PPSC middenin degradatiestrijd na verlies in pover burenduel Dit jaar drie recreatieve triathlons in Schiedam Schiedams Nieuwsblad Sportprofiel André Stafleu trainer Willem Doornik Tekort bij Spirit Corver blijft Doek valt bijna voor Succes Sportnieuws naar redactie Toplopers in Westland Spelregelwedstrijd voor junioren Bassant: „Schandelijke speelwijze van Zwaluwen" SZC bereikt play-offs DINSDAG 14 FEBRUARI 1989 DE HAVENLOODS SCHIEDAMPPSC is erin geslaagd eredivisies peler André Stafleu als trainer voor het komend seizoen aan te trekken. De ex-Feijnenoorder tekende afgelopen vrijdag een één jarig contract bij de Schie dammers. Secretaris Van Oers: „PPSC wilde niet het risi co lopen dat de huidige coach, Hans Bassant, we derom zou zakken voor het Oefenmeester A-examen, omdat niet opnieuw dis pensatie door de bond zou worden verleend. Vandaar dat het bestuur Bassant al vroeg heeft meegeedeeld dat zijn contract niet ver lengd werd. Voorzitter Col- lé is toen min of meer toe vallig in contact gekomen met André Stafleu en daar op is de zaak in één avond afgewikkeld. Vooral de sfeer en de sportieve doel stellingen van PPSC spra ken Stafleu, die normaal, gerekend gewoon bij Haar lem blijft voetballen, aan. PPSC hoopt dat met het aantrekken van Stafleu, toch een naam, een stimu lans naar de Schiedamse voetbaljeugd zal uitgaan. Voor Bassant is het wat sneu, vooral omdat PPSC, indien Bassant zijn A-li- centie had gehaald, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid diens contract met een jaar had verlengd. VLAARDINGENDe fi nanciële situatie van de korfbalvereniging Spirit blijft zorgelijk. "Somberheid is troef", zegt voorzitter Frans van der Krans. "Over 1988 hebben we ruim negenduizend gul den minder ontvangen dan werd uitgegeven. Ook voor 1989 is de verwachting dat er een tekort van negendui zend gulden zal ontstaan", aldus Van der Krans. Toch ziet de Spirit-voorzit ter wel lichtpuntjes. "Er is een grote zelfwerkzaam heid geconstateerd bij de leden in het afgelopen jaar en met een goede positieve benadering van alle zaken moeten wij uit deze situa tie zien te komen", aldus Frans van der Krans. Op 23 februari staat bij de Vlaardingse korbalvereni- ging de algemene ledenver gadering op het program- Schaatsmarathon SCHIEDAM In Ijshal Wee na wordt op dinsdagavond 21 februari a.s. een schaatsmara- thon georganiseerd. De mara thon wordt gereden over 45 minuten en 5 ronden. Het maximaal aantal deelnemers is 80 en de aanvang is 21.00 uur. Het inschrijfgeld be draagt f 10.-. Aanmelding is mogelijk op tel. 4110905. SCHIEDAMTrainer John Corver heeft zijn contract bij voetbalvereniging Excel- sior'20 met één seizoen ver lengd. In deze rubriek treedt weke lijks een Schiedamse sport vrouw of -man voor het voet licht Geboortedatum en -plaats - 5 februari 1965 te Rotter dam. Beroep - Ambtenaar Vereniging - Ik ben guard (spelverdeler) in het eerste team van basket balvereniging Juventus. Te vens ben ik aanvoerder van de ploeg. We spelen momenteel in de hoogste divisie van de kern-Rotterdam. Vorige clubs - Ik ben als basketballer be gonnen bij het Rotterdamse O&O. Nadat men daar drie jaar geleden tot de slotsom kwam dat men eigenlijk geen bestaansrecht meer had, er waren zelfs geen jeugdteams meer, is er gefuseerd met Ju ventus. Daarnaast heb ik lang gevoetbald, eerst bij HWD, la ter bij AVS. Aangezien het vo rig jaar niet meer te combine ren viel, heb ik toen definitief voor de basketbalsport geko zen. Grootste sportieve succes - Echt grote sucessen, in de zin dat ze me altijd zijn bijge bleven, heb ik niet meege maakt. Dit seizoen moet een voorlopige op mijn sportieve loopbaan gezet worden als we kampioen worden en promo veren naar het rayon. Grootste teleurstelling - In de eerste wedstrijd van deze competitie, waarvoor we ons goed hadden voorbereid, tegen Black Birds ging ik met een door mijn enkel. Dat bete kende dat ik voor drie duels was uitgeschakeld. Als je dan grote verwachtingen van een seizoen hebt is dat bijzonder vervelend en teleurstellend. Grootste blunder - Persoonlijk vind ik het mis sen van een lay-up altijd een zeer pijnlijke gebeurtenis. Vooral als er ook nog wat pu bliek op de tribune zit. Vorig seizoen, in de wedstrijd tegen Alexandria, had ik eveneens een minder geslaagd moment. In de eindfase verspeelde ik de bal nogal stompzinnig, dan baal je echt als een stekker. Sportieve ambities - Vooropgesteld dat we dit seizoen kampioen worden, dat staat buiten kijf, denk ik dat deze selectie beslist nog niet aan z'n plafond zit. Ook de oefenduels, tegen b.v. Cadi en Voorne, geven de indicatie dat Juventus mee kan komen in de eerste divisie van het rayon. Op dat niveau richt ik me dan ook. Idolen - Zonder twijfel Michael Jor dan van de Chicago Bulles. Op basketbalgebied is dat de ab solute topper. Hij beheerst vrijwel alle facetten van de sport, heeft met name een fa belachtige techniek. Niet voor niets heeft hij onlangs een contract van zo'n 50 miljoen gulden getekend bij de Bulls. Hobby's - Op sportgebied voetbal en wielren ik graag. Verder hou ik van zeevissen en achter de computer zitten. Ook ben ik coach van het jongens C-team bij Juventus, dat op dit mo ment goede resultaten boekt. Favoriete muziek - Bijna alle wat hardere mu ziek. Als ik één groep moet noemen kies ik Dire Straits. Film, tv - Op tv bovenal de Fawlty To- wers-cyclus met John Cleese. Dat is fantastische humor. In de bioscoop bevielen vooral de Dirty Harry-films van Clint Eastwood. Lectuur - Ik ben niet zo'n lezer. Eigen lijk hou ik alleen computer boeken bij en lees ik het bas ketbalblad Full-court-press. Opinie over sportfaciliteiten in Schiedam - Als voormalig O&O-lid is de huidige accommodatie voor mij een enorme vooruitgang. In sporthal Oost beschikken we toch min of meer over een eigen kantineruimte en be hoorlijke trainingsmogelijk heden. Dat is niet gering als je altijd van kleine gymzaaltjes afhankelijk bent geweest. Verder is het heel belangrijk dat we nu onze thuiswedstrij den afwerken in dezelfde zaal waar we trainen, dan komt de 'feeling' zeer ten goede. Ik ben met onze huidige, zeer sfeer volle sportruimte meer dan te vreden. Tactiek bij basketbal - Bij basketbai is het spelin zicht veel belangrijker dan bij menig andere tak van sport. Op het passende moment de juiste actie uitvoeren beslist veel basketbalduels. De gu ard, spelverdeler dus, zet de lijnen uit in een wedstrijd, hij stuurt min of meer zijn mede spelers, hij bepaalt de tactiek: Het is ook typisch dat oudere spelers in de basketbalsport verhoudingsgewijs lang mee gaan. Op basis van routine erï tactisch spelinzicht draaien dertigers; b.v. Cees Aker boom, toch nog lekker mee op een redelijk peil. Dit seizoen - Eigenlijk is er deze competi tie geen sprake van een spor tieve strijd. Juventus is ge woon te sterk voor de concur rentie. Vooral door de komst van Peter van der Waal en Jah Stolk, die beiden veel scoren, zijn we vooruit gegaan. Dit seizoen zijn we na dertien duels zelfs nog zonder punt verlies. In maart verwachten we de titel te pakken. Ik ben ook voor de komende jaren vrij optimistisch, de selectie is breed genoeg om zich op een behoorlijk niveau te kunnen handhaven Tenslotte wil ik nog kwijt, dat... -...ik hoop.nog vele jaren ple zier te beleven bij Juventus. Het blijft toch je hobby. SCHIEDAM Harga heeft het afgelopen week einde de marge met Succes opnieuw vergroot. In de strijd tegen degradatie pakte Harga thuis een punt tegen Phoenix en ging Suc ces in Maassluis bij CKC onderuit. Harga speelde zaterdagavond met 8-8 gelijk tegen het aan merkelijk hoger geklasseerde Phoenix. Nadat de ploeg van Rob van der Graaff bij rust zelfs een voorsprong van 7-3 had opgebouwd, ginden de Schiedammers in de eindfase meer en meer verkrampt spe len. Toen Ed Pak bij een stand van 8-6 een strafworp miste rook Phoenix zijn kans en kwam twee minuten voor het eindsignaal op gelijke hoogte, 8-8. Van der Graaff: „Normaal ge rekend hadden we die voor sprong niet meer uit handen mogen geven, maar in de slot fase van de competitie gebeu ren wel meer vreemde dingen. Uiteindelijk ben ik echt tevre den met één punt, we zijn toch weer uitgelopen op onze con currenten, ODO en Succes". Succes reisde af naar Maas sluis en kwam zonder punten terug. Met Frankie Zwanink als sterke invaller (Ed de Jong en Cees Jonkman zijn nog steeds absent) kwamen de Schiedammers er toch niet aan te pas. Vooral de betere schotvaardigheid van CKC gaf de doorslag. Na een rust stand van 4-3 werd het 8-6. Met nog drie duels op het pro gramma heeft Harga nu een marge van 3 punten gecreërd ten opzichte van Succes. Har ga heeft 8 punten binnenge haald, Succes bleef op 5 pun ten staan. SCHIEDAM - Clubbladen en berichten voor deze pagina kunt u sturen naar de sportre dactie van Schiedams Nieuwsblad, Postbus 306, 3130 AH Vlaardingen. Het is ook mogelijk berichten telefo nisch door te geven, tet -t352911. Penalty 0 Trainer Bassant (links): „Van der Lee is bewust uit de wedstrijd geschopt". Nadat meteen na rust Van Le lieveld werd geboekt, kreeg Zwaluwen in de zesde minuut een uitgelezen mogelijkheid PPSC de nekslag toe te bren gen. Van Velzen werd onge lukkig, doch onreglementair gestuit binnen de beruchte lij nen en Verschoor wees reso luut naar de stip. Danny Mo lendijk raakte echter de bin nenkant van de paal, zodat de Schiedammers in de race ble- SCHIEDAM— De Stichting Triathlon Schiedam organi seert dit jaar 3 recreatieve traithlons in Schiedam. Op 6 mei een 1/8 triathlon, op 19 augustus een 1/4 triathlon en als klapper op 17 september een 1/2 triathlon. De stichting organiseert; in een iets ander jasje, al heel wat jaren duur- sportactiviteiten in de regio. Men start met een 1/8 triath- SCHIEDAM De organisatie van de 20e Internationale Unisys Westland Marathon, waaraan traditiegetrouw ook veel Schiedammers deelne men, heeft een accoord be reikt met een aantal Neder landse toplopers met betrek king tot deelname op 8 april a.s. Het betreft met name John Vermeule, die vorig jaar op een haar (2.12.42) de selectie voor de Olympische Spelen in Seoel miste, en de revelatie van de marathon van Frank furt, Jos Sasse (2.13.15). Sasse gaf op de laatste editie van de Westland Marathon lang het tempo aan voor de uiteindelij ke winnaar Cor Saelmans (2.13.12). Zij zullen echter niet de eni gen zijn die de aanval openen op het parcoursrecord van Cor Vriend (2.11.41 in 1984). Ook de Brit Jerry Helme (2.10.12) is namelijk van de partij. Ion. Deze bestaat uit 500 me ter zwemmen, 22 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Start en finish vinden plaats in zwembad Groenoord. Ge lijktijdig met deze triathlon wordt het jaarlijks terugke rende lange-afstandzwemmen georganiseerd. Dit jaar vindt het voor de zesde maal plaats. Afstanden zijn ditmaal 1, 2, 3, 4, 5 en 10 kilometer. De zwaarste opgave is echter 5 uur zwemmen, wat zowel in dividueel als in duo-verband mogelijk is. Vorig jaar zwom topkanaalzwemster Irene van der Laan meer dan 20 kilome ter in deze 5 uur. Centrum Het tweede evenement is de vanouds bekende 1/4 triath lon van Schiedam met dubbe le afstanden van de 1/8. Start en finish ook in zwembad Groenoord. De fietsroute gaat via Kethel, Schipluiden, De Lier en Maasland. De loop route door de sportparken van Schiedam. De laatste en tevens zwaarste triathlon, de 1/2, bestaat uit 1,9 kilometer zwemmen in de Schie, 90 kilometer fietsen in de polders rond Schiedam en wordt besloten met het lopen van een halve marathon (21 kilometer). De start en finish en het spectaculaire wisselen van discipline vinden plaats in het centrum van Schiedam. Het zwemwater is door be voegde instanties gekeurd. Een ploeg van SVZ De Water vrienden, bestaande uit 50 tri- athleten, is reeds in training voor deze wedstrijden. Belangstellenden voor de acti viteiten, danwel de triathlon- groep, kunnen voor inlichtin gen contact opnemen, tel. 4730768. Rijnmond uit beker SCHIEDAM Het team van volleybalvereniging Rijmond is verrassend uit de bekerstrijd gestoten. In de uit wedstrijd tegen Flits, ook in de promotie-klasse uitko mend, gingen de Schiedamsen met 3-2 ten onder. Vooral het gemis van Desiree Lichtenberg deed zich gelden. Rijnmond kwam moeilijk in het spel en moest de eerste set, na tussenstanden van 6-1 en 11-1, met 15-5 afstaan. De tweede set bracht een ople ving en werd met 9-15 afge sloten. In de derde set vielen de Schiedamsen opnieuw te rug, 15-10. Danielle Bot gaf in de vierde set de doorslag en serveerde van 3-8 naar 3-15 in Schie dams voordeel. Het rally- point systeem (iedere score telt als punt) moest in de vijf de set de beslissing brengen. De vrouwen uit Papendrecht bleken voral over sterkere ze nuwen te beschikken en pak ten de eindzege door een set winst van 15-8. SCHIEDAM De Schiedam- ben zich ditmaal aangemeld, se Scheidsrechters Vereniging Vandaar dat de wedstrijd op organiseert op 16 februari a.s. één avond wordt afgewerkt. de jaarlijkse spelregel wed strijd voor junioren. Slechts zes voetbalverenigin gen - HBSS, Olympus, PPSC, Schiedam, SFC en WK - he- SSV-spelregelwedstrijd vindt plaats in de kantine van W Schiedam, de aanvang is 19.00 uur. Belangstellenden zijn zeer welkom. SCHIEDAMDe streek- derby tussen Zwaluwen en PPSC kende slechts één memorabel moment. Vier minuten voor tijd depo neerde Ronald Wijnands de bal van zo'n 18 meter met een subtiele beweging buitenkant voet in de krui sing en besliste daarmee het duel definitief. Verder viel er voor de circa 300 toeschouwers bitter weinig te genieten. De wedstrijd werd gekenmerkt door ma tig veldspel, een miniem aantal uitgespeelde doel kansen en was bij vlagen te hard. Dat ontlokte trainer Hans Bassant na afloop: „Het is niet te geloven. Ik vind dat Zwaluwen zich schandalig heeft gemani festeerd. Arjan van der Lee is bewust uit de wedstrijd geschopt. Dat de scheids rechter daar niet tegen op treedt is uit den boze". Eigenlijk kreeg de partij al na drie minuten een beslissende wending. Eric van Harmeien kreeg hoogst ongelukkig een kopstoot van Jan 't Hoen te gen z'n knie waarna de bal over de doellijn stuiterde. Vanaf dat moment konden de Vlaardingers zich rond het eigen strafschopgebied groe peren en loerend op de coun ter PPSC het spel laten ma ken. Een métier dat de Schie dammers niet best beheersen. Charge Het ontbrak PPSC bovenal aan creativiteit. Slechts door middel van een enkele indivi duele actie slaagden de blauw-witten erin gevaar te stichten. Zo maakte in de elf- Ron van der Eikel maakt het doelman Kleinjan lastig. de minuut spits Wijnand Meijboom de bal knap vrij, maar schoot net over en deed daarnaast middenvelden Er- win van der Lee met enig solo- werk van zich spreken. Verder sloot de Zwaluwen-defensie goed, waarbij overigens de harde tackle niet werd ge schuwd. In de negentiende minuut werd Arjan van der Lee daarvan het slachtoffer toen hij na een weinig ont ziende charge van1 Wijnands met een knieblessure moest afhaken. Arbiter Verschoor volstond met een verbale ver maning. In positieve zin viel aan Vlaardingse kant vooral Nico Konijnenburg op. De energie ke middenvelder behield in veel gevallen het overzicht en zette verschillende malen zijn twee spitsen Molendijk en Van Boekei, beiden zeer wis selvallig aan het werk. Voor de pauze kreeg PPSC slechts één scoringskans. Een combinatie tussen Meijboom en Van Lelieveld werd door de laatste doeltreffend met het hoofd afgerond, maar wegens buitenspel geannuleerd. Zo bleef het 1-0. Echte kansen wisten zij even wel niet te creeëren, een voortdurend veldoverwicht ten spijt. De betere mogelijk heden waren daarentegen voor de thuisploeg. Jan 't Hoen zag zijn omhaal over de lat zweven, Molendijk schoot na goed voorberei dend werk van opnieuw Ko nijnenburg in het Zijnet en Van Boekei volleerde naast. Aan de andere zijde bracht Remco van der Lugt PPSC nog eenmaal in beeld. Alleen voor doelverdediger Kleinjan schoof hij de bal echter net naast het doel. Net voor tijd werd door Wijnands aan alle onzekerheden een eind ge maakt. Trainer Van der Hoek van Zwaluwen was zich terdege bewust van het matig gehalte van de partij. „Natuurlijk is niet best gevoetbald, m< wat moet je? Als de dreiging van degradatie toeneemt ga je toch uitsluitend voor de pun ten het veld op. Dat resulteert dan in puur krachtvoetbal zo als vandaag. Het levert ons wel twee winstpunten op, dat moet men niet vergeten". PPSC blijft na 15 duels op 11 punten staan en lijkt vooral met DUNO en Monster, waar de Schiedammers komend weekeinde op bezoek gaan, de strijd tegen degradatie uit te moeten vechten. Zwaluwen heeft nu 14 punten en een middenmootpositie vergaard. SCHIEDAM De water- poloploeg van SZC is erin geslaagd de play-offs te bereiken. Tegen Kempvis trokken de Schiedammers gedecideerd de zege naar zich toe, 11-6 en legden zo beslag op de vierde plaats op de ranglijst. De start van de Schiedammers is moeizaam. Al na een hal ve minuut keek men tegen een achterstand aan en tot twee maal toe werd een man-meer situatie niet uitgebuit. Pas in de slotfase brachten Onno Slotendijk en Jos Nieuwedijk SZC op voorsprong. In de tweede periode werd Willem- Jan Looman ingebracht op de midvoor-positie, wat z'n uit kering niet miste. Looman doelpuntte tweemaal achter een en Erwin Zwerver bouw de de marge uit tot 3 punten. Door onoplettendheid in de defensie kwam Kempvis toch weer naderbij tot 5-4. Man-meer In derde periode maakte SZC goed gebruik van het zwakke punt van Kempvis. De fysiek sterke tegenstander had met name moeite met het hoge tempo, waarop de Schiedam mers een versnelling hoger gjngen spelen, Francis van der Laarschot maakte 6-4, Ruud Kramer-Freher uit een straf worp 7-4 en daarna werd tweemaal achtereen een man- meer situatie goed afgemaakt door dezelfde Kramer-Freher. Looman scoorde in het begin van de vierde periode 9-5 en Nieuwendijk 10-5. In de slot fase werden veel kansen over en weer weggegeven, Kramer- Freher scoorde nog eenmaal voor SZC, zodat beide teams finishten op 11-6. Door deze overwinnig behaal den de Schiedammers 14 pun ten en eindigden zij gelijk met KZC. Het onderling resultaat in combinatie met het doelsal do was echter in het voordeel van SZC zodat de Schiedam mers zich kwalificeerden voor de play-offs om het kampi oenschap (tussen de vier eer ste ploegen van de ranglijst). Deze play-offs vangen pas over een maand aan. Speler Erwin Zwerver: „Aangezien de competitie-resultaten mee tellen zijn onze kansen op de titel echt nihil. Het grote voordeel is natuurlijk dat je nu niet tegen degradatie hoeft te vechten. In de komende zes duels gaan we proberen mini maal zes punten te verove-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1989 | | pagina 5