Bouwvakkers leggen het werk neer 'In het begin kon ik geen kikker van een pad onderscheiden' |4... I' JSJJJiiLinJ 'Enige groen in Woudhoek is dat van de daken' Cl Hoge onderscheiding voor politieman Bibliotheek jubileert Schiedams Nieuwsblad Cursus fotografie Actiebereidheid .in Schiedam is groot mm mm. ffiifc® - iiMftMMB-. Groepsblad Scouting Paddenwerkgroep zoekt vrijwilligers Minder inwoners Geen-voor-de-gek-zetterij DE HAVENLOODS- DINSDAG 14 FEBRUARI 1989 7-494 SCHIEDAM In wijkcen trum De Erker gaat een cursus fotograferen voor meisjes van start. Tijdens de cursus zullen de deelneemsters het hele pro ces van fotograferen doorlo pen. Daartoe behoren ook het ontwikkelen en afdrukken. De cursus is bedoeld voor meisjes van 12 tot 16 jaar en vindt plaats op zondag 19 fe bruari en zondag 5 maart, tel kens van 10.30 tot 15.30 uur in het wijkcentrum aan de Jan van Avennestraat 32. Foto toestellen voor de cursisten zijn aanwezig en de kosten be dragen tien gulden. Bij drie andere De Erker zijn nog enige plaat sen vrij. Het betreft hier de cursussen patroontekenen (op woensdagochtend), de cursus kleding maken (op dinsdaga vond) en de cursus portret te kenen (op zondagmiddag). Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het wijkcentrum (tel. 4267767 of 4263161). SCHIEDAM In de bouw zal vrijdagmiddag gestaakt worden. De Bouw- en Houtbond FNV en de Hout- en Bouwbond CNV hebben de werknemers in de bouw opgeroepen om vrijdag 17 februari na de middagschaft het werk neer te leggen. Op deze ma nier willen de bonden hun eisen tijdens de cao-onder- handelingen met de werk gevers kracht bij zetten. Ook in Schiedam blijkt de bereidheid tot actievoeren groot. Eerdere cao-onderhandelin gen in de bouw zijn vastgelo pen op de eis van de Werkge vers om roostervrije dagen verplicht in december op te nemen. De bouwvakkers pik ken dat niet en willen zelf be palen wanneer zij hun vrije dagen opnemen. Het verplicht opnemen in de winter zou na melijk kunnen betekenen dat, wanneer er vorstverlet is, de bouwvakkers hun vrije dagen in feite kwijt zijn. In de nieu we cao willen de vakbonden nog een aantal zaken beter ge regeld zien. Er moeten betere vooruitzich ten op werkgelegenheid ko men. De VUT-voorwaarden moeten verbeterd en de WAO- en WW-uitkeringen aange vuld worden. Herin treding van gedeeltelijk gehandicap ten, grotere aantrekkings kracht op jongeren, een goede regeling voor het werken in de twee uur durend onderhoud met wethouder Zijdeveld het Stadskantoor verlieten, wis ten niet wat ze ervan denken Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., HOOFDKANTOOR: Prins Hendrikkade 12-16, Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Kantooruren: maandag t/m donder dag 08.30-17.00, vrijdag 08.30-16.00 Telefoon (centrale): 010 - 4.699.911 Telex 23196 Telefax 010-4699362. DIRECTIE: V. Doorn/P. Bakker/J. Parser WEGENER-bladen verschijnen in Zuid-Holland wekelijks in een totale oplaag van ruim een miljoen exempla ren. Hiertoe behoort: Schiedams Nieuwsblad Verschijnt elke dinsdag huis-aan-huis in Schiedam, Groenoord en Kethel. Nwe Vlaardingse Courant Verschijnt elke dinsdag huis-aan-huis in Vlaardingen. DUO'S (rubrieksadvertenties): 010- 4.699.444 ogstraat 122, Postadres: 1980, 3000 BZ Rotterdam. Kantooruren: zie hoofdkantoor. 010- 4.346.711 DISTRICTVERKOOPLEIDER: Th.J. Bravenboer (tel privé 010-4.353.883) ACCOUNTMANAGER: G.H. Adams (tel privé 01891-13230) ADVERTENTIEVERKOOP: SCHIEDAM: Hans Ivo (tel. privé: 010-4.650.272). VLAARDINGEN: Hans Post, Nico Heynen. (tel. privé: 010-4.101.215). REDAKTIE: Hoogstraat 122,3131 BP Vlaardingen, postbus 306, 3130 AH Vlaardingen. tel.: 010-4.352.911 RED.: M. Ames, L. Visser, S. de Ligt. Wesdorp Sportcorrespondent Vlaardingen: P.Spek (010-4.352.615). ADMINISTRATIE: Pr. Hendrikkade 12-16, postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam, teL 010-4.699.911. BEZORGING: Interlanden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.201 moesten. En de bestuurder had hen nog wel de spelregels van de hoorzitting uitgelegd: „Het maximum wat u van mijn kant kan verwachten is hoogstens de vraag of u nader op iets wil ingaan". Op uitnodiging van de ge meente waren vijf bewoners van de Tinnengieterhof/Ko- perslagershof naar de hoorzit ting gekomen. Zij vertegen woordigden de Schiedammers die een bezwaarschrift tegen het Urbi-bouwplan hadden ingediend. Om teleurstellingen te voor komen stelde gastheer Chris Zijdeveld vooraf 'dat we niet gaan discussiëren. Wel kunt u nu uw mening naar voren brengen'. Aanmoediging had den de bewoners niet nodig. Eén voor één brachten ze hun bezwaren nog eens haarfijn onder woorden. Voor alle aanwezigen gold dat zij hun huis destijds juist op die locatie gekocht hadden vanwege het rustige karakter van dit wijkje en de belofte dat het terrein tegenover de huizen een recreatiegebied zou worden. Liet de dienst Gemeentewerken de bewo ners op 28 april '88 nog schrif telijk weten dat het terrein 'voorshands nog als braaklig gend terrein zal worden on derhouden', daags na deze brief werd de bouwaanvraag gepubliceerd voor zeventien woningen op deze locatie. Wanneer dit bouwplan gerea liseerd wordt, betekent dit verlies van uitzicht, privacy en schaduw, maar ook een toename van het verkeer in de toch al smalle straatjes en derhalve een extra gevaar in houdt voor de hier spelende kinderen, zo menen de bewo ners. Bovendien protesteren zij tegen de procedure die de gemeente gevoerd heeft. De wijziging van het betreffende bestemmingsplan werd im mers in de schoolvakantie ter inzage gelegd, waardoor velen niet in de gelegenheid waren te reageren. „Het is een portie teleurstel ling en bovendien voel ik me misleid", verwoorde Rob Je- anson de gevoelens. „Ik woon de al in een mooi stukje van de Woudhoek, maar de belofte dat we aan het randje van Schiedam zouden komen te wonen, gaf de doorslag bij de aankoop van dit huis. Daarbij pretendeert Schiedam een groene stad te zijn en het eni ge groen in de wijk betreft de daken en hetgeen de bewoners zelf hebben geplant. Van ge meentewege is er op dit gebied niets ondernomen". Namens de bewonersvereni ging Woudhoek-Noord voerde J.F.A.Quadt het woord. „Je gaat niet 1,5 2 kilometer om rijden voor een woning als je daarmee niet een bepaald doel voor ogen hebt. Het is een rus tig stukje straat en absoluut niet geschikt voor de doorvoer van verkeer, veroorzaakt door de toekomstige bewoners van de nieuwe woningen. Daarbij heb je te maken met een arti kel 19-procedure en aanpas sing van het bestemmings plan. En die informatie is de bewoners onthouden". Wethouder Zijdeveld pareer de de kritiek met uitvoerige doch weinig informatieve op merkingen. Hij probeerde de bewoners de wind uit de zei len te nemen door fijntjes te vragen of er wel daadwerke lijk een toezegging was ge daan dat hier een groenvoor ziening zou komen. „Er wordt namelijk gesproken over een recreatiestrook en daar kun nen we veel onder verstaan. Je mag dan niet de conclusie trekken dat er geen woningen zullen komen". De bewoners fel: „Een recreatiestrook is in ieder geval geen parkeer plaats, daar zullen we 't over eens zijn!" Overigens zou de hoorzitting geen enkele invloed hebben op de besluitvorming omtrent het Urbibouwplan. Wel kon des gewenst een informele bijeen komst worden belegd waarbij ambtenaren de plannen nog eens konden toelichten. Deze 'toezegging' was alles waar mee de bewoners uiteindelijk naar huis zouden keren. nacht en verbetering van de koopkracht maken het eisen pakket compleet. Goede hoop De heer P.B. Alblas, secretaris van de afdeling Schiedam van de Bouw- en Houtbond FNV, heeft goede hoop op een nieu we en betere cao. „De werkge vers zijn toezeggelijker ge worden en ik verwacht dan ook dat onze eisen grotendeels ingewilligd zullen worden". De vakbondsman maakte dui delijk dat de actiebereidheid onder Schiedamse bouwvak kers erg groot is en verwacht dat aanstaande vrijdag mas saal gehoor gegeven zal wor den aan de stakingsoproep van de bonden. De stakende bouwvakkers zullen naar het Feijenoordsta- dion in Rotterdam of het Ne derlands Congresgebouw in Den Haag gaan, alwaar CNV en FNV demonstratieve bij eenkomsten houden. In het hele land vinden 19 van der gelijke bijeenkomsten plaats. Na deze actie zal ook volgende week maandag actie gevoerd worden. Over dit laatste wil den de vakbonden echter niet verder uitweiden. SCHIEDAM - De Tonogroep van Scouting Schiedam geeft sinds kort weer een eigen blad uit. Nadat de vorige uitgave door gebrek aan medewerking moest worden stopgezet, heeft een nieuw redactieteam de schouders er onder gezet. De bedoeling is dat alle groe pen binnen Scouting hun ver haal in dit blad kwijt kunnen. Overigens is er een wedstrijd uitgeschreven om de uitgave een 'leuke, gekke, aparte en originele naam' te geven. Tenslotte doet de Tonogroep een oproep voor nieuwe leden. Er is een ledenwerfactie van start gegaan om het aantal be vers, kabouters, welpen, pad- vindsters, sherpa's en pivo's bij de Scouting aan te vullen. Eventuele informatie over de Tonogroep is verkrijgbaar via R. Spruit tel. 426.00.59. SCHIEDAM— Het voor jaar staat voor de deur en dat betekent dat binnen kort de jaarlijkse amfi- bieëntrek weer zal plaats vinden. Padden, bruine- en groene kikkers en sala manders ontwaken uit hun winterslaap en gaan rich ting hun geboorte-sloot om zich voort te planten. Tij dens deze reis zullen deze dieren wegen moeten over steken, hetgeen de nodige gevaren met zich mee brengt. Zij worden hierbij geholpen door de Padden werkgroep Schiedam, die momenteel druk doende is met voorlichting over de komende amfibieëntrek en met de werving van vrij- willigers. Eén van de drijvende krach ten achter deze werkgroep is mevrouw C. Van Hoek. Zij woont dicht bij het polderge bied en heeft de afgelopen ja ren al heel wat padden en kik kers geholpen bij het overste ken van de Kerkweg en de Harreweg. Acht jaar geleden is zij begonnen met dit werk. „Toen ik de hond uitliet in de Botenbuurt, waar toen nog geen huizen stonden, zag ik heel veel kikkers en padden. Ik heb een raadslid gebeld met het verzoek iets te doen aan deze amfibieëntrek. Uiteinde lijk heeft Theo Braaksma uit Vlaardingen mij geholpen met het opzetten van de Padden werkgroep in Schiedam". In SCHIEDAM - In de maand december van het vorige jaar is het inwoneraantal van deze stad met 18 verminderd. Dit blijkt uit cijfers die de afde ling burgerzaken van de ge meentesecretarie onlangs heeft gepubliceerd. De oorzaak van deze vermin dering moet vooral gezocht worden in het feit dat veel Schiedammers besloten om zich elders te vestigen. Maar liefst 254 inwoners verlieten de jeneverstad. In de maand december zagen 62 zuigelingen het licht, waar van er 35 tot het mannelijke en 27 tot het vrouwelijke ge slacht behoorden. Het aantal overledenen bedroeg 57 en 231 mensen kozen Schiedam als hun nieuwe residentie. SCHIEDAM Adjudant Huibert Bomas heeft na een diensttijd van veertig jaar het Schiedamse politiekorps verlaten. Ter gelegenheid daar van overhandigde burgemeester Scheeres hem afgelopen donderdag een gouden medaille van de Orde van Oranje Nassau. Deze feestelijke handeling vond plaats in het hoofdbureau van de politie aan de Lange Nieuwstraat. SCHIEDAM Bibliotheek Nieuwland zal vandaag, dins dag 14 februari, in het teken staan van het vijfjarig jubile um. Iedere bezoeker krijgt een kop koffie en het afsluiten van een jaarabonnement zal slechts vijf gulden kosten. (Dit geldt tot en met 18 februari). INSTALLATIE/ONDERHOUD Op deze feestdag hoopt de bi bliotheek de 500.000e lener te begroeten, die dan op gepaste wijze in het zonnetje gezet zal worden. Op woensdagmiddag 15 februari zal Recep Aluc een schimmenstpel uitvoeren van 15.00 tot 16.00 uur met aan sluitend een diavoorstelling. Het jubileende bibliotheekfi liaal heeft in zijn collectie veel migranten-literatuur. Arabi sche en Turkse boeken en tijd schriften zijn ruim voorradig. De directie stelt dan ook vol trots vast dat filiaal Nieuw land is uitgegroeid tot 'mi- grantenfiliaal'. In het gebouw aan het Wi- bautplein worden het hele jaar taalgroepen gehouden en vinden allerlei andere activi teiten ten behoeve van mi granten plaats. het begin kon mevrouw Van Hoek nog geen kikker van een pad onderscheiden, maar in de loop der tijd heeft zij haar kennis bijgeschaafd en nu be zoekt zij zelfs scholen om de kinderen voor te lichten over deze amfibieën. Overwinteren Het is moeilijk te zeggen wan neer de dieren precies uit hun winterslaap ontwaken. De temperatuur is daarbij van groot belang. Mevrouw Van Hoek: „Wanneer het 's nachts warmer wordt dan vier gra den, dan gaan ze op pad. Zo lang het echter kouder is, blij ven ze nog een tijdje in de grond zitten". De amfibieën overwinteren in een vorstvrije schuilplaats. Meestal is dat in de grond (zij kunnen zich tot één meter ingraven) óf onder de wortels van een boom. In het voorjaar verlaten zij hun winterverblijf en trekken zij richting bun g^bftortesloot om te paren en eieren af te zetten. Deze activiteit' brengt nogal wat geluid met zich mee. Kik kers en padden hebben name lijk de gewoonte om hun vrou welijke soortgenoten met een paringsroep te lokken. Rapport De mannetjes zijn bij hun pa ringsdriften niet altijd even kieskeuring en het gebeurt dan ook wel eens dat een kik ker en pad vastgrijpt of an dersom. De initiatiefneemster van de werkgroep heeft zelfs een keer een kikker 'betrapt' met een stuk klei. Bij het over zetten van de amfibieën wor den allerlei gegevens geno teerd. De sexe van de diertjes, hun aantal, hun lengte en de weersgesteldheid worden al lemaal op papier gezet. Ook worden temperatuur van bo dem, water en lucht opge schreven. Van al deze gege vens wordt een rapport sa mengesteld, dat weer naar het Rijksinstituut van Natuurbe heer gaat. Op deze manier wordt het amfibieënbestand in de gaten gehouden. Het bestand van kikkers en padden in Schiedam is vorig jaar enorm teruggelopen. Me vrouw Van Hoek legt uit dat dat gekomen is door de enor me hoveelheden groend die in Spaland is gestort ten behoeve van de nieuwbouw. Boven dien worden veel diertjes doodgereden, wanneer zij de weg over steken. De Padden werkgroep roept automobilis ten dan ook op om 's avonds van ongeveer 10 maart tot 15 april stapvoets te rijden in het poldergebied. Een gunstige ontwikkeling is dat de weg die de Zwaluwlaan met de Scheepvaartweg verbindt, voorzien zal worden met zoge naamde 'paddentunneltjes'. Mevrouw Van Hoek hoopt dat de Kerkweg en de Harreweg' in de toekomst ook van deze tunneltjes krijgen. Nu deze tunneltjes er nog niet zijn, moeten de amfibieën overgezet worden. De Pad denwerkgroep is daarom druk bezig met het werven van vrij willigers. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de Paddenwerkgroep (tel. 471 25 82). Op woensdag 22 febru ari houdt de werkgroep een open avond in de Boshoek (het houten gebouw bij flat 5 op het Bachplein), alwaar uitleg zal worden gegeven over de overzetactie. De avond begint om 20.00 uur. SCHIEDAM— Dat de PvdA een bedankbrief van cabaretier Freek de Jonge heeft gekregen, zal een ieder genoegzaam bekend zijn. In diverse kranten, in televisieprogramma's werd het opzeggen van zijn lid maatschap breed uitgeme ten. Zo ook in het Schie dams Nieuwsblad/De Ha venloods waarin uit het Schiedamse PvdA-partij- blad 'Voorwaarts' gepubli ceerd werd. De plaatselijke sociaal-de mocraten meenden o.a. dat De Jonge uit eigenbelang lid was geworden, kritiek die mevrouw Helbers noodzaakte een brief naar de redactie te sturen. Zij vond dat de PvdA haar ex cuses moest aanbieden aan Freek de Jonge. Hierbij de (ingekorte) brief van PvdA- raadslid Arie van Loenen namens de redactie van 'Voorwaarts'. "Freek liet z'n opzegging gepaard gaan met veel bombarie en demonstratief gedoe. Niettemin de opzeg ging van een lidmaatschap een particuliere aangele genheid is, kreeg het juist landelijke aandacht, van wege dat misbaar. Natuurlijk weten we alle maal dat artiesten ego trippers en/of geweldige ij deltuiten kunnen zijn. Dat is helemaal niet erg. Als zij dit niet zouden zijn, waren zij waarschijnlijk nooit tot die (soms) geweldige pres taties gekomen. Maar het ligt anders als dat egocen trische gepaard gaat met egoïsme. En het was dat egoïsme dat wij aan de kaak hebben willen stellen, kunstenaar of niet. Het is ons dan ook een raadsel hoe mevrouw Hel bers onze kritiek kan uit leggen als dat wij de grote kunstenaar voor gek zou den willen zetten. Men kan denken over zijn artistieke prestaties wat men wil, maar die staan in dit geval hier toevallig wél geheel buiten. Het gaat ons erom, dat we pas van Freeks lid maatschap hoorden toen hij dit opzegde. Binnen het partijverband heeft hij nooit aan discussies deel genomen over zaken die hem thans zo hoog zitten. Verder hebben wij de aan dacht. erop willen vestigen, dat ons inziens Freeks op zegging ervan getuigde, dat hij lid is geworden van een politieke partij louter vanwege het eigenbelang en dat hij die partij in de steek laat zo gauw dat eng hartige eigenbelang niet (langer) meer wordt ge diend. Zo'n persoon heeft (denken wij) toch te weinig sociaal gevoel in zijn lichaam, om te rechtvaar digen "dat hij zich inzet voor heel de wereld" (zoals mevrouw Helbers schrijft). Met een beetje sociaal ge voel had hij al solidair kunnen zijn met mensen, die het in eigen land met een stuk minder moeten zien te rooien (en dat zijn er een heleboel), dan hij, Het was dat eigenbelang, dat ons er toe deed beslui ten hierover een stukje te schrijven in onze eigen (Schiedamse) "Voor waarts". Dus niks geen voor-de-gek-zetterij van welke kunstenaar dan ook. Arie van Loenen, mede na mens de redactie van Voor waarts.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 3