Bewoners Woudhoek maken zich zomen over huuiveilioninn 61 91 M KIPFILET Q95 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT Winterbiggetjes „„.Vlecs^jim) In de rij voor nieuwjaarswens Brand snel 'meester' Uitslag loterij Éi Hoofdriool in Spaland 'Voorkomen dat wijken tegen elkaar worden uitgespeeld' NGRDSEECX Restaurant d'Ancona opent multifunctioneel gebouw EDITIE 9, DINSDAG 5 JANUARI 1993, 17e JAARGANG, Nr. 1 HBr Wegener huLs-aan-huLsbladen Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Wij wensen onze lezers een goed en gezond 1993 Directie en medewerkers Wegener Huis-aan-Huisbladen BV UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Jaarwisseling rustig verlopen SCHIEDAM De jaarwisse ling is in Schiedam rustig verlo pen. De brandweer moest in de laatste nacht van 1992 wel twee keer uitrukken. Aan de 's-Gra- vesandestraat werd een auto in brand gestoken en op de Nieuwe Haven ontstond een binnen brandje dat door buren werd ontdekt en geblust. De brand weer hoefde slechts nacontrole te verrichten. Ook werden er diverse vernielin gen aangericht. Van een aantal winkels werden etalages inge gooid en ook een abri moest het ontgelden. De vreugdevuren op diverse plaatsen in de stad kon den in goede banen worden ge leid. „Dankzij de goede samen werking met diverse groepen burgers en de tolerante opstel ling van Schiedammers ten op zichte van hun stadgenoten die druk in de weer waren met vuur werk en vreugdevuren, kon de oudejaarsnacht in een feestelijke stemming verlopen", aldus de politie. A HVC boekt weer overwinning De Coureur kijkt te rug op geslaagde vel- drit SCHIEDAM In een woning aan het Rozenburgerplein is zondagavond rond 20.30 uur brand uitgebroken. De brand weer gaf middenalarm, maar had het vuur al snel onder con trole. De ONS kon constateren dat er geen sprake is geweest van een gaslek. Het vermoeden be stond dat de brand was ontstaan in de meterkast. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. SCHIEDAM De prijzen van de loterij 'Harpe Davids' zijn gevallen op de volgende num mers: l-ste prijs 0815, 2-de prijs 2844, 3-de prijs 0531, 4-de prijs 1143, 5-de prijs 0037, 6-de prijs 1482, 7-de prijs 0663, 8-ste prijs 0155, 9-de prijs 0226, 10-de prijs 2033. De prijswinnaars kunnen contact opnemen met Harpe Davids via nummer 4705393 of 4260741. Uitbreiding Jeugdorkest SCHIEDAM De Jeugd Rijn mondband wil het orkest uit breiden tot een band van vijftig jongens. De enige jeugdband van Schiedam bestaat momen teel uit 24 leden; naast slagwer kers en trompettisten sinds kort ■ook drie baritonisten. Jongens vanaf acht jaar kunnen zich aan melden bij Ed van der Steen via nummer 4739397. De muzikan ten repeteren iedere vrijdaga vond van 19.00 tot 20.00 uur aan de Lange Nieuwstraat 183. ':P' 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM De eerste buis van het hoofdriool in Spaland wordt woensdag om 16.30 uur' op officiële wijze gelegd door wethouder Zijdeveld. Hij wordt daarbij geassisteerd door de he ren Jos Grootveld en Mathieu Levens, de twee voorzitters van de onlangs in oprichting ver klaarde wijk- en bewonersvere niging Spaland. De handeling wordt verricht ter hoogte van de woonbuurt Spaland-De Gaa' - den. Met de aanleg van een onde>- heid hoofriool wordt het bet- saande hoofdriool vanaf Kethe> Oost over een lengte van circa 1,5 kilometer verlengd naar de in aanbouw zijnde woonbuurt De Velden. De reeds gebouwde woonbuurten van Spaland, na melijk De Gaarden, De Vlinder hoven en De Akkers, worden dan eveneens aangesloten op dit hoofdriool. Deze gebieden voe ren het rioolwater nu nog af via tijdelijke gemaaltjes. Het trace vian het hoofdriool loopt even wijdig aan de Slimme Watering en de Zwaluwlaan. Medio 1994 is het werk gereed. Explosie in Holy De brandweer van Vlaardingen tast voorlopig nog in het duister voor wat be treft de oorzaak van de ontploffing afgelopen vrij dag aan de Robert Schuman- ring in de wijk Holy. Momen teel is men nog bezig met het onderzoek. In de loop van deze week wordt meer duide lijkheid verwacht. De zware explosie deed zich Nieuwjaarsdag net na 13.00 uur voor in de kelders van het woningcomplex. De gehele ge vel aan de kant van de Holy- singel werd daardoor wegge slagen. Meteen brak een felle brand uit. Op' het moment van de ontploffing bevond zich een 35-jarige bewoner in de gang langs de kelderboxen. Hij moest met tweede- en der degraads brandwonden wor den opgenomen in het Holy- ziekenhuis. De brandweer heeft kunnen vaststellen dat er geen sprake is geweest van een gaslek. Experts zijn gisteren begonnen met het opnemen van de schade. Het is nog niet bekend of de huizen gesloopt moeten worden. SCHIEDAM De huurver hoging die in 1991 en 1992 was vastgesteld op 5,5 pro cent ondergaat dit jaar een verandering, die ongetwijfeld de nodige commotie teweeg, zal brengen. Doordat de over heid met ingang van 1 juni de gemeenten de vrijheid geeft zelf te bepalen wat de hoogte van de verhoging (van 4,75 procent tot 6 procent) zal zijn, kunnen grote verschillen ontstaan tussen het type wo ning en de wijken onderling. Het bestuur van Wijk- en Be wonersvereniging Woudhoek vraagt zich dan ook af wat de Schiedamse huurders dit jaar boven het hoofd hangt. „Want", zegt H. Ravensbergen, lid van de werkgroep huur en verhuur van de vereniging, „de enige bepaling die de gemeente Schiedam van hogerhand krijgt opgelegd is dat zij een bepaald bedrag, afkomstig uit de totale huurverhoging, moet afdragen. Dit systeem kan een situatie cre ëren waarbij moeilijk verhuur bare woningen, zoals huizen in een minder aantrekkelijke wijk of woningen die minder comfor tabel zijn en moeilijk in de markt liggen, een lagere huurverhoging krijgen. Woningen die makkelijk te verhuren zijn zouden dan een verhoging van zes procent krij gen. En dit is een situatie die ons zorgen baart." Volksverhuizing Volgens Henk Ravensbergen is het niet ondenkbaar dat er bin nen de stad een hele volksverhui zing op gang komt omdat veel mensen die nu in een relatief De bewoners vrezen dat de wijken ónderling grote verschillen zuilen 01 wij bang, dat die instanties af zonderlijk gaan praten met de verschillende wijken. En ik kan mij zo voorstellen dat als de ver huurder tegen een bepaalde wijk zegt, 'het blijft bij 4,75 procent' de bewoners daar geen protest tegen zullen aantekenen. Anders ligt het natuurlijk als voor de nieuwbouwwijken het percenta ge van 6 procent geldt. Dan zal daar ongetwijfeld tegen worden geageerd." „Er is nog geen overleg geweest met de verhuurders. Wel hebben wij als werkgroep van Bewo nersvereniging Woudhoek voor eind januari een principe-af spraak gemaakt met directeur Verdoes van het Gemeentelijk Woningbeheer en WBS waarbij wij onze zorg kenbaar willen maken. Ons uitgangspunt daar bij zal zijn dat wij een reële ver hoging willen voor iedereen. Overigens is WBS pas medio fe bruari van plan om intern het beleid met betrekking tot de ver hoging vast te stellen en dat vin den wij rijkelijk laat." De jonge biggetjes hij hun moeder SCHIEDAM Na een draag tijd van drie maanden, drie we ken en drie dagen heeft de zeug Sandra van de kinderboerderij in het Prinses Beatrixpark haar nageslacht veilig gesteld. Maan dagnacht 27 december werden maar liefst 13 gezonde biggetjes geboren. Tot ongeveer half januari ligt de moeder in een zogenaamd kraamhok waardoor ze niet op haar kroost kan gaan liggen. Na die tijd zijn de biggetjes groot, sterk en snel genoeg om samen met de moeder in de stal te staan. In verband met de kou kunnen de biggetjes de eerste tijd alleen onder begeleiding van de beheerder van de kinderboerde rij worden bezocht. 1 Omdat de belangstelling voor de kinderboerderij steeds groter wordt, is het voortaan ook mo gelijk 's ochtends een bezoekje aan de kinderboerderij te bren gen. De openingstijden zijn nu als volgt: op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur; in het weekeinde van 13.00 tot 16.00 uur. dure woning wonen dit finan cieel niet meer op kunnen bren gen en verhuizen naar een goed kopere. Vooral mensen met een uitkering of een klein pensioen zullen het steeds moeilijker krij gen, vreest hij. Bovendien heeft de overheid het voornemen om de hoogte van de huursubsidie terug te brengen, waardoor het effect van de huurverhoging aanzienlijk zal zijn. De bewo nersvereniging vreest dan ook dat bijvoorbeeld de 'jonge' wo ningen in Noord onevenredig zullen worden belast en dat daardoor leegstand zal ontstaan. „Zes procent verhoging over een kale huur van f900,- betekent dat daar per maand f54,- bij komt en op een huur van f 500,- f30,-. Het verschil wordt hele maal groot als de gemeente voor een huur van f 500,- het percen tage van 4,75 (f23,75) hanteert. Ik ontken niet dat modernere woningen meer pluspunten heb ben, maar toch zal op de door mij geschetste wijze het verschil tussen huurwoningen steeds maar groter worden. Onze grootste zorg als bewonersvere niging is dat straks, als de per centages worden vastgesteld, de wijken onderling door de Wo ningbouwvereniging en Wo- ningbeheer tegen elkaar worden uitgespeeld. Ter voorkoming hiervan hopen wij dan ook dat binnenkort een bijeenkomst van de grond komt van het Schie damse Overleg Bewonersorgani saties (SOBO) waarbij het stre ven gericht is op de realisatie van een algemeen standpunt ten aan zien van de toe te passen percen tages." Overleg „De uitkomst van het overleg zal worden gepresenteerd aan de verhuurders. Als deze bijeen komst niet plaatsvindt dan zijn 2 menu's voor Krokant Gebakken Lekkerbekje met Remouladesaus, Pommes Frites of Kartoffelsalade, Gemengde Salade 0,3 Itr. frisdrank naar keuze bij de kassa on 10-19.00 uur. Koopavond tot 21.30 uur. Zaterdag tot 18.30 uur. Zondag van 12.00 tot 19.00 uur. Uw dichtstbijzijnde Nordsee Restaurant vindt u op de Lijnbaan 81 te Rotterdam SCHIEDAM Het multifunc tionele gebouw aan het Frans Halsplein wordt zaterdag om 12.00 uur officieel geopend door minister d'Ancona (Welzijn). In het gebouw zijn de openbare ba sisschool De Kring, de Stichting Kinderopvang Katja, een gym zaal en dertig ouderen-woningen van het Gemeentelijk Woning- De vier functies van het gebouw worden onder muzikale begelei ding van een aantal Schiedamse muziekverenigingen door de mi nister op symbolische wijze met elkaar verbonden. Na de ope ning houden Katja en De Kring tot 15.00 uur open huis voor ouders, kinderen, (buurtbewo ners en andere belangstellenden. Tegelijkertijd is een van de wo ningen van het Gemeentelijk Woningbeheer opengesteld voor het publiek en is er een sportde- monstratie in de gymzaal van het complex. SUCADE- KIPPE- HAM- SLAPJES POTEN LAPJES 1 ROLLADE of FILETor PAARDE- 1FRIKANDO ROLLADE BIEFSTUK MET BESTE VAN DE KIP! IHEERLUK VERS 6 Schiedam: Grote Markt 12 L' 095 Vlaardingen: Fransenstraat 29 SCHIEDAMVele Schiedammers hebben afgelopen zaterdagmiddag de nieuwjarsreceptie van het gemeentebestuur bezocht. In De Korenbeurs ontstonden lange rijen wachtenden die het college van burgemeester en wethouders de hand wilden drukken en met z'n allen te proosten op het nieuwe jaar Recepties voor het nieuwe jaar SCHIEDAM De FNV-afde- ling Schiedam houdt 9 januari van 14.00 tot 16.00 uur een nieuwjaarsreceptie in het FNV- gebouw aan de Stadhouderslaan 119. De Schiedamse Scheidrech- ters Vereniging heeft Zaal Beatrix aan de Lange Kerkstraat afgehuurd voor een receptie op 8 januari vanaf 20.30 uur. Dien stencentrum De Woudhoek houdt de nieuwjaarsreceptie woensdag 6 januari van 15.00 tot 17.00 uur in de recreatie ruimte van het dienstencentrum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1