Traditie Muziekweek blijft voor Maassluis behouden CHROME WATERWEG Meubelboulevard ruimt aardig op.' DE HAVENLOODS Wiegman zat goed met kerk Eenden vermist Hooggespannen verwachtingen van uitvoering musicalkoor Benoemingen Activiteit met regionale uitstraling mag niet verloren gaan Arie Gog exposeert met Amerikaanse impressies Rita Young Show viert verjaardag GRATIS VLOER BEDEKKING 40% KORTING ALLE TAPIJTEN 1e KEUS Discussie in Politiek Café Chiropractor A.R. Mulder D.C. DONDERDAG 21 JANUARI 1993 SCHIEDAM- Onduidelijk heid rond de ouderdom van de Singelkerk? Nee dus, hoogstens wat verwarring. Alles op een rijtje. De Singelba siliek is gebouwd in 1881En dus ruim een eeuw oud. Dat wist natuurlijk ook wethouder Wieg man, toen hij minister d'Ancona onlangs op de slechte staat van deze kerk wees. Aleen citeerde het Schiedams Nieuwsblad/De Havenloods de wethouder abu sievelijk door hem te laten spre ken van een 'eeuwenoude kerk'. Een oplettende lezer reageerde en wees op de vergissing. Die dus geheel voor rekening van de redactie van deze krant komt. VLAARDINGEN- Een alle daagse aankoop was het niet, de tien eenden die de familie Troos ter vorig jaar rnei aanschafte. Maar als woonbootbewoners (aan het Jaagpad) waren ze bij uitstek in de gelegenheid de die ren vlakbij huis groot te brengen en er daardoor ook van te genie ten. Tot een poosje vóór kerst deden ze dat ook. In die tijd verdwenen de eerste twee zonder een spoor achter te laten. Tij dens de vorstperiode hield het echtpaar de dieren in de buurt, maar ook toen gebeurden er wonderlijke dingen. Verontwaardigd vertelt me vrouw Trooster van de schaat sers, die één van de eenden met een ijzerdraadje om de nek ach ter zich aansleepte. Het beest moest al dood geweest zijn, ver telden de schaatsers, maar me vrouw Troost kon het toch niet waarderen. „Je hebt zo'n beest toch grootgebracht." Eén van de eenden had vanaf het begin een lamme vleugel, maar kon uitstekend zwemmen. Toen de dooi intrad zette mevrouw Trooster dit beestje weer in het water, maar daarna zag ze het niet meer terug. Ook daarna ver dwenen er nog een paar spoor loos. Inclusief drie eenden die het leven lieten na een gevecht met een 'felle' waterkip, mist de familie nu 8 eenden. TEMAKO 30 TOT ZELFS 60% KORTING op - DAMES- en HERENHORLOGES - GOUDEN SIERADEN DAMES SCHOENEN Hoogstraat 63 - Vlaardingen REORGANISATIE VERKOOP TOTAI F LEEGVERKOOP Wegener hutsaan-huLsbLaden Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010 - 4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362. Telefax advert, afd. en redactie: 010-4.600.205. BIJKANTOOR: Hoogstraat 122, 3131 "P Vlaardingen, Postadres: postbus 20, 3130 AE Vlaardingen, tel. 010 - .352.911 Kantooruren: maandag t/m donderdag 08.30 -17.00 uur, vrijdag 08.30 - 16.00 uur. ADVERTENTIEVERKOOP: SCHIEDAM: Nico v.d. Marei (tel. privé 010-4.716.693). DISTRICTVERKOOPLEIDER: C. Vijfvinkel :l.privé 01 ÏCOUNT» van Meeteren (tel. privé 01831 - 2082). N. de Poorter (tel.privé 070 - 3282694). REDACTIE: Peter Braad (eindredacteur), Marianne Ames, 01899-17787). Foto's: Fotobureau Roel Dijkstra, tenzij anders vermeld. Manager redacties Zuid-Holland: Jan Sieben. DE HAVENLOODS verschijnt elke donderdag huis-aan- huis in Rotterdam e.o. in 13 edities er is een uitgave van Wegener Huis-aan-huisbladen B.V. (zie HOOFDKANTOOR). DIRECTIE: E. Alkemade, directeur Brokking, commercieel adj.- verschijnen in Zuid-Holland wekelijks in een totale oplage van ruim een miljoen exemplaren. BEZORGING: Interianden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.612/4.699.613 WATERWEG— Voor de Streekmuziekschool Nieuwe Waterweg Noord gaat binnenkort met enkele optredens van het musicalkoor een lang gekoesterde wens in vervulling. Op twee zaterdagavonden, 23 januari en 6 februari zingen en spelen een kleine veertig kleine en grote kinderen in de leeftijd van 7 tot 17 jaar selecties uit bekende musicals in zaal Triangel in Vlaardingen. De jonge acteurs komen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en zijn geselecteerd uit 75 kinderen die zich in april meldden voor de audities die werden gehouden voor het op te richten musicalkoor. De eisen die werden gesteld waren hoog. Niet alleen moesten de kinderen over een goede stem beschikken, maar ze moesten dansend en bewegend kunnen zingen. Bovendien werd gelet op de uitspraak van vreemde talen. De repetities begonnen in mei vorig jaar. Sindsdien is keihard gewerkt met het uit het hoofd leren van de teksten. Vanaf september werden naast de vaste repetities-avonden vrijwel alle zaterdagen benut voor het instuderen van de diverse scènes en dansen uit het indrukwekkende repertoire. Uitgevoerd worden selecties uit 'Hansel und Gretel', 'The sound of music', 'Mary Poppins' en 'Annie'. De kinderen treden zowel solis tisch op als in koorverband. Gastrollen zijn er van Kees de Dreu, Anja Brands, Hélène de Reus en Arlène Drenkelford. Han Remmers waal zorgt voor de begeleiding. Van de zijde van de ouders is een forse bijdrage geleverd om de uitvoering tot een succes te maken. Omdat uit verschillende musicals wordt geput, moesten 80 kostuums op maat gemaakt worden. Behalve het klaren van deze niet geringe klus zorgden zij ook voor de vervaardiging van de decors. Toegangskaarten voor de uitvoering zijn voor 10,- (kinderen tot 13 jaar 7,50) te verkrijgen bij de diverse adressen van de Streekmuziek school. In Vlaardingen is het adres Meidoornstraat 30, in Schiedam kan men terecht in de Lange Nieuwstraat 183 en voor Maassluis is het adres Uiverlaan 20. MAASSLUIS Wethouder I iÉ&fS Leny Wesenhagen-Kastelein, die in september de portefeuille van ide tot burgemeester van Eemnes benoemde Liesbeth Snoeck- Schuller overnam, heeft de wens I te kennen gegeven, evenals haar collega-wethouders en enige Si raadsleden, tot onbezoldigd ambtenaar van de burgelijke stand te worden benoemd. De Maassluise raad zal deze benoe ming op dinsdag 26 januari goedkeuren. De commissie Milieu heeft twee vacatures. De heer J.A. van der Griend en mevrouw A. Teeuwen hebben het lidmaatschap beëin digd. De afdeling Maassluis van de Consumentenbond en de Maassluise Vrouwenraad is ge vraagd kandidaten voor te dra gen. Dat hebben zij gedaan: res pectievelijk de heer K.N. de Oude, Wipperspark 33, en me vrouw J.A. Lammers-Noordam, Spechtstraat 114. Het college van B en W stelt de raad voor hen te benoemen. De openbare vergadering van de gemeente raad in het stadhuis begint dins dag om 20 uur. Burgemeester drs. Janny Sterkenburg-Versluis hanteert voor het eerst de voor zittershamer. WATERWEG Even dreig de de Maassluise Muziek week in gevaar te komen. En dat voor een activiteit die met 33 afleveringen achter de rug een gevestigd instituut is ge worden. De 34ste editie staat niettemin voor de deur. Om precies te zijn van maandag 1 tot en met vrijdag 5 maart. De reddingsoperaties zijn na genoeg geslaagd. „Er is nog zo'n 2500 gulden aan spon sorgeld nodig om de begroting niet te overschrijden", meldt Hans Mulder, directeur van de Streekmuziekschool Nieu we Waterweg-Noord, die dit jaar voor het eerst medever antwoordelijk is voor de or ganisatie. Gedwongen door bezuinigingen en gesteund door de wetenschap dat onder het constant grote aantal deelnemers (150 tot 200) slechts een klein aantal eigen in woners (12 in 1992) schuilging, moest de gemeente Maassluis de subsidie van tienduizend gulden halveren. De deelnemers kwa men uit alle delen van Zuid- Holland, soms van ver daarbui ten. „Het was een provinciale aange legenheid geworden", zegt Ab Zwaard, chef afdeling sociaal- cultureel werk in Maassluis. „Maar pogingen om van de pro vincie een subsidie los te krijgen zijn niet gelukt. B en W hand haafden hun eerder ingenomen bezuinigingsvoornemen. Boven dien wilde de gemeente de amb telijke bijdrage aan de organisa tie terugtrekken." De werk zaamheden die deels door een werkgroep Muziekweek werden verricht, moesten geheel door het particulier initiatief op de nek worden genomen. Een zwa re klus. Het gevaar van niet doorgaan lag duidelijk op de loer. Mulder, die vorig jaar van - toen nog wethouder culturele za ken - Liesbeth Snoeck-Schuller van de dreiging hoorde, reageer de: „Dat kan niet. Dan wil ik het wel doen." Het balletje ging rol len. Het contact tussen de werkgroep en de Streekmuziekschool ver liep vruchtbaar. Mulder stelde om kosten te besparen het ge bouw van de muziekschool in Vlaardingen ter beschikking. „De Muziekweek was dan met een subsidie van 4900 gulden gered", berekende de directeur. Iedereen tevreden, behalve de Culturele Raad Maassluis, een functionele commissie die het college van B en W adviseert over de besteding van culturele subsidiegelden. Het algemeen bestuur van de raad zag zich in december geconfronteerd met het subsidieverzoek, maar had uit de krant en uit de inmiddels verspreide wervingsfolder moe ten vernemen dat alleen de slota- vond op Maassluise bodem zou plaatsvinden. Geen subsidie voor een activiteit die groten deels in Vlaardingen plaatsheeft, luidde het zware oordeel. Op nieuw gevaar voor het voortbe staan van de Muziekweek. Koningshof „Wie betaalt bepaalt", erkent Mulder. „Als de Culturele Raad de hele manifestatie in Maassluis wil hebben, moet dat gebeuren." Hij heeft zich georiënteerd op de Maassluise zalenmarkt. „Dat is nog niet zo eenvoudig, want het gaat om een grote organisatie. Er moet voldoende inspeelruim- te zijn en een zaal voor een ne venactiviteit als het orkest waar voor de deelnemers zich kunnen opgeven." Mulder heeft defini tief het oog laten vallen op het ontmoetingscentrum Konings hof aan de Uiverlaan, omdat de Streekmuziekschool daar zelf zalen gebruikt en instrumenten ter beschikking heeft. Daarmee is tevens een oude wens van de werkgroep in vervulling gegaan. Koningshof was jarenlang de plaats van handeling. Maar de gemeente gaf de laatste jaren de voorkeur aan de Schuurkerk met het oog op de exploitatiecij- fers van het theatertje aan de Schuurhof, dat echter over veel minder nevenruimten beschikt dan het zalencentrum Konings hof. Voor Mulder zijn de troubles geen moment aanleiding geweest zich uit de organisatie terug te trekken. „De Muziekweek heeft een enorm uitstralingseffect. Nu al krijg ik telefoontjes uit Den Haag en Ede of een verzoek uit Oostvoorne om 25 folders op te sturen. Het is een activiteit die geschiedenis heeft gemaakt. In 1991 zat ik met directeuren van andere muziekscholen in Zuid- Holland in de organisatie van een Mozartconcours. De meeste deelnemers bleken in het verle den in Maassluis aan de Muziek week te hebben meegenomen. Het is een opstap om na verdere ontwikkeling voor een weer be langrijker concours in te schrij ven. Er zijn nu gerenommeerde musici van professie voor wie de Maassluise Muziekweek hun eerste wapenfeit was." Activiteiten als de Muziekweek zijn in het verleden ook elders georganiseerd. Meestal zijn ze een stille dood gestroven. Aan tallen deelnemers zoals in Maas sluis zijn nimmer gehaald. Ge vraagd naar het succes in het kleinste van de Waterwegsteden vermoedt Mulder: „Het feit dat het in de voorjaarsvakantie valt en over een aantal dagen is ge spreid. De meeste concoursen beperken zich tot een zaterdag. Naast de wedstrijd is het orkest een leuke activiteit. En men kan ook buiten mededinging naar prijzen meedoen." Fricties Een activiteit met zulk een tradi tie en uitstraling mag niet verlo ren gaan. De Maassluise ambte naar Zwaard verwacht geen pro blemen wanneer de Culturele Raad eind deze maand het subsi dieverzoek opnieuw krijgt voor gelegd. „Het enige dat de leden tegenhield was het feit dat de manifestatie buiten Maassluis werd gehouden. Dat kun je niet zonder overleg doen. Dan krijg je fricties. Laten we het houden op een verkeerde inschatting van de subsidievragers." Wat de 2500 gulden betreft die nog voor de kosten van de zaal- huur in Maassluis nodig zijn, is zowel Zwaard als Mulder opti mistisch. Zwaard: „Dat bedrag moet er kunnen komen, zeker als een autonome instelling als de Streekmuziekschool zich er voor inzet. Een gemeente lukt dat veel minder gemakkelijk." Mulder houdt zich aanbevolen. Jonge musici mogen ervan uit gaan dat de Muziekweek door gaat. Zij kunnen zich telefonisch aanmelden bij de muziekschool in Vlaardingen elke middag tus sen 14 en 17 uur, telefoon 010- 4709940. De deelnemers van 5 tot en met 21 jaar kunnen voor spelen voor publiek en jury en meedingen naar drie prijzen per leeftijdscategorie. Zij kunnen ook buiten mededinging voor spelen en toch een juryrapport ontvangen. De jury bestaat uit Jaap Seelbach, schoolleider bij de Stichting Kunstzinnige Vor ming Rotterdam, en componist pedagoog Jan van Dijk, die ook bekendheid geniet als rijksge committeerde van de harmonie- en fanfare-examens aan de mu ziekscholen. Compositie De deelnemers kunnen op alle denkbare instrumenten meespe len in een orkest onder leiding van Meeuwis Rebel, die speciaal voor dit ensemble een wellui dend stuk zal componeren, dat tijdens de slotavond op vrijdag 5 maart in première gaat. Daar voor is de grote zaal van Ko ningshof reeds gereserveerd. De prijswinnaars zullen er optreden en de huidige wethouder culture le zaken Leny Wesenhagen-Kas telein reikt de prijzen uit. Twee uit het verleden van de Maas sluise Muziekweek vertrouwde mensen zijn ook in de voorjaars vakantie van 1993 aanwezig. Jo- pie Vons als presentatrice en Koos Bons, die waar nodig de pianobegeleiding van de deelne mende musici voor zijn rekening neemt. Foto-impressie van Arie Gog VLAARDINGEN Vlaardin- ger Arie Gog exposeert in de maand februari foto's die hij heeft gemaakt tijdens een rond reis door de Verenigde Staten in de bibliotheek aan de Waal straat. Titel van de tentoonstel ling is 'Op reis in Amerika'. Voor Gog is de belangrijkste drijfveer voor het maken van een reis zijn indrukken vast te leggen via foto's, schilderijen en teke ningen. Hij reisde ditmaal vier weken door de VS en fotogra feerde hem fascinerende onder werpen, niet alleen mooie plek jes. Onderwerpen op de tentoon stelling zijn de vreemde land schappen, Amerikaanse ge woontes, het chauvinisme, de ruimte en de afstanden. Boekhuis Den Draak heeft vitri nes ingericht met boeken over Amerika. De tentoonstelling is tijdens de openingsuren van de bibliotheek te bezichtigen. VLAARDINGEN- In zaal Middelhuyse vindt zaterdag 31 januari weer de Rita Young Show plaats. De show bestaat deze maand precies acht jaar en wordt volgens de zangeres nog altijd druk bezocht. De eerste show van dit jaar be vat onder meer een optreden van Willeke d'Estel uit Haarlem. Zij is bekend van radio en televisie en won Veronica's Sterrenjacht. Verder treden op orkest Penny- lane, zanger John Houwle en Cor van der Weijden. De presen tatie is in handen van Rein Wol- ters, de Rotterdammer van het jaar. Kaarten zijn voor 7,50 gulden verkrijgbaar aan de zaal. De show begint om 13.30 uur. Zaal Middelhuyse is te vinden aan de Koninginnelaan 403 in Vlaar dingen. SPOREN Modelspoorverniging Schiespoor houdt op zaterdag 23 januari weer een 'Schiespoordag'. Dus treinen op de grote clubbaan, advies over reparaties, onderdelen en reiniging van locomotieven. Voor een gulden, kinderen 50 cent, aan de Westerkade 21 in Schiedam (van 10.00 tot 16.00 uur). KAN NIEt! WEL GEVEN WIJ TOT op alle zoals BEKENDE MERKEN! BERGOSS - TRETF0RD - BONAPARTE ENGELS AXMINSTER SILVESTER - HEUGA LOUIS DE P00RTERE etc. Gratis vrijblijvend huisbezoek door met complete stalencollectie heel Alle tapijten GRATIS gelegd Nederland Tot 7 jaar schriftelijke garantie op alle bekende merken. Door enorme voorraad geen levertijden. VRAAG ALTIJD ONZE OFFERTE, SPECIALIST ENGELS AXMINSTER. WIJ ZIJN BESLIST GOEDKOPER DAN ANDFRFN GORDIJNEN EN VITRAGES STREKSINGEL 165-189 - R'DAM-H'I Vrijdag lol 9 u. geopend Tel. 010-4229120/4224430-Fax 010-4227867 - 's Maandags gesloten SCHIEDAM De redactie van De Spot, het lokale blad van Groen Links, organiseert op zondag 24 januari om 15.00 uur een 'Politiek Café' in het Passage Theater. Op het programma staat een ge sprek tussen Gerard Verhuls- donk (WD) en Piet Roosen (CDA), als scheidend en ko mend nestor van de gemeente raad, over de kwaliteit van de politiek vroeger en nu. Er is een talkshow over de kwaliteitsga ranties van de overheid, ofwel 'de burger is onze klant' (bik- normen). En de uitslag van de Politicus van het Jaar 1992 wordt bekend gemaakt, waarbij de strijd lijkt te gaan tussen wet houder Bart de Leede (Groen Links) en wethouder Adrie Reijnhout (D66). De presentatie is in handen van Liesbeth van der Kruit (Radio Rijnmond) en het publiek wordt uitgenodigd om aan de discussie deel te nemen. voor rug- en nekklachten Effectief bij hoofdpijn - migraine - tintelende vingers - duizeligheid - nekpijn - spit - hernia - uitstraling in been - "slijtage" en beklemde zenuw in de rug. Zo als gezien op de televisie bij RTL 4 Erkend lid N.C.A. Vergoeding door ziektekostenverzekeringen en nu bok ziekefonds Rotterdam (S.Z.R.). Joost Banckertsplaats 24-29 Rotterdam-Centrum (P.M.C. preventief medisch centrum) 010-4112763 (nabij De Doelen/Lijnbaan) eltiyn - fmÉ MkanirS MEUBELBOULEVARD CAPELLE de oprU Pe. nar^7aStc me*, bel zake* voer UexSc killede. Rijksweg A20, afslag Capelle a/d Ussel. Gratis Boulevard Bus op vrijdagavond (koopavond) en zaterdag vanaf metrostation Oosterhof.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 3