Uniek gebouwencomplex biedt onderdak aan oud en jong IN DEZE KRANT 10.95 Vlees Itepohi jTJju - 1 fSSÊ DE HAVENLOODS Beneden Maas RTC Rijnmond WEEK TOPPERS KIPFILET heel O oc Schiedam ligt volgens WVC-minister d'Ancona op schema Ouderen in wijk Oost krijgen meer aandacht 'Nieuw vliegveld is een te grote belasting voor Rijnmond-milieu' LET OPj EXTRA KATERN VANDAAG UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Ook Buijnink verlaat korps SCHIEDAM Na korpschef Van de Hengel verlaat ook hoofdinspecteur Buijnink het Schiedamse politiekorps. De plaatsvervangend korpschef gaat in de toekomstige politiere gio Rotterdam-Rijnmond wer ken als hoofd van de afdeling Organisatie (onderdeel van de dienst Personeel en Organisatie). Vanaf 18 januari zal Buijnink op zijn nieuwe plek in Rotterdam aan de slag gaan. De afgelopen jaren speelde hij een grote rol bij de reorganisatie binnen het Schiedamse korps, daarvoor verrichtte hij dergelijke werk zaamheden in Haarlem. Zijn werk in Schiedam wordt overge nomen door hoofdinspecteur Kleinhuis. Treurnis om teloor- gang glazeniersvak Onderzoek naar ver volging Elf Atochem F UVG en HVC knok ken spannende derby boterzachte PAARDE- BIEFSTUK lekker verse kilo 9i99 Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Is redding nabij voor Singelkerk? SCHIEDAM - Wethouder Aad Wiegman die een speech hield bij de officiële ingebruikne ming van het complex aan het Frans Halsplein wees minister d'Ancona aan het eind van zijn redevoering op de deplorabele staat waarin de Singelbasiliek verkeert. „Voor de restauratie van de eeu wenoude kerk zijn vele miljoe nen nodg en als die niet op korte termijn beschikbaar zijn dan is de kerk, waaraan vele Schiedam mers zijn verknocht, ten dode opgeschreven", aldus Wiegman. Hij verzocht de minister na te willen gaan of de mogelijkheid bestaat de kerk voor het nage slacht te bewaren. d'Ancona antwoordde dat zij te allen tijde bereid is hierover te praten en dat de deur van haar ministerie daarvoor openstaat. LEKKERNIJ VAN DE WEEK "HAZELNOOTBOL" Schuim gevuld met roomboter- crème knapperende hazelnoten afgewerkt met chocolade Onderzoek naar varende terminal De gemeente Rotter dam gaat een onder zoek instellen naar de mogelijkheid en de haalbaarheid een zogenoemde Varende Contai- nerterminal (VCT) in te zetten in de Rotterdamse haven. Dit is een speciaal geconstrueerde ponton of binnenschip met een containerkraan. Daarmee kunnen containers op en uit binnenschepen worden gela den. De varende containerterminal haalt her en der in de haven containers op en vaart vervol gens naar een centraal punt waar de containers in binnen schepen worden geladen. Hiermee wordt voorkomen dat binnenvaartschepen zelf steeds van hot naar her moe ten varen om één of enkele containers aan boord te ne men. Sommige schepen beschikken zelf al over een containerlaad- en losinstallalie. De varende ter minal zou vervoer van containers vlotter kunnen laten verlopen. loto LEUNIS VERLINDE Kerstboomwagen blijkt succesvol SCHIEDAM Het idee om de afgedankte kerstbomen met een kerstboomwagen op te halen en daardoor verschillende vliegen in een klap te slaan, bleek zeer succesvol. De wagen die na de feestdagen door de stad heeft gereden haalde 1500 kerstbomen op. Deze bomen werden op hel overlaadstation van de VAM versnipperd. De versnipperaar draaide twee dagen lang van "s morgens vroeg lol 's avonds laat. De machine was voor de jaarwisseling al op een paar locaties in de stad in actie gekomen en hakte toen 100 bomen in mootjes. Het initiatief tot het ophalen van de bomen kwam tol stand in samenwer king met het nutsbedrijf en de gemeente en had lot doel de on rust bij de jeugd bij hel verzame len van bomen te beperken en tevens om hel milieu te bescher men tegen de grootscheepse nieuwjaarsbranden. KWARTJE In het Schieland- ziekenhuis werden de afgelopen week maar liefst vier telefoons gekraakt. Er werd voor meer dan 100 gulden aan kwartjes weggenomen. SCHIEDAM Het door minister d'Ancona geopende gebouwencomplex aan het Frans Halsplein is voorzover bekend het enige in zijn soort in Nederland. Onder één dak zijn vier gebruiksunits onder gebracht, die zijn bestemd voor basisschool De Kring, de Stichting Kinderopvang Kat- ja, een gymnastiekzaal en dertig woningen voor ouderen. „Ik verwacht veel van een dergelijke opzet", verklaart de minister. Op dit moment staat de integra tie in de publieke en politieke discussie centraal. Dat begrip houdt voor mij in dat groepen met verschillende achtergronden en uitingsvormen met elkaar le ren samen te werken en om te gaan. Het unieke aan het Frans Halscomplex is voor mij dat ge kozen is voor een combinatie van voorzieningen voor de jeugd en tevens voor de huisvesting van zelfstandig wonende ouderen." Solidariteit Volgens de minister is het goed dat gewerkt wordt aan solidari teit tussen beide groepen. Zij vindt het belangrijk dat ouderen hun ervaring en tijd inbrengen in een sociale omgeving en dat kan bijvoorbeeld zijn een politieke partij of in buurthuiswerk. Het initiatief van het Schiedamse ge meentebestuur om tot een derge- Minister d'Ancona kijkt rond in het complex. lijk complex te komen is volgens de bewindsvrouw een school voorbeeld van de sociale ver nieuwing. „De combinatie van onder meer de ouderenwoningen en de kinderopvang betekent voor mij dat Schiedam over grenzen heen durft te kijken", aldus de minister. Het nieuwe complex waar d'An cona zo lovend over spreekt werd ontworpen door René Meere, stadsarchitect van de Dienst Gemeentewerken. Voor de bouw van de basisschool stel de het ministerie van onderwijs geld beschikbaar. Omdat de Dienst Educatie van de gemeen te verwacht dat het aantal leer lingen van de Kring in de ko mende jaren zal toenemen is men bij de bouw uitgegaan van acht leslokalen. Kinderopvang Katja was voorheen gevestigd in twee grachtenpanden aan de Lange Haven. Dit onderkomen was sterk verouderd en te klein. In het complex aan het Frans Halsplein heeft de Stichting Kin deropvang de beschikking over 1380 m2, dit is zelfs meer dan de oppervlakte van De Kring. Ellips Centraal in de Katja-vleugel van het gebouw ligt een ellipsvormi ge speelhal. Op de begane grond is het kinderdagverblijf voor ba by's en peuters. De peuterspeel zaal en de buitenschoolse op vang bevinden zich op de eerste verdieping. Ook het gastouder bureau dat bemiddelt tussen ouders die opvang zoeken voor hun kind en iemand die dat thuis wil doen is ondergebracht in hun complex. Katja heeft nu plaats voor 100 kinderen en behoort met dit aantal tot de grotere stichtingen van Nederland. Boven de school en de kinderop vang zijn 28 ouderen-woningen gesitueerd en op de begane grond twee woningen voor min- dervaliden. De drie- en tweeka merwoningen zijn via een lift en binnenstraat te bereiken. Minister d'Ancona: „Voor mij is duidelijk dat Schiedam voor wat betreft de integratie goed op koers blijft en om mijn felicitatie met het complex te onderstrepen draag ik f 5.000,- bij in de aan schaf van een speelobject voor de kinderen. Met het hijsen van een kleurige knoop van vier linten verklaarde de minister het complex voor geopend. De handeling werd omlijst door muziek van een aantal plaatselijke muziekkorp sen. Ruim vijftienhonderd men sen woonden de plechtigheid bij. SCHIEDAM Niet minder dan zes Schiedamse instellingen starten over twee maanden met een initiatief dat ten goede moet komen aan de bijna 300 ouderen van boven de 80 jaar die in Schiedam-oost wonen. Volgens Frans Klijzen, woord voerder van het Instituut Onder steuning Bewoners in Stadsver- 1 nieuwingswijken (IOBS), wonen in deze wijk veel ouderen die eenzaam en geïsoleerd leven. „Daarom hebben wij gezamen lijk besloten een thuisbezoek- project op te zetten waarbij alle 80 plussers door vrijwilligers worden bezocht. De vrijwilliger gaat tijdens een gesprek in op problemen en hulpvragen en geeft die vervolgens door aan de samenwerkende instanties. Daarbij kan men denken aan het inschakelen van wijkverpleging en maatschappelijk werk. In no vember is gestart met de werving en opleiding van vrijwilligers. „Tijdens de Kerstinstuif (zie foto) die kortgeleden voor ouderen werd georganiseerd in het Stadskantoor, waarbij een aantal van deze vrijwilligers aan wezig waren, constateerde wij dat het contact tussen beide BANKETBAKKERIJ VINCENT v.d. BOSCH SCHIEDAM Met in Den Raag te pleiten voor een Rot terdams vliegveld van natio naal gewicht, aan de Noord rand, is het Rotterdamse ge meentebestuur verkeerd be zig, vindt Hans van der Vlist, PvdA-gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Hij zei dit tijdens een forumdis cussie in het Nivoncentrum, zondag 10 januari. De gede puteerde wil helemaal geen vliegveld, laat staan een met druk luchtverkeer. Volgens Van der Vlist wordt het milieu in de Rijnmond nu al aanzienlijk belast. Om dan én de haven uit te breiden, én her en der afvalstortplaatsen, bedrijfs terreinen en woningen te bou wen én ook nog een nieuw vlieg veld aan te leggen is teveel van het slechte voor het milieu. Rotterdam moet kiezen, vindt Van der Vlist. Uitbreiding van de haven, mits op een schone manier, is goed voor de econo mie en de werkgelegenheid. „Maar je moet dan niet ook nog eens een economisch betrekke lijk oninteressant vliegveld aan leggen. Je moet niet alles willen. De milieukwaliteiten van het ge bied moeten worden be schermd", aldus Van der Vlist. Weer discussie Het Rotterdamse PvdA-raadslid Sietske de Vries benadrukte dat de keuze van veel PvdA-ers vóór een nieuwe luchthaven voorna melijk was ingegeven om het huidige vliegveld gesloten te krij gen. De Vries en Van der Vlist meldden" dat binnen enkele maanden de discussie wel of geen nieuwe luchthaven weer losbarst, maar dan op regerings niveau. Waarbij ook plaatselijke en provinciale politici, burgers en actiegroepen nog een duchtig woordje zullen willen en kunnen meespreken. De discussie in het Nivoncen trum, met als titel 'Groei en bloei', was algemeen van opzet. Maar met twee actievoerders te gen een nieuwe luchthaven in het forum. Ank Breugem (ook PvdA) en natuurbeschermer Pe ter van Dalen, kon niet uitblij ven dat de nieuwe luchthaven centraal kwam te staan. Van Dalen: „Rotterdam wil alleen maar uitbreiden. De gemeente- Hans van der Vlist raad kiest daarmee voor natuur- vernietiging." Duurder Breugem hekelde burgemeester en wethouders: „Het gemeente bestuur heeft niets met de in spraak van burgers gedaan. Dat is slecht voor de democratie en maakt de PvdA ongeloofwaar dig." Toch waren er ook opmerkingen van algemene aard. Ank Breu gem pleitte ervoor het vliegver keer overal terug te dringen 'door het duurder te maken, met ac cijns op kerosine, milieuheffin gen en BTW. Zij ziet de trein als alternatief. Zowel Breugem als Van der Vlist vindt dat de con sumptie moet worden terugge drongen. Volgens Van der Vlist kan dat worden bereikt door mi lieubelastende grondstoffen en stoffen als water en elektriciteit duurder te maken. Breugem pleitte verder voor meer wind en waterenergie. Ook Van der Vlist wil naar een schonere pro- duktie van energie. groepen heel leuk en goed ver loopt", vertelt Klijzen. Het ligt dan ook in het voorne men van de initiatiefnemers, waaronder de Stichting Welzijn Ouderen Schiedam en het Maat schappij Informatie Project, het niet bij huisbezoek alleen te la ten, maar de activiteiten voor en met de doelgroep uit te breiden. „Daarbij is het wel een vereiste dat de vrijwilligers de beschik king krijgen over een eigen on derkomen in de wijk zodat ouderen daar terecht kunnen voor activiteiten, een praatje of een kop koffie", aldus Frans Klijzen. Het uiteindelijke doel van deze intensieve benadering moet lei den tot het verbreken van het isolement waarin veel ouderen verkeren en tot een beter inzicht van het feitelijk gebruik van (zorg)voorzieningen door hoog bejaarden stadgenoten uit Oost. Daarnaast streeft men onder meer naar het bevorderen van een volwaardige participatie van ouderen en bovendien naar een meer individuelere benadering waarbij de mens centraal staat en niet de voorziening. 'Zo snel mogelijk naar regiobestuur' ROTTERDAM Staatssecre taris De Graaff-Nauta van Bin nenlandse Zaken wil dat er 'zo snel mogelijk' een regiobestuur komt voor de Rijnmondgemeen ten. „Het gaat er om dat het regiobestuur die taken in handen krijgt, die nu bij verschillende besturen zijn ondergebracht", aldus de staatssecretaris die ver der vindt dat de Rijnmondregio los van de provincie Zuid-Hol land moet komen te staan. Pre cies datgene dat de gemeentelij- De verontwaardigde Rijnmond gemeenten schortten onlangs het overleg op met de Provincie, die een overgangsperiode van vier jaar eiste met geleidelijke taak- overdraging. Met de uitspraken van De Graaff-Nauta lijkt nu de vorming van een regiobestuur snel te kunnen verlopen. Streef datum voor realisering is 1 janu ari 1995. FX UfclrJA'B FM 93.4 Mhz I ZIE DE RADIO RIJNMOND REPORTER bij deze krant!I EDITIE 9, DINSDAG 12 JANUARI 1993, 17e JAARGANG, Nr. 2 Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1