1 BIEFSTUK 9195 I Natuurorganisaties veronlwst over Milieuproject Rijnmond 5.95 KALKOENHAAS DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT WEEK TOPPERS Vleest©® Terugvordering van bijstand komt langzaam van de grond Slopen of herstellen HAMLAPJES boterzachte paarde Eerste paal koopwoningen 'Visie in plan van aanpak ontbreekt' Sportvissers houden lezing EDITIE 9, DINSDAG 19 JANUARI 1993, 17e JAARGANG, Nr. 3 Wegener huLS-aan-buLsbladen Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. GRATIS HERPLAATSING Aktie voor particulieren De Havenloods Het Zuiden Holland Silhouet Het Nieuws- en Advertentieblad ZIE DE PAGINA'S MET RUBRIEKS- 010-4.699.444 advertenties ladl J UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Aan de Maas boulevard staat het kunstobject 'Eurobaak'. In verband met mo gelijke gevaren die kunnen op treden doordat het kunstwerk in zeer slechte staat verkeert, ziet het gemeentebestuur zich ver plaatst voor een dilemma. Slo pen of renoveren. De Eurobaak werd 35 jaar gele den door een anonieme schenker (f 50.000,-) aangeboden aan het college. Het object vertoont thans scheurvorming en defor matie en levert gevaar op voor de directe omgeving, vooral bij sterk wisselende weersomstan digheden zoals vriezen, dooien en storm. Er moet rekening wor den gehouden met verdergaande erosie, scheuring en breuken. Wat ook de uiteindelijke beslis sing van burgemeester en wet houders zal zijn, de daaraan ver bonden kosten zullen altijd meer bedragen dan het oorspronkelijk geschonken bedrag. Het ter plekke slopen van het object is geramd op f86.600,-. Een ande re optie, namelijk demonteren en herstellen vraagt om een be drag van f 33.000,-. Men gaat er daarbij van uit de Eurobaak dan weer 25 jaar mee kan. A Scholieren bezig met natuur en milieu Controlec-toernooi a Publiek verrast door Excelsior '20 Zenderindeling voor kabelradio SCHIEDAM - Met het inge- bruiknemen van een nieuw FM- radioraster op maandag l febru ari kan het Openbaar Nutsbe drijf meer radioprogramma's via de kabel aanbieden met een be tere ontvangst. In verband met het nieuwe FM-raster verande ren de frequenties van de radio programma's op de kabel. Om dat de ontvangstkwaliteit van de klassieke zender BRT 3 niet vol doet aan de kwaliteitseisen van het nutsbedrijf wordt deze ver vangen door de WDR 3. Radio Rijnmond kan men met ingang vinden door af te stem men op frequentie 95,6 MHz. Radio Schiedam verhuist naar de frequentie 96,1 MHz. Deze laatste zender is ook te beluiste ren via het kanaal 28 waarop het Rotterdams Dagblad TV de kabelkrant doorgeeft. Met vragen over deze verande ring kan men bellen met 446.52.50. magere varkens van de schouder, heel Q QE kilo 9iiK) Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 Visserslatijn De eerste rondleiding in het Vlaardingse Visserijmuseum door leden van het ServiceTeam Vlaar dingen zit erop. Het team staat iedere eerste zaterdag en elke derde zondag van de maand paraat voor een rond leiding om 14.00 uur. Afgelopen zondag lieten de bezoekers zich met graagte in formeren over het leven van beroepsvissers, bijzonderhe den over kuiperij, boetsers, het leven aan boord, de vissen en de manier waarop je ze vangt. Uiteraard werd geke ken naar het fraaie model van een Vlaardingse logger, die aan het begin van deze eeuw op de Wereldtentoonstelling in Canada stond. Voor het eerst sinds lange tijd zwom men er ook weer vissen in het zee-aquarium. Tot nu toe zijn ze springlevend, maar mocht er aanleiding toe zijn» dan gaan ze onmiddellijk naar de quarantaine-afdeling, waaro ver het museum sinds kort be schikt. SCHIEDAM Wethouder A. Reijnhout en gemeenteraadslid J. Prins slaan vrijdag 22 januari gezamenlijk de eerste paal voor een project van zestig koopap partementen aan de Merwede-- straat. Het project omvat 42 so ciale koopwoningen en een ge bouw van zes lagen met achttien vrije sectorappartementen en ga rages. van het complex, dal gesitueerd is direct achter de Havendijk naast de Heilige Hartkerk, zijn reeds 32 woningen verkocht. Naar verwachting vindt de ople vering eind van dit jaar plaats. Het bouwplan aan de Merwede- straat vormt een afsluiting van de nieuwbouwactiviteiten nabij de Buitensluis. Bijna tweehon derd nieuwe huurwoningen zijn inmiddels gebouwd aan de Rid- derkerksestraat. Rijn- en Lek straat. Bovendien wordt aan het Hoofdplein gewerkt aan luxze appartementen in de vrije sector en is op het voormalig Gustoter- rein een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld, zodat het gebied rond de Heilig Hartkerk zo lang zamerhand een moderne uitstra ling heeft gekregen. Het is onaanvaardbaar als de Aalkeethuitenpolder de A 20 het slachtoffer wordt SCHIEDAM Teleurstel ling en verontrusting beheer sen de natuurorganisaties Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten na het le zen van het plan van aanpak voor het Ruimtelijk Ordening en Milieuproject (ROM-pro ject) Rijnmond. Volgens de natuurinstellingen ontbreekt het in het plan aan een visie op de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied. „Wij hadden een bredere be nadering verwacht", aldus de woordvoerders van beide in stellingen. „Behalve aandacht voor econo mische ontwikkelingen in het projectgebied is even zoveel aan dacht nodig voor de kwaliteit van de natuur in het omringende landelijke gebied. Als de econo mische raad Rijnmond groeit, zijn wij van mening dat natuur en landschap aan de noord- en zuidrand worden versterkt. Op dit moment is de ecologische structuur nog voldoende om de gevolgen van de economische groei te overleven". Het is voor de vertegenwoordi gers van Natuurmomumenten en Zuid-Hollands Landschap duidelijk dat een visie op de na tuur in het plan van aanpak ont breekt. Zij vinden het onder meer onaanvaardbaar dat als de plannen doorgaan de Aalkeet- buitenpolder ten noorden van de A20 tussen Vlaardingen en Maassluis het slachtoffer dreigt te worden van de aanleg van de Blankenburgtunnel. Daarnaast vinden zij dat de Eco logische hoofdstructuur (EHS) zoals aangegeven door het rijk dient te worden uitgebouwd. Ook zou de bufferzone Midden Delfland in oostelijke richting moeten worden uitgebreid. Het is van belang dat een goed evenwicht tot stand komt tussen een economisch sterk industrie gebied en haar natuurlijke om-" gefing, aldus de organisaties. Onrust in Zuid SCHIEDAM Reeds in maart 1992 werd door het college op dracht gegeven om een stadsver nieuwingsplan voor het gebied rond de Pendrechtsestraat en omgeving op te stellen. Over het stadsvernieuwingsplan zijn alle betrokken partijen het inmiddels eens maar toch is er nog veel 'onrust' in Schiedam-Zuid. Zo werd de opbouwwerker door het IOBS, het ondersteunende instituut voor stadsvernieu- wingswijken, ontslagen maar be sliste de raadscommissie dat ont slag moest worden voorkomen. Grote onduidelijkheid tegenover bewoners en bewonersvereni ging waren het gevolg. Afgelopen weekend faxten de IOBS qn BVSZ elkaar 'modder' toe. Een oplossing in het (nieu we) conflict is nog steeds niet gevonden en ook wat betreft de sloop/handhaving van de twee panden aan de Pendrechtse straat bestaat nog geen duide lijkheid. Of die in de nabije toe komst te verwachten is? De tijd zal het leren. Geen duidelijkheid ovêr de Pendrechtsestraat DIEVEN—Een bistro aan de Koemarkt werd zondagnacht bezocht door een dief. Deze ver nielde een ruit en nam een cd-rek mee met daarin dertig tot veertig cd's. Oplettende omwonenden zagen een man weglopen in de Korte Singelstraat en wegrijden in een auto. Later kon de Rot terdamse politie de man aanhou den. De gestolen waar werd in de wagen aangetroffen. SCHIEDAM Met de inwer kingtreding van de nieuwe ver- haalswetgeving is de Gemeente lijke Sociale Dienst sinds 1 augustus gehouden aan de regels die de overheid voorschrijft. Voorheen werd gebruik ge maakt van eigen, veel ruimere rekenregels. De aanpak van de Schiedamse Sociale Dienst was soepeler en in sommige gevallen kon van verhaal worden afge zien of werd in overleg met de onderhoudsplichtige een rege ling getroffen. Die situatie be hoort dus tot het verleden. De wet geeft zeer precieze regels aan voor de berekening voor verhaalsvordering. Raymond Lefel van genoemde dienst voor spelde in een interview in augus tus in deze krant al dat de gevol gen voor onderhoudsplichtigen aanzienlijk kunnen zijn. Een kortgeleden vertoonde televisie documentaire liet zien dat dit inderdaad geen loze opmerking was. Mensen (bijna altijd mannen) zijn genoodzaakt allerlei con structies te bedenken, zoals het niet gaan samenwonen met een nieuwe partner, om het hoofd financieel boven water te kun nen houden. Zo komt het in Schiedam voor dat onderhouds plichtigen vóór 1 augustus 1992 f200,- per maand alimentatie voor de ex-echtgenote moesten betalen en na deze datum f 600,- per maand. Voor 900 personen in het be stand van de Sociale Dienst kun nen dergelijke verschillen optre den, omdat de partner al gerui me tijd een bijstandsuitkering van de GSD Schiedam ontvangt en de voorlopige onderhouds plicht reeds is vastgesteld. Indien de partner van de onderhouds plichtige sinds 1 augustus 1992 in de bijstand zit, dan gelden direct nieuwe rekenregels. Opgespoord Inmiddels is ongeveer 75 procent van de mensen die voor de on derhoudsplicht kunnen worden aangesproken opgespoord en aangeschreven. Slechts tien pro cent van de aangeschrevenen re ageerden. De reacties waren over het algemeen negatief en emotioneel. De GSD bood deze mensen aan over de ontstane stituatie te komen praten. De nieuwe verhaalswetgeving betekent voor de sociale dienst verhoogde werkdruk. Zo zal de eerste helft van dit jaar besteed worden aan financieel onder zoek en het vaststellen van een onderhoudsbijdrage en zal de rest van dit jaar en in 1994 wor den gekeken naar de gevolgen van de juridische aspecten die de onderhoudsplichtigen starten. Voorts ligt het in het voornemen een hercontrole te houden waar in de onderhoudsbijdrage perio diek wordt bijgesteld en voor zover nodig om gerechtelijke stappen voor te bereiden. Bovendien verwacht Raymond Lefel dat er jaarlijks nog 150 nieuwe verhaalzaken extra bij komen. De medewerker van de GSD zei al eerder dat het terug vorderen van bijstand een zWare klus zal zijn voor de dienst. In ieder geval staat het terugvórde- ringsprogramma tot en met 1995 al vast en zijn de financiële con- cequenties voor de gemeente duidelijk: het terugvorderen! kos te vooralsnog alleen maar geld. Schoorsteen los SCHIEDAM -Een schoor steen van een pand aan de West- vest zorgde vrijdagmiddag voor consternatie. Na inspectie van de politie bleek de schoorsteen zo los te zitten dat een gevaarlij ke situatie was ontstaan. De brandweer moest het ding van het dak halen. JASSEN WEG -Uit een kerk aan de Albardastraat werden zondagmiddag ongeveer zeven jassen gestolen. Tijdens de kerk dienst, die om 17 uur begon, was een ruitje ingeslagen, waarna de dief zich toegang tot de kerk verschafte. Bert Rozemeijer kijkt zijn buit eens diep in de ogen WATERWEG Twee bekende Nederlandse hengelsportauteurs, Cor de Man, karpervisser, en Nederlands beste roofvisvisser, Bertus Rozemeijer, komen op donderdagavond 21 januari naar gebouw de Triangel, Fransenstraat 14 in Vlaardingen. Beide sportvissers zullen op deze gratis toegankelijke avond, een gezamenlijk initiatief van de Hengelaarsbond en het sportvissersmagazine Beet, de modernste vistechnieken presenteren op het gebied van karper- en roofvisvissen. Na opening door voorzitter T. van Dijk is het woord aan Cor de Man over karpervissen. In de hierna volgende pauze wordt een verloting gehouden, waarvoor iedere bezoeker bij binnenkomst een gratis lot ontvangt. Ook zal in deze pauze Hans Verhaal, bedenker en maker van het in de Randstad bekende wedstrijdboekje, het eerste exem plaar van 1993 overhandigen. Na de pauze houdt Bertus Rozemeijer zijn lezing over het vissen op roofvis. De aanvang is 20.00 uur, de zaal gaat om 19.30 uur open. De avond wordt om ongeveer 23.00 uur besloten. D66 roept steun in van Den Haag SCHIEDAM -„Beste Olga, Machteld en Hans," luidt de aanhef van een brandbrief aan de Tweede Kamerleden Schelle- ma. Versnel en Van Mierlo na mens de D66-fractie in Schie dam. De bezuinigingsvoorstellen van minister Kok, die vooral de middelgrote gemeenten zoals Schiedam zullen treffen, zijn hard aangekomen. Marcel Houtkamp, Adri Reijnhout en Vincent Broeke van D66 luiden derhalve schriftelijk de nood klok. De suggestie van de minister van Financiën komt bovenop de ver laging van de rijksbijdragen voor de stadsvernieuwing, Al met al dreigt Schiedam daardoor ruim vijf miljoen gulden mis te lopen. „Wij zijn daarover - ge zien de stadsvernieuwingsnood- zaak in onze stad - zéér verbol gen en beschouwen het als een misselijke stunt in de aanloop naar de verkiezingen in 1994," schrijven de democraten uit de Brandersstad naar hun collega's in Den Haag. Minister Kok (PvdA) wil de verdeling van de stadsvernieuwingsgelden in het voordeel van een aantal grote s steden laten uitvallen. „Alsof de weggelopen kiezers in de groot- Beste Hans,.. ste vier gemeenten de PvdA kun nen redden," schamperen de D66'ers in hun brief. Wanneer de bezuinigingen wor den doorgevoerd kan Schiedam het volgens hen wel schudden met de stedelijke en sociale ver nieuwing. Aan de fractie in de Tweede Kamer wordt gevraagd hiervoor een stokje te willen ste ken tijdens de debatten die de komende dagen aan de orde zijn. „Weiger keihard om Koks sug gestie te steunen, is onze vraag. En beter nog: bepleit een ver deelsleutel die méér tegemoet komt aan de stadsvernieuwings- noden in onze gemeente."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1