yj DE HAVENLOODS firoot-ondeilioudsplan Bachplein roept twijfels op bij bewoners Tintelende komedie in theater W1 Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT DUO-VOORDEEL Wind en regen vellen 28 meter hoge 'Eurobaak' PLANNEN VOOR PARKET? Kahns BOUMAN 75 JAAR BOUMAN MEUBELEN BOUMAN# Variatie in café Podium CDA houdt Heerma aan woord EDITIE P, DONDERDAG 21 JANUARI 1993, 42e JAARGANG Nr. 3 HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Tijdelijk 4 regels plaatsen 3 betalen voor particulieren op de Duo-pagina UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK 'Lickebaert nu al herroepen' VLAARDINGEN- De pro vincie is in de Lickebaert-kwes- tie onzorgvuldig omgegaan met de lokale belangen van Vlaar- dingen. Het uiteindelijke resul taat is dat de gemeente, die slechts akkoord is gegaan met een stort voor 'schoon' bouw- en sloopafval, uiteindelijk te maken krijgt met een stort voor sterk verontreinigd afval. Dat is vol gens B W de belangrijkste conclusie van het rapport 'Zand erover' dat men eind december heeft ontvangen. Het college schrijft deze week in een brief aan Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland dat er nu al voldoende argumenten aan wezig zijn om de keuze voor de Lickebaert te herroepen. Men wil dan ook graag voorafgaande aan de GS-vergadering over het rapport op 18 februari aanstaan de een en ander nader gaan toe lichten. A ONS-windturbine gaat plat Leen Warnaar voor zitter en trainer van GSS D66 botst met 'vage' wethouder SCHIEDAM— D66 en wet houder Zijdeveld blijven het hartgrondig oneens over de eventuele afsluiting voor auto verkeer van de polderwegen in Schiedam-Noord. Dat bleek maandagavond tij dens de raadscommissie voor onder meer Verkeer. D66 stelde begrip te hebben voor omwo nenden (rond de Kandelaarweg en Kerkweg), die het toenemen de autoverkeer op hun wegen als een probleem zien. Maar afslui ting achten de Democraten geen goede oplossing voor deze be zwaren. De problemen worden pas goed aangepakt, vindt D66-fractielei- der Houtkamp, als de gemeente snel zorgt voor een goede ont sluiting van Schiedam-Noord in de richting van de rijkswegen Al3 en A20. Als enige partij in de gemeente blijft D66 dan ook tegen afsluiting van de polder wegen. Maar vooral over de discussie die daarna ontstond met wet houder Zijdeveld, blijkt Hout kamp verbaasd. „In het overleg over ontsluiting van Noord dat Schiedam voert met andere ge meenten is kennelijk nog geen overeenstemming bereikt", zegt hij. „Onduidelijk is waarom dit niet het geval is. Zijdeveld kwam met een nogal wazig verhaal. D66 heeft aan de wethouder ge vraagd welke problemen er spe len in het overleg met Overschie, Delft en het receatieschap Mid den-Delfland. Maar daarover wilde Zijdeveld niets zeggen. De 'Eurobaak' aan de Maasboulevard moet snel worden gedemonteerd. Het 28 meter hoge, decoratieve object vormt momenteel een gevaar voor de omgeving. In 1959 kwam de 'Eurobaak' tot stand met behulp van een anonieme schenking van 50.000 gulden. Het object werd een beeldbepalend element voor de scheepvaart in de Nieuwe Maas. Maar wind en regen lieten hun sporen na, de jarenlange inwerking van het weer zorgde voor erosie. Door aanhoudende ongunstige weersomstandigeheden, als stormen en vorst, kunnen scheuren leiden tot het afbreken van delen van de 'Eurobaak'. De Hollandse Staalbouw Maatschappij B.V. voerde eind vorig jaar, in opdracht van de gemeente Schiedam, een inspectie uit en stelde hierbij de slechte staat van het object vast. Een argeloze voorbijganger zou slachtoffer kunnen worden van afbrokkelend materiaal. Er is dan ook sprake van onverantwoorde risico's, zo luidt de conclusie. Dus besloot men de afgelopen week om het gevaarte rap naar beneden te halen. „Dit gebeurt door de HSM, die daarbij gebruik zal maken van een drijvende bok. Wanneer precies begonnen wordt met de werkzaamheden weten we nog niet. Dit soort grootschalige operaties heeft nogal wat voeten in aarde. Maar het is een kwestie van weken", zegt medewerker Van Hamersveld van gemeentewerken. Over de cultuur-historische en architectonische waarde wordt op het ogenblik informatie ingewonnen. In de commissie voor Cul tuur, Gemeentewerken, Stadsontwikkeling en Verkeer zal een discussie opgang gebracht worden om te bepalen of de 'Eurobaak' gesloopt of gerenoveerd moet worden. Op korte termijn wordt het object door de Dienst Gemeentewerken gedemonteerd en opgesla gen bij de HSM. De kosten van demontatie, vervoer en opslag bedragen 125.000 gulden. Als besloten wordt de 'Eurobaak' te renoveren kost dat naar schatting 200.000 gulden. Blaauw op bezoek SCHIEDAM Oud-hoofd commissaris J.A. Blaauw is vrij dag 29 januari te gast op de derde schrijversavond van de stichting Accu, boekhandel Mercurius en de bibliotheken. Vanaf 20.00 uur kan iedereen voor 2.50 in de Blauwe Brug beluisteren hoe boeiend Blaaüw kan vertellen over zijn ervarin- Goud van oud SCHIEDAM - Vijftig jaar ge leden stapten ze in het huwelijks bootje, vandaag vieren de heer C.A. Thijssen en mevrouw W. Wessling hun gouden huwelijks feest. De heer Thijssen is thans gepen sioneerd. De voormalig lasser bij het Schiedamse Van den Bor be steedt tegenwoordig veel vrije tijd aan zijn tuinhuisje. Ook op sportief gebied is Cor Thijssen nog altijd actief. Hij fietst en zwemt iedere dag, en ook bij biljartvereniging De Kromme Keu laat hij zich regelmatig gel den. Mevrouw Thijssen-Wessling heeft altijd het huishouden voor haar rekening genomen. Verder fietst en winkelt ze graag. Cor en Mien Thijssen hebben drie kin deren en zeven kleinkinderen. Het gouden feest wordt vandaag in familiekring gevierd. Angst voor vrijkomen van asbestkostenstijging en niet-uitbetalen schade SCHIEDAM Bij een aan tal bewoners aan het Bach plein (Groenoord) is onrust ontstaan over een groot-on derhoudsplan. Half februari start woningbouwvereniging Schiedam de werkzaamheden in flat 1. Volgens de bewoners G. van der Want en mevrouw J. Valentijn zijn er echter nog veel vraagtekens. „We gaan dadelijk per maand een paar tientjes meer betalen, terwijl aanvankelijk was toegezegd dat er geen kostenverhoging zou optreden", zeggen zij. Verder zou er mogelijk asbest in de plafonds zitten en heerst er twijfel over de uitbetaling door verzekeraars bij eventue le schade. „Eigenlijk willen wij deze rigoureuze verbou wing helemaal niet", klinkt het. Mevrouw Valentijn is vooral ge schrokken. „Zo'n vier jaar gele den ben ik bewust naar deze woning aan het Bachplein ver huisd", zegt ze. „We hebben de boel zelf behoorlijk opgeknapt en we dachten min of meer een rustige 'ouwe dag' te hebben. Toen die eerste plannen over het groot-onderhoud een paar maanden geleden binnenvielen, wist ik niet wat me overkwam." Aanleiding voor de grootschali ge opknapbeurt blijken vooral klachten van bewoners over 'luchtjes' in de flat en het feit dat personen op de hoogste etage hun woning nauwelijks warmge- Flat 1 komt als eerste aan de beurt in het project In de bruynzeel vloerenshop geven wij graag alle informatie. Bruynzeel [parket] ILwJ BURG. VAN WALSUMWEG 192, ROTTERDAM. TEL: 010-4 14 73 68 WOONNIEUWS Dit feestelijke jaar beginnen wij goed voor u met een GIGANTISCHE OPRUIMING. De prijzen zijn lager dan ooit, de kortingen hoger dan ooit. Iedere klant valt in de prijzen! Sla uw slag. 1 Kom snel naar Bouman Meubelen, want op is op! Jsselmondselaan 175 Rotterdam - Kralingseveer 010-4508033 Geopend: ma. 13.00 - 17.30 uur; di. t/m do. 9.30 - 17.30 uur: vr. 9.30 - 21.00 uur en za. 9.30 - 17.00 uur. Er is een prima verbinding van het openbaar vervoer, n.l. met de metro naar Capelsebrug en met bus nr. 34 om de 15 min. naar Bouman enTrendhopper. stookt krijgen. „Er wonen in onze flat een paar Chinezen. Als die koken klaagt men nogal eens. Dat vind ik dus onzin. Denk je soms dat die mensen onze spruitjeslucht zo waarde ren? Ik gooi gewoon even het raam open..." „Maar nu komt er een heel nieuw mechanisch ventilatiesys teem", zegt Van der Want. Daarvoor worden onder andere gietijzeren standleidingen ver vangen en de doucheruimte wordt verkleind. „En vooral voor het weghalen van die standleidingen in de huiskamer ben ik bang", vult Valentijn aan. „Want ik weet dat in Maassluis soortgelijke flats staan, waar bij dit soort renovaties asbest vrij kwam. Ik heb daarover ook ge ïnformeerd bij onze woning bouwvereniging, maar krijg daar alleen lacherige antwoor den 'dat het allemaal wel mee valt'." En oVer de problemen om de hoogste verdieping warm te stoken, zegt Van der Want: „Dan moeten ze de ketel bene- den maar flink hoog zetten. Ik weet zelf dat het momenteel in andere flats wel lukt om ook bovenin de boel flink warm te krijgen. Hoe kan dat?" Dan de kosten. „Al heel snel kregen wij te horen dat er geen kostenstijging zou optreden door het groot-onderhoud", stelt Van der Want. „Nu blijken we door het plaatsen van een nieuwe, centrale warmtemeter en door de installatie van een nieuwe, gesloten geiser op jaar basis circa 240 gulden meer te moeten betalen dan voorheen. Dat zijn twee tientjes per maand, waar je verder niets van hoort." Ook over eventuele schade aan het interieur door het groot-on derhoud heerst onduidelijkheid. „De woningbouwvereniging stelt dat schade dan door bewo ners geclaimd moet worden bij de eigen inboedel-verzekeraar. Dat zou het handigste zijn", zegt Van der Want. „Maar ik heb zwart-op-wit dat mijn verzeke ringsmaatschappij dan niet uit betaald. Dat zijn toch rare din gen..." Mevrouw Valentijn ziet de op knapbeurt met angst en beven tegemoet. „Ze zitten dadelijk zo'n drie tot vier weken met al lerlei machines en klopboren in je huis. Huisraad moet ver plaatst worden. Een aantal da gen heb je geen warm water, kun je niet douchen. En waarom? Dat vraag ik me af... Waar nog bijkomt dat je voor alle aanpas singen in je huis niets uitbetaald krijgt. Dat gebeurt alleen als er sprake is van renovatie. Ditmaal heet het groot-onderhoud. Ook dat hebben ze zo slim aange pakt." En volgens Van der Want gaat het in flat 1 vooral om een test. „Als de resultaten van de ver bouwingen in onze woningen be kend zijn, wordt het hele groot- onderhoud voortgezet in de an dere vier flats aan het Bachplein. We hebben dan ook sterk het gevoel als proefkonijnen te die nen." Desgevraagd reageerde woning bouwvereniging Schiedam niet op de klachten van de bewoners. SCHIEDAM Door 'kenners' werd de cabaretvoorstelling van W.A.C.K.O. (Weird Asshole Crazy Knock Outs) als niet ge schikt voor theaters geclassifi ceerd. Toch krijgen de twee kale mannen in drie-delig kostuum lovende kritieken voor hun Ka- maguikaiaanse scènes. Wie van dit soort humor houdt zou dit weekeinde naar theater De Teer- stoof moeten gaan. De titel van het stuk van Chiel van Berkel en Manou Kersting zet eigenlijk al de toon: 'Every thing we always wanted to do on stage but never were allowed to'. Het is een doldwaze aaneenscha keling van zowel muzikale als theatrale sketches. In hoog tem po verplaatst men zich naar de meest uiteenlopende omgevin gen waarbij na afloop een ver moeid gevoel (ook omdat er geen pauze is) niet onderdrukt kan worden. W.A.C.K.O. is vrij dag en zaterdag vanaf 20.30 uur in theater De Teerstoof te zien. De entree bedraagt 18 gulden. Opnieuw wordt er een stuk van Noël Coward gespeeld. 'De Markiezin' dateert uit 1929 en is een tintelende komedie met on der meer Willem Nijholt en Anne-Wil Blankers. Het speelt zich af in Frankrijk ten tijde van de rococo-periode. Een ex-actri ce komt haar oude liefde tegen en overwint alle moeilijkheden om haar doel, de verovering van de man van haar leven, te berei ken. 'De Markiezin' is vrijdag 22 januari te zien in het Passage Theater. De aanvang is 20.15 uur en de toegang bedraagt f 35,- /f32,- of 29 gulden. Poppentheater Anneke Strack speelt zaterdag 23 januari 'Het Tovervisje'. Dit poppenspel is afgeleid van het Piggelmee-ver- haal. Het vrouwtje Piggelmee is nooit tevreden en wil steeds meer. Natuurlijk kan dat niet. Te zien in theater De Teerstoof vanaf 14.00 uur en de toegang is 5 gulden. Dimitri van Toren staat al jaren op de planken van de diverse Nederlandse theaters. Dit jaar vervolgt hij zijn muzikale reis met 'En dan weer daar'. Intimi teit staat voorop en Dimitri van Toren laat zich inspireren door zowel maatschappelijke gebeur tenissen als persoonlijke zaken. Het programma wordt muzikaal begeleid door een groep onder leiding van Pieter Koster. 'En dan weer daar' is zaterdag te zien en te beluisteren in het Pas sage Theater. Toegang f 22,- gulden. SCHIEDAM Sans Rancune opent komend weekeinde in mu ziekcafé Podium. Het belooft een mengsel van ska, blues, funk, rock en punk te worden. Een Haagse band in de richting van Kid Creole and the Coconuts. Zaterdag 23 januari om 22.30 uur. Zondagavond treedt ROOM 101 op, geen onbekende in het alternatieve muziekcircuit. Een akoestische set vanaf 21.30 uur. SCHIEDAM De Schiedamse CDA-fractie heeft een open brief gestuurd aan staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting. Hierin herinneren de lokale christen-democraten hun partij genoot eraan dat hij op 6 februa ri 1992 tijdens een lezing in de stad heeft gezegd: „Ook in Schiedam maken wij het karwei af'. Maar de CDA-fractie is nu enigszins bevreesd dat het kabi net bij de stadsvernieuwing vooral kiest voor de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en dat Schiedam kind van de rekening wordt. „Wij hebben grote zorg of de noodzaak tot stadsvernieuwing in de middelgrote steden ook door u onderkend wordt", zo stelt het CDA. In zeven punten wordt daarna de situatie in Schiedam ge schetst: de beoogde verdeling van geld houdt geen rekening met de behoefte aan stadsver nieuwing, de stad heeft vele groot-stedelijke kenmerken, Schiedam is te vergelijken met steden van meer dan 100.000 in woners, er is een slechte bodem structuur, hierdoor bedragen de grondproduktiekosten meer dan 45.000 gulden per te bouwen woning, er zijn vooral veel voor oorlogse lokaties, de geldbehoef te van de gemeente ligt tot 2005 jaarlijks op 18 miljoen gulden waarvan het Rijk slechts 4.5 mil joen wil betalen en hierdoor zal uiteindelijk de gehele economi sche ontwikkeling in gevaar ko men. „Bij het maken van onze stads vernieuwingsplannen zijn wij er van uit gegaan dat u uw uit spraak gestand zal doen", zo merken de CDA'ers fijntjes op in de richting van Heerma. In de avonduren het HEAO-diploma behalen? Dat kan bij de HES-Rotterdam! De:HES biedt vierjarige HEAO-opleidingen in bedrijfseconomie, bedrijfsinformatica, marketing, economisch/juridisch, bank- en verzekeringswezen, haven/vervoer/logistiek en internationaal management. Bovendien starten we met tweejarige (verkorte) cursussen in bedrijfseconomie en haven/vervoer/ logistiek. Kom voor informatie naar de informatie-avond op 27 januari, aanvang 19.00 uur. Of bel 010-4524388. De HES-Rotterdam verschaft je betere kansen. I Hogeschool voor Economische Studies. Kralingse Zoom 913063 ND Rotterdam HOGESCHOOL VOOR ECONOMISCHE STUDIES ROTTERDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1