yj DE HAVENLOODS J Belastingdienst kampt met na herindeling kijkgeld IN DEZE KRANT BRISFOL "O© ««IIIIMMI' (UTtYTrJïööp Voorronde Wim Sonneveld-prijs in Teerstoof AKKE R IVL^IM VOORDELIGE MODE 'Sterk' verzet helpt hansandbks EDITIE P, DONDERDAG 14 JANUARI 1993, 42e JAARGANG Nr. 2 Wegener hul^aarrfiuLsblacten HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM SchiwlamsNiplIYYVhlfl(| De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- ^010-4.699.444 advertenties. uet I eblad UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Kraker betrapt SCHIEDAM De politie heeft dinsdagmiddag op heterdaad een telefoonkraker betrapt op het Stationsplein. De 20-jarige Schiedammer werd overge bracht naar het bureau, waar hij nog twee fietsfiefstallen beken de. Brandalarm SCHIEDAM— In een pand aan de Mgr. Nolenslaan ont stond in de nacht van dinsdag op woensdag rond half zes een uitslaande brand. De brandweer sloeg alarm, maar kon het pand niet redden. Over de oorzaak tast de politie nog in het duister. Pikante film SCHIEDAM In het Filmhuis draait vrijdag 16 januari 'La ta- rea' van regisseur Jame Hum- berto Hermossillo. Centraal staat Virginia die met een videocamera haar seksuele vrijheid benadrukt. Zowel pi kant als amusant. Aanvang 21.30 uur, toegang vijf gulden. Fortuna-atlete werkt hard aan come-back HVC levert bewijs dat fuseren mogelijk 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Bomen met 'winteijas' Twaalf ingepakte bo men op een rijtje. Ze staan aan de Park weg, richting Beatrix- park. Het gaat om platanen die afkomstig zijn van het Emmaplein, waar bin nenkort flink gebouwd gaat worden. Even voor Kerstmis verplaatste de plantsoenen dienst ze naar hun nieuwe be stemming, op een flinke groenstrook die na een wegre- constructie ontstond. „Nee, ze hebben echt geen winterjassen aan", zegt B. Steenks, opzichter boomver zorging. „Die verpakking heb ben deze platanen nodig om te voorkomen dat ze uitdrogen. Door de verplaatsing zijn ze toch wat kwetsbaar geworden, de bast kan beschadigd zijn. Ik denk dat de verpakking er nog wel een jaar of twee om blijft zitten. Met deze zorg schat ik de kans op 99 procent dat de bomen overleven. De grootste platanen hier zijn zo'n 17 meter hoog, wegen ruim 17 ton en hebben een kluit van ongeveer drie meter doorsnede. We hebben ze voor het vervoer flink moeten snoeien, om onder tramlijnen door te komen." Trombonemuziek tijdens lezing SCHIEDAM George Wiegel, eerste trombonist van het Rot terdams Philharmonisch Orkest, opent op maandag 18 januari de cyclus 'Kunst als spiegel van le ven en geloven' van de Vrije Geloofsgemeenschap NPB. Wiegel zal een overzicht geven van de geschiedenis van de trom bone in de kerkelijke muziek. Ook brengt hij samen met het Trombone-ensemble van het Rotterdams Conservatorium een aantal stukken ten gehore, te beginnen met muziek uit de 15e eeuw, via onder meer Beethoven en Bruckner naar de 20e eeuw. Aanvang 20.00 uur, aan de Westvest 90-92. De toegang is gratis (vrije gift). Blues in Podium SCHIEDAM In café Podium treedt zaterdag 16 januari om 22.30 uur Purple House op. Een Rotterdamse band die uit een aantal 'ouwe rotten' bestaat. Naast eigen werk brengt Purple House nummers van oa. Gary Moore, Eric Clapton en the Rol ling Stones ten gehore. Zondagavond om 21.30 uur een solo-optreden van Theo Hout koop. Eerst middelpunt van Blues Bianco, nu nog steeds aan de blues maar alleen. Dins- en donderdagavond om 21.00 uur de bekende jamsessies. mensen wachten nog op definitieve aanslag 1991 Wellicht enige duizenden OUDERENWERK De Stich ting Raad voor het Ouderen werk heeft een aantal extra acti viteiten voor ouderen in petto. Zo staat op zondag 17 januari een thé dansant in de Bijenkorf (Reigerlaan) op het programma. Aanvang 14 uur. Toegang is gra- Kijk op de personeelspagina Hogeschool Rotterdam Omstreke zie advertentie elders in deze krant WATERWEG De reorga nisatie die de belastingdienst in de regio Rijnmond het af gelopen jaar doorvoerde, ver loopt niet geheel volgens plan. Vooral op de afdeling Parti culieren zijn achterstanden ontstaan bij de afwikkeling van zaken, waarbij met name de afstemming van verschil lende werkwijzes op elkaar voor vertraging zorgt. Zo kan het gebeuren dat half januari 1993 nog steeds enige honder den (wellicht zelfs duizenden) mensen wachten op hun defi nitieve aanslag 1991. Begin 1992 werden de kantoren van de Inspecties Rijksbelastin gen van onder meer Schiedam, Vlaardingen (met Maassluis), Rotterdam-zuid en Brielle over geplaatst naar de Puntegaal- straat in Rotterdam. Tevens werd voor een deels nieuwe op zet gekozen bij de verwerking van belastingaangiftes. Er kwa men door het hele land drie hoofddiensten, te weten Particu- Het gebouw dat in de volksmond aan de 'Pluk-me-kaalstraat' s lieren, Ondernemingen en Grote Ondernemingen (multinatio nals). Voorheen werd gewerkt met een tiental diensten, zoals accoun tants en ontvangsten. Nu wer den ambtenaren samengevoegd op grote team-afdelingen. Velen toonden zich optimistisch over de herindeling. Er zou meer overzicht en eenheid ontstaan, waardoor in een hoger tempo gewerkt kon worden. Die gelui den liet in september '91 ook de top (de heren Tamboer en De Grave) van de vestiging Schie dam/Vlaardingen horen. Maar de 'cultuuromslag' kost menig een meer moeite dan voorzien. „Die omslag heeft ons zonder meer parten gespeeld", zegt me vrouw Slotboom, chef binnen de belastingdienst. „Werkwijzes moeten op elkaar afgestemd worden. Dossiers belanden wel eens op de verkeerde afdeling. Dat soort dingen leidt automa tisch tot vertraging." Hierdoor kan het gebeuren dat nogal wat particulieren op dit moment, half januari 1993, nog altijd zitten te wachten op hun definitieve aanslag over het jaar 1991. Terwijl die aanslag in voorgaande jaren in veel geval len al enige maanden binnen was. „Dat is inderdaad verve lend, vooral als je verwacht geld terug te krijgen van de belastin gen", stelt Slotboom. „Als die mensen willen weten hoe het met hun aangiftebiljet '91 is gesteld, adviseer ik ze om contact op te nemen met het team op ons kan toor dat hun dossier behan deld." In hoeverre problemen met automatisering en compu ternetwerken een rol hebben ge- Nadeel Ook een medewerkster van zo'n team („liever niet m'n naam in de krant") bevestigt de achter stand. „Ik denk dat het om een paar honderd mensen gaat", zegt zij. „Vooral personen die niet het bewuste hoekje (dat voorrang geeft bij de afhande ling van het belastingbiljet -red.) hebben afgescheurd. We werken er momenteel hard aan, want eigenlijk hadden al die aangiftes natuurlijk het afgelopen jaar af gehandeld moeten zijn. Kinder ziektes... Een nadeel voor ons is wel dat als wij hier een dossier afgewerkt hebben, de financiële afhandeling op de Centrale Be talingsadministratie in Apel doorn nog vier tot zes weken duurt." Eind van deze week begint Apel doorn overigens met het verstu ren van de 240.000 aangiftebil jetten 1992 voor belastingplich tigen in de regio Rijnmond. VROUWEN - Dienstencen trum de 4 Molens start op vrij dag 22 januari (van 13.30 tot 15.30 uur) met een cursus zelf verdediging weerbaarheidstrai- ning voor vrouwen van 55 jaar en ouder. Tien lessen voor 45 gulden, tel. 470 55 00. Co^ftue-hnLAdujief «p Ti INTERNATIONAL EYE FASHION Weissenbruchlcran 152-154,3054LS Rotterdam.Tel.: 010-4188146/0104187013 V Crystal House, Kruiskade 90,3012 EH Rotterdam. Tel.: 010-4128774 y Leder fantasie pump in zwart en bruin. Maten 36-42 Normaal 59.95 Bristolprijs 45 - t/m zaterdag Rotterdam Binnenwegplein 20 boven Zeemai Rotterdam op het ZUIDER-TERRAS Vlaardingen Hoogstraat 219 tel. 010-4353730 Hoogvliet Binnenban 54 tel 010-4160608 All nu 58 filialen in het hele land i. in ROTTERDAM, VLAARDINGEN en HOOGVLIET 20 boven Zeeman Textielsuper) tel. 010-4123636 rCDDAC .,Jl|ein te| 01(M804162 in vrijdag koopavond SCHIEDAM In de Schie- damse theaters is deze week een aantal kandidaten voor de Wim Sonneveld-prijs 1993 te zien. Daarnaast belicht de mannelijke helft van 'Vrienden voor het le ven', Peter Lusse, veel uiteenlo pende onderwerpen op zijn eigen manier en is er voor de 'kleintjes' het Tof Theater. De voorronden van het Amster damse Kleinkunstfestival voor de Wim Sonneveld-prijs bestaan uit drie optredens van een half uur. Omdat elke kandidaat een geheel persoonlijke stijl heeft wat betreft de kijk op het leven leidt dit tot sterk afwisselende voorstellingen. Joost Laterveer in 'Twee meter sneeuw', Rick Lorenzo Dros in 'Bloe moen' en Café Spoorzicht met een typisch Hollandse operette zullen hun beste beentje voorzetten om door te dringen tot de finale. Te zien op vrijdag 15 januari vanaf 20.30 uur in Theater de Teer stoof. De toegang bedraagt 15 gulden. Hij woont al zo'n 15 jaar in Nederland en maakt sinds 1982 uitsluitend solo-voorstellingen, die hij over de hele wereld speelt. Paul Clark brengt vrijdag 15 ja nuari de Engelsman die in een Londense antiekzaak een tele foonboek van Kansas vindt. Vanaf dat moment heeft hij Peter Lusse, hekend van tv Schoudervulling'. maar een doel in het leven: Het uit het hoofd Ieren van het gehe le boek. Het levert hem roem, maar ook faalangst op, want waarom kan hij dat ene nummer maar niet onthouden. 'The me mory man' is te zien in het Pas sage Theater/Rooroossen, de aanvang is 20.30 uur en de toe gang bedraagt f 18,-. Peter Lusse bespreekt in 'Schou dervulling' samen met een aantal collega's onderwerpen als rela ties, homoseksualiteit en nog een groot aantal items die ons alle maal aangaan. Lusse speelt de naïeve jongeling die steeds in de maling wordt genomen, maar is onnavolgbaar in zijn antwoor den die het publiek op het ver keerde been zetten. Hij wordt bijgestaan door Paola Verbij, die haar vokale capaciteiten toont, André Breedland, die Lusse met zijn rustige uitstraling perfekt aanvult en Martin Waddington, die vorig jaar in Les Miserables de muzikale leiding had. Peter Lusse staat op zaterdag 16 janu ari in de grote zaal van het Pas sage Theater op de planken. De aanvang is 20.15 uur en de toe gang bedraagt f25,-. (Pashou ders krijgen 3 gulden korting). Het Klein Rotterdams Toneel speelt 'De deur stond open' van Judith Herzberg. Peter ontmoet na lange tijd zijn jeugdvriendin Lisa weer. Eefje, de vriendin van Peter wil graag weten waarom zij elkaar zo nodig moeten ont moeten en gaat op bezoek. Het tweede stuk dat het Rotterdams Toneel speelt is 'Een soort Alas ka' van Harold Pinter. Deborah ontwaakt, na 29 jaar geslapen te hebben, in het bijzijn van Horn by, haar dokter. Hij heeft samen met Pauline, haar zus, al die tijd voor haar gezorgd. Als Deborah haar zus ziet denkt ze dat het haar tante is en de ontdekking van de waarheid brengt haar met een schok terug in de reali teit. Deze twee toneelstukjes zijn op zaterdag 16 januari in Thea ter de Teerstoof te zien. De toe gang is 10 gulden en het pro gramma begint om 20.30 uur. Voor de kinderen is er op woens dag 20 januari het Tof Theater met 'Wild kamperen'. Terwijl een klein jongetje ligt te slapen komen onder zijn bed allemaal figuren tot leven. De ene gebeur tenis na de ander volgt maar het jongetje blijft gewoon slapen. Dromen bedrog? In het Passage Theater laat het Tof Theater ze allemaal uitkomen. De aanvang is 14.00 uur en de toegang is slechts 5 gulden. Carol Williams behoort tot een nieuwe generatie organisten. Ze komt uit Engeland en heeft een lange muzikale studie achter de rug. Haar programma bestaat uit nostalgische nummers, popu laire operette-melodieën en film en musicalnummers. Haar orgel concert is op zondag 17 januari te beluisteren in de grote zaal van het Passage Theater. Aan vang 11.00 uur en de toegang bedraagt 9 gulden voor niet-le- den en 5 gulden voor leden. WATERWEG Sterkste man ter wereld Ted van der Parre trad afgelopen dinsdag op als vertegenwoordiger van 'het volk', dat massaal heeft geprotesteerd tegen de voorgenomen vuilstort in de Lickebaert. In het stadhuis bood hij milieugedeputeerde Hans van der Vlist een boom aan in een harington, bestemd voor het 'volksbos', op de plaats waar de stort zou moeten komen en waar precies een maand geleden de eerste bomen de grond in gingen. Sindsdien werden al 16.000 bomen geplant door meer dan 7000 verontruste burgers, scholieren, huisartsen en vertegenwoordigers van politiek en bedrijfsleven. Ted van der Parre werd dinsdag benoemd tot beschermheer van het Volksbos Lickebaert. De over handiging van de boom aan Van der Vlist, dinsdag in alle vroegte, was zijn eerste officiële daad in deze functie. Hans van der Vlist was op dit vroege uur aanwezig in het Vlaardingse stadhuis om met de miheuwethouders van Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam te praten over alternatieven voor een vuilstort in de Lickebaert. Een unieke gebeurtenis, omdat zelfs na een negatieve beslissing van de Raad van State, de inrichting van een dergelijke vuilstort een - provinciale - heroverweging waard bleek. Het massale verzet van 'het volk' lijkt hierin een belangrijke rol te hebben gespeeld. De alternatieven die eerder al werden genoemd zijn de Maasvlakte, de Oranjebuitenpolder en de Noordoostabtspolder. Vicevoorzi'tter Agnes van Ardenne van het recreatieschap Midden-Delfland heeft als vierde locatie de Merwedehaven in Dordrecht op het oog. Het overleg tussen gedeputeerde en wethouders resulteerde in het instellen van een ambtelijke werkgroep die het aanbod van bouw en sloopafval en de verwerkingscapaciteit nader gaat onderzoeken. Uit de nieuwe berekening moet blijken of een alternatief mogelijk is. De nieuwe berekening is bovendien nu regio-gericht.De provin cie is van mening dat intussen de procedures voor de aanleg van een stort in de Lickebaert moeten doorgaan, maar Nico Koffeman van de 'Initiatiefgroep tegen afvalberging in de Lickebaert' verwacht veel van de vertraging die naar hij hoopt nu optreedt met betrek king tot de uitvoering van de procedures. l- - ,ortint "oor- taan Altijd de« kort- korting krljgt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1