9195 Wethouder De Leede gekozen tot 'Politicus van het Jaai" SCHOUDER- KARBONADE DE HAVENLOODS Vlees Wethouder Reijnhout verwijt makelaardij gemakzucht IN DEZE KRANT DUO-VOORDEEL WEEK TOPPERS Kipfilet EDITIE 9, DINSDAG 26 JANUARI 1993, 17e JAARGANG, Nr. ijj Schiedairo Nieuwsblad Wegener huis-aan-huLsbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Tijdelijk 4 regels plaatsen 3 betalen voor particulieren op de Duo-pagina museum UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK de Maasvlakte REGIO —In het opgespoten zand van de Maasvlakte zijn in de loop van ruim twintig jaar grote hoeveelheden fossiele zoogdierresten aangetroffen. De Schiedammer Nick Kerk- hoff zal vanavond over deze vondsten vertellen tijdens een le zing in het Stadsarchief, Plein Emaus 5 te Vlaardingen. Kerk- hoff is dan te gast bij de Archeo logische Werkgroep Helinium. De lezing met diavertoning draagt als titel 'Prehistorisch jachtgerei en wat daarmee sa menhangt; vondsten van de Maasvlakte'. De fossielen die op de Maasvlakte zijn gevon den, dateren uit het Midden- Pleistoccen (circa 1 miljoen jaar geleden!), het Laat-Pleistoceen het Holoceen. Uit de twee tst genoemde perioden zijn niet alleen dierresten maar ook uit been en gewei vervaardigde gebruiksvoorwerpen bekend. Niek Kcrkhoff zal hierover meer informatie geven en tevens een deel van zijn collectie tonen. De lezing begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom. het beste van de kip: magere SCHIEDAM Wethouder Bart de Leede is uitgeroepen tot 'Politicus van 1992'. Zon dagmiddag werd dit bekend gemaakt door de Spot, het lo kale blad van Groen Links, tijdens een Politiek Café. Een 'onafhankelijke' jury gaf het afgelopen jaar elke maand punten aan Schiedamse politi ci („soms wisten we absoluut niet wie we moesten kiezen"). Dat leidde uiteindelijk tot een strijd tussen de wethouders Reijnhout (D66) en De Leede (Groen Links), die door de laatste gewonnen werd. Ver der waren er zondagmiddag discussies tussen de gaande en komende nestor van de ge meenteraad (Verhulsdonk en Roosen) en over kwaliteitsga ranties van de overheid. Het toegezegde debat met de zaal bleef echter uit. In het Passage Theater hadden zich zo'n 50 mensen verzameld. Politici, vertegenwoordigers van belangengroepen, burgers en buitenlui. Liesbeth van der Kruit, van Radio Rijnmond, leidde het Politiek Café. De twee 'ouwe rotten' in het politieke vak, Gerard Verhulsdonk (WD) en Piet Roosen (CDA), beten het spits af. Het nestor schap van de raad, daar moest het over gaan. Het werd vooral Als beloning ontving Bart de Leede uit handen van kunstenaar Peter Hellemons ei een nostalgische terugblik. Verhulsdonk verlaat in de loop van '93 de Schiedamse politiek en keek terug op de afgelopen 30 jaar. Enige citaten van de libe raal: „Vroeger waren er nog ech te socialisten, ze hadden niet al leen eelt op hun ziel maar ook op hun handen", „politiek is als een vrouw, na een jaar of veertig oogt het minder spectaculair" en (schalks in de richting van Lies beth van der Kruit) „mevrouw, kijk uit voor mannen met grauw om de slapen". 'Lummelen' Meer serieus stelden Verhuls donk en Roosen vast dat de ech te tegenstellingen in de politiek in de loop der tijd verdwenen waren. Het zou nu allemaal 'grij zer' zijn, het is zaak vooral com promissen te sluiten. De CDA'er („tegen een eventueel wethou- Schiedam: Grote Markt 12 Vlaardingen: Fransenstraat 29 Spijkenisse: Breestoep 3 SCHIEDAM De eerste paal voor de bouw van 60 koopap partementen aan de Merwede- straat is door wethouder Reijn hout en gemeenteraadslid Prins vrijdag de grond ingeslagen. „De totstandkoming van dit project kam moeizaam van de grond", aldus de wethouder tijdens deze officiële handeling. „Het was een kwestie van vast bijten, doorzetten en erin blijven geloven. De eerste stappen die moesten leiden naar een woning bouwplan op de lokatie direct achter de Havendijk, werden lang geleden gezet. De gemeente heeft er hard aan moeten trek ken voordat een koopproject aan de Merwedestraat mogelijk was." Volgens Reijnhout werd dit ver oorzaakt doordat de particuliere investeerders moeilijk waren te overtuigen van het feit dat er wel degelijk geïnteresseerden zijn voor een koopappartement in Schiedam. Pogingen om inves teerders hiervoor warm te ma ken, mislukten en leidde tot gro te vertraging. Het project aan de Merwedestraat wordt nu door de opdrachtgever. Aannemings bedrijf A. Breur en Zn. uit Zwijndrecht gerealiseerd. „Hoewel de gemeente altijd is blijven geloven in de bouw van koopprojecten", zegt Reijnhout, „stuitten wij voortdurend bij planvoorbereidingen voor ande re woningen, op een negatieve houding van investeerders. Een houding die ongetwijfeld zal zijn beïnvloed door negatieve advie zen vanuit de makelaardij." Wethouder Adri Reijnhout vindt dit een kwalijke zaak en stelt dat deze branche zich ge makzuchtig opstelt, en al bij de geringste twijfel met een zeer te rughoudend advies komt als het gaat om de verkoopbaarheid van appartementen. „Bovendien is het mij opgevallen dat make laars de neiging hebben om el kaar kritiekloos na te praten, waardoor dit soort gedachten in de makelaardij al snel gemeen goed worden." De gemeente Schiedam is in het, idee van gecombineerde sociale koop- en vrije woningen blijven geloven. Dat leverde als resul taat op dat inmiddels van de 42 sociale koopwoningen (f 147.000,-) en een gebouw van zes lagen met 18 vrije sectorap partementen (f217.000,-) al ruim de helft is verkocht. „Dit is een succes voor de ge meente, die de realisering van nieuwe projecten elders in de stad nu met vertrouwen tege moet ziet", aldus Reijnhout. derschap zeg ik op voorhand geen nee") stelt zich als nestor de taak om „plooien recht te strij ken, zaken binnen en buiten de raad in rustig vaarwater te krij gen als het nodig is". Wat gaat Verhulsdonk nu doen, wilde de presentatrice nog weten. „Lek ker lummelen. In de hoop dat de mensen aan mij terugdenken als 'toch wel een aardige kerel'", luidde het antwoord. Daarna ging het over 'kwaga- en biknormen' (sic). Drie fractielei ders en een opbouwwerker over kwaliteitsgaranties van de lokale overheid. Aanvankelijk voorai een technisch debat dat nauwe lijks boeide. De boodschap was: laten we als gemeente de burger meer waar voor zijn geld geven. Waarom gebeurt dat dan niet, was de logische vraag? Dat wist eigenlijk niemand. Boezem Er volgden slechts voorbeelden van het matig functioneren van de lokale overheid. Houtkamp (D66): „Drie jaar geleden spra ken we af om het principe van 'klaar terwijl u wacht' in te voe ren. Sinds een half jaar blijkt dat te werken. Maar ik wist van niets." Bakker (PvdA) stak de hand in eigen boezem: Wij als politici zijn verantwoordelijk. Ook voor het functioneren van ambtelijke diensten." Maar met name de bestuurders, de wet houders dus, zouden het bij de uitvoering van plannen regelma tig aflaten weten. Opnieuw Bak ker, nu in de richting van De Leede: „Het is soms verbijste rend. Zo hebben we als raad een jaar of drie geleden nadrukkelijk meegedacht met het college van B W over een 'milieu-energie team'. Iedereen sprak er over. Nooit meer iets van gehoord..." Oomens (Groen Links) gaf toe dat het vooral om informatie gaat. „Van sommige diensten weet je gewoon niet genoeg." Een oplossing werd niet gevon den. Teleurstellend voor menig een was dat een toegezegd debat met het publiek uitbleef. Tot slot de verkiezing van de 'Politicus van 1992'. Zoals ver wacht, gezien de tussenstand, ging die titel naar wethouder Bart de Leede. Evenals in 1991 overigens, toen een aantal jour nalisten het klassement opstelde. Nu was de jury door de Spot samengesteld. Negen Schiedam mers, 'zonder expliciete politieke binding of opvatting', gaven een jaar lang maandelijks punten aan lokale politici. De Leede, geroemd om zijn openheid en inzet, werd winnaar met 54 pun ten, tweede was wethouder Reijnhout met 40 punten en der de Groen-Linksraadslid Jolie Hakkert met 21 punten. Op de 28e en laatste plaats eindigden onder anderen de CDA'ers Ros- man en Seis en de PvdA'ers Huyken en Brouwer. In een heel jaar scoorden zij één punt. Nestor Verhulsdonk kwam nog eenmaal naar het podium om de prijs, een kunstwerk, op eigen wijze aan De Leede uit te reiken. „Bart gefeliciteerd. Ik weet wel niet waarmee, wat is dit eigenlijk voor prijs? Maar toch proficiat." Eten met verstand SCHIEDAM In Kluphuis Oost start op 18 februari een cursus 'weet watje eet'. De doel stelling van de cursus is om de deelnemers te begeleiden in het op een verantwoorde, gezonde wijze kwijtraken van overtollige kilo's. Gedurende de dertien bij enkomsten geeft een diëtiste voorlichting over gezonde voe ding en adviezen op maat. Ook de zin en onzin van bepaalde diëten komt aan de orde. De vorderingen van de cursisten worden bijgehoudena aan de hand van gewicht, eetverslag, omvang (huidplooimeting) en beweegpatroon. Weet wat je eet kost f 55.-, met een Rotterdampas f 38.50. Aan melden bij Kluphuis Oost, Gali- leïstraat 86, tel. 4735435. CARAMELLA Hazelnootschuim gevuld met roombotercrème, krokante nogat en romige caramel. BANKETBAKKERIJ VINCENT v.d. BOSCH Sporthal komt er SCHIEDAM— De directeur van de Dienst Sport en Recreatie van de gemeente Schiedam, Jan van Vugt, heeft afgelopen week bekend gemaakt dat de derde bijeenkomst in het clubgebouw van de voetbalvereniging PPSC naar aanleiding van het besluit van het college van burgemees ter en wethouders dat de bouw van de nieuwe sporthal niet wordt opgeschoven naar vol gend jaar. Als het aan het merendeel van de Schiedamse sportclubs ligt komt de drie miljoen gulden kostende sporthal in de nabijheid van het nieuwe zwembad te liggen. Ook over de wijze waarop de hal beheerd moet gaan worden zijn de clubs het ook nagenoeg eens. De Dienst Sport en Recreatie neemt de exploitatie op zich ter wijl de horeca door twee clubs verzorgd gaat worden. De vol leybalvereniging Rijnmond en handbalvereniging DWS staat bovenaan het lijstje van geïnte resseerden. a Archief-medewer- kers duiken in verle den Kethel a Eerste verlies PPSC na winterstop Nestor Verhulsdonk: Echte tegenstellingen in de politiek zijn verdwenen Vondsten van Rijnmondband i SCHIEDAM Het Schiedam se tamboer- en trompetterkorps de Rijnmondband neemt dit jaar deel aan het wereldmuziekcon cours dat eenmaal in de vier jaar in Limburg plaatsvindt. Het on derdeel waarop de band zich richt, is de mars- en showwed strijd. De muzikanten van het korps aar topconcours zullen het moeten opnemen te gen topbands onder meer af komstig uit Nederland, Verenig de Staten, Noorwegen en Indo nesië. De repetities zijn inmid dels in volle gang en hoewel de concurrentie behoorlijk zwaar is, verwacht de Rijnmondband ook dit jaar weer bij de hoogste te kunnen eindigen. PIANO— Pieter de Ruiter speelt op zaterdag 30 januari een piano-recital in de Grote- of St. Janskerk in Schiedam. Het con cert met o.a. werken van Chopin en Mendelssohn begint om 15.00 uur en duurt tot 15.30 uur. De toegang is gratis. Leerlingen naar SCHIEDAM Voor leerlin gen van alle Schiedamse scholen voor basis- en speciaalonderwijs zijn voor de groepen vier en zes de komende weken theatervoor stellingen georganiseerd. Uit gangspunt bij dit initiatief is het beleid op dit terrein uit te brei den en de brug tussen kunst en onderwijs te verstevigen. Dit ge beurt onder meer door de kinde- Passagetheater ren hierbij actief te betrekken. Inmiddels heeft de voorstelling Matilde, gespeeld door Jeugd theater Spoenk tweemaal plaats gevonden. Voor 1, 2 en 3 februa ri staat de dansvoorstelling Boe- kenrups, uitgevoerd door de groep Jeugddans Weerwerk op het programma. In totaal zullen 1600 leerlingen de voorstellingen bijwonen. Uitbreiding in Hof van Spaland SCHIEDAM - Het zal bezoe kers en omwonenden van de Hof van Spaland niet zijn ontgaan dat op het grasvejdje tussen het winkelcentrum en Wijkgebouw De Blauwe Brug volop bouwac tiviteiten gaande zijn. Op deze locatie komen 36 premiehuur appartementen voor ouderen en tevens wordt de winkelruimte voor het winkelcentrum uitge breid met 2500 m2. De winkelruimte zal onder meer worden verhuurd aan super marktketen Edah en modezaak Kien. De bouw van de winkels is al in volle gang en de verwach ting is dat deze zaken in de zo mer hun deuren zullen openen. Naast en boven deze winkels ko men de woningen in zes lagen. De driekamerwoningen met een oppervlakte van 80 m2 kijken uit op het Bachplein en tramhal te en hebben een (voorlopige) huurprijs van f950,-. Omdat deze appartementen boven de huurprijsgrens liggen, is een woonvergunning niet noodzake lijk. Belangstellenden kunnen zich rechtstreeks in verbinding stellen met de opdrachtgever voor de bouw, Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden in Hoofddorp, telefoon 02503- 15320. COS-bijeenkomst SCHIEDAM— Het Centrum voor Ontwikkelingssamenwer king Nieuwe Waterweg Noord (COS) houdt zaterdag 30 januari een nieuwjaarsbijeenkomst. Tij dens deze bijeenkomst zal door middel van een collage van ma terialen aandacht geschonken worden aan thema's en activitei ten van het COS. Het COS biedt ondersteuning en begeleiding aan groepen en vrij willigers die actief zijn op het gebied van ontwikkelings-pro- blematiek, mensenrechten, mi lieu en vrede en veiligheid. De bijeenkomst start om 15.00 uur en vindt plaats in Passage 16. Uitverkoop bij Wereldwinkel SCHIEDAM De Wereldwin kel Schiedam wordt half februa ri verbouwd. Dat is voor de or ganisatie aanleiding ruimte te scheppen in het assortiment en voor het publiek een gelegenheid kennis te maken met producten uit derde wereldlanden. De We reldwinkel aan de Lange Achter weg 14 is open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Koop avond van 19.00 tot 21.00 uur. De leden van het jeudkorps van de hand repeteren. Jong geleerd is oud gedaan! Zomer '93 openen Edah en Kien op deze locatie een filiaal. Fatale zondag Watersnood 1953 is de titel van een unieke verzame ling die vanaf za terdag in het Streekmuseum aan de Kethel- weg 50 te Vlaardingen tentoon wordt gesteld. Collectioneur Jan Anderson tracht met deze expositie de gevolgen voor de Rijnmondbewoners van de dijkdoorbraak in Zeeland en West-Brabant te laten zien. Aan de hand van foto's, kran ten, aantekeningen, voorwer pen en boeken krijgt de bezoe ker van het Streekmuseum een beeld van die fatale zondag 1 februari 1953. Vele voorwer pen heeft Anderson (soms in bruikleen) gekregen na een oproep in de media. Het Streekmuseum beschikt tevens over een eigen collectie ge denkborden en foto's. Zo heeft Jan Anderson van oud burgemeester Heusdens een gedenkbord gekregen dat de gemeente Terheijden in 1953 heeft geschonken als dank voor kolen ter waarde van ƒ50.000, die Vlaardingen stuurde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1