UIT in t kort 'Dl hoop dat het publiek gaat meeneuriën bij het Slavenkoor' m UIT Nieuwe choreografie van Simons Slijterij Wijnhandel SPECIAALVDORONZELEZERS Alleen nog kaartjes voor middagvoorstellingen van operaspektakel in Ahoy' 4 FLORYN Rotterdamse Sinatra in De Doelen DE HAVENLOODS - DONDERDAG 21 JANUARI 1993 In het kader van Story Interna tional 111 wordt op zaterdag 23 januari in het Bibliotheektheater in Rotterdam de Marten Toondermid dag gehouden. De middag begint om 13.00 uur met het televisiepor tret Een heer in de kracht van zijn teven van Jacqueline Crevoisier waarin deze Toonder interviewt. Aansluitend houdt Pety de Vries-Ek een korte inleiding, getiteld Heer Bommel en het geheim van de andere Het tweede deel van de Toonder middag is bestemd voor een forum gesprek over het vertalen andere aspecten van Heer Bommel en Tompoes. Als deelnemers hier aan zijn uitgenodigd: Peter Berger. Paul Biegel. Jacqueline Crevoisier. Annemarie Korevaar. hans matla en Aart van Soest, het gesprek wordt geleid door Geert van Isten- daal. Aart van Soest zal enige vra gen formuleren waarop kan worden ingegaan. Marten Toonder zal de bijeenkomst bijwonen. De toegang bedraagt tien gulden, korting f2.50 minder. Een van de belangrijkste meest succesvolle formaties uit naoorlogse jazzgeschiedenis was kwintet/sextet van altist Julian Cannonball Adderley, samen met zijn broer Nat Adderley de frontline vormde. De groep maakte een muziek met invloeden uit de soul. de bebop, de rhythm blues en de gospel. Composities als Work Song Jive Samba, Dat Dert This Here en Mercy, Mercy, Merc maakten de groep onsterfelijk. Sinds het overlijden van Julian Can nonball Adderley in 1975, wordt de traditie van deze illustere groep door Nat Adderley voortgezet. De altsax wordt in zijn huidige kwintet bespeeld door de zeer getalenteerde Vincent Herring, die net zoals Can nonball Adderley in staat is het po dium in vuur en vlam te zetten! Za. 24 januari: Nat Adderley Quin tet. Nad Adderley (cornet, pet). Vincent Herring (altsax). Rob Bargad (piano). Walter Booker (bas). Jimmy Cobb (drums). Aan vang 22.00 uur. Toegang f20.-. In clusief diner f 50,-. Jazzcentrum Thelonious, Witte de Withstraat 16. 3012 BP Rotterdam. Reserveringen via 010-4330421. Op vrijdag 29 januari 1993 geeft het Philharmonisch koor Toonkunst een uitvoering van het Deutsches Requiem van Johannes Brahms grote zaal van de Rotterdamse Doe len. Medewerking wordt verleend door het Nationaal Philharmonisch Orkest en de bekende solisten Ro bert Holl en Eilen van Lier. Het concert staat onder leiding Hans van den Hombergh. In het programma voor de pauze zingt het Kleinkoor Toonkunst Psalm 112 van Handel, en zal Robert Holl enige liederen van Hugo Wolf gehoren brengen. Na de succesvolle uitvoering Faurés Requiem van Johannes Brahms ten gehore. Als protestant volgt Brahms in zijn compositie niet de gebruikelijke liturgische den van de Latijnse dodenmis, heeft zelf een keus gedaan uit bijbel teksten waarin gesproken wordt over de verschrikking van de dood en de hoop op verlossing. Aan vriend schreef hij: „wat de tekst betreft moet ik bekennen dat ik gaarne ook het woord Duits (van de titel) weg zou laten en daarvoor eenvoudig de Mens in de plaats zou stellen." Het geheel ontstond met lange tussenpozen: toch vertoont het een opvallend afgeronde en sy- metrische structuur, opgebouwd als het is in een dubbele spanningsboog rondom het middengedeelte waai de troost van het geloof, geheel overeenstemming met de Lutherse traditie, de centrale boodschap is. De muzikale stijl vertoont naast sterk romantische elementen ook invloed van de koraalmuziek uit de periode van de barok, waarvoor Brahms grote bewondering had. Het werk werd voor het eerst uitge voerd op Goede Vrijdag 1868 in de Dom van Bremen, en was direct een Bettie Serveert speelt aanstaande vrijdag 22 januari in Nighttown in Rotterdam. De band trad in begin het eerst voor het voetlicht. Met gigantisch succes sindsdien. Luttele weken na het eerste podiu moptreden was de formatie al op de radio te horen en ook de schrijvende pers had niets dan lofuitingen te melden. Platencontracten in Neder- de States vervolmaakten de presentatie. Bettie Serveert heeft in Carol van Dijk een zangeres met prachtige stem en grote per soonlijkheid terwijl de unieke stijl van drummer Berend Dubbe zeer bepalend is voor het 'geheel eigen Nighttown Rotterdam, aanvang 21.00 uur. Klemzer en zigeunermuziek uit de aten van Odessa. Dat brengen aanstaande zondag 24 januari de muzikanten van Odessa Express om 12.00 uur tijdens Floor op Zondag het gelijknamige theatercafé van- laast de Rotterdamse Schouwburg. Het orkest vertolkt Jiddische en zi geunermuziek uit oost-Europa en schetst daarmee het leven van van de straatschoffies, straatbendes. - venters en -juffers van Odessa, afge- 'isseld met ander werk variërend an tango tot doïna. De Odessa Express bestaat uit Tine ke Langendijk(zang). Michel Ma- rang(klarinet). Koos Koopmanfvi- Dick Poons(gitaar), Erik Evenhuis(accordeon) en Manfred Wijker(contrbas). Kaarten a I7.5C zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Rotterdamse Schouwburg en op de dag van het optreden, vanal Floor zelf. Reserveren 10.30 ui De nieuwste produktie van de Rotterdamse dansgroep ging op 20 januari in première in de Rotterdamse Schouwburg. Het is een choreografie van Ton Simons en kreeg de titel The Idea of Order. De voorstel ling is ook op 19, 2 K 22 en 23 januari te zien. Aanvang: 20.30 uur, Reserveren 010-4118110. Na Grace, de succesvolle cho reografie die in 1990 met de Nederlandse Choreografieprijs werd bekroond, maakt Ton Si mons met The idea of Order opnieuw een avondvullende produktie voor De Dansgroep. Hij is -al woont hij in New York- dan ook als vaste cho reograaf aan het gezelschap verbonden. Simons is een choreograaf die de schoonheid van pure dans op meesterlijke wijze tentoon spreidt. Zijn werk wordt ge kenmerkt door een virtuoze en dynamische dansstijl die de de dansers telkens tot toppresta ties brengt. In zijn choreogra fieën is een invloed van Merce Cunningham te onderkennen, maar Simons is een dansmaker met een eigen signatuur. In een synthese van de Cunningham- en academische danstechniek is het stempel van de choreo graaf te vinden in het uitbundi ge en virtuoze dansidioom, ge koppeld aan raffinement, ver stilling en ingetogenheid. Ui tersten van snelheid en traag heid gevat in een lijnenspel van ledematen en ruimtelijke com positie en uitersten in de mu ziekkeuze maken dat Simons steeds weer zorgt voor een enerverend dansspektakel. Naast zijn dansstijl is ook de stillering van kostumering en belichting als gelijke toneel partners kenmerkend voor het werk van Simons: geraffineerd, kleurrijk en met grote zeg gingskracht. De kostuums van The Idea of Order zijn ontwor pen door Edith Ordelman en Ton Simons, voor het lichtont werp tekent Kees Knegjes (Bros Theatertechniek). Tot Simons' meest succesvolle en bekende choreografieën kunnen worden gerekend: Moonlight (1987), Materia Pri ma (1988), Solitude/lm Auge Gottes (1989), Grace (1990), Sleepless Nights 1991en Pan theon Pace (1992). The Idea of Order, de 17e cho reografie die Simons voor De Rotterdamse Dansgroep (Werkcentrum Dans) maakt is een dansstuk voor 10 dansers en is gezet op muziek van Mo zart, The Velvet Under grond en Pauline Oliveros. Naast de dansers van het vaste tableau van De Rotterdamse Dans groep is voor deze produktie de danseres Joke Zijlstra aan het tableau toegevoegd. Zij danste het seizoen 1977/78 bij Werkcentrum Dans en van 1978 tot 1988 bij het Neder lands Dans Theater. DE HAVENLOODS HET ZUIDEN door MARIA NEELE Dertigduizend mensen kunnen het meemaken: hèt opera spektakel van het jaar, Ver di's Nabucco in Ahoy'. Vier hele weken lang is het sport paleis operapaleis. Vijf dagen waren alleen al nodig om het podium op te bouwen en het licht en het geluid te installe ren. Dezer dagen konden de repetities beginnen; de pre mière is op 29 januari, ge volgd door nog vier voorstel lingen op 31 januari en op 2, 5 en 7 februari. Zon operaspektakel moet een jaarlijks terugkerend evenement worden, hoopt Marianne Schip pers, die namens het bedrijf The Companions de produktie leidt. „We zijn vorig jaar voorzichtig begonnen met operavoorstellin gen van de Aïda in een sporthal in Amsterdam-Zuid, en dat sloeg goed aan. Het bleek dat er genoeg belangstelling was voor zo'n groots opgezette produktie. Toch waren we niet tevreden over de faciliteiten voor het pu bliek in zo'n sporthal. Ahoy' is ideaal voor ons. Het is een mul tifunctioneel gebouw. Er kun nen zesduizend mensen in, men is gewend aan concerten en kan het publiek goed ontvangen en de technische faciliteiten zijn ook aanwezig." Het produktiebedrijf The Com panions haalde een Belgische produktie naar Nederland: Na- Marianne Schippers, produktieleider van het operaspektakel Nabucco in Ahoy': „We mikken voorat op een groot publiek, dat op deze manier kennis maakt met de opera. toto: LEUNIS VERLINDE bucco. „We kunnen ons nog geen grote investeringskosten permitteren, dus we hebben ge kozen voor een bestaande pro duktie", vertelt Marianne Schip pers. Ze heeft vertrouwen in het slagen van dit eerste grote ope raspektakel. „Het slaat enorm aan. De kaartjes vliegen de deur uit, en wat opmerkelijk is: de duurste kaarten waren het eerste weg." Nabucco móet wel een succes worden. De faam snelt de pro duktie vooruit. In het Luikse sportpaleis hebben al 50 duizend bezoekers de voorstellingen bij gewoond. The Companions 'huurde' het raamwerk van Na bucco uit België in: het toneel beeld, de kostuums en het licht plan. Regisseur Raymond Ros- sius en kostuumontwerpster Marie Claire van Vuchelen wa ren daarbij 'inbegrepen'. Het Budapest Opera Orchestra, het koor en de solorollen werden speciaal voor deze voostellingen geëngageerd. Ook het Neder landse publiek kan dus kennis maken met het grootschalige operaspektakel, dat onder lei ding staat van de Duitse dirigent Frank Cramer. The Companions richten zich niet alleen op operaliefhebbers, vertelt Marianne Schippers. „Die gaan misschien liever naar het Muziektheater in Amster dam, waar de akoestische om standigheden natuurlijk veel be ter zijn. Maar als je daar geen peperduur abonnement hebt, kom je niet eens aan een kaartje. We mikken vooral op een groot publiek, dat pp deze manier ken nis maakt met de opera. De mensen moeten zich goed reali seren waar ze zitten; het is na tuurlijk geen operagebouw. Het blijkt dat men toch bereid is om geld neer te leggen voor een bij zonder avondje uit. De duurste kaarten waren er het eerste uit, dus de mensen willen graag goed zitten, als ze eenmaal hebben besloten dat ze dit mee willen maken." Italiaans Met zesduizend man naar een opera van Verdi, het geeft een beetje een 'Italiaans' gevoel. „Ja", bevestigt de produktieleid- ster. „Net zoiets als in Verona, waar duizenden mensen in de openlucht meezingen met de be kende aria's en koren. Ik hoop dat ze hier ook meeneuriën bij het slavenkoor, dat zou prachtig zijn." Alleen voor de matineevoorstel lingen op 31 januari en 7 februari van Nabucco, met in de hoofdrol len Gail V. Gilmore en Eduar Tumagian, zijn nog kaartjes ver krijgbaar, variërend in prijs van 115 tot 55 gulden. Het telefoon nummer van Ahoy' is 010- 4812144. Aanbiedingen geldig van 20 januari tot en met 9 februari 1993. PERNOD Anijslikeui 25,95 Sherry secoJQ Whisky mediumdry ROTTERDAM CROIX DE BEAUMONT MEDOC A.C. ST. ALBIN BORDEAUX A.C. Zwart Janstraat 25b 010-4667364 Medocwijnen kenmerken zich als evenwichtige en fijne rode wijnen, Soepele, smaakvolle, evenwichtige rode Bordeaux met een persoonlijk karakter en temperament. Vlug en aangenaam te drinken en bezit een grote souplesse vanaf de start. Een wijn voor elke gelegenheid. met een krachtig bouquet. Zij hebben een eigen stijl Kleiweg 32, 010-4611922 met een heel duidelijke Schiedamse- weg 167a, 010- 4159484 üJEgengr huLs-aan-hulsbLaden Met een concert met korting door Het Pianoduo beginnen in zaal De Unie in één klap twee series, namelijk de driedelige se rie Het Pianoduo - voor mensen die al fan zijn en voor nieuwgie- rige liefhebbers van hedendaag se pianomuziek. Er kan niet ge noeg gewezen worden op de ar tistieke kwaliteiten van het duo Gerard Gouwhuis en Cees van Zeeland - en de vijfdelige serie Goede Noten met hedendaagse Nederlandse muziek. Guus Janssen, componist en improvi serend pianist, staat centraal: in elk concert wordt een stuk van hem uitgevoerd, het laatste con cert speelt hij zelf. Do. 28 januari: Goede noten: Het Pianoduo. Aanvang 20.30 uur. Toegang f 15,-/10,-, Tegen inlevering van dit artikel ont vangt men een éénmalige kortig van 12,50. Abonnement voor vijf concerten f 50,-/37,50. Data 28 januari, 25 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei. Abonnementen voor de serie Het Pianoduo (3 concerten): f 30,-/25,-. Data 28 januari, 18 februari, 18 maart. Geen artiest van eigen bodem heeft de afgelopen jaren zo vaak aangenaam verrast als de als Leen Huyzer geboren zanger Lee Towers. De klassieker I did it my way is op zijn robuuste lijfgeschre ven, want de voormalige onderhoudsmonteur heeft zich het tover woord 'succes' helemaal op eigen houtje eigen gemaakt. Daarom is het niet verwonderlijk dat Lee Towers op zaterdag 30 januari in de grote zaal van Concert- en congresgebouw de Doelen het eerst concert verzorgt in de serie Stars in Concert. Begeleid door het Orkest Hollywood Boulevard en met Hans Magito als presentator. Sinds zijn doorbraak naar het grote publiek in 1975 via de debuutelpee KS.O.P. heeft Lee Touwers de ene uitdaging na de andere op zijn brede schouders genomen. De oogst van verschillen de hitsingles, tien gouden elpee's plus een platina album spreekt voor zich. Lee Towers werd ook nog eens gehonoreerd met twee Edisons en een TROS-produktieprijs. Op het podium zurgt Lee Towers niet voor mindere stunts. Toen hij in 1980 het plan opvatte voor een avondvullend concert in de Rotterdamse Doelen trof deze doorzetter nog menig gefronste wenkbrouwenpaar. Met een onvergetelijk optreden voor een stampvolle zaal op de zesde november van dat jaar schreef de zanger niet alleen historie, zijn gedurfde experiment opende de weg naar meer 'gala-avonden'. Elk theater dat 'Lee Towers in Concert' op de affiche had aangekondigd liep binnen de kortste keren vol, een unicum in de vaderlandse lichte muziekgeschiedenis. Geïnspireerd door schitterende indrukken opgedaan in Las Vegas en in New York samenmet z'n vrouw Laura ('m'n rechter en m'n linkerhand'), stak Lee Towers vervolgens z'n nek uit door al snel een tweede uitgebreide toernee te ondernemen 'An Evening With Lee Towers', een geheel nieuw spektakel met Lee Towers als stralend middelpunt was weer een voltreffer. In 1984 introduceerde Lee Towers zijn eerste 'Gala of the Year' in het Rotterdamse Ahoy waar 8500 mensen kenen naar een spektakel dat nog nooit ver toond was in Nederland. De successen in eigen land zijn over de grens niet onopgemerkt gebleven. In België stond Lee Towers met allebei z'n avondvullende shows in de Antwerpse Elisabethzaal, die beide keren tot de nok was gevuld en was zijn gebrilde'gelaat meer dan eens op de televisie te zien. In Duitsland is de nuchtere Rotterdammer ('Ik hoef niet zo nodig. Als ze me willen dan hoor ik het wel') inmiddels geïntrodu ceerd als 'Der Sinatra aus Holland' tijdens een van de befaamde televisieshows van Harald Juhnke. Zaterdag 30 januari 1993, grote zaal 20.15 uur. Lee Towers m.m.v. Orkest Hollywood Boulevard. Voorprogramma: Duo Chess en Rattle Frost. Presentatie: Hans Magito, toegang f 35,- Pas65/CJP/R'dampas f25,-.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 15