m DE HAVENLOODS Uitvoering van vernieuwende ideeën komt niet uit de verf Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT Is er humor na de dood? BOUIVIAN DUO-VOORDEEL? ITO Sporen in Groenoord februari sprokkelmaand, nu meubelinruilmaand. 'Zangeres aangespoeld' EDITIE P, DONDERDAG 4 FEBRUARI 1993, 42e JAARGANG Nr. 5 Wegener huLs-eaohulsblaclen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Tijdelijk 4 regels plaatsen 3 betalen voor particulieren op de Duo-pagina UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Verkoold eten SCHIEDAM In de nacht van dinsdag op woensdag sloeg in de keuken van een woning aan het Holje van Belois de vlam in de pan. De bewoner was in slaap gevallen terwijl er nog eten op het vuur stond. De man werd ook niet wakker van het aanbel len van de politie, die door ver ontruste buren was gealarmeerd. Tenslotte slaagden de agenten in om binnen te komen, waarna ze snel het gas onder het geblaker de pannetje uitdeden. Naar school SCHIEDAM Scholenge meenschap Ter Schie, voor LTO - LHNO - ITO, houdt op zater dag 20 februari de jaarlijkse Open Dag. Het gebouw aan de Mgr. Nolenslaan is dan van 10.30 tot 12.30 uur geopend. Door middel van groepslessen in diverse vakken, een tentoonstel ling van leermiddelen en werk stukken en voorlichtingsmateri aal wil de school een beeld geven van de mogelijkheden die wor den geboden. Knotgroep Schiedam zoekt weer vrijwilli gers 1 Piet Bastiaanse gaat lokale damtitel ver dedigen SCHIEDAM In de Grote of h mi nrfjlin-l-rrl- vindt op zaterdag \k ^T3 februari van 15.00 tot 15.30 jf uur weer een inloopconcert plaats. Het Schiedams Christe lijk Mannenkoor zal werk van diverse componisten uitvoeren. De toegang is gratis. Wandeling langs groene planten SCHIEDAM Er kan op zon dag 7 februari weer flink door de natuur gewandeld worden. Dan organiseert de hoofdafdeling Groenvoorziening Natuur van de Dienst Gemeentewerken (samen met volkstuinvereniging Thurlede) een excursie. Bomen, struiken en andere planten die groen de winter door gaan staan centraal. IVN-gids Tijdgat zal vragen als 'Waarom houden naaldbomen hun naalden vast' beantwoor den. De wandeling duurt onge veer anderhalf uur en deelname is gratis. Aanvang 14.00 uur bij de ingang van de Jaeemtuin in het Beatrixpark (aan het Duiven- pad). Bereikbaar met openbaar vervoer, buslijn 53 halte Koe koekslaan. Afwisseling in Podium SCHIEDAM Een vol pro gramma in café Podium. Thre nody treedt vrijdag 5 februari om 22.30 uur op. Death-metal, hakkende trash en snoeiharde solo's, voor de liefhebbers. Hot Boudin doet het zaterdag avond om 22.30 uur wat rustiger met cajun, tex-mex en blues. Ook op zondag live-muziek. Four Tee verzorgt dan vanaf 21.00 uur een muzikale reis met rock, jazzflamenco en improvi saties. Dins- en donderdagavond zijn er jamsessies. -n het centrum van Groe- V noord is een simpel paal- I tje uitgegroeid tot een bron van ergernis. Het M vaal om de kruising tus sen de Eduard van Beinum- laan en de Jozef Oreliosingel. De heer Valk, die op de loka- tie uitkijkt, doet zijn verhaal. „Vroeger waren er veel klach ten, dat er van twee kanten te hard gereden werd op de Van Beinumlaan. De gemeente be sloot daarop om de weg nog slechts als busbaan te laten dienen. Maar toen buslijn 53 omgelegd werd, was dat van de baan." Officieel mocht dus niemand meer geheel door de Van Bei numlaan rijden. Eerst stonden er paaltjes, later kwamen de bekende witte borden met rode rand. Ook is er een vluchtheuvel in het wegdek ge legd. Maar wat is de realiteit? „Dat per dag, vooral 's avonds, veel wagens gewoon over het fietspad en door het grasveld rijden. De sporen staan overal in het gras. Ze negeren het inrijdverbod en omzeilen de vluchtheuvel sim pelweg. Hierdoor ontstaan le vensgevaarlijke situaties, want vooral vanaf de Oreliosongel komen veel fietsers de bocht om. Die worden vaak pas cp het laatste moment opgemerkt door die automobilisten. Of niet natuurlijk..." En het zou niet alleen om par ticulieren gaan die het verbod negeren. „Nee hoor, ook au to's van Gemeentewerken en de politie rijden gewoon over het gras. Onbegrijpelijk, maar waar", aldus Valk. „Men ver tikt het om om te rijden via de Churchillweg. Zonder stop lichten lekker scheuren over de Van Beinumlaan is veel ge makkelijker, lijkt het motto." De oplossing? „Natuurlijk moet de politie meer controle ren en strenger optreden. En zelf niet het verkeerde voor beeld geven natuurlijk", meent de heer Valk. „Als alternatief zou de gemeente kunnen over wegen er officieel een eenrich- tingsweg van te maken. Dat weet tenminste iedereen waar hij aan toe is." Op bike dwars door Limburg SCHIEDAM - Ook dit jaar is het mogelijk om groepsgewijs op een stoere 'bike' het Limburgse heuvelland te doorkruisen. Wijkcentrum De Erker gaat op zondag 21 februari met mini maal acht en maximaal vijftien sportievelingen een mooie tocht maken langs 'het bronsgroen ei kenhout'. Vervoermiddel is een all terrain bike (atb-fiets) met 21 versnellingen. Slechts een klein deel van de route voert over ver harde weg, de rest gaat over 'holle' wegen die vaak zeer mod derig zijn. Ook zijn er speciale afdalingen en doorsteken door riviertjes. De tocht gaat, mits voldoende deelname, onder alle weersomstandigheden door. De kosten bedragen 50 gulden per persoon. Er moet alleen zelf voor eten gezorgd worden. Wie niet bang is om moe en vuil te worden, kan zich aanmelden op tel. 4267767. En vol is vol! KUNST— Wijkcentrum De Erker wordt op zondag 21 februari evenals voorgaande jaren omgetoverd in een grote kunstmarkt. Amateur-kunste naars en hobbyisten tonen werk en geven demonstraties. Deelnemers kunnen zich aanmelden op tel. 4267767. Wethouder Reijnhout gaat zelf fietsenstalling in de Gorzen openen SCHIEDAM Ideeën zat. Maar de uitvoering laat nog wel eens op zich wachten. Dat lijkt de conclusie na enige ja ren sociale vernieuwing in Schiedam. Zo werd in 1990 aan inwoners van de stad ge vraagd om hun gedachten over mogelijke projecten de vrije loop te laten. Particulie re surveillancediensten, buurt beheer op Plein Eendragt, ba nenpoolers aan de slag in por tieken en gratis fietsenstallin gen in het centrum behoorden tot de suggesties. Er kwam niet veel van terecht. „Het kost allemaal veel tijd", zegt assistent-coördinator sociale vernieuwing Herman Gerrits. Toch is er deze week ook een lichtpuntje. Aan de Westerka de werd door wethouder Reijnhout een fietsenstalling geopend, die door een aantal omwonenden beheerd zal wor den. Enige tijd geleden kwam één van de bewoners uit het gebied tus sen de Amalia van Solmstraat en de Prins Hendrikstraat op het spreekuur van wethouder Reijn hout. De particuliere fietsenstal ling in de wijk ging sluiten en de bewoners wilden graag een an dere stalling, was het verhaal. De gemeente huurde daarop aan de Westerkade een pakhuis. Dit be drijfspand is mede door de wijk- klussenploeg in Schiedam-zuid (met twee banenpoolers in dienst) ingericht als fietsenstal- Mevrouw Taais met nog enige medewerkers stalling in De Gorzen ling. De stalling telt 32 plaatsen voor fietsen en vier voor brom mers. Het maandelijks tarief voor een fiets is 7.50 en voor een brommer een tientje. Een aantal bewoners heeft zich inmiddels verenigd in een comité met de naam Fivadest. Dat staat voor 'Fiets van de straat'. Fiva dest beheert de fietsenstalling, zorgt voor sleutelafgifte, int het stallingsgeld en houdt de ruimte netjes. De gemeente stelt dit pro ject als voorbeeld van wijk- en buurtbeheer, min of meer een onderdeel van sociale vernieu wing. Het zou om een optimale samenwerking tussen bewoners, gemeente en het bedrijfsleven gaan. Soepel Maar het loopt niet altijd zo soepel. Wie de lijst van inzendin gen voor de prijsvraag sociale vernieuwing uit 1990 nog eens doorkijkt, kan moeilijk tot een andere conclusie komen. Een in woner stelde toen voor om parti culiere bewakingsdiensten te la ten surveilleren in woonwijken om het gevoel van onveiligheid tegen te gaan. Assistent-coördi nator Gerrits: „Nee, dat bleek niet haalbaar. Wel gebeurt het in bedrijvenpark de Spaansepol- der." Of buurtbeheer op Plein Een dragt. Destijds zelfs eén van de prijswinnaars. De gemeente werd gevraagd om opbergvoor- zieningen en tuingereedschap, de bewoners zouden het plein een nieuwe inrichting geven. De be trokkenen gaven aan 'zelf te wil len investeren'. Kreeg veel aan dacht van de politiek en de ge meente. Gerrits: „Ondanks een toezegging van 10.000 gulden is dit niet van de grond gekomen. Bewoners lieten het op een gege ven moment afweten. Waarom is ook mij niet geheel duidelijk." Ook de suggestie om de biblio theek op zondag open te houden haalde het niet (Gerrits: „Laten we wachten op de nieuwbouw op het Stadserfnet zo min als het voorstel om met name in Nieuwland een betere afschei ding tussen rijweg en trottoir te realiseren (Gerrits: „Op sommi ge binnenterreinen is een poging gedaan"). Er kwam geen Sociale Raad en geen cursus 'Pensioen in Zicht' voor ouderen. En de speeltuinbeheerders? Waar blijven de banenpoolers die portieken in Nieuwland zou den gaan schoon houden, zoals 'activist' Guus Klepke bepleitte. „Het loopt stroef', beaamt Ger rits. Guus Klepke stelt daarente gen dat binnen een maand of twee de eerste 'schoonmaker' op deze basis aan de slag gaat. „Maar er is ook een groot com mercieel schoonmaakbedrijf als de GOM op de markt, dat voor al gallerijen reinigt. Het Ge meentelijk Woningbeheer heeft er nogal moeite mee om zo'n firma voor het hoofd te stoten. Ook die onderhandelingen kos ten tijd, heb ik begrepen." Natuurlijk liepen sommige pro jecten voorspoediger. Het aantal veegploegen werd uitgebreid, er kwamen netwerken voor vrou wen die aan die slag willen en (minder draagkrachtige) Schie dammers kochten op grote schaal een Rotterdampas waar mee zij op pad kunnen. Volgen de week bespreekt op de com missie Sociale Vernieuwing (van wethouder Zijdeveld) de lijst met ideeën nog eens, op voorstel van CDA'er Seis. SCHIEDAM Bedrijven moe ten aan klantenbinding doen. Dus breng je als ondernemer je produkt zo direct mogelijk aan de man. Rendement en potentië le cliënten, daar draait het om. Uw oude meubelen zijn bij aankoop van nieuwe meubelen veel geld waard. Aankoop - taxatie - levering - inruil, alles in één keer geregeld. Inruilaktie tot 27 februari. upper >T cnwipcn IJselmondselaün 175 nttn l >uwit>U Rotterdam - Kralingseveer 010-4508033 Maar sommigen nemen dat wel erg letterlijk, lijkt het. Zo heeft uitvaartverzekeraar AWL uit Amsterdam momenteel een lan delijke campagne lopen. 'Is er koffie na de dood' luidt de slo gan. Over goede smaak valt te twisten... De affiches hangen overal in abri's en mupi's. Werkelijk over al. Ook in Schiedam dus. Bij voorbeeld bij de bushalte aan de Nieuwe Damlaan. Recht voor verzorgingstehuis Thurlede, waar ouderen (en familieleden) met grote regelmaat worden ge confronteerd met de controver siële kreet. Een medewerker van AWL ontkent iedere opzet bij die loka- tiekeuze. Hij houdt het op puur toeval. „We willen mensen slechts meer bewust maken van hun eigen uitvaart." Ook de firma Publex, verant woordelijk voor het plaatsen van de affiches in de stad, wil niets van moedwil weten. „In sommi- ge gemeenten houden we reke ning met het aanbrengen van affiches met alcohol- en tabakre clame bij scholen. Verder niet. Maar wij zien eigenlijk ook geen probleem. De bedoeling is dat de aldus Publex-manager Bruna. dood wat minder loodzwaar wordt opgevat. Je moet de slo- Zeiden de ouden al niet: 'De een gan 'Is er koffie na de dood' dan z'n dood is de ander z'n brood' ook met wat humor benaderen", (BW) Heren op zicht.foto: AREND MIJKAMP SCHIEDAM In de Schiedamse Theaters is deze week een aantal 'niet te vermijden' artiesten. Zo speelt vanavond 'Het Groot Niet te Vermijden Dans en Showorkest'. Enkel voor donderdag (vanavond!!) zijn nog een paar kaartjes te verkrijgen. Zaterdag brengen Hans Visser Vrienden een programma waarin de zwarte Amerikaanse muziek centraal staat. Ook die band staat garant voor een onderhoudende avond vol goede muziek. 'Live from Rotterdam' is de tweede theatershow van Het Groot Niet te Vermijden Dans en Showorkest. Een show die als een wervelwind door alle stromingen van de muziekgeschiedenis gaat. Daarnaast is de show voorzien van een aantal hilarische sketches die de kwaliteit en het talent van de Rotterdamse groep bewijzen. Het feest begint op donderdag en vrijdag (uitverkocht) om 20.15 uur. De toegang tot de Grote Zaal van Het Passage Theater is 25 gulden. Heren Op Zicht brengen vrijdag en zaterdag hun nieuwe pro gramma 'Zangeres Aangespoeld'. De heren wagen een vertwijfel de poging om hun gedeukte zelfvertrouwen op te vijzelen door driestemmig op zoek te gaan naar de verschillen van hun genera ties. De teksten worden driestemmig gezongen en in hoog tempo gebracht waarbij het publiek voortdurend op het verkeerde been wordt gezet. Het programma vangt op beide dagen aan om 20.30 uur in het Passage Theater en de toegang bedraagt f 18,-. 'Acoustic Swing' heet het programma van Hans Visser. De worksongs en gospels van het New Orleans van rond 1900 worden tegenover de blues uit het Chicago uit de jaren 20 gezet. De uit Miami afkomstige zangeres Marian Rolle vertolkt songs van o.a. Billy Holliday en Louis Armstrong. Maar het program ma bevat ook nieuwe komposities van het kwartet van Hans Visser. Wie een avond vol goede muziek wil horen moet zaterdag 6 februari naar het Passage Theater komen. De toegang bedraagt 25 gulden en de avond begint om 20.15 uur. Voor de kleintjes is er zaterdag ook genoeg te beleven. Lina Decock vertelt het verhaal van Deesje. Zij moet een poosje naar de grote stad en rolt van het ene avontuur in het andere. Kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar kunnen vanaf 14.00 uur terecht in Theater de Teerstoof. De kosten zijn 5 gulden. Het mandolinegezelschap O.N.I. speelt tot slot op zondag 7 februari een koffieconcert. De toegang is gratis en het concert begint om 11.00 uur. fi/raa/ W//e/aan Rotterdm OP MEUBELEN EN TRPUTEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1