Radiodiagnostisch laboranten zijn doeners' èn 'denkers' L 0 J 010 - 4650433 Word dan apothekersassistente! jonge ondernemende MBO-ers maken carrière bij McDonald's. LEREN EN VERDIENEN! SCHOOLVERLATERS (M/V) n.v. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland EEN ERVAREN MACHINIST Te koop TALBOT MAASSTAD COLLEGE KOM NAAR DE OPEN DAG VAN SCHOEVERS ZATERDAG 23 JANUARI 1993 OPEN DAGEN door LIANNE VAN ECK Natuurkundige W.C. Rönt gen ontdekte in 1895 dat een soort straling kan worden op gewekt in een diode-buis. Hij ontdekte tevens dat deze stra ling gebruikt kan worden voor het opsporen van ziekten en afwijkingen en voor het be handelen van kwaadaardige gezwellen. Zo ontstond stap voor stap het medisch specia lisme radiodiagnostiek. Tegenwoordig worden ook an dere wijzen gebruikt om het in wendige van de mens af te beel den, zoals bijvoorbeeld ultrage luid of met magnetische velden. De radiodiagnost (arts-specia list) werkt samen met een groep radiodiagnostische laboranten die een speciale opleiding heb ben gevolgd. Bij de Dr. Daniël den Hoed Kliniek bestaat de mogelijkheid te worden opgeleid tot radiodiagnostisch laborant. De opleiding duurt drie jaar. De radiodiagnostisch laborant voert gestandaardiseerde radio- diagnostische onderzoeken uit en staat de arts bij bij het onder zoek. De opgeleide is verant woordelijk voor de zorg voor de patiënt, zowel voor als na het onderzoek. Informatie aan pa tiënten en hun begeleiders be hoort ook tot de taken. Zo ook de begeleiding van leerlingen tij dens het praktisch deel van hun opleiding. Hoofd-laborant Cees Noten boom spreekt van een veelzijdig beroep. Een gecombineerde functie van zorg en techniek. Hij zegt dat de opleiding niet onder schat moet worden en dat enig technisch inzicht wenselijk is. „Je moet positief ingesteld zijn. Zowel een 'doener' als een 'den ker' zijn." Het eerste gedeelte van de oplei ding is een introductiecursus van twee maanden. Als het resultaat hiervan voldoende is, wordt met het praktijkgedeelte aangevan gen. In die periode wordt twee dagen per maand aandacht ge schonken aan de theorie. Omdat de Dr. Daniël den Hoed Kliniek een specifiek karakter heeft, lo pen de studentenook stages in andere ziekenhuizen. Te denken valt aan afdelingen EHBO, chi rurgie en hartchirurgie. Radiodiagnostische laborante Henriëtte van Rijssel maakt een handfoto. Radiodiagnostiek beeldt met behulp van straling lichaamsdelen en of or ganen af. Mèt salaris Is de opleiding met goed gevolg doorlopen dan is er de mogelijk heid geplaatst te worden op de afdeling radiodiagnostiek van de Dr. Daniël den Hoed Kliniek. Om tot de opleiding toegelaten te worden moet je tenminste 18 jaar zijn en in het bezit van een havo-diploma met wis- en na tuurkunde of van een daaraan gelijkwaardige mbo-diploma. De opleiding valt onder de ver antwoordelijkheid van het mi nisterie van WVC, is op HBO- -niveau erkend en werkt met het. inservice-systeem: De studenten werken in het ziekenhuis en vol gen de lessen bij een regionale school. Notenboom: „Na de introduc tieperiode volgt een aanstelling en ontvangt de leerling een sala ris. Om te worden geplaatst in de opleiding moet je eerst een solli citatiebrief richten aan de afde ling personeelszaken." Geen risico Het is bekend dat ioniserende straling bij ongecontroleerde toepassing schade aan de mens kan brengen. Het werken met ioniserende straling is dan ook gebonden aan regels die wette lijk zijn vastgelegd. Te allen tijde moet de radiodiagnostische la borant daarom een goede stra- lenbescherming voor de patiënt en zichzelf in acht nemen. Bij naleving van de wettelijke regels is het werken met straling zon der risico. De N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland heeft op de bedrijfsschool in Rotterdam plaats voor (in het leerlingstelsel SOM) Wij bieden: - een tweejarige opleiding in de metaalbewerking, vakrichting onderhoudsbankwerken of machinebankwerken (verspanen); - een salaris voor het aantal dagen dat in ons bedrijf wordt gewerkt (3-4 dagen per week) of stage wordt gelopen, gebaseerd op het minimum(jeugd)loon; - een aanvullende opleiding op de streekschool, waarvan ons bedrijf driekwart van de kosten voor zijn rekening neemt. Tevens maakt deelname aan vormingsweken deel uit van de opleiding. Wij zoeken: Enthousiaste jongens en meisjes met één van de volgende vooropleidingen: - LTS mechanische techniek (B-niveau of hoger); - MAVO met wis- en natuurkunde (D-niveau); - een afgebroken HAVO- of MTS-opleiding. Nadere inlichtingen over deze vacatures kunnen worden ingewonnen bij de heren J. Kieboom (tel. 070-3820028, toestel 4662) en H. Houwen (toestel 1432). Schriftelijke sollicitaties te zenden aan: Directie N:V. EZH, t.a.v. hoofd Personeel Organisatie, Postbus 909, 2270 AX Voorburg. Verzoeke in de linkerbovenhoek van de enveloppe het vacaturenummer 93/04 te vermelden. De N.V. EZH verzorgt deproduktie en het transport van elektriciteit en warmte in de provincie Znid-Holland. Met acht elektriciteitscentrales, totaal opgesteld vermogen circa 2700 MW, enkele warmtecentrales, een uitgebreid 380 kV- en 150 kV-koppelnet met in totaal 19 schakelstations en circa 1.300 medewerkers is de N.V. EZH één van de grote produktie- en transportbedrijven in Nederland Te koop VOLKSWAGEN Zie rubrieks advertenties BAGGER- EN AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN DER KAMP BV ZWOLLE Tel. 038-217547 Wij zoeken voor onze sleephopperzuigers in bezit van vereiste papieren voor de zeevaart en geldig mon sterboekje. Werkgebied: Nederland en direkte omgeving. Eigenhandig te schrijven sollicitaties met vermelding van refe renties zo spoedig mogelijk te richten aan: Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp BV Postbus 146 8000 AC Zwolle ujGgener huLs-aan-huLsbladGr Verder studeren of zoeken naar een passende baan donderdag 28 januari 1993 verschijnt in de Havenloods en Het Zui den het jaarlijks terugkerende thema: Verder studeren of zoeken naar een passende baan. Onze redactie zal de vele mogelijkheden belichten om zo de grote groep jonge ren en herintreders behulpzaam te zijn bij het nemen van een juiste beslissing. Wilt u adverteren in deze uitgaven met een oplage van ruim 633.000 exempla ren, bel dan voor informatie de afd. tele fonische verkoop Bea Schenk - 010-4 699 678 Peter Heije - 010-4 699 323 Stichting Kontraktonderwijs voor Rotterdam e.o. Start van een horecabedrijf, Spch verzorgt horeca-oplcidingen m.b.v. horeca vakscholen. Schrijf nü in voor de cursus. café bedrijf restaurantbedrijf handelskennis wijncertificaat GRATIS BOEKEN S PEH Itcl voor tie brochure en studieadvies 0 010-4660533 0 010-4367249 0 KORTE EN LANGE MBO-OPLEIDINGEN EN BBO ADMINISTRATIE HANDEL DIENSTVERLENING HORECA VRIJDAG ZATERDAG 22 JANUARI 1993 23 JANUARI 1993 14.00-21.00 10.00- 15.00 BENTHEMSTRAAT 2 EN 17 (Bij het Hofpleintheater) Van 10.00 tot 14.00 uur zijn de Schoevers-vestigingen open. We geven je die dag informatie over onze secretariële, commercieel-communicatieve, toeristische en managementopleidingen èn de opleidingen in het buitenland. Bovendien word je geïnformeerd over de studiefinancieringsregeling (WSF 18+), inclusief de 0V- studentenkaart, waarvoor Schoevers-cursisten in aanmerking komen. Kun je niet komen, bel dan voor meer informatie: (010) 4 11 78 55 Rotterdam: Karei Doormanstraat 331 AM S Vi 4 tW Erkend door de Whister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de Wet op de erkende mhhi hii onderwijsinstellingen, voor zover het onderwijs binnen de reikwijdte van de Wet valt. EEN GESLAAGDE EAAN EEG1N1 BtJ SCHOEVERS DEPARTEMENT ROTTERDAM DER KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE Heb je belangstelling voor de gezondheidszorg? Vind je het leuk om met mensen om te gaan? Wil je werken met computers en andere moderne apparatuur? Vind je een kleine werkgemeenschap ook gezelliger dan een grote fabriek? Dit geeft zeker een baan en salariëring en arbeidsvoor waarden volgens CAO. Vereiste vooropleiding: Einddiploma MAVO, HAVO of VWO. Cursusduur: 2 of 3 jaar, afhankelijk van vooropleiding. Verdere informatie en aanmelding: Zadkine College, afd. MDGO/AA Stationsplein 45 (ingang E, 1e verd.) tel. 412 73 06 (op Zadkine College) vrijdag 22 januari van 14.00-17.00 uur zaterdag 23 januari van 10.00-15.00 uur McDonald's in Nederland groeit. Er werken momen teel ruim 6.500 mensen. In 1992 bedroeg de jaar omzet 350 miljoen gulden. McDonald's geeft onder nemers de ruimte om hun eigen restaurant te runnen. Van de 84 McDonald's restaurants, die er nu zijn, worden er 74 door licentiehouders geleid. De overige restaurants worden door de moeder organisatie zelf geëxploiteerd. Dit jaar zullen er nog meer re taurants bijkomen. Iedereen - van hoog tot laag - werkt volgens onze bedrijfsfilosofie: Kwaliteit, Service, Kraakhelderheid en Waar voor je geld. Bovendien is er bij McDonald's altijd weer iets nieuws te beleven. Voor onze eigen restau rants zijn we op zoek naar managementtrainees. Wil je daar als MBO-er bijhoren? Dat kan door te reageren op deze advertentie. Want onze groei biedt ook jou mogelijkheden om bij McDonald's in een pittig tempo car rière te maken. Als aankomend manager bij een van onze (nieuwe) restaurants of - wie straks als eindverantwoordelijke in je eigen res taurant Doorgroei naar een functie binnen het hoofdkantoor kan ook tot de mogelijkheden behoren. Daarom starten wij per 1 april a.s. speciaal voor talentvolle MBO-ers (mannen en vrouwen) onze managementtraining. Dat doen we overi gens 4x per jaar. Het is een pittige en intensie ve beroepsopleiding aan ons eigen opleidings centrum in Amsterdam. Theoretisch en praktisch leer je McDonald's goed kennen. Tijdens deze opleiding kom je alles aan de weet over McDonald's, de produkten, de samenwer king, het leidinggeven, de organisatie, de bedrijfscultuur, maar vooral ook hoe je straks jouw medewerkers gaat motiveren om onze gas ten een perfecte service te bieden. Als toekomstig manager moetje het hebben van: Opleiding: je hebt minimaal MBO of een opleiding van gelijk niveau. Ervaring:je hebt bewezen datje kunt leidinggeven en coördineren. Leeftijd: je bent tenminste 25 jaar oud. Achtergrondde hebt ervaring in een servicegerich- te organistie. Instelling: je bent ambitieus en je weet van aanpakken. »Je persoonlijke kwaliteiten: je beschikt over persoonlijk over wicht, commerciële aanleg, on dernemerschap, creativiteit, ini tiatief en vermogen om mensen Het aanbod van McDonald's: Een loopbaan waarin je in een pittig tempo kunt groeien. Een professionele en be drijfsgerichte management opleiding waarin je het hele bedrijf, maar ook je eigen mogelijk heden leert kennen. Afwisselend werk en wisselende werktijden. Groeiende verantwoordelijkheid en zelfstan digheid. Een goed pakket arbeidsvoorwaarden, waarbij het startsalaris in verhouding zal staan met je opleiding en achtergrond. McDonald's: je moet wél reageren! Als je interesse hebt in een carrière bij McDonald's, stuur dan binnen 14 dagen je sol licitatiebrief naar McDonald's Nederland B.V., t.a.v. de heer W. Husselman, Hogehilweg 4, 1101 CC Amsterdam-ZO. Voor meer informatie kun je hem ook eerst bellen, telefoon - 020 - 564 2 642.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 19