Vastenactie Noord kiest voor project in Zaïre m Informatie ©DE HAVENLOODS Zelfverdediging voor ouderen Oriënteren op werk Gezamenlijke actie scholen en kerken Wie maakt mooiste Walt Disney-masker astro yizzA Vervanging hoofdhuizen XERYUS JILSANDBH O k v il Industrie hinderpaal bouwplan Hoofdplein Weet U dat Schelling... Wedden dat Brandersgat weer Schiedam Korte Hoogstraat 21 a DONDERDAG 9 FEBRUARI voor DAMES CHANEL P*r£*'P,ls LANCÖME.^ SCHIEDAM Bij Trefpunt Oost wordt binnenkort gestart met een cursus zelfverdedi ging voor ouderen. De eerste bijeenkomst zal zijn op don derdag 16 februari. Bij vol doende belangstelling zal ook op vrijdag 17 januari een cur sus beginnen. De lessen vinden plaats in de ochtenduren. De cursus be staat uit 12 lessen en kost 25 gulden. Voor opgave en in lichtingen kan men terecht in het buurtcentrum aan de Cel- ciusstraat 2, telefoon 462.10.66 of bij wijkpost Oost van de stichting Gecoördi neerd Ouderenwerk, telefoon 426.41.95. Aangeraden wordt om voor deelname aan de cursus eerst nog contact op te nemen met de eigen huisarts. SCHIEDAM De stichting Vrouw en Werkwinkel bereidt een cursus banen- en beroepe- noriëntatie voor die direct na de paasvakantie zal beginnen. De cursus is bestemd voor vrouwen die (weer) willen werken. Tijdens de cursus zal worden ingegaan op de moge lijkheden en de consequenties van deze keuze. Er wordt informatie gegeven aan beroepen en opleidingen. Tevens zal er aandacht wor den geschonken aan vragen als wat het betekent om weer te gaan werken en hoe dat thuis geregeld moet worden. De cursus wordt in Schiedam in 10 weken gegeven, een dag deel per week. Voor meer in formatie kan tussen 9.00 en 13.00 uur worden gebeld naar de Vrouw en Werkwinkel, te lefoon 01880-14252. Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., HOOFDKANTOOR: Prins Hendrikkade 12-16, Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Kantooruren: maandag t/m donder dag 08.30-17.00, vrijdag 08.30- 16.00 uur. Telefoon (centrale): 010 - 4.699.911 Telex 23196 Telefax 010-4699362. DIRECTIE: V. Doorn/P. Bakker/J. Pareer WEGENER-bladen verschijnen in Zuid-Holland wekelijks in een totale oplaag van ruim een miljoen exem plaren. Hiertoe behoort: DE HAVENLOODS Verschijnt elke donderdag huis-aan- huis in Rotterdam e.o. in 14 edities. DUO'S (rubrieksadvertenties): 010- 4.699.444 KANTOOR: Hoogstraat 122, 3110 AH Viaardingen, Postadres: postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Kantooruren: zie hoofdkantoor. 010- 4.346.711 DISTRICTVERKOOPLEIDER: Th.J. Bravenboer (tel privé 010-4.353.883) ACCOUNTMANAGER: G.H. Adams (tel privé 01891-13230) ADVERTENTIEVERKOOP: SCHIEDAM: Hans Ivo (tel. privé: 010-4.650.272). VLAARDINGEN: Hans Post, Nico Heynen. MAASSLUIS: Hans Post. (tel. privé: 010-4.735.870). REDAKTIE: Hoogstraat 122, 3131 BP Viaardingen, postbus 306, 3130 AH Viaardingen. CHEF-RED.: J. Deijbel. RED.: M. Amere, L. Visser. SPORTREDACTEUR: G. Verver (01899-17787) ADMINISTRATIE: Pr. Hendrikkade 12-16, postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam, tel. 010-4.699.911. BEZORGING: Interlanden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.201 SCHIEDAM Na het carna val breekt jaarlijks de vasten periode aan. Net als het car naval is ook de vastenactie geen puur katholieke aangele genheid meer. In Schiedam- Noord werkt een aantal ker ken en scholen mee aan de actie. Het is dit jaar de vierde keer dat er boven de spoorlijn een oecumenische vastenactie op touw wordt gezet. Gekozen is voor een project in Zaïre. De medewerkers van de werk groep Oecumenische vasten actie Schiedam-Noord hopen dat het succes van vorig jaar, toen bijna dertigduizend gul den voor een project in Nica ragua werd ingezameld, wordt geëvenaard. Het project dat is uitgekozen is voor werkloze meisjes en alleenstaande vrouwen in Lumbumbashi. Met het geld dat tijdens de actie wordt in gezameld zal een naaiatelier worden opgezet in een buiten wijk van een Zaïrese stad. Zaïre, de voormalige Belgi- sche kolonie Kongo, is 33 keer zo groot als de Benelux en telt 35 miljoen inwoners. Hoewel het land beschikt over grote bodemschatten is hier door de politieke onrust en door slecht economisch beleid nog maar weinig gebruik van gemaakt. Net als het vorig jaar is de actie geïnspireerd door een reis van Schiedamse jongeren. In 1988 werd voor een doel in Nicaragua gekozen nadat vier jongeren een bezoek aan het Middenamerikaanse land hadden gebracht. Het project in Lumbumbashi is ook uitge kozen nadat twee Schiedam mers een bezoek aan het land hebben gebracht. Ze lieten het oog vallen op een project voor jongeren die uit de maat schappij zijn gestoten. Strijkstok „Het probleem was alleen dat het project nog niet was geac cepteerd en erkend door een landelijke kerkelijke organi satie", zegt werkgroepsvoor zitter Ben Geerts. „En dat is een voorwaarde voor ons. Op die manier weet je waar het geld terecht komt en dat er niet teveel aan de strijkstok blijft hangen". Het beoogde project, een opvangcentrum voor jongens, zal nu waar- 9 Ben Geerts: „We kunnen nog leren de derde wereldlanden''. Met je familie naar de ijsshow is de hoofdprijs SCHIEDAMEen fantas tische middag bij Walt Dis ney's World on Ice, samen met je zusjes, broertjes, va der en moeder, dat is de hoofdprijs die de ABN Bank en De Havenloods/Het Zui den beschikbaar stellen voor de maker van het mooiste Disney-masker. Voor de winnaar is op zaterdag 25 maart 1989, aanvang 16.00 uur, een speciale VIP-loge gereserveerd. Om voor deze prijs in aan merking te komen, kunnen kinderen tot 15 jaar een masker maken van hun favo riete Disney-stripfiguur. Dat kan zijn Donald Duck, Mickey Mouse, Goofy, Pi- noccio, Pluto, etc. Wat voor materiaal wordt gebruikt is niet belangrijk. De maskers moeten vóór vrijdag 3 maart 1989 worden ingeleverd bij de ABN-kan- toren, 's Gravelandseweg 598, Koemarkt 4 en Hof van Spaland 49 in Schiedam. Een deskundige jury zal op woensdag 8 maart tijdens een geweldige feestmiddag in Passage Theater (van 13.30 tot 16.15 uur) bepalen wie het fraaiste masker heeft gemaakt. Rond de prijsuit reiking wordt een gezellig feest gehouden met uiter aard een vertoning van een echte Disney-film. De wedstrijd 'Maak je eigen Disney-masker' is een on derdeel van een spaarcam- pagne voor kinderen tot en met 14 jaar die momenteel wordt gehouden. De kinderen die een Junior rekening of een Juniorspaar rekening bij de ABN-Bank openen krijgen een gratis kaartje voor de ijsshow Walt Disney's World on Ice op za terdag 25 maart in Ahoy'. Dit kaartje op je masker plakken en inleveren vóór 3 maart 1989 bij één van de deelnemende ABN-kantoren of bij hét ABN-kantoor in de buurt. NaamJSL - Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: :ef tijd: 3 4353811 Achterom 80 (bij afrol) NU 10% KORTING schijnlijk volgend jaar als on derwerp worden gekozen. Om toch iets voor de mensen in het dichtbevolkte Lum bumbashi te doen is een ander project gezocht. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het naaiproject voor jonge vrou wen. „Met het ingezamelde geld willen we het mogelijk maken dat er een naai-atelier komt waar de vrouwen wor den geschoold zodat ze zelfbe wuster worden en zichzelf in him eigen onderhoud kunnen voorzien" vertelt Geerts. Bewustwording Het inzamelen van geld is niet het enige doel van de vasten actie. Ook de bewustwording van de Schiedammers van wat er in de derde wereldlanden aan de hand is, is volgens Geerts belangrijk. „Er is in de landen meer loos dan dat wij met de actie kunnen bijdra gen. Het project is een middel om duidelijk te maken dat ook wij ons leven anders moeten inrichten. Wat dat betreft kunnen we ook leren van de mensen in die landen". Niet alleen de kerken zijn bij de actie betrokken. Ook een aantal scholen zal door mid del van een projectmap aan dacht besteden aan de om standigheden waarin de men sen in Zaïre leven. Direct na de krokusvakantie gaan de scholen van start. Mensen die zelf in het Afrikaanse land zijn geweest, en dus alles van de situatie afweten, komen naar de scholen om van hun bevindingen te vertellen. Ook een leskist met materiaal uit Afrika en video's worden tij dens het project gebruikt. „De ervaring heeft geleerd dat de kinderen er op deze wijze sterk bij worden betrokken", aldus Geerts. „De energie die wordt gestoken in het maken van de projectmap werpt dui delijk zijn vruchten af". Ook bij de kerkgangers is volgens Geerts veel weerklank voor de vastenacties. „De mensen le ven heel sterk mee. Ook later als de vastenacties zijn afgelo pen hoor je de mensen er nog In de bibliotheek in wijkcen trum de Blauwe Brug wordt in februari een fototentoonstel ling ingericht. De klapper van de vastenactie moet de grote rommelmarkt worden die op 18 maart in en nabij de Marti- nuskerk wordt gehouden. SCHIEDAM— Als het weer meezit gaan de Openbare Nutsbedrijven deze maand nog beginnen met de vervan ging van de hoofdleidingen van het gas- en waterleidings- net in het gebied dat wordt begrensd door de Lorent- zlaan, Buijs Ballotsingel, Boerhaavelaan en 't Hoff- plein. Ook zal, indien noodza kelijk, de leiding tussen de hoofdbuizen en de meters worden vernieuwd. Met de vervanging van de bui zen wordt gelijk ook de druk in de gasleidingen verhoogd van lage druk naar hoge druk. Omdat de toestellen in huis ingesteld zijn op de lage druk wordt bij de meter een gas drukregelaar geplaatst. Tij dens de werkzaamheden zal overdag soms de levering van gas en water stagneren. Ook kunnen door de werk zaamheden roestdeeltjes in de buizen loskomen en in het drinkwater komen. Dit heeft geen schadelijke gevolgen voor mensen en dieren. Wel wordt geadviseerd het water te controleren voor gebruik in de wasmachine. voor HEREN de Gl VENCHY Alarm POLITIEALARM: 4264666 BRANDWEERALARM: 4264264 KLACHTEN LUCHTVERVUILING EN GELUIDSHINDER: 4733333 AMBULANCE: 4333300 Medische dienst ARTSEN: Telefonische boodschap pendienst, tel. 420.66.11. KRUISVERENIGING SCHIEDAM: Centraal Kruisgebouw v. Swindensin- gel 40, tel. 473.99.00. Halen en bren gen verpleegartikelen op werkdag, v. 15-17 uur, Kruisgebouw: Bachplein 588,010-4706177. Halen en brengen verpleegartikelen op werkdag, v. 8.30-16.15 uur. Inf. weekend dienst, 010-739900. APOTHEEK: Na 17.30 uur en in de weekeinden, tel. 426.40.18. TANDARTSEN: Per 1 jan. tandarts spoedgeval spreekuren voor in het derslaan 98, tel.: 4733733. STICHTING KRAAMCENTRUM MAASSTEDEN INTEpKRUIS: 2e en 4e woensdag v.d. maand van 2-3 uur van Zwindensingel 40. Groenoord en Kethel: elke 1e ei 470.40.22, Dhr. v. Eerd, Schoolstraat 7/Warande 99, tel. 473.48.19. Dhr. J. Veltenaar, tel. 010 -471.07.15. Sociale informatie STICHTING GEZINSVERZORGING: tel. 473.28.00, Lange Haven 145 (v.m. Korenbeurs). Dit geldt ook voor de afdeling Alpha Hulpverlening. TELEFONISCHE HULPVERLENING WATERWEGNOORD: Dagelijks v. 13 uur bereikbaar voor hen die in geestelijke of sociale nood verkeren. Tel. 473.11.61. INSTITUUT SOCIAAL RAADSLIE DEN: Broersveld 140, Schiedam, tel. 426.99.57. Spreekuren dinsdag t/m vrij. van 9-12 uur en donderdag van 17-19 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK SCHIEDAM, tel. 473.10.33. SPREEKUREN: BROERSVELD 142, op werkdagen van 9 tot half 6, tel. 473.10.33. NIEUWLAND, diensten centrum 4 Molens, dinsdag van 14-15 uur, tel. 470.55.00 en Nieuwland: Buurthuis, Albardastr. 65, woensdag van 11.00- 12.00 uur tel. 473.86.71. WEST, de Erker, Jan van Avenne- straat 32. Openingstijden 10.00- 12.00 uur. Tel. 426.64.42 of 426.77.76 VOOR BUITENLANDERS, migran tencentrum Het Parkweg, donderdag van 12-14 uur, tel. 426.95.86. FYSIO- THERAPEUTENPRACTIJK Oostsin gel 2, dinsdag van 9.45-10.30 uur. HUISARTSENPRAKTIJK Warande 119, dinsdag- en woensdagmorgen van 10-12 uur, tel. 473.05.88. INDICATIECOMMISSIE BEJAAR DEN HUISVESTING SCHIEDAM: Tel. 426.34.15, Tuinlaan 94, 3111 AX Schiedam. Spreekuren: ma. en woe. ocht. van 9-9.30 uur (Alleen telefo nisch 426.34.15) of voor een per soonlijk gesprek na telefonische af spraak op het adres Tuinlaan 94. GEM. SOCIALE DIENST/HUISVES TING GG GD, tel. 473.21.11. STICHTING RECHTSWINKEL: Broersvest 140, tel. 473.03.08, Post bus 312, spreekuren: Iedere woe- .mid. van 2-4 uur, iedere ma.av. van 6-9 uur en spreekuur in de Bever, van Beverenstr. 40, iedere 2e en 4e dins- dagav. v.d. maand van 7-9 uur. BUREAU VOOR RECHTSHULP: Hoogstraat 198, Schiedam, -tel. 473.74.33. Open spreekuur: maan dag 14.00-16.00 uur; donderdag 14.00-16.00 uur (tolk TUrks aanwe zig). Spreekuur op afspraak: dinsdag- TRECHTER: Broersvest 107, tel. 426.52.55. Geeft informatie over uit keringen, kinderbijslag, ontslag, C.A.O.'s, huisvesting etc. NED. VER. VOOR SLECHTHOREN DEN: Dhr. Krikke, Burg. v.d. Haaren- laan 1219, tel. 471.29.68. PRAAT EN CONTACTGROEP: Voor gescheiden mensen, zij die een scheiding overwegen en alleenstaan den, tel. 474.48.89 en 474.24.60. DE VROUWEN IN DE BIJSTAND: Komen in Schiedam bijeen elke 2e en 4e vrijdagocht. v.d. maand in het pand van de Hoogstraat 198, Schie dam. NOODOPVANGCENTRUM: Bereik baar op werkdagen van 9-17 uur op tel. 435.14.91 na 17 uur en in de weekends via de wachtcommandant van de gemeentepolitie in uw woon plaats. GEZAMENLIJKE COMMISSIE OU- DERBELANGEN: van A.N.B.O., K.A.B.Oi, P.C.O.B., secr. Mevr. M. Wagenaar, B K. Laan 210a, 3117 JA Schiedam, tel. 426.35.46. PATIËNTEN BELANGEN VERENI GING SCHIEDAM: Postbus 507, 3100 AN Tel. 473.15.17 tel. spreek uur maandag 12.30-13.30 uur. Don derdag 19.00-21.00 uur. Buiten deze uren dag en nacht bereikbaar via ant woordapparaat. SCHIEDAM-WESTWijkwerker Schiedam-West, verzorgingstehuis Frankeland, St. Liduinastraat 10, tel. 426.49.25. Spreekuur dagelijks van 9.30-10.00 uur. STICHTING GECOÖRDINEERD OUDERENWERK SCHIEDAM: Spreekuren: Centraal Informatiepunt aan en over Ouderen, Tuinlaan 94, tel. 473.19.76, dagelijks van 9-17 uur. Dienstencentrum 'De Vier Molens', Nieuwe Damlaan 766, tel. 470.55.00, maandag van 14-16 uur, donderdag van 14-15 uur. Dienstencentrum 'De Woudhoek', Heijermansplein 35, tel. 470.95.55, dagelijks van 9-16.30 uur. Wijkpost Schiedam-Oost, Franklin- straat 11a, tel. 426.41.95, maandag van 14-15 uur, dinsdag van 9-10 uur Wijkpost Schiedam-Zuid, Oude Maasstraat 22, tel. 473.57.64, maan dag 9.30-10.30 uur, woensdag van 9.30-10.30 uur. Op bovengenoemde adressen is informatie te krijgen over voorzieningen/instanties/regelinge n/activiteiten voor ouderen o.a. aan melding warme-maaltijdvoorziening, Meer bewegen voor Ouderen. (MBvO) en Gilde. REGIONAAL ZIEKENFONDS D.S.W.: 's Gravenlandseweg 555, Schiedam, tel. 427491. Open ma. t/m vrij. ARBEIDSBUREAU NIEUWE WA TERWEG NOORD: Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord, Laan van Bolnes 3, Schie dam. Open voor inschrijving, informa tie en vakaturebank ma t/m vrij. van 8.30-16.00 uur. Bijkantoor Rozen burg, Gemeentehuis, Molenweg 55. Open voor inschrijving en informatie di. en do. van 9-12 uur Vakaturebank Viaardingen, Stadhuis Westnieuw- land 6. Open ma. t/m vrij. van 8.45 INTERKERKELIJK BERAAD BAAN- LOOSHEID SCHIEDAM, tel. 470.26.15. INFOWINKEL (De Erker), Jan van Avennestraat 32. Openingstijden: 10.00-12.00 uur, tel. 426.64.42 of 4267776. MELDING RASSENDISCRIMINA TIE: Postbus 711, 3100 AS Schie dam, tel. spreekuur van dinsdag t/m vrijdagaochtend van 9.00-12.00 uur tel. 010-473.80.80. LANDELIJKE STICHTING OUDERS VAN DRUGSVERSLAAFDENL Tel. hulpdienst 072-152244. Prov. v Volgens een onlangs uitgebrachte rapportage is nieuwbouw op het Hoofdplein niet mogelijk door geluidsoverlast van de industrieën. SCHIEDAM Het plan om woningen te bouwen op het Hoofdplein in Schiedam-Zuid heeft vertraging opgelopen. Er is momenteel overleg tus sen de gemeente en de projec tontwikkelaar over het aantal te realiseren woningen. Het oorspronkelijke plan ging uit van ongeveer 80 luxe apparte menten in een hoog flat. Later was er ook sprake van een tweede flat. De vereniging ziet liever een andere bouwvorm. Overigens is de nieuwbouw op de locatie Hoofdplein niet mo gelijk als de normen die wor den gehanteerd in de provin ciale eindrapportage 'zone ring industrielawaai' voor de industriegebieden Schiedam- Zuid en Oostfrankeland door de provincie Zuid-Holland worden onderschreven. Dat zou dan betekenen dat vrijwel alle woningbouw, behalve de vervangende, in Schiedam- Zuid uitgesloten is. De indus trie veroorzaakt zoveel lawaai dat nieuwbouw op nieuwe lo caties volgens de gehanteerde normen niet mag. De nieuw- bouwplannen voor de Ridder- kerksestraat en de Lekstraat lopen geen gevaar omdat hier al huizen stonden. In dat geval is nieuwbouw wel mogelijk. Toch spreekt wethouder Hans van Kleef in zijn meerjaren plan voor de stadsvernieu wing van desastreuze gevol gen als het voorstel door de provinciale overheid wordt aangenomen. Gezien deze ge volgen voor Schiedam-Zuid gaat de wethouder er niet van uit dat de rapportage zal wor den geëffectueerd. SCHIEDAM Harmoniever eniging Wilton-Fijenoord geeft op zondag 12 februari een koffieconcert in het Pas sagetheater. Het concert vangt aan om 11.30 uur. Op het programma staan Puszta van de componist Van der Roost, delen uit het ballet van Faust en Les Paillons van C. Lankester. Ook zal een en semble bestaande uit fagotten optreden. De toegang tot het concert is gratis. zo'n 60 van de mooiste slaapkamers heeft staan daar uw keus ook bij is. Schelling handelsgebouw Rotter Telefoon 010-411 96 55. Ingang B. Voor het klassieke meubel ingang C. Da's keus in klasse. MEUBELEN SCHIEDAM-De feestneu zen en de pruiken zijn weer opgeborgen. Dinsdagavond, klokslag twaalf uur, kwam er een einde aan het carnaval. De stadsprins van Brandersgat, zoals Schiedam 10 dagen lang werd genoemd door carna valsliefhebbers, heeft de stadssleutel weer teruggege ven aan burgemeester Reinier Scheeres. Prins Frans de Tweede werd ontdaan van zijn attributen en is weer gewoon burger van Schiedam. De Schiedamse carnavalsavonden zijn dit jaar drukker bezicht dan voor gaande jaren en ook de op tocht was langer dan ooit. De meest exclusieve parfumerie-speciaalzaak in Viaardingen (centrum) Tevens Hour Vous-lid Parfurmtrie Korte Hoogstraat 21A Vlaarding Tel. 010-4345520

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 3