UIT Zwarte humor als sterk wapen in strijd om wankel bestaan UIT in t kort Tramlijn Begeerte: je wordt er niet vrolijk van ZUZU's Petals: meidengitaarwerk uit Minneapolis Ingeborg Elzevier genomineerd voor Theo d'Or in Een doos vol kruimels DE HAVENLOODS - DONDERDAG 4 FEBRUARI 1993 In de serie Verhalen uit de verre doos, vertelt Rabin Bal- dewsingh aanstaande zondag 7 februari om 14.00 uur verha len uit India, het land van zijn voorouders. Rabin zelf is in Suriname geboren. Hij neemt zijn luisteraars mee terug in de tijd met een verhaal over de komst van de eerste contract arbeiders. Ierdeen vanaf 7 jaar ir. zondagmiddag welkom in theater de Evenaar in het Mu seum voor Volkenkunde in Rotterdam. Meidenbands bestaan nog steeds. Coleen Elwood, Laurie Lindeen en Linda Pitmon leve ren daar op dinsdag 9 februari het levend bewijs van. Als Zu- Zu's Petals bestijgen zij dan het podium van Rotown aan de Nieuwe Binnenweg om het pro duct van hun harde (gitaar- )werk te laten horen. Coleen en Laurie ontmoetten elkaar op de universiteit waar zij, wanneer blijkt dat ze allebei van jon gens, rockmuziek en bier hou den, maar besluiten drinkvrien- dinnetjes worden. Laurie wordt het op een gegeven moment echter zat alleen maar passief naar bandjes te kunnen kijken. Ze pakt zelf naar een gitaar en voorziet Coleen ongevraagd van een bas. Waarmee besluit een eigen band te beginnen was genomen. Het antwoord op hun gebed om een drummer werd verhoord in de persoon van Linda Pitmon. Linda bleek precies dat in huis te hebben wat de Petals nodig hadden: een zeer vastberaden drummer die klaar stond om op toernee te gaan. De eerste single liep al meteen in de kijker en na de tweede volgden drie tours naar de westkust en eén door het zuid oosten om uiteindelijk in Enge land uit te komen. De Britse pers: „ZUZU's Petals brengen Minneapolis terug op de land kaart van de rock." Deze promotie bracht de tele foons aan het bellen. In 1992 werden ze uitgenodigd om naar Boston te komen maar werden al snel weer terug gefloten naar hometown Boston om daar het 'Oddities'podium van Lollapa- looza met hun spel te vereren. Met When No One's Looking presenteren de Petals het resul taat van vier jaar keihard, vast beraden werken. De veertien songs die er op staan geven hel bewijs van breed georienteerd talent. Waar andere 'chick bands' aandacht trekken door vooral harde en kwaaie vroew- spersonen neer te zetten, laten ZUZU's Petals horen dat hel ook zonder al dergelijk vertoon kan. Ze nemen je mee naar een feestje, niet naar een donker steegje. Ze willen alleen maar een biertje met je drinken. ZUZU's Petals: dinsdag 9 fe bruari in Rotown, Nieuwe Bin nenweg Rotterdam, aanvang 22.00 uur, entrée zés gulden. DE HAVENLOODS HET ZUIDEN door MARIA NF.ELE De actrice Ingeborg Elzevier beleeft een prachtig theater seizoen. Ze neemt avond na avond een warm en enthousi ast applaus in ontvangst. „Dat is heerlijk en inspire rend", bevestigt ze. In de waardering voor haar spel staat het publiek niet alleen. Ook de verenigde schouw burg- en concertzaaldirecteu ren tonen hun bewondering voor de actrice: ze nomineer den haar onlangs voor de Theo d'Or, de hoogste onder scheiding die een Nederlandse actrice kan krijgen. Die nomi natie heeft Ingeborg Elzevier te danken aan haar optreden in de tragi-komedie 'Een doos vol kruimels', die deze maand vier dagen in Rotterdam te zien is. „Zo'n nominatie is ook een soort applaus", vindt de actrice. Ze relativeert meteen: „Alles is natuurlijk maar betrekkelijk. Het gaat uiteindelijk om de vreugde van het spelen, de band met het publiek. Dat je voelt dat de mensen genoten hebben." En de mensen genieten van 'Een doos vol kruimels'. Overal. De humor van de Amerikaan Neil Simon blijkt universeel. Na baar rollen in 'Brutale Winterbeken- tenissen' van Paul Haenen, in 'En ik dan?' van Annie MG Schmidt en in de tv-serie 'In voor- en tegenspoed' (als de vrouw van Rijk de Gooyer), koos Ingeborg Elzevier de ko medie van Simon voor dit sei zoen. „Ik heb dit stuk zelf mogen uit zoeken, en ik heb véél gelezen. Toen ik dit stuk las, dacht ik meteen: dat is het. En ik wist ook it Carol ran Herwijnen in 'Een doos rol kruimels'. dat Carol (van Herwijnen) de mannelijke rol moest spelen." Illusies In 'Een doos vol kruimels' komt de ex-nachtclubzangeres Miran da Marks thuis na een ontwen ningskuur. Ze wordt opgevan gen door haar vrienden en door haar 17-jarige dochter, die na een periode waarin ze bij ande ren is opgevoed, besloten heeft weer bij haar moeder te gaan wonen. De moeder en haar vrienden zijn stuk voor stuk vastgelopen in het leven, houden hun wankele bestaan overeind met illusies en gebruiken lapmid delen om hun onvermogen te maskeren. Dat kan je ook an ders zien, vindt Ingeborg. „Ze zoeken een oplossing om on danks alles toch met hun leven door te gaan." De zangeres zoekt de oplossing in drank, die de bittere waarheid moet doen vervagen, haar vriendin Hella vindt het in de potjes en flesjes met dure make-up, die de strijd moeten aanbinden tegen verval en ouderdom. Dicky, de homo- sexuele boezemvriend van Mi randa, heeft het ook moeilijk met zijn leeftijd: hij voelt zich een mislukt acteur en maakt zich kwaad om zijn zoveelste bijrol. Geen vrolijke boel, lijkt het. Maar Neil Simon verstaat de kunst zo'n de situatie met zoveel humor neer te zetten, dat er flink wat te lachen valt. En er is ook ontroering, vertelt Ingeborg El zevier. „Van de ene seconde op de andere valt de zaal soms hele maal stil. De ontroering en de lach liggen heel dicht bij elkaar. Het stuk is meesterlijk geschre ven, het gaat veel verder dan oppervlakkige grappen." Niet hopeloos Natuurlijk grijpt de moeder, on danks de pogingen van haar dochter haar van de drank af te houden, weer naar de fles. „Die moeder en die dochter houden enorm veel van elkaar. Ondanks dat de moeder weer door de knieën gaat, zit het wel goed met die twee. Ze willen wel, maar de moeder kan het gewoon nog niet aan. Het is geen hopeloos einde, zeker niet." Het proces dat leidt tot het ver val in de oude drinkgewoonte moet heel subtiel zichtbaar wor den, vindt Ingeborg Elzevier. „Het zit hier", wijst ze op haar schedel. „Alles moet in je herse nen ontstaan. Dat ze stiekem gedronken heeft, moet je niet laten zien door lallen. Ze is al leen iets gehaaster, koortsachtig. Pas achteraf zeg je: O, van daar!". Natuurlijk wordt er ook flink geschreeuwd en getierd in 'Een doos vol kruimels'. „Schelden is ook een vorm van aandacht", zegt Ingeborg. „Het is niet zo erg dat de vrouw roept: 'Ik heb een debiel van een dochter!'. Het gaat om de manier waarop." Miranda Marks is, ondanks al les, een sterke vrouw. „Ze han teert een sterk wapen, de humor. Humor redt je uit alles. Wat humor is? Ja, daar zijn al zoveel omschrijvingen van gegeven. Ik denk dat het de botsing is tussen verwachtingspatronen en wat er in het echt gebeurt." Breed publiek Voor volgend jaar staat er iets heel anders op het programma. Paul Haenen schrijft voor Inge borg een nieuw stuk. „Een muzi kale komedie wordt het. Ik kan het heel goed vinden met Paul, we hebben precies hetzelfde ge voel voor humor. Hij schrijft dit stuk voor mij, voor Brigitte Kaandorp en voor een opera zanger. Heel bijzonder, ja. Ik verheug me er op." Voorlopig toert ?e nog met het successtuk van Neil Simon langs de Nederlandse theaters. „Dit is echt het soort stuk dat veel men sen willen zien", prijst ze de ko medie aan. „Ik zou niet snel mensen aanraden te komen kij ken, als ik niet zeker wist dat het in hun straatje past. Dit is een stuk vooreen breed publiek. Het heeft alles: humor, diepte en warmte." 'Een doos vol kruimels' staat woensdag 10 en donderdag 11 fe bruari in Theater Zuidplein en vrijdag 12 en zaterdag 13 februari in de Rotterdamse Schouwburg. Aanvang 20.15 uur. Sara de Vries: „Het is geen exhibitionisme. door ELS NEIJTS 'Wat voor de film (Streetcar named Desire) opgaat, geldt vanzelfsprekend ook voor de Nederlandse theaterversie Tramlijn Begeerte: je wordt er niet vrolijk van. Juist daar om raken de personen in het stuk diep. Ze maken in hun leven dingen mee die nu een maal gebeuren. Ook al zijn er hele volksstammen mensen die dat maar al te graag ont kennen. Het zou mooi zijn als juist die zouden komen kijken en zouden ervaren dat je er niet omheen kunt". Sara de Vries (27) is wat afwe rend. In eerste instantie blijkt uit niets dat ze in de theaterversie van Tramlijn Begeerte als hoofd persoon Stella in staat blijkt heel bewust 'straight en puur' ver gaande menselijke emoties neer te zetten. Stella is in het verhaal een vrouw die haar achtenswaar dige 'hoge' milieu heeft achterge laten voor een man: Stanley. Daarmee heeft ze al haar sche pen achter zich verbrand en is 'gedoemd' de rest van haar leven in een achterbuurt te slijten. Als haar zuster Blanche ongevraagd en ongewenst komt logeren, worden alle verhoudingen dras tisch verstoord. Contrast Sara de Vries komt volledig tot leven wanneer naar haar affini teit met Stella wordt gevraagd. Trefzeker, gedreven en bondig legt ze uit waarom ze na een aanvankelijke voorkeur voor de rol van Blanche toch koos voor Stella: „Niet zozeer omdat ik me daar het meest mee kan vereen zelvigen, maar omdat Stella een vrouw is die helemaal 'gaat' voor een man. Zo sterk dat ze er alles voor opgeeft. In eerste in stantie begreep ik niets van haar. Begreep ik niet hoe ze alles maar kan laten gebeuren. Incidenteel slaat hij niet alleen de hele huis raad in elkaar maar ook haar. Tot ik in Stanley de man herken de zoals zij hem -fciet: puur en levend op zijn driften. Sex blijkt heel belangrijk. Al bij hun eerste ontmoeting bleek daar een gi gantische, onontkoombare aan trekkingskracht vanuit te gaan." Al zijn het zusters: het contrast tussen Stella en Blanche is heel groot. Stella kan niet liegen, is heel open. Blanche heeft een enorm scherm om zich heen op getrokken. Ze liegt en drinkt en blijkt steeds weer niet in staat om trouw te zijn aan haar gevoel en daar vorm aan te geven. Zij is uiteindelijk dan ook degene die gek wordt. Sara: „Wat ze ge-, meen hebben is een gigantische gevoeligheid. Maar, omdat Blanche zichzelf verbiedt te voe len, redt zij het niet." Geen oplossing Tramlijn Begeerte toont mense lijke emotie in alle facetten. Sara legt uit dat haar gezelschap Laadvermogen -na een periode werken als collectief met zowel beeldend kunstenaars als muzi kanten- daar heel bewust voor gekozen heeft. „Na een tijd waarin alles gigantisch groot en overdreven moest zijn, wilden we -na meningsverschillen- met alleen de acteurs een écht toneel stuk. Met een vaste tekst en puur spel. Tramlijn leent zich daar uit stekend voor. Het hele scala aan menselijke emoties zit er in: be geerte, lust, sex, liefde en het grensgebied daartussen. Maar oök verlangen, hang naar gebor genheid, het verlies van je dro men, je verleden en andere men sen, onvermogen om hét leven vorm te geven of een relatie aan te gaan, afhankelijkheid, niet kunnen kiezen. Allemaal gekma kende dingen. Het verhaal biedt geen oplossing. Terwijl de man nen gewoon doorgaan met poke ren wordt Blanche naar het ge sticht gebracht en blijft Stella waar ze was: bij Stanley. In feite een open einde..." Sara vat haar beweegredenen om een dergelijk stuk op de planken te willen zetten samen als 'liefde om te spelen'. „Nee, het is geen exhibitionisme al ken ik al dergelijke gevoelens zelf ook. Om deze rol te kunnen spe len moet je een doorleefd mens zijn, dat kun je niet leren. Op een opleiding leren ze je alleen hoe je, wat al in je zit, kunt uiten zonder de angst er door over spoeld te worden." Tramlijn Begeerte staat twee avonden, vrijdag 5 en zaterdag 6 februari, in het Bibliotheekthea ter in Rotterdam. De spelers ho pen dat de bar na afloop van de voorstelling open is, zodat ze ook met het publiek kunnen napraten. CENTRALE VOOR PLEEGZ0RG ZUID-HOLLAND/ZEELAND bemiddelingsorganisatie voor pleeg- en opvangadressen WIE WIL ER VOOR KINDEREN UIT SCHIEDAM E.O. (OVER) DAGPLEEGOUDER ZIJN In Schiedam e.o. zijn dagpleegouders nodig voor de opvang van kinderen van vijf tot twaalf jaar. Deze kinderen zijn een periode in behandeling geweest in een dagcentrum. Ze wonen wel bij hun ouders, maar ter ondersteuning van de opvoeding is opvang door dagpleegouders overdag noodzakelijk. Dagpleegouder bent u van maandag tot en met vrijdag van 's middags drie uur tot 's avonds zeven uur. Dagpleegouders kunnen rekenen op: - een goede voorbereiding - begeleiding en ondersteuning - een kostenvergoeding Over het bijzondere en interessante van dagpleegouderschap valt meer te vertellen. Het Boddaertcentrum Schiedam, het Medisch Kleuterdagverblijf en de Centrale voor Pleeg- zorg Zuid-Holland/Zeeland organiseren daartoe een VOORLICHTINGSAVOND OVER DAGPLEEGZORG :e avond of als u meer informatie wenst, kunt u contact Aan toekomstige collega's die het rijplezier van onze klanten vergroten. Halfords heeft alles voor uw auto en fiets. Van accessoires voor de auto tot complete tweewielers. Ze liggen klaar in maar liefst 80 filialen, in België en Nederland. Als je zó veelzijdig bent, heb je ook je mensen veel te bieden. 'n Prettige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden. We zeggen niet voor niets: je moet naar Halfords toe! Voor ons nieuw te openen filiaal in Schiedam, eind april, zoeken wij de volgende teamleden: FILIAALMANAGER M/V Als filiaalmanager ben je de motor achter het succes van het filiaal waar je de leiding over hebt. Je dient de klantgerichte formule op inventieve wijze te onderbouwen. En je bent mede verantwoordelijk voor het verkoop resultaat, voorraadbeheer, goederen- itroom en administratie. Je hebt een ruime ervaring in de detailhandel en een MBO-opleiding, bij voorkeur de detailhandelschool. Je leeftijd is ca. 25-35 jaar. ASSISTENT- FILIAALMANAGER M/V Als assistent-filiaalmanager ondersteun je de filiaal manager. Tijdens zijn afwezigheid zorg je ervoor dat alles gesmeerd blijft lopen. Je hebt ervaring in de detailhandel, bij voorkeur in een soortgelijke branchp. Een MDS-diploma is een voordeel. Je leeftijd is ca. 20 - 25 jaar. VERKOPER M/V Als verkoper geef je de klanten een goed aankoop advies. Je hebt belangstelling voor auto- en fiets- accessoires en ervaring met de detailhandel, liefst in een soortgelijke branche. Je opleiding is MAVO/LTS/LDS en kennis van autotechniek is een voordeel. Je leeftijd is ca. 18-22 jaar. HULPVERKOPERS M/V Als hulpverkoper ondersteun je het Halfords verkoopteam op zaterdag, koopavond en andere drukke momenten. Verkoopervaring is een voordeel, maar niet noodzakelijk Je leeftijd is ca. 18-20 jaar. Je schriftelijke reactie, met pasfoto, stuur je naar: Halfords Nederland B.V., Accustraat 2 - 4, 3903 LX Veenendaal, t.a.v. de heer W. van Geest LES VOOR UW AUTO EN FIETS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 15