EG-project ter compensatie van malaise in scheepsbouw DE HAVENLOODS •VOORDEEL AKTIi Politici zoeken antwoord op vragen Speelplaats weer als nieuw 'Brandweer staat voor weinig geld op muppies' Eerste paal Boerhaavelaan WF Purper slaat nieuwe weg in NCVB-vrouwen praten over graanmolens Tovenaar Schiedam en Vlaardingen doen beroep op subsidie Maatschappelijk Werk biedt hulpverlening per groep Psychometrie Gymclub Bijeenkomst computerclub EDITIE 9, DINSDAG 14 FEBRUARI 1989, 38e JAARGANG, Nr. 7 Schiedams Nieuwsblad HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. BIJKANTOOR: HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. ADVERTEER NU BEL VOOR INLICHTINGEN 010-4 699 444 SCHIEDAM De wer- loopt als een trein. Tiental- vingscampagne van de len mensen geven gehoor Schiedamse brandweer aan de uitnodiging die op lil >3 0 Wie durft? lijkt brandweerman Lemmen te vragen op de muppies die overal in de stad geplaatst zijn. reclamezuilen op diverse locaties in de stad staat vermeld. Wie durft? staat te lezen bo ven het portret van brand weerman Lemmen. Hij po seerde voor de poster waarop de brandweer laat weten vrij willigers te zoeken. „We krij gen erg veel reacties binnen", antwoordt plaatsvervangend commandant Van Leeuwen. „De campagne is eigenlijk nog maar net gestart, maar is nu al geslaagd. We verwachten toch wel zo'n honderd sollicitanten te krijgen, maar er zijn ook aardig wat mensen nodig om de vacatures in te vullen. De criteria waaraan een mede werker moet voldoen, zijn nogal pittig zodat uiteindelijk veel mensen afvallen". Momenteel zijn er zes vacatu res bij het Schiedamse brand weerkorps. Gevraagd worden brandwachten voor Noord en leidinggevenden die in de ge hele stad kunnen worden in gezet. Belangstellenden moe ten een behoorlijke conditie hebben, in een team kunnen werken, geen hoogtevrees hebben en over een redelijke behendigheid beschikken. Van Leeuwen: „Het hoeven echt geen topsporters te zijn. Overigens kunnen ook vrou wen solliciteren. We hebben op de poster bewust 'vrijwilli gers' gezet: we verwelkomen graag vrouwen binnen onze gelederen". De wervingscampagne kost de brandweer volgens Van Leeu wen 'bijna geen cent'. „Voor weinig geld staan we op de muppies. De brandweer is nogal slagvaardig, we staan immers altijd gelijk paraat bij branden. Zo ook bij deze ac tie. De gemeente heeft een contract met de firma Publex gesloten waarbij afgesproken is dat een non-profit organi satie één kant van de reclame zuil kan benutten. Bovendien waren de eerste drie adverten ties voor rekening tan Pu blex". Aangezien de gemeente eerst zelf heeft geadverteerd, ge volgd door het museum met de aankondiging van de Antil liaanse tentoonstelling, is de brandweer de laatste in de rij. Het zal duidelijk zijn dat de brandweerleiding in haar nopjes is met de regeling. Woordvoerder Van Leeuwen tenslotte: „Aan de ene kant werven we personeel en an derzijds presenteer je je als brandweer! SCHIEDAM Wethouder Hans van Kleef heeft afgelopen donderdag de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van 86 woningwetwoningen aan de Boerhaavelaan en het Boerhaaveplein. De bewindsman verrichtte deze officiële handeling samen met mevrouw B.M. Bosman, lid van de werkgroep Nieuwbouw Boerhaavelaan. Vervolgens begaf het gezelschap zich richting openbare basisschool 'De Peperklip' om een hapje en drankje te nuttigen. A PPSC-trainer: 'Zwaluwen mani festeerde zich schan dalig^ A Drie recreatieve triathlons. A Oproep padden- werkgroep. 30 EDITIES in Zuid-Holland met een totale oplage van 1.300.000 per week SCHIEDAM Een wervelen de muzikale show. Dat is de omschrijving die het Passage theater vermeldt in het pro gramma bij het optreden van The Sophistics. Donderdag avond na 21.30 uur zingt de groep een repertoire, varië rend van vocale pop tot jazz, soul en rock. De show in Theatercafé De Tender is gratis toegankelijk. Alweer het zesde programma van cabaretgezelschap Purper is zaterdag a.s. in het theater te zien. Ditmaal is de groep een andere weg ingeslagen: de toon is poëtisch maar gedurfd en emotioneel. Erik Breij, Frans Mulder en Ina van Faassen zetten 'Dit verhaal' op de planken van het Passa gepodium neer. Wat nog het zelfde is gebleven zijn de voortreffelijke teksten en meeslepende muziek waarmee Purper naam heeft gemaakt. Het optreden begint om 20.15 uur. Toegangsprijs vanaf zes tien gulden. Het Passageprogramma ver meldt deze week verder nog een orgelconcert, dat zondag zal plaatsvinden. Joyce All- dred zal vanaf 10.30 uur spe len. Toegangsprijs is dan ne gen gulden. SCHIEDAM De Neder lands Christenvrouwenbond (NCVB) houdt op donderdag 16 februari een thema-avond over graanmolens voor vrou wen in Burkina Fasco. Mevrouw H. de Wilde zal op deze avond het een en ander over dit project vertellen. De avond vindt plaats in het verpleegtehuis de Driemaas- stede aan de Voorberghlaan 35 en begint om 19.45 uur. SCHIEDAM— In De Teer- stoof draait morgenmiddag (15 februari) de jeugdfilm 'De tovenaar van Oz'. Het verhaal gaat over het meisje Dorothee dat samen met het hondje Toto door een storm wordt opgetild en in een toverland terecht komt. Dan begint een spannend avontuur waarin zij op zoek gaat naar de tovenaar van Oz. De film is de originele versie en begint om 14.00 uur. De toegang bedraagt f 3,75 en De Teerstoof bevindt zich aan de Nieuwstraat 12. SCHIEDAM/VLAARDIN - GEN Van de 170 miljoen gulden die de Europese Ge meenschap jaarlijks in projec ten steekt, zal ditmaal een ge deelte worden gebruikt om de teloorgang van de scheeps- bouwindustrie te compense ren. Zeventien gemeenten in het zogeheten Rijndelta-ge- bied hebben zich bij het mi nisterie voor Economische Zaken aangemeld voor dit EG-programma Renaval. Het lijdt geen twijfel dat zowel Schiedam als Vlaardingen een beroep zullen doen op deze subsidie. Doel van het nieuwe EG-programma is het stimu leren van de werkgelegenheid, die door de teruggang in de scheepsbouw een flinke knauw heeft gekregen. Het Rijndelta-gebied omvat alle steden die tussen Hoek van Holland en Gorinchem liggen. Provincie Zuid-Hol land, de betreffende gemeen ten, Kamers van Koophandel en Arbeidsbureaus hebben nu de koppen bij elkaar gestoken en een Regionaal Economisch Overleg in het leven geroepen. Criteria "Dit gebied is dermate getrof fen door de teruggang van ac tiviteiten op scheepvaartge bied dat Rijndelta zeker zal voldoen aan de criteria die de Europese Commissie stelt. Weliswaar zal de problema tiek in heel Europa worden bekeken; ook Frankrijk en Portugal kunnen zich aanmel den voor een bijdrage uit het Renaval-programma. Maar Nederland heeft in de scheepsbouw altijd een grote rol gespeeld en bovendien zal het Rijndelta-gebied sterker staan omdat diverse organisa ties samenwerken." De voor lichter van provincie Zuid- Holland, Peter Kuipers, ver telt verder dat de subsidie voor bepaalde projecten be stemd zal zijn. Bijvoorbeeld het stimuleren van andersoor tige bedrijvigheid in de ge troffen gebieden, maar ook het verbeteren van de infra structuur zijn zaken die voor een subsidie in aanmerking komen. Kuipers: "Mogelijk kunnen bedrijven een andere functie krijgen. Op de plek waar een werf gesitueerd was, kan mis schien een toeristische attrac tie komen. Het uiteindelijke doel is de werkgelegenheid te stimuleren." In het Rijndelta-gebied zijn tussen 1984 en 1988 maar liefst 7.000 arbeidsplaatsen in de scheepsbouw verloren ge gaan en nog eens 7.000 bij toe leveringsbedrijven in? deze sector. Wat dichter bij huis zijn ook tal van voorbeelden te geven. De afgelopen jaren zijn bij de Gusto 1.000 man op straat gezet, enkele honder den mensen bij de werf Nieu we Waterweg en illustratief voor de malaise in de scheeps bouw is Wilton Fijenoord waar ooit 7.000 mensen werk ten tegen 700 nu. Daarnaast zijn ook heel wat Vlaardingers die bij Wilton en HVO in dienst waren, werkloos ge worden. Wanneer het Rijndelta-gebied een EG-bijdrage krijgt, zal het toegekende bedrag moeten worden verdeeld onder de ge- interesseerden. En hoewel het project nog in voorberei ding is, hebben de steden hun plannen al gereed. Woord voerder mr. R.A.J. Vredebregt van de gemeente Schiedam antwoordt desgevraagd dat er 'wel wat gedachten over zijn'. "Met de bijdrage zou een scheepsbouwterrein opnieuw kunnen worden ingericht als bedrijfsterrein. Je komt als gemeente geld tekort om een dergelijk project uit te voeren: er moeten nieuwe kabels ko men, wegen worden aange legd, noem jnaar op. Als een dergelijk project van stapel zou komen, sla je overigens wel twee vliegen in één klap. De malaise in de scheepsbouw heeft de werkgelegenheid it deze regio een flinke knauw gegeven. Het terrein krijgt weer een functie en de werkgelegenheid zal toenemen." Schiedam zou in het kader van het Renaval-programma een deel van het Wiltonterrein onder handen gaan nemen. Destijds is de werf aange kocht door de gemeente en in erfpacht uitgegeven. De be doeling is een deel weer terug te nemen en geschikt te maken als bedrijfslocatie. Volgens mr. Vredebregt zal dit gebied dan de allure van 's Grave- land kunnen krijgen. Onzekerheid Net zo ambitieus, maar nog omvangrijker zijn de Vlaar- dingse plannen voor besteding van de EG-bijdrage. "Het is natuurlijk nog volstrekt on duidelijk wie hiervoor in aan merking komt", benadrukt beleidsadviseur Aalders van de gemeente Vlaardingen. Deze onzekerheid heeft de af deling economische zaken zich er niet van laten weer houden anderhalf velletje met suggesties vol te typen. "De EG kan een bijdrage leve ren aan de realisering van een volledige aansluiting van de Zuidelijke Randweg op het Benelux-tracé oftewel aanleg van de hele oortjes bij rijks weg A-4. Deze aansluiting kan in belangrijke mate bij dragen in de herontwikkeling van de gebieden die nu juist worden geteisterd. Deze ver betering van de infrastructuur en de voorzieningen is ook van belang voor Schiedam. Daar naast denken we aan omscho lingsprojecten voor de ontsla gen mensen van WF en HVO, aan een maatschappelijk be geleidingsproject in relatie tot de kansarmen en het aanstel len van een bedrijfscontact- functionaris die zich voorna melijk zal richten op het her plaatsen van werkloze scheepsbouwers", somt de heer Aalders op. Hij meent dat het er nu op aan komt in hoe verre de Europese Commissie medewerking wil verlenen. Navraag bij de Provincie Zuid-Holland leert dat nog niet bekend is welk bedrag voor het Renaval-programma wordt uitgetrokken. De ver wachting is dat de Europese Commissie omstreeks mei een uitspraak zal doen waarna snel duidelijk zal worden of het Rijndelta-gebied een nieu we impuls kan krijgen. SCHIEDAM— De Stichting Maatschappelijk Werk biedt mensen met zogenaamde psy- cho-sociale problemen de mo gelijkheid om samen met an deren tot een oplossing te ko men van deze problemen. De -stichting zal namelijk het komende half jaar met ver schillende groepen starten waarin mensen met hun pro blemen terecht kunnen. In dien er voldoende belangstel ling is, dan zullen de volgende groepen van start gaan: socia le vaardigheden, eetversla- ving, slapeloosheid, rouwver werking en verzorging de menten. Eventueel zullen ook groepen van start gaan voor vrouwen met incestervaringen en voot vrouwen van boven de veertig. Voor nadere informatie kan gebeld worden met de Stich ting Maatschappelijk Werk (tel. 4731033). De stichting is gehuisvest aan de Broersveld UITVERKOCHT— De voorstel ling De Gekkengalerij in theater de Teerstoof is geheel uitverkocht. Waardenberg en De Jong spelen zowel vrijdag als zaterdag voor een volle zaal. SCHIEDAM/VLAARDIN- GEN De Religieus spiriti- sche vereniging 'Harmonia' belegt donderdag 16 februari weer een bijeenkomst. Het echtpaar Els en Jan v.d. Hul uit Vlaardingen verzorgen een avond met kaartleggen en psychometrie. Psychometrie of psychoscopie maakt onderdeel uit van de helderziendheid. Het woor denboek Van Dale meldt hier bij 'het schouwen van gebeur tenissen uit het verleden met behulp v.e. voorwerp'. Voor de psychometrie donderdag avond kan een foto of voor werp worden meegenomen. Belangstellenden zijn welkom in wijkcentrum Nieuwland, dr. Wibautplein 163. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend, een half uur later begint de bijeenkomst. Wie geen lid is van 'Harmonie' betaalt overi gens zes gulden entree. SCHIEDAM— Elke woens dagmorgen komt in de sport zaal van Kluphuis Oost de gymgroep bijeen. Onder des kundige leiding worden aller lei oefeningen gedaan. Er is nog plaats voor deelneemsters in de tweede groep die tussen 10 en 11 uur traint. Kleine kinderen kunnen wor den meegenomen naar de peu terspeelzaal in het clubhuis. Kosten zijn één gulden. Deel name aan de gymclub kost tien gulden per maand. Aanmelden bij 'Oost', Galilei- straat 86, tel. 4735435. SCHIEDAM De Computer Club Schiedam komt van avond weer bijeen in de ruim te van de Filmclub aan de Nieuwstraat 12. Gebruikers van alle merken computers zijn welkom op deze bijeen komst. Het is niet noodzake lijk een computer mee te ne men. In de grote zaal worden tafels beschikbaar gesteld voor de Atari's, Amiga's en Commo dore's. Ook is er een informa tiestand waar men terecht kan met vragen over andere com puters, randapparatuur en software. Bij de reparaties tand kan men desgewenst uit de brand worden geholpen wanneer apparatuur defect is. Tenslotte is er ook speciale aandacht voor de gebruikers groep van de Commodore Cl6. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19 uur. Toegangsprijs is f 3,50. De Computerclub be schikt overigens ook over een informatielijn: 4732046. BEJAARDENWERK Nabij de Liedewijdeschool aan de Parkweg zal zaterdag 18 februari het nieu we onderkomen van Sint Jan de Doper worden geopend. Deze or ganisatie is actief op het gebied van bejaardenwerk. Het 'clubge bouw' zal om 11 uur officieel in gebruik worden genomen. SCHIEDAM De onrust die D66, CPN en PSP/PPR ver oorzaakt hebben met hun vra gen over de extra kosten om de Antilliaanse tentoonstel ling te organiseren, is ternau- U. Bruseker, B. de Leede en A. Reijnhout hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar de directies van het ABC-complex. wernood gesust of de actieve fracties gooien alweer een knuppel in het hoenderhok. Ditmaal betreft het een brief aan de directies van Ahold, Blokker en C A die een ABC-vestiging aan de Lange Kerkstraat willen realiseren. Omdat het college van Burge meester en Wethouders geen duidelijke antwoorden geeft, richten de politici zich recht streeks tot de bedrijven. Een warenhuis volgens de ABC-formule (Albert Heyn, Blokker en C A) beschou wen briefschrijvers Adrie Reijnhout, Ulferd Bruseker en Bart de Leede als een aan winst voor de stad. Wel ver zetten de gemeenteraadsleden zich tegen de keuze van de locatie. „In onze ogen betekent de sloop van een belangrijk deel van de binnenstad een onaan vaardbare aantasting van het historisch karakter van de binnenstad en is dit in strijd met de aanwijzing van het ge bied als 'beschermd stadsge zicht'". Wel hebben de drie fracties in de tot nu toe gevoerde discus sies over de ABC-vestiging al ternatieve locaties aangedra gen. Omdat een reële discussie hierover al in een vroeg sta dium niet meer mogelijk bleek, wordt aan de directies van de warenhuizen gevraagd in hoeverre de keus van de locatie onderwerp van overleg is geweest tijdens gesprekken tussen de ABC-partners en het college. Het is Bruseker, Reijnhout en De Leede namelijk nog steeds niet duidelijk wie de keuze voor de Lange Kerkstraat heeft gemaakt en over welke alternatieven is nagedacht. Zij hopen duidelijkheid te krijgen over de totstandko ming van de locatiekeuze. Daarnaast tasten de brief schrijvers in het duister om trent de oorzaken van de ver traging die is ontstaan in de bouwplanontwikkeling met betrekking tot het ABC-com plex. Ook hierover kon het college geen uitsluitsel geven. Het antwoord van de ABC- partners is noodzakelijk, zo menen de fracties, om tot een goede en evenwichtige oor deelsvorming te kunnen ko- SCHIEDAM - Snoep en limonade kregen de kinderen vrijdagmiddag op het speelplaatsje achter de Jan Oudegeeststraat, dat met vlaggetjes versierd was. Reden was de 'officiële' opening van het terrein. Bijna drie dagen waren omwonenden bezig geweest om het terrein weer het aanzicht waard te maken. Bosschages werden gekapt, de speelplaats werd schoongemaakt en de speelwerktuigen opnieuw geschilderd. Bewoners laten '.n 'het terrein nu weer prachtig te vinden'. A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 1