Geuzenverzet wil meedenken over protesten tegen oorlog Project huiswerkbegeleiding voor kinderen met achterstand WATERWEG LJ. de Heer, oogarts DE HAVENLOODS Open dag C. van Keulen onderscheiden Theatercafé Eerste onderhoudsbeurt volksbos de Lickebaert 't Visnet doet Europa Lesbrief en posters moeten zorgen voor bewustwording schooljeugd Knotters gezocht BEDEKKING 40% KORTING ALLE TAPIJTEN 1e KEUS HE APIJTEN PRAKTIJK BEËINDIGD DONDERDAG 4 FEBRUARI 1993 Donatie voor Sursum Corda VLAARDINGEN- Sursum Corda heeft onlangs een gift van het Anjerfonds gekregen ter hoogte van tweeduizend gulden. De 90-jarige christelijke harmo nie heeft zichzelf in het jubileum jaar 1992 iets cadeau gedaan en wel nieuwe pauken. Daarmee was een bedrag van achtduizend gulden gemoeid zodat de dona tie van het Anjerfonds een aardi ge tegemoetkoming in de kosten is. Het Anjerfonds stelt zich ten doel activiteiten op cultureel ge bied te bevorderen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan ac tiviteiten waarbij zelfwerkzaam heid een belangrijke rol speelt. Zo collecteren leden van Sursum Corda jaarlijks voor de Anjerac tie. VLAARDINGEN - Het Toe leveringsbedrijf Vlaardingen (TBV) doet zaterdag 6 februari mee aan de landelijke open dag van sociale werkvoorzieningsin stellingen. Tussen 10.00 en 17.00 uur kan het publiek een kijkje komen nemen bij het bedrijf aan de George Stephensonweg 43. Het TBV sluit met deze open dag aan bij de televiesie-uitzen- ding van TROS-Aktua van afge lopen zondag. Thema van het programma was 'Sociale werk voorziening'. VLAARDINGEN De ereme daille van brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, is toegevallen aan Cornelis van Keulen. De onderscheiding werd afgelopen maandag aan hem uit gereikt door burgemeester Stam. Van Keulen werd onderscheiden ter gelegenheid van zijn veertig jarig dienstverband bij én en het zelfde bedrijf, E. Boerdam Be hang BV. Daarvoor heeft hij vier jaar gewerkt bij de firma 'Wed. D. van Heusden'. Behalve voor het bedrijf Boer dam en voor de klanten heeft de in Bandoeng geboren Van Keu len zich ingezet voor landgeno ten die met hem de bezetting door de Japanners van het voor malig Nederlands Indië hebben meegemaakt. WESTLAND Het Westlands Theatercafé heeft op zaterdag 6 februari vanaf 15 uur veel te bieden. In De Naald treden op The Blue Notes met muziek voor saxofoon en piano, het koor Flash Light, dat bestaat uit leer lingen van het Westland College en swingende nummers van on der anderen Madonna zal zin gen, en de Kromme Jongens met naast hun bekende repertoire vier nieuwe nummers. Wegener huLsaan+mLsbLaden Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010-4.699.444 Telefax directie: 010-4.699.362. Telefax advert, afd. e 010 - 4.600.205. in redactie: BIJKANTOOR: Hoogstraat 122, 3131 8.30 -17.00 u., vrijdag 08.30 tot 16.00 u. ADVERTENTIEVERKOOP: VLAARDINGEN: H. v/d Ende (tel. privé 010 - 4.709.088) SCHIEDAM N. v/d Marei (tel. privé 010 - 4.716.693) (tel. privé 010 - 4.709.829) DISTRICTVERKOOPLEIDER: C. Vijfvinkel (tel.privé 010-4341702) ACCOUNTMANAGEMENT: A. van Meeteren (tel. privé 01831 - 2082). N. de Poorter (tel.privé 070 - 3282694). Foto's: Fotobureau Roel Dijkstra, tenzij anders vermeld Manager redacties Zuid-Holland: DE HAVENLOODS chijnt elke di in Rotterdar (zie HOOFDKANTOOR). DIRECTIE: E. Alkemade, directeur R.M. Brokking, commercieel adj.- miljoen exemplaren. BEZORGING: Interlanden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.612/4.699.613 WATERWEG - In het Volks bos de Lickebaert wordt zater dag 6 februari de eerste grote onderhoudsdag gehouden. Vrij willigers worden opgeroepen zich om 10.00 uur te melden bij de ingang van het park waar de werkzaamheden worden ver deeld. Die werkzaamheden bestaan uit een inspectie op stormschade èn het plaatsen van wildkokers om de jonge aanplant te beschermen tegen de eetlust van de overvloe dig aanwezige hazen. Ook wor den er enkele honderden nieuwe bomen geplant en ongelabelde bomen alsnog van een naam plaatje voorzien. De Initiatiefgroep tegen Afval- berging in de Lickebaert heeft inmiddels vergevorderde plan nen om een vaste onderhouds ploeg in het leven te roepen die het gehele onderhoud van het volksbos gaat coördineren. Ver der zal bij het recreatieschap Midden-Delfland een verzoek worden ingediend om de bomen bij de door het schap uit te voe ren werkzaamheden te ontzien en ook de gemeentebesturen in de regio wordt gevraagd het bos bescherming te bieden. „Die bescherming is hard nodig omdat de directeur van het re creatieschap gedreigd heeft de bomen niet te zullen ontzien bij reguliere onderhoudswerkzaam heden", meldt woordvoerder Niko Koffeman van de Initia tiefgroep. „Met dat dreigement lijkt het recreatieschap een con frontatie te willen zoeken." Alle mensen die op 12 december vorig jaar een boompje hebben geplant kunnen zaterdag hun be zit bezoeken, terwijl diegenen die n die op 12 december jl. aan de plantactie meedeed kan zaterdag zijn boompje bezoeken de manifestatie hebben gemist alsmede voor warme kleding en formatie daarover kan men een herkansing krijgen. De or- een spade. Als het slecht weer is terdagochtend bellen met Niko ganisatie verzoekt een ieder zelf wordt de onderhoudsbeurt een Koffeman, telefoon 01899- voor 'mondvoorraad' te zorgen week uitgesteld. Voor meer in- 26885. VLAARDINGEN Het nieu we Europa zonder grenzen heeft de kinderen en het onderwijzend personeel van christelijke basis school 't Visnet aan de Stations straat in Vlaardingen geïnspi reerd tot een twee weken durend projekt: 'Europa Eén'. Iedere groep heeft een land uit gekozen waarmee zij activiteiten zullen ondernemen met betrek king tot onder meer toerisme, tradities, voedsel en muziek. „Tegenwoordig zien de kinderen van de verschillende landen er ongeveer hetzelfde uit", aldus Douwe Roorda, onderwijzer van 't Visnet. „Vroeger was dat verschil duidelijker. Door het vele reizen, de televisie, de inten sievere kontakten, worden die verschillen steeds kleiner. Kijk maar eens naar de kleding: die kopieert men nu van elkaar, en dat geldt ook voor brillen of auto's. Maar als het om muziek en dans gaat, blijven de verschil len zichtnaar. Er zullen, on danks de opengestelde grens overgangen, toch cultuurver schillen blijven bestaan. Dat moeten we respecteren. Daarom hebben wij, helemaal in de sfeer van het projekt aan het Folklo ristisch Danstheater uit Amster dam gevraagd of zij ons op don derdag 18 februari een dagje ko men assisteren." In elke groep komt die dag een dansdocent die de kinderen de fijne kneepjes van het folkloristi sche dansen uit 'hun' gekozen land bijbrengt. Aan het eind van de dag volgt de presentatie ervan aan de ouders en belangstellen den. Het projekt begint op maandag 8 februari. Op 23 fe bruari wordt het projekt afgeslo ten met een avond-presentatie die men door middel van een speciaal 'paspoort' kan komen bezichtigen. door NELLEKE DE JONG VLAARDINGEN De frustraties van een groot aan tal mensen over het steeds maar voortduren van de oor log in het voormalige Joego slavië en het besef er machte loos tegenover te staan, dat is zo ongeveer de reden dat tien Vlaardingse leerkrachten in de pen zijn geklommen. Het onderwijzend personeel grijpt de Geuzenherdenking op 13 maart aan om de krachten te bundelen en na te denken over een manier van protest die zo den aan de dijk zet. Van de zijde van de Geuzen hopen ze ook op ideeën. „Heel veel mensen vinden het frustrerend dat ze niet anders kunnen doen dan keuvelen over hoe erg het is," zegt Niek van der Mark, leraar aan de Van Kam penschool. In een gesprek, waar bij ook zijn collega Jan der Kolk aanwezig is, merkt Van der Mark op: „Iedereen die zich ooit afvroeg hoe de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog hun gang konden gaan met de etnische zuiveringen moet nu constateren dat het weer gebeurt zonder dat je er iets tegen kunt doen." Meedenken van de Geu zen over acties noemt Van der Mark 'het deksel dat op het pot je past'. De Schiedamse onderwijzer Ber nard IJzerdraad liep indertijd heel wat meer risico toen hij de Geuzenactie begon tijdens de Duitse bezetting. Vijf dagen na de capitulatie schreef hij de eer ste Geuzenbrief, waarin hij op riep zich niet tegen de vreemde Duitse onderwijsmethoden de Van Kampenschool hij leerlingen r 1936 heerschappij neer te leggen. Intussen moet de uitreiking van de Geuzenpenning - dit jaar aan Mr Max van der Stoel - wat de leerkrachten betreft de start zijn van een sterk verzet tegen de oorlog en oproepen voor vrede. Nadrukkelijk verklaren ze niet van plan te zijn zich tijdens de uitreiking zelf te manifesteren. Moeilijk De vice-voorzitter van de Stich ting Geuzenverzet, P. van der Harst, is erg blij met het initiatief van de leerkrachten. Ook hij vindt het bijzonder moeilijk om je stem te verheffen op een ma nier dat die wordt gehoord. „Ik ben zo bang dat ze daar in het voormalig Joegoslavië helemaal niet merken dat er in Den Haag wordt gedemonstreerd tegen hun gruweldaden. Maar er zal toch iets moeten gebeuren." Van der Harst gaat zéker mee denken met de leerkrachten over effectievere manieren. Daarbij is hij van mening dat beslissingen van hogerhand moeten komen. De roep van de leerkrachten om actie in de richting van politieke vertegenwoordigers kan hij dan ook ten volle onderstrepen. De Stichting Geuzenverzet geeft al 15 jaar voorlichting aan de jeugd op scholen. De Commissie Jeugdvoorlichting van de Stich ting Samenwerkend Verzet, be staande uit oud-verzetsmensen, heeft 145 gastdocenten in het hele land die op scholen komen met een lesbrief, waarin de lijnen van 1940-1945 worden doorge trokken naar de actuele situatie. De gastdocenten zijn verzets mensen die de schooljeugd ver tellen over hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog en de vrij heidsidealen waarvoor ze stre den. Van der Horst is zelf ook gast docent. „Als je vertelt wat je allemaal hebt meegemaakt, je arrestatie, je gevangenschap, is het muisstil in zo'n klas," verze kert hij. Tekens De Van Kampenschool. heeft volgens Van der Horst nooit ge bruik gemaakt van het aanbod van de stichting om een gastdo cent te laten vertellen. Wellicht is dat gelegen aan het feit dat de leraren op de Van Kampen school proberen de overeen komst tussen de uitingen van rassenhaat en nationalistische gevoelens toen en nu aan de kin deren uit te leggen via de poster tentoonstelling 'Tekens aan de wand' van de Anne Frank Stich ting. Ze gebruiken die al jaren, vertellen ze. Volgens Jan van der Kolk spre ken de - in totaal 42 - posters de leerlingen erg aan. Met de leer lingen uit groep 8 behandelen ze onder meer onderwerpen als ras senleer, antisemitisme, recht spraak, Hitiers aantrekkings kracht, kerken, indoctrinatie. De poster over onderwijsmetho den uit het Duitsland van 1936 bijvoorbeeld is niet mis. Een af beelding met duidelijk waar neembaar verschillende mensen typen toont hoe de groepen apart worden gezet; het onder schrift luidt: „Vertrouw geen vos in het groene veld." Toenmalige Duitse leerlingen leerden de hoe veelheid benzine te berekenen die een vliegtuig nodig had bij een bepaald aantal bommen. En Hitier werd op én lijn gesteld met Jezus Christus, volgens een bijschrift. Dat de huidige onderwijsmetho den een beter effect sorteren is in ieder geval te hopen. SCHIEDAM De Knotgroep Schiedam zit te springen om versterking van het team. De Knotgroep is een groep van circa 15 enthousiaste vrijwilligers die er in het knotseizoen eenmaal per twee weken op uittrekt om de knotwilgen in het buitengebied van Schiedam te onderhouden. Halverwege het knotseizoen '92-'93 is het aantal knotters iets afgenomen, terwijl er nog veel werk moet worden gedaan. Het knotten is nodig omdat wilgen, naarmate zc ouder worden, gevoelig zijn voor de zogenaamde watermerkziekte. Door te knotten worden de takken steeds verjongd, zodat de ziekte minder kans krijgt. Een andere reden om te knotten is om te voorkomen dat zware takken uitscheuren. Al het knotwerk gebeurt met 'ellebogenstoom', zoals de knotters het zelf uitdrukken. Dit wil zeggen dat al het werk met handge reedschap wordt uitgevoerd. In de eerste plaats is dit om onnodi ge risico's te vermijden, anderzijds om zo min mogelijk lawaai te vèroorzaken. Iedere knotter is verzekerd tegen ongevallen. De leeftijden van de knotters variëren van 16 tot 75 jaar. Het knotwerk van de komende maanden vindt plaats langs en op: de Woudweg (20 febr.), het erf van de boerderij van Keyzer (6 maart), Landvreugd (20 maart) en de Joppelaan (2 april). Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Chris Vermaat, tel. 4714897. Een andere mogelijkheid is om op bovengenoemde data langs te komen op het verzamelpunt aan de Harreweg 19. Zorg voor stevige, warme kleding en schoenen en neem een lunchpakket en thermosfles koffie mee. ALLEENSTAANDEN De vereniging voor alleenstaanden Allesta organiseert op zaterdag 6 februari een ontmoetings- dans en bingo-avond in de Binnenhof, Van der Hoevenstraat 17 te Naaldwijk. Muziek-presentatie: Manhattan, informatie via tele foonnummer 01742-97556 of 01749-44533. MAASSLUIS— In het kader van de sociale vernieuwing is dinsdag in Maassluis een start gemaakt met het project huis werkbegeleiding. Het biedt kin deren in d^ laatste twee groepen van de basisschool de gelegen heid om, zoals de naam van het project zegt, hun huiswerk te maken onder begeleiding. Het project is een uitvloeisel van de notitie 'Allochtonen en on derwijs', die de PvdA-fractie in de gemeenteraad in maart vorig jaar uit ongeduld over het uit blijven van een gemeentelijke nota allochtonenbeleid presen teerde. De samenstellers noem den enkele projecten die de ge bleken achterstand van allochto ne kinderen in het onderwijs konden verkleinen. Het project 'neveninstromers', bedoeld voor kinderen die vanuit hun geboor teland op een Nederlandse basis school terechtkomen en begrij pelijkerwijs de taal nog niet be heersen, loopt al enige tijd. De PvdA-notitie, die van de andere fracties in de raad op waardering mocht rekenen, propageerde ook het project Op Stap, dat is gericht op een betere aansluiting van vier- tot zesjarige migran tenkinderen op het onderwijs. Dit stimuleringsproject, waarbij ook de moeders van de kinderen een rol krijgen te vervullen, gaat Het project huiswerkbegeleiding is beperkt tot migrantenkinderen waarschijnlijk ook dit jaar nog van start. De huiswerkbegeleiding is be doeld voor kinderen uit de groe pen zeven en acht van de basis school en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. In juni zijn alle scholen in Maas sluis benaderd met een vragen lijst over huiswerkbegeleiding. Op basis van de gegevens die het onderzoek opleverde, zijn drie basisscholen voor het project uitgekozen: de Clipper, de Prins Willem Alexanderschool en de Meester Blomschool. Informatie aan de ouders van de kinderen op deze drie proefscholen heeft tot gevolg gehad dat er nu al meer kinderen door de ouders zijn aangemeld dan er plaatsen zijn. Het project heeft nu nog een experimenteel karakter. Na drie maanden heeft er een evalu atie plaats en wordt gekeken of voortzetting en wellicht uitbrei ding van de huiswerkbegeleiding mogelijk is. Het project mag dan geboren zijn uit de notitie 'Allochtonen en onderwijs', het is niet de be doeling dat de huiswerkbegelei ding uitsluitend op allochtone kinderen is gericht. Alle kinde ren in de laatste twee groepen van het basisonderwijs kunnen steun nodig hebben bij het ma ken van huiswerk. Een taalach terstand kan de oorzaak zijn, maar bijvoorbeeld ook het feit dat niet alle ouders de kinderen genoeg kunnen begeleiden. Leer lingen kunnen ook moeite heb ben met het indelen van hun tijd. Een regelmatig gehoorde klacht is dat er thuis niet voldoende ruimte is om ongestoord aan het werk te gaan en te blijven. De huiswerkbegeleidster heeft veel contact met de leerkrachten van de kinderen die aan het pro ject meedoen. Hierdoor weet zij goed waarmee de leerlingen bij het huiswerk maken hulp moe ten krijgen. In de proeftijd van drie maanden wordt er tweemaal per week na schooltijd een uur huiswerkbegeleiding aangebo den. Het Educatief Centrum Maassluis verzorgt de -begelei ding van het project. Er wordt gewerkt met twee groe pen: op dinsdag in het vormings centrum De Maaskant en op donderdag in het wijkgebouw de Flat. De gemeente Maassluis heeft voor het project huiswerk begeleiding voor dit jaar twintig duizend gulden beschikbaar ge steld. Bij de voorbereiding en uitvoering van het project huis werkbegeleiding zijn behalve het Educatief Centrum, De Maas kant, de wijkvereniging de Flat en de drie proefscholen ook de Stichting Samenlevingsopbouw (migrantenvoorlichting) en de gemeente betrokken. KAN NIEt! WEL GEVEN WIJ TOT op alle BEKENDE MERKEN! BERG0SS TRETF0RD BONAPARTE ENGELS AXMINSTER SILVESTER HEUGA LOUIS DE P00RTERE etc Gratis vrijblijvend huisbezoek door met complete stalencollectie heel Alle tapijten GRATIS gelegd Nederland Tot 7 jaar schriftelijke garantie op alle bekende merken. Door enorme voorraad geen levertijden. VRAAG ALTIJD ONZE OFFERTE, SPECIALIST ENGELS AXMINSTER WIJ ZIJN BESLIST GOEDKOPER DAN ANDEREN. GORDIJNEN EN VITRAGES (w.o. ADO, GARDISETTE et GRATIS GENAAID. STREKSINGEL 165-189 - R'DAM-HBERG Tel 010-4229120'4224430 - Fa» 010-4227867 dag tol 9 u geopend Alle medische gegevens blijven ter beschikking en zijn (tenzij anders is afgesproken) ondergebracht in het polikliniekarchief van het Zuiderziekenhuis Rotterdam. Voor afspraken of informatie kunt u kontakt opnemen met de polikliniek oogheelkunde van het: zuiderziekenhuis rotterdam yf Groene Hilledijk 315,3075 EA Rotterdam Telefoon 010-4395101

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 3