'Betere opvang en integratie van allochtone nieuwkomers' f»| DE HAVENLOODS INDEZE KRANT 'ïepaidek DUO-VOORDEEL Nieuw beleid in eerste jaar vooral gericht op Turken smult u mee? enu voor twee! NORDSEE O Restaurant Harpe Davids Excursie naar flora-expositie Vrijwilligers gevraagd m/v Dialoog tussen Turkse en Nederlandse kunstenaars EDITIE 9, DINSDAG 2 FEBRUARI 1993, 17e JAARGANG, Nr. 5 Wegener huis-aan-hut-sbLaden Schiedams Nieuwsblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Lezers van De Havenloods, Het Zuiden, Holland Silhouet, Het Nieuw- en Advertentieblad Tijdelijk 4 regels plaatsen 3 betalen voor particulieren op de Duo-pagina UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM Pseudo-vogelpest breidt zich uit SCHIEDAM De pseudo-vo gelpest, de voor vogels dodelijke ziekte, breidt zich uit. Behalve in het Kralingse Bos is de ziekte eind vorige week ook op andere locaties vastgesteld. Voor het Ministerie van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij was dit aanleiding het vervoerverbod voor vogels verder uit te breiden. Het gebied waarbinnen het ver voerverbod geldt, beslaat de ge hele gemeente Rotterdam alsme de de gemeenten Capelle aan den IJssel, Ridderkerk, Schiedam en Bergschenhoek. In het Kralingse Bos zijn al veel vogels aan de ziekte bezweken. Daaronder in het bos gehouden pauwen en sierhoenders. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen. Wilde vogels kunnen, afhanke lijk van hun gesteldheid, de ziek te ook krijgen. Daarnaast kun nen zij drager zijn en de ziekte verspreiden zonder zelf slachtof fer te worden. Inenting tegen de pseudo-vogelpest is mogelijk. Gemeentewerken vermoedt dat de stadsduiven in eerste instantie de verspreiders zijn van de ziek te. Zekerheid daarover bestaat er niet. 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK A Gokverslaving groot risico voor op/innon A Makelaardij pareert aanval wethouder a WK in laatste twin- tig minuten versla gen Concert en lezing SCHIEDAM In de aula van het Stedelijk museum worden deze week door de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Mu seum twee activiteiten ont plooid. De eerste (een concert) vindt plaats op woensdag 3 fe bruari en wordt verzorgd door Maaike Bom (fluit) en Ted van der Heijdt (piano). Beide musici spelen al lange tijd samen en waren al eerder te ho ren iri het museum. Op het pro gramma voor woensdag staan werken van de Franse compo nist Claude Debussy. De mu ziekuitvoering begint om 12.30 uur. De entree is gratis. Drie dagen later, op 6 februari, zal Jopje Bakker een lezing hou den over het onderwerp: Ab stract, hoezo? Daarbij gaat de spreekster in op vragen als wat beweegt en kunstenaar onbegrij pelijke taal te spreken en hoe weet men als toeschouwer dat men niet wordt misleid. Interes sante vragen, die tijdens de le zing worden beantwoord. Voor leden van de vriendenver eniging is de toegang gratis, an dere belangstellenden betalen f 2,50. De lezing begint om 14.30 HARMONIA Diverse medi ums geven woensdag 3 februari een persoonlijk consult bij spiri tuele vereniging Harmonie. Ook met vragen en problemen met betrekking tot het spirituele kunnen belangstellenden te recht. Plaats: wijkcentrum Nieuwland aan het Wiboutplein 165, aanvang 20.00 uur, toegang gratis. SCHIEDAM De opvang en integratie van allochtone Schiedammers, met name de Turkse nieuwkomers, wordt naar verwachting vanaf sep tember volgend jaar effectie ver behandeld. Via het inbur- geringsprogramma van het zogenaamde PIN-project wordt getracht allochtone nieuwkomers sneller dan nu te integreren in de Schiedamse samenleving. Het PIN-project is opgezet naar soortgelijke projecten in de grote steden. Volgens één van de Schiedamse initiatiefnemers, ad junct-directrice Coby de Reus van het Educatief Centrum voor Volwassenen (ECV) is het Schie damse project ontstaan uit be hoefte van een nieuw beleid. „In het verleden werden de nieuwko mers niet zo direct opgevangen. Bij ons kwamen wel vaak nieuwe allochtone Schiedammers te recht, maar de bedoeling is dat zij nu gerichter en effectiever worden opgevangen". Het ECV, Mercurius (Stichting voor Volwasseneneducatie) en de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) worden de uitvoerende instellingen van het zogenaamde inburgeringsproject. De GSD zet een centraal opvangbureau op, waar twee medewerkers de nieuwkomers ontvangen, uitleg gen wat het project beoogt, een informatiepakket verstrekt en mensen dooverwijst naar een in troductieprogramma. Het kortlopende oriëntatiepro gramma duurt zes weken, waar in praktische informatie wordt verstrekt over allerlei zaken in Nederland, zoals het openbaar vervoer, verzekeringen, gewoon tes en ga zo maar door. Na af loop van dit programma wordt een kortlopende cursus Neder lands als tweede taal aangebo den, die acht tot twaalf weken duurt. In totaal duurt het pro gramma veertien tot twintig we- Nieuwkomers krijgen meteen een kortlopend oriëntatieprograi ken, waaraan gemiddeld twintig personen per groep zullen deel nemen. Na afloop van het intro ductieprogramma kunnen de deelnemers doorstromen naar taalcursussen in de basiseducatie of beroepseducatie of de metho de Werk in Zicht bij de GSD. Nationaliteiten Het initiatief is in het eerste jaar met name gericht op de Turkse nieuwkomers. Coby de Reus: „Dat is momenteel de grootste groep nieuwkomers in Schiedam en daar hebben we tot nu toe de meeste ervaring mee opgedaan. Andere nationaliteiten zijn te klein in omvang waardoor we moeilijk een groep kunnen vor men. Mocht het project een suc ces worden dan willen we in het tweede jaar wel een groep Ma rokkanen opvangen en begelei den", aldus Coby de Reus, die voorlopig op zo'n honderden vijftig personen per jaar rekent. Het PIN-project wordt gekop peld aan de bestaande wachtlijs ten basiseducatie onderwijs voor volwassenen, waarvan de overheid vindt dat die op korte termijn moet worden wegge werkt. Het ministerie van On derwijs en Wetenschappen stelt daarom voor drie jaar f 433.000.- ter beschikking aan Schiedam om de wachtlijsten weg te werken. In overleg met beide organisaties is besloten f 109.140.- per jaar ter beschik king te stellen aan Mercurius en f369.525.- per jaar aan de basis educatie van ECV. Het PIN- project wordt aan het Wachtlij- stengeld gekoppeld omdat men dit van wezenlijk belang acht voor het welslagen van het in- burgeringsbeleid. Geschiedenis Ook de Campagneraad van Schiedammers van Overal en Nergens wil de opvang en inte gratie van nieuwe Schiedammers bevorderen. Dit wil de raad be reiken door verschillende activi teiten op touw te zetten, waarbij de informatieverschaffing over de geschiedenis van de stad en presentatie van diverse organisa ties en instellingen centraal staat. Op die manier hoopt de campagneraad de nieuwkomers een totaaloverzicht te bieden van wat er in Schiedam leeft. Een onderdeel van het programma zou kunnen zijn het vertonen van de uitzendingen 'Ontdek je plekje' en 'Kerkepad' waarin Schiedam belicht werd. Ook wordt gedacht aan het inzetten van studenten van de kunstaca demie voor het maken van een video over Schiedam. De nieuwkomers ontvangen in het voorstel van de campagne raad een welkomstpakket waar in o.a. een stadsgids, een platte grond en door de campagne te ontwikkelen coupon-boekje met kortingen en verenigingen, bi bliotheken en musea. Ook pleit de campagne voor het geven van gratis boekjes over Schiedam aan de nieuwkomers. Tenslotte is er het voorstel voor het adop teren van een nieuwkomers-fa milie. Het adoptiegezin onder houdt regelmatig contact met de nieuwkomers en steunt ze bij vragen en problemen. Coby de Reus wil niet spreken van 'varen in eikaars vaarwater'. „De cam pagne is algemener opgezet, niet specifiek gericht op anderstali gen. We zoeken wel naar samen werkingsmogelijkheden en ge meenschappelijkheden om bij el kaar aan te sluiten". 2 menu'* voor Gebakken Scholfilet met Champignons of Gekookte Kabeljauwfilet met Champignons in Roomsaus Aardappelgarnituur naar keuze Vanillemousse met Rode Vnuchtencompotel Zondag van 12.00 lot 19.00 uur ir. Zaterdag tot 18.00 ut Wedstrijd voor amateurschrijvers SCHIEDAM Mensen die wel eens een verhaal of gedicht schrijven kunnen hun penne- vruchten laten meedingen naar een prijs in de schrijfwedstrijd die ook dit jaar weer in Schie dam wordt georganiseerd. Dit keer zijn drie categorieën aangewezen, namelijk gedichten, verhalen met een vrij onderwerp en sience fiction. Men mag maximaal drie gedich ten inzenden of een verhaal dat niet meer dan 2500 woorden mag bevatten. Bovendien moet het duidelijk geschreven of ge typt zijn. Uiterste inzenddatum 14 februari aan Filmhuis, Post bus 4117, 3102 GC Schiedam. Iedere inzender ontvangt een uitnodiging voor de prijsuitrei king, welke plaats vindt pp zon dagmiddag 14 maart in het Filmhuis. De prijswinnaar kan rekenen op publikatie en het voorlezen van het gedicht/verhaal. SCHIEDAM Het B-orkest van Christelijke muziekvereni ging Harpe Davids houdt zater dag 5 februari een open repetitie voor leerling-muzikanten. Leer lingen die een blaas- of slagwer kinstrument bespelen, worden uitgenodigd mee te musiceren. De repetitie start om 11.00 uur in het verenigingsgebouw De Tamboerijn, Nijhoffplein 20 en is 12.30 uur afgelopen. Meer informatie via telefoon 4731227. SCHIEDAM De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde afdeling Schiedam bezoekt op donderdag 25 febru ari met belangstellenden de Westfriese Flora-tentoonstelling in Bovenkarspel. Deze expositie, die slechts een week te bezichti gen is, heeft een overdekte tuin van maar liefst 4000 m2. Enthousiaste tuinierders, die donderdag 25 februari nog vrij hebben, kunnen zich voor de ex cursie aanmelden bij P. Zuid geest, tel. 4264438. Dat moet wel voor 10 februari gebeuren. De kosten bedragen dertig gulden voor leden, niet-leden betalen vijf gulden meer. BLOEMSCHIKKEN- De bloemschikgroep in kluphuis 3ost heeft weer enkele plaatsen wij. Eenmaal in de twee weken worden er op donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur bloem- stukjes gemaakt. Kosten f5.-. Opgeven via nummer 4735435. Musiceren is fun Muziek maken met z'n allen is fun! Dat bleek zater dag tijdens de Play-In in Wijk centrum De Blauwe Brug. Muzikanten van harmonie-or kesten, drumbands, leerlingen van muziekscholen uit Schie dam en omstreken speelden de sterren van de hemel. De man dolineorkesten, ritmisch on dersteund door twee bassen en geleid door dirigent Verdonk, beten het spits af gevolgd door blazers van verschillende har monieorkesten. De overgang van het geluid van snaarin strumenten naar de blazers was groot. Een knulletje stop te dan ook zijn vingers in de oren. Maar zoals dirigent Frank van der Poel al beloofd had, bleef het geluidsvolume binnen de perken en kon het publiek genieten van composi tes die eerder die dag intensief waren gerepeteerd. SCHIEDAM De Oproepcen- trale Nieuwe Waterweg-Noord zoekt vrijwilligers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, die de mantelzorgers van thuiswo nende psycho-geriatrische pa tiënten een paar uur in de week willen ondersteunen. Een vaste vrijwilliger neemt de zorg een ochtend of middag per week over, zodat de mantelzorger zich kan ontspannen of een eigen ac tiviteit kan ondernemen. De vrij williger houdt ook de demente rende oudere bezig met een praatje, spelletje öf een wande ling. Vrijwilligers krijgen vooraf een introductiecursus van het RI AGG over het omgaan met ouderen met geheugen- en ge dragsstoornissen. Er zijn twee maandelijkse contactbijeenkom sten in de verpleeghuizen Drie- MaasStede in Schiedam en Drie- Maas-Have in Maassluis. Daar naast zijn er diverse scholingsmogelijkheden. Be langstellenden kunnen zich aan melden bij mevrouw De Jong coördinatrice vrijwilligerswerk via nummer 427819 of 4278123. Activiteiten museum vrienden SCHIEDAM De Vereniging Vrienden van het Museum heeft deze week twee activiteiten op het programma staan: een con cert en een lezing. Het concert vindt woensdag 3 februari plaats om 12.30 uur in de aula van het museum. Op dezelfde lokatie houdt zaterdag 6 februari om 14.30 uur Jopje Bakker een lezing met als onder werp 'Abstract, hoezo?' Al vanaf het begin van deze eeuw werken kunstenaars ab stract. Wat beweegt de kunste naar een onbegrijpelijke taal te spreken? Waarom worden wij als toeschouwers gedwongen om een kunsywerk te 'ontcijferen' in plaats van ervan te genieten? Hoe kunnen we weten of we net worden misleid? Deze en andere vragen komen aan de orde tij dens de lezing. Met ontstaan van de moderne kunst, de drijveren erachter en de consequenties voor de toe schouwer worden besproken. Ook zullen enkele hedendaagse Nederlandse kunstenaars wor den getoond die juist in hun ab stracte werk hun betrokkenheid met de wereld vormgeven. Aan vang 14.30 uur, toegang niet- leden f2,50. SCHIEDAM Schiedam heeft deze week enkele Turkse kunste naars te gast. De Turken zijn op bezoek ter gelegenheid van de tentoonstelling 'A foreigner tra veller, Turkije-Nederland een di aloog'. Uit Turkije zijn afkomstig Hu- seyn Alptekin/Michael Morris, Vahap Avcar, Bedri Beykam, Mahmet Ileri, Gulsin Kazamüs- tafa en Hale Tenger. De Neder landse kunstenaars zijn Seynour Likely, Sonja Oudendijk, Wil lem Sanders en Joseph Sema. De vier Nederlandse kunstenaars namen vorig jaar deel aan de 3rd International Instanbul Biennial in Turkije, waar zij Turkse kusn- tenaars leerden kennen. Met deze tentoonstelling wil het mu seum de dialoog verder uitbou wen wat ook tot uitdrukking komt in de presentatie: een Ne derlandse en Turkse kunstenaar per zaal. Het vraagstuk van de culturele identiteit speelt een belangrijke rol bij de Turkse kunstenaars die het museum heeft uitgenodigd. Hun werk vormt een afspiege ling van de grote diversiteit in de hedendaagse Turkse kunst. De kunstwereld is daar, ondanks de vele barrières in het eigen land, verrassend, vitaal. Zij gebruiken alleen een Westerse beeldtaal, waarin duidelijk Turkse elemen ten zijn verwerkt. De tentoonstelling loopt van 6 februari tot en met 14 maart. Ook zijn er rondleidingen in het Turks en speciale activiteiten voor kinderen waarin de Turkse cultuur centraal staat. YOGA De Stichting Welzijn Ouderen Schiedam organiseert elke maandagmorgen voor ouderen yogalessen. Dit vindt plaats in twee groepen. De eerste start om 10.00 uur en de tweede groep gaat om 11.15 uur van start. De lessen staan onder des kundige leiding. De kosten be dragen vjer gulden per keer. Meer informatie geeft functiona ris ouderenwerk Anneke van Gurp, telefoon 4264195. FM 93.4 Mhz ZIE DE RADIO RIJNMOND REPORTER bij deze krant!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1