DE HAVENLOODS 0p den duur problemen veiwacht bij huisvesten van asielzoekers Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT Frivole frambozen bezoeken theater BRISTOL DUO-VOORDEEL Computerles Kroniek over Hargmolen Films over Argentinië ai Bewoners Bachplein spreken van chantage EDITIE P, DONDERDAG 28 JANUARI 1993, 42e JAARGANG Nr. 4 Wegener ha&aan+iuLsbLaclGn HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Lezers van De Havenloods, Het Zuiden, Holland Silhouet, Het Nieuw- en Advertentieblad Tijdelijk 4 regels plaatsen 3 betalen voor particulieren op de Duo-pagina SCHIEDAM- Bij voldoende belangstelling gaan op woens dagavond 10 februari twee com putercursussen in Kluphuis Oost van start. De bijeenkomsten zijn bestemd voor gevorderden van 18.45-20.15 uur en beginners van 20.30-22.00 uur. Voor iedere cursist is een draagbare PC be schikbaar. De kosten voor de uit tien lessen bestaande cursus be draagt f175.-, cursusboek f 17.50. Aanmelding bij Kluphuis Oost, Galileïstraat 86, tel. 4735435. 4| Reclamedrukwerk aan banden? Voetballers van De mos hunkeren naar ruime zege KNVB: „Diefstal van middenstippen moet geen rage wor- r?"l; UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 Jonge schutter SCHIEDAM Op het verbin dingsweggetje tussen de Burg. Honnerlage Gretelaan en de Vlaardingerdijk werd maandag middag rond 15.30 uur een 14- jarige Schiedamse jongen met een luchtdrukpistool gesigna leerd. Hij schoot daarmee in het water. De politie greep in, omdat dit wapen onder de regeling 'Wa pens en Munitie' valt. Als de ouders van de jonge schutter ak koord gaan, zal een HALT-pro- cedure'worden gestart. 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Er moet een rijk geïl lustreerd boek komen over de geschiedenis van de Hargmolen en de Hargpolder. Dat vinden medewerkers van de Stichting Fonds Historische Publicaties Schiedam en van het Gemeente Archief. Voor de verwezenlijking van deze uitgave wordt de hulp ingeroepen van het Schiedam se publiek. „Wij hebben nog dringend behoefte aan foto materiaal", vertelt H. Dijker man, secretaris van het fonds. „Daarbij denken we in het bij zonder aan foto's van de Hargmolen, Poldervaart en Hargpolder met oude boerde rijen. Ook foto's die zijdelings te maken hebben met de Hargmolen, zoals van molen bouwers, molenmeesters en polderbesturen, zijn welkom." Het Gemeente Archief (tel. 4266727) en het Fonds Histo rische Publicaties Schiedam (tel. 4707505) zijn in afwach ting van reacties. De foto hiernaast, gemaakt tussen 1900 en 1920, toont de Hargmolen nog in volle glorie. 'Pas op voor wateropnemers' SCHIEDAM De politie waarschuwt voor mensen die onder valse voorwendselen langs de deuren gaan om de stand van de watermeter op te nemen. Af gelopen donderdag werd een 69- jarige Schiedamse slachtoffer van oplichterij. Een jongeman met lang zwart steil haar belde bij haar aan en zei dat hij de meter kwam controleren. Hij verdween met de portemonnee van de vrouw. De afgelopen da gen kwamen bij de politie nog meer van- dit soort meldingen binnen. De politie raadt de bur ger aan om om een legitimatie te vragen en bij twijfel naar het bureau te bellen. Vissen uitgediept SCHIEDAM In het clubge bouw van de Schiedamse Aqua rium Vereniging houdt G. 't Hooft op dinsdag 2 februari een lezing waarbij beginners en ge vorderden de nodige kennis kun nen opsteken. Diverse onder werpen zullen aan de hand van dia's worden uitgediept. De bijeenkomst vindt plaats aan de W.H. Vliegenstraat 70. Aan vang 20.00 uur, entree gratis. Aantal beschikbare woningen moet in ruim een jaar stijgen van 8 tot 47 SCHIEDAM Filmhuis Schie dam draait komend weekend twee fïlms in het kader van de special 'Argentinië, vóór, tijdens en na de militaire dictatuur'. Vrijdag 29 januari staat 'Sur' van regisseur Fernando Solanas op het programma. De rolprent speelt in de eerste dagen na de val van de militaire dictatuur in 1983. Zaterdag 30 januari ver toont het Filmhuis 'La Historia Official'. De film handelt over de 'vermisten', de duizenden Ar gentijnen die tijdens het juntare gime zijn verdwenen. Beide films vangen aan om 21.30 uur. Het Filmhuis is vanaf 20.30 uur open. Donateurs betalen 5 gulden. Donateur worden kost 5 per seizoen, inclusief eerste film. Het Filmhuis is gelegen aan de Nieuwstraat 12. 'Je denkt toch wel dat ze zullen betalen' SCHIEDAM— Geen betaal voetbal, geen geld... En dus blijft de gemeente Schiedam met een gat van ruim 50.000 gulden zitten. De feiten. Enige jaren geleden nam de Dienst Sport en Recre atie het initiatief tot de aanleg van gebako-oefenvelden in sportpark Harga en het Bea- trixpark. Het project zou in totaal zo'n zes ton gaan kos ten. De Stichting Betaald Voetbal Organisatie SVV, de club van de toenmalige voor zitter John van Dijk, zegde 54.000 gulden toe. Dat scheel de een slok op een borrel, vond men. Maar het was snel afgelopen met hel betaald voetbal bij de groen-rood-witten. Van Dijk en zijn maten vertrokken naar Dordrecht voor een kortston dig avontuur met kit-koning Cees den Braven. De gemeente vroeg nog eens aan Van Dijk hoe het stond met die 54.000, maar kreeg geen antwoord. Halverwege deze maand hakte het college van B W de knoop maar door en besloot het bedrag als oninbaar te ver klaren. De gemeente kan dus gewoon fluiten naar die halve ton. SCHIEDAM Het aantal asielzoekers in Schiedam stijgt gestaag. Dinsdagmid dag arriveerde een drietal Iraanse vluchtelingen, waar door zich nu in totaal 27 asielzoekers in de stad bevin den. Het college van B W wil dat volgend jaar zomer 140 asielzoekers in Schiedam ondergebracht zijn, dat is zo'n twee promille van de bevol king (een richtlijn van het Rijk). Tegen die tijd verwacht coördinatrice Hilde Strutz van de Sociale Dienst wel de gelijk problemen, zoals on langs door de Nationale Wo ningraad gesignaleerd. „Men sen die dan een vluchtelingen status hebben gekregen, moe ten eigenlijk doorschuiven naar 'normale' woningen. Dat zal niet altijd even snel luk ken..." De Nationale Woningraad (NWR) hield onlangs een lande lijke enquête onder 150 woning corporaties. Daaruit bleek dat circa 40 procent van de onder vraagde verhuurders momenteel geen mogelijkheden meer ziet tot opvang van asielzoekers. Er is een groot tekort aan geschikte, betaalbare woningen. Bijna 30 procent van de corporaties gaf op steeds meer bezwaren te ont moeten vanuit de bevolking. In woners krijgen de indruk dat asielzoekers worden bevoor deeld bij de woningtoewijzing, Het aantal vluchtelingen stijgt gestaag terwijl anderen lang op een huis zouden moeten wachten. 'Intocht' Hilde Strutz verwacht in Schie dam op korte termijn geen moei lijkheden. „Het aantal asielzoe kers zal hier geleidelijk van 27 tot 140 stijgen", zegt ze. „Op het ogenblik worden acht woningen door asielzoekers bezet. Gemid deld komen er tot volgende zo mer twee huizen per maand bij. Dus is er geen sprake van een plotselinge 'intocht' van asiel zoekers." Staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting heeft de ge meenten opgeroepen meer wo ningen beschikbaar te stellen aan asielzoekers met een ver- blijfgsvergunning. Want daar wringt de schoen, beseft ook Strutz. „Er gaan pas problemen ontstaan als asielzoekers de vluchtelingenstatus krijgen. Dan hebben ze dus recht op een 'nor male' woning via huisvesting. Maar die wordt waarschijnlijk niet zo snel gevonden, ondanks een urgentieverklaring. Daarom blijven ze zitten in hun 'opvang- woning', met alle gevolgen van dien." Ook directeur Van Velzen van de NWR, de overkoepelen de organisatie van 730 woning corporaties, benadrukt dat. „Op Goedkoop Volgens de NWR is de huisves ting van degenenen die definitief in Nederland mogen blijven, het grootste probleem bij de op vang. Nu hebben zo'n 4000 per sonen die de zogeheten ROA- woningen (Rijks Opvang Asiel zoekers) verblijven, een officiële verblijfstitel. Maar zij kunnen hun huis niet verlaten, omdat er geen 'gewone' woningen be schikbaar zijn. „Deze mensen verstoppen het kanaal naar op vangmogelijkheden voor nieuwe asielzoekers." Daarom dringt Van Velzen aan op de bouw van nieuwe goedkope woningen. In Schiedam speelt die kwestie dus nog niet. „Voorlopig kun nen wij de opvang goed rege len", benadrukt Strutz. De Soci ale Dienst neemt daarbij de ma teriële kant voor zijn rekening, de Stichting Vluchtelingenwerk de immateriële. „Wij zorgen on der meer voor uitkeringen, rege len huisvesting, taallessen en tandarts", zegt de coördinatrice. Vluchtelingenwerk houdt zich bezig met procedures bij het mi nisterie van Justitie en verdere begeleiding. In eerste instantie zullen vooral woningen van het Gemeentelijk Woningbeheer en Woningbouw vereniging Schiedam worden be trokken. Later worden waar schijnlijk ook particuliere ver huurders ingeschakeld. SCHIEDAM Deze week wordt er in de Schiedamse thea ters een lustrumvoorstelling ter ere van het vijfjarig bestaan van Opus One gegeven. Ook is op nieuw Marcel Boon met 'Sjam- poo in de ruimte' te zien en zingt Alexandra van Marken 'Stilte voor de Storm' in Theater De Teerst oof. Storm Opus One stond in 1988 voor het eerst op de planken. 'Take 5', de lustrumvoorstelling, is echter geen terugblik op de afge lopen vijf jaar maar een samen gesteld programma waarin di verse choreografen hun visie op de veelzijdigheid van Opus One in een balletvorm weergeven. In het bizarre hotel 'Americano' bepalen de meest wonderlijke fi guren dê sfeer. De verrassende aanpak van Opus One zorgt we derom voor een originele en dra matische voorstelling. 'Take 5' is donderdag 28 januari (van avond) te zien in het Passage Theater. Aanvang 20.15 uur en de kosten bedragen f 18.-. Alexandra van Marken putte in spiratie uit haar jeugdherinne ringen voor haar eerste theater programma, maar het vertrek punt voor 'Stilte voor de Storm' is het hier en nu. Zij zet de wereld even stil en zingt wat ze vindt van de mensen en het leven om haar heen. De muziek werd geschreven door Hans Hasebos en Corrie en Wim van Binsber- gen. Alexandra van Marken treedt vrijdag 29 januari op in Theater De Teerstoof, aanvang 20.30 uur en de entree is 18 gulden. Martin Valcke en Peter Hens spotten een avondlang met alles wat niet kan in de muziek met het muzikale programma 'De frivole Framboos'. Ieder genre tussen de renaissance en de New Beat beheersen ze en vele beken de en onbekende werken zullen de revue passeren. Wie wil la chen moet zaterdag naar het Passage Theater komen. De aanvang van dit muzikale pro gramma is 20.15 uur. De entree is 18 gulden. Een recensist schreef het al eens: 'Van Marcel Boon zijn we nog niet af en inderdaad is hij nu weer te zien in Theater De Teer stoof met 'Sjampo in de ruimte'. Het eerste avondvullende pro gramma van Boon is op zater dag30 januari vanaf 20.30 uur te zien. De entree bedraagt f 18.-. Kids Ook voor de kleine theaterlief hebbers is er genoeg te beleven. Zo bezoekt clown Confetti thea ter De Teerstoof op zaterdag de 30e. Confetti ligt te slapen in zijn hangmat en merkt als hij wakker wordt dat het al erg laat is. Daarom moet hij alles zelf doen maar dat gaat natuurlijk nooit. Met behulp van de kinderen moet hij het allemaal zien te rooien. Of dat lukt in 'Ont- Het decor van ingrijpende verbouwingen SCHIEDAM^ Niet alleen bij bewoners van flat 1 aan het Bachplein is onrust ontstaan over het groot-onderhoudsplan dat Woningbouwvereniging Schiedam (WBS) gaat uitvoeren. Ook in andere flats worden vraagtekens gezet bij de rigoureuze opknap beurt. Zo hebben de heer en mevrouw Jacobi uit flat 5 een brief aan de bewonersvereniging Bachplein gestuurd, waarin zij om een extra vergadering vragen. „Wij voelen ons gechanteerd door de WBS. En we willen nu dat de bewoners van ons plein via een democratische procedure hun mening mogen geven over het groot-onderhoud. Als de meerderheid dan tegenstander blijkt, moet deze opknapbeurt alsnog herzien worden..." Vorige week berichtte De Havenloods over de commotie op het Bachplein. De heer Jacobi haakt daar op in. „Naar aanleiding van dat artikel heb ik besloten om opheldering te vragen aan onze bewonersvereniging", zegt hij. „Ik wil wel eens weten hoe het besluit om tot dit groot-onderhoud over te gaan tot stand is gekomen. En waar alle kosten vandaan komen. Als ik in het Bewonersblad lees dat maar liefst vijf architecten betaald zijn voor hun adviezen, heb ik zo mijn twijfels." Ook is Jacobi het niet eens met de aard van de ingreep. „Veel te ingrijpend", zegt hij. „Ik begrijp dat sommige mensen na 25 jaar behoefte hebben aan een nieuwe deur of een ander plafondje. Maar om nu meteen een mechanisch ventilatiesysteem en een aantal nieuwe verwarmingsraditoren te installeren, vind ik vreemd. En als je de kosten daarvan ziet, die lopen op tot een paar tientjes per maand. Daarbij acht ik het onjuist dat de modelwoning, door omstandigheden, slechts twee dagen open is geweest. Lang niet iedereen heeft kunnen zien hoe rigoureus de verbouwingen zijn. Want je vraagt je ondertussen wel af waarom je in de afgelopen jaren de woning zo hebt opgeknapt. Dadelijk wordt daar korte metten mee gemaakt." Daarom verzond Jacobi een brief naar de bewonersverniging Bachplein. Daarin schrijft hij onder meer zich gechanteerd te voelen. „Natuurlijk, als we dit plan niet hadden geaccepteerd was alles afgeblazen. Dat zegt de bewonersvereniging letterlijk. Wat heeft dat met democratie te maken? Dat wil ik wel eens weten. Daarom stel ik voor om snel een nieuwe vergadering te beleggen. Als de meerderheid van de bewoners zich dan tegen dit groot onderhoudsplan keert, moet het herzien worden. Zo werkt demo cratie nu eenmaal..." Opus One danst waakt'? Vanaf 14.00 uur kunnen de kleuters in de leeftijd van 3-7 jaar het allemaal voor 5 gulden gaan zien. Dromen is het allermooiste wat bestaat, want wat zou er nog zijn als je niet meer kan dromen? Je zou je enorm gaan vervelen en dat dreigt te gaan gebeuren als De Dromendief op boevenpad is. Hij steelt de mooiste dromen uit je hoofd. Of dat woensdag 3 februari ook lukt, kunnen kinde ren vanaf 4 jaar in de Rosenzaal gaan bekijken. De toegang is 5 gulden en de aanvang 14.00 uur. Bruin leder molière. Maten 40 - 46. Normaal 69.95 Bristolprijs 55.- t/m zaterdag a.s. nu 58 filialen in het hele land 0.a. in ROTTERDAM. VLAARDINGEN en HOOGVLIET Rotterdam Rotterdam op het ZUÏÖER-TERRAS va Vlaardingen Hoogstraat 219 tel. 010-4353730 Hoogvliet Binnenban 54 tel 010-4160608 Alle filialen vi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1