatuur en over vak mensen. Bij Dijkgraaf zijn die in beide filialen ruim ver tegenwoordigd. MEERDERE MERKEN. IN ALLE UITVOERINGEN EN MOGELIJKHEDEN... De voordelen van uw nieuwe autotelefoon komen pas tot hun recht in een topprodukt. Met onze ervaring heb- IEDEREEN 'NAUTOTELEFOON... CHRIS DIJKGRAAF: VOORAAN IN PRIJSVOORDEEL OOK BIJ AUTOTELEFOONS! Naast de ruime kollektie ook altijd laag in prijs! En zo hoort het ook anno 1989, vinden we... IN TELEGRAMSTIJL NOG EVEN WAT VOORDELEN VAN ZO'N MOBIEL KOMMUNIEKATIESYSTEEM: De belangrijkste produkteigenschappen (al dan niet in een toestel aanwezig of tegen meerprijs leverbaar): 1. Ingebouwde telefoonbeantwoorder. 2. "Handfree"-bediening, dus veilig! 3. Systeem tegen diefstal en misbruik. 4. Gesprekskosten-teller. 5. Ingebouwde netvoeding: telefoon ook draadloos bui ten de auto bruikbaar. 6. Automatische uitschakeling autoradio. 7. Aansluiting voor fax. De pluspunten voor u: 1. U bent altijd en overal bereikbaar. 2. Hierdoor veel efficiënter en alerter werken. 3. Méér service aan uw klanten. 4. Zakelijk gezien uiterst representatief. ENTHOUSIAST OF TWIJFELT U MISSCHIEN NOG EEN BEETJE? Bel dan even onderstaande adviseur! U kunt vragen naar de heren A. Verdoold (filiaal Krrtnpen) of R. van Leeuwen (filiaal Capelle). Zij tonen u graag en vrijblijvend alle mogelijkheden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 1