OPRUIMING VAN KLASSE-MEUBELEN Burchthuys m FREE DIVING FREE DIVING 2.- Sfeervol thuis met... I N T E R I E U R Schiedam: Welke stevige LTS-er beheert ons gereedschap voor klussen overal ter 1ST ANA RASA DE HAVENLOODS - DONDERDAG 4 FEBRUARI 1993 Klasse opruiming bij Burchthuys Interieur!!! Een schitterende kollektie stijlmeubelen van eethoek tot bankstel in blank, honing en gekleurd eiken wordt nu verkocht voor zeer aantrekkelijke prijzen. Let daarbij in het bijzonder op onze Roskam Royal, /Charm Classic, SengersA I Muileman, Van Maarten, I Van der Drift, Hofstede, Walraven Bevers, ei Stuk voor stuk fabrikanten van s/'het betere wonen "y kollektie blank eiken meubelen, die voor zéér lage prijzen de deur uitgaan. Kom snel naar onze klasse opruiming en u zal versteld staan van de suprieure kwaliteit en de aantrekkelijke prijzen. Wacht niet te lang! OPRUIMING VAN KLASSE MEUBELEN BIJ BURCHTHUYS INTERIEUR, EEN UNIEK GEBEUREN. 's-Gravenlandseweg 600 (Rijksweg A20, afslag Schiedam.) Telefoon: 010-4738393. Donderdag koopavond. Maandagmiddag vanaf 13.00 uur geopend. Provincie Zuid-Holland KENNISGEVING ONTWERP-BESCHIKKINGEN Shell Nederland Raffinaderij B.V. te Rotterdam (SNR) heeft een uitbreidings-/wijzigingsvergunning op grond van de Hinderwet (HW) en de Wet geluidhinder (WGH) aangevraagd voor de HYCON-installatie en een aantal daarmee samenhangende installaties ('HYCON c.a.'). De HYCON-installatie is een conversie-installatie voor het omzetten en ontzwavelen van de zwaarste oliefracties. Tevens is een revisie-aanvraag op grond van de Wet inzake de luchtverontreiniging (WLV) voor de gehele raffinaderij ingediend. Ten behoeve van de besluitvorming op de vergunningaanvragen voor de HYCON c.a. is een Milieu-Effectrapport opgesteld. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn belast met de gecoördineerde voorbereiding en behandeling van zowel het MER als de vergunningaanvragen. Provinciehuis, kamer A540, Koningskade 1's-Gravenhage, tel.nr.: (070) 3117324; Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, Boompjes 200, gebouw Pakhoed, kamer 005, Rotterdam, tel.nr.: (010) 4026200; DCMR Milieudienst Rijnmond, kamer 402, 's-Gravelandseweg 565, Schiedam, tel.nr.: (010) 4273699; Deelgemeente Hoogvliet, Middenbaan-Noord 47, Hoogvliet, tel.nr.: (010) 4726666; Pernis, hulpsecretarie, Pastoriedijk 55, tel.nr.: (010) 4162557; Gemeente Vlaardingen, Westnieuwland 6, tel.nr.: (010) 4455200; Openbare bibliotheek, Hoogstraat 110, Rotterdam. Buiten kantooruren is inzage mogelijk na telefonische afspraak. Schriftelijke bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingèn kunt u tot en met 18 februari 1993 indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Koningskade 12596 AA 's-Gravenhage. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u daar in een aparte brief bij het bezwaarschrift om vraagt. U wordt erop gewezen dat u alleen bezwaar kunt indienen tegen de ontwerp-beschikkingen indien u ook tegen de aanvragen bezwaar heeft ingediend of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het maken van bezwaren in staat bent geweest. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking op de aanvragen instellen als u bezwaren heeft ingediend tegen de aanvragen en/of de ontwerp-beschikkingen of als u belanghebbende bent en kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het maken.van bezwaren in staat bent geweest. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, de heer A.F.A.M. Bouwens, tel.nr.: (010) 4273285. BEKENDMAKING De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt ingevolge het bepaalde in artikel 59 van de Wet geluidhinder bekend, dat met ingang van 8 februari 1993 gedurende één maand op de gemeentesecretarieën van Vlaardingen, Rotterdam en Schiedam voor een ieder ter inzage ligt een ontwerp-zone als bedoeld in artikel 53 van de Wet geluidhinder voor de industrieterreinen Vulcaanhaven, Wilhelminahaven en Klein- Vettenoord te Vlaardingen. Gedurende deze termijn van terinzagelegging kan een ieder bij de Kroon bezwaren indienen. Het bezwaarschrift dient gericht te zijn aan Hare Majesteit de Koningin en te worden ingezonden aan het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Directoraat-Generaal Milieubeheer, DGM-code 635, Postbus 30945, 2500 GX 's-Gravenhage. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor deze: de plaatsvervangend directeur-generaal Milieubeheer, mr. G.J.R. Wolters dwm/036 Provincie Zuid-Holland KENNISGEVING ONTWERP-BESCHIKKING DCMR Milieudienst Rijnmond maakt namens gedepu- in Zuid-Holland bekend dat zij op 30 juli 1992 een gecombi- ag om vergunning krachtens de Hinderwet, de Wet inzake reiniging en de Wet geluidhinder hebben ontvangen. Het gaat om een aanvraag van Exxon Chemicals Holland Inc. om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor de inrichting aan de Merwedestraat 21 te Rotterdam, inclusief de uitbreiding van de bestaande oxo-alcoholenfabriek, gelegen drie kilometer ten noorden van U kunt de aanvraag, het ontwerp-besluit en de overige van belang zijnde stukken van 5 februari 1993 tot en met 18 februari 1993 op werkdagen tijdens de werkuren inzien in de gemeentesecretarieën van de gemeenten Brielle en Maassluis, bij de Centrale Milieu-organisatie van de dienst Gemeentewerken Rotterdam, Galvanistraat 15, Europointcomplex kamer 0158 te Rotterdam, en in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam. Tevens kunt u de stukken gedurende deze periode inzien in de Gemeente bibliotheek van Rotterdam, afdeling Informatie, Hoogstraat 110, tijdens de openingsuren (van maandag tot en met vrijdag tot 21.00 uur). De stukken kunnen bovendien buiten werkuren worden ingezien in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, na telefonische afspraak (010-4273402). Schriftelijke bezwaren kunt u tot en met 18 februari 1993 indienen bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de aanvraag of wanneer u kunt aantonen dat u redelijker- -*reest bent. Uw persoonlijke trom in een aparte brief bij rschrift vraagt. Na bovengenoemde periöde is tot en met het einde van de termijn waar binnen tegen de beslissing op de aanvraag beroep kan worden ingesteld, inzage van de stukken mogelijk bij de Centrale Milieu-organisatie van de dienst Gemeentewerken Rotterdam en (na telefonische afspraak) in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond op werkdagen tijdens de werkuren (010-4273402). U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beslissing op de aanvraag instellen als u bezwaar tegen de betreffende aanvraag en/of het ontwerp besluit heeft ingediend, of als u kunt aantonen, dat u redelijkerwijs niet tot het maken van bezwaar in staat bent geweest. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer W.G. Been, telefoonnummer 010-4273284. Kopieën van de ter inzage gelegde stukken ki (tegen betaling) bij het bureau Registratuur ve Rijnmond, telefoon 010-4273403. Pi DUIKSPECI AALZAAK TRAININGS FACILITY VLAARDINGEN DUIKEN... EEN PRACHTSPORT Deze fascinerende sport is nu voor IEDEREEN vanaf 15 jaar bereikbaar. Duiken is geen elitesport meer, ook voor IEDERE BEURS kan de onderwater wereld opengaan. Wilt u meer weten.... U kunt nu geheel vrijblijvend een GRATIS informatieavond bijwonen in duikcentrum Free Diving. Duikt U reeds dan kunt U bij ons te recht voor alle vervolgopleidingen tot en met ass.instructor of voor het lid maatschap van onze gezellige club. Verhuur, onderhoud, gratis vullen en inspectie behoort ook tot ons servicepakket. Bel eens of kom langs in onze ruim gesorteerde shop. Callenburgstraat 69 3134 GC Vlaardingen Tel./fax 010-2340111 Projectnr: 232901/22. Stork-Wartsila Diesel. Verkoper, ontwer per en producent van heavy duty medium- speed dieselmotoren. Technologisch hoog waardige produkten met een vermogen van 500 tot 12.700 kW. Of deze nu worden ge bruikt voor de voortstuwing of de opwek king van elektriciteit, Stork-Wartsila Diesel levert en installeert. Daarbij kunnen wij dankzij onze ervaring en expertise een to taaloplossing bieden: van 'projectdefinië ring' tot en met 'bedrijfsvoering'. Waar ook ter wereld. Want als onderdeel van een suc cesvol opererende multinational zijn wij we reldwijd prominent aanwezig. Zo ook in Nederland. In Schiedam bevindt zich een grote service- en reparatiewerkplaats van Stork-Wartsila Diesel. Op het ogenblik is hier een vacature voor de functie van GEREEDSCHAPS BEHEERDER m/v Wij zoeken voor het beheer van o een stevige LTS-er. Figuurlijk gesproken: Iemand die stevig in z'n schoenen staat, want zo'n baan vraagt wel iets van je verantwoordelijkheidsgevoel. Tot je werkterrein behoort het beheren, controleren en revi deren van alle soorten gereedschappen. Daarnaast hou je je bezig met het testen van speciale gereed schappen voor de reparatie van dieselmotoren en zul je soms ook gereedschap repareren. Een uitdagende baan dus, waarin je vaak zelfstandig zult opereren. Hiervoor vragen we van je een oplei ding LTS Metaal, eventueel aangevuld met SOM en kennis van elektrotechniek. Het liefst heb je ook werkervaring in een soortgelijke functie. Als je dat al lemaal in huis hebt, mag je wat ons betreft ook letter lijk best een stevige LTS-er zijn. Vanuit onze toonaangevende positie op de wereld markt bieden wij al onze medewerkers volop kansen om door te groeien. En vanzelfsprekend kun je bij ons rekenen op een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. H oe solliciteer je? Heb je belangstelling voor deze functie, dan kun je voor meer informatie contact opnemen met de heer R.N.M.J-. ten Kate, telefoon 01Q-4277111. Je schrif telijke sollicitatie kun je sturen naar de afdeling Per soneelszaken van Stork-Wartsila Diesel B.V., Post bus 10608, 8000 GB Zwolle. STORK-WARTSILA MMML FEBRUARI LAATSTE AKTIEMAAND Aan iedere aktie komt een eind. Bij aanschaf van uw Zeyko-keuken in de maand februari profiteert u nog van onze gratis installatie. Bovendien mogen wij u als grootste Zeyko- dealer onze keukens aanbieden tegen de oude "1992-prijzen". De ouderwetse gezelligheid is bewaard ge bleven, maar de techniek is helemaal van vandaag! Maak kennis met de moderne, ef ficiënte keukens van Jan Steen. Een royale keuze uit topklasse keukens, een perfect ad vies op maat, plus de beste installatieservice en nazorg die u zich maar kunt wensen. .',<10 \12 H KK I.K\ KNSI.I S I' H<\ \KIM. IMIOK UK KKl Vt K\ IIKKN TK VIHTinNKI K SKKKR IM» KKI KK\ VAN IKK T JAN STEEN WEEKtflD MENU I SPECIALE AANBIEDING AJAM GORENG DJAWA met rauwkost J A NU I Ui- Geldig op 5-6-12 en 13 febr. KRIPIK SINGHONG IMPORT 250 gram 3^" Geldig t/m 17 februari t» ÏT INDONESISCHE TOKO EN AFHAAL Hoogstraat 54 - Vlaardingen 010-435 17 15 Maandag t/m vrijdag 11.00-18.00 uur. Zaterdag 11.00-18.00 uur Ook geopend op de extra koopavonden Provincie Zuid-Holland KENNISGEVING ONTWERP-BESCHIKKING De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond maakt namens gedepu teerde staten van Zuid-Holland bekend dat zij op 7 oktober 1992 een gecombineerde aanvraag om vergunning krachtens de Hinderwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder hebben ontvangen. Het gaat om een aanvraag van Eurogen BV om vergunning voor het oprichten en in werking hebben van Warmte Kracht Koppelings installatie aan de Merseyweg 10 te Rotterdam. U kunt de aanvraag, het ontwerp-besluit en de overige van belang zijnde stukken van 5 februari 1993 tot en met 18 februari 1993 op werkdagen tijdens de werkuren inzien in de gemeentesecretarieën van de gemeenten Bernisse en Rozenburg, bij de Centrale Milieu-organisatie van de dienst Gemeentewerken Rotterdam, Galvanistraat 15, Europointcomplex kamer 0158 te Rotterdam, in het kantoor van de deelgemeente Hoogvliet en in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam. Tevens kunt u de stukken gedurende deze periode inzien in de Gemeente bibliotheek van Rotterdam, afdeling Informatie, Hoogstraat 110, tijdens de openingsuren (van maandag tot en met vrijdag tot 21.00 uur); in de bibliotheek van Rozenburg, Molenweg 26, tijdens de openingsuren. De stukken kunnen bovendien buiten werkuren worden ingezien in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, na telefonische afspraak (010-4273402). Schriftelijke bezwaren kunt u tot en met 18 februari 1993 indienen bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de aanvraag of wanneer u kunt aantonen dat u redelijker wijs niet tot het maken van bezwaar in staat geweest bent. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u daarom in een aparte brief bij het van persoonlijke gegevens ontdane bezwaarschrift vraagt. Na bovengenoemde periode is tot en met het einde van de termijn waar binnen tegen de beslissing op de aanvraag beroep kan worden ingesteld, inzage van de stukken mogelijk bij de Centrale Milieu-organisatie van de dienst Gemeentewerken Rotterdam en (na telefonische afspraak) in het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond op werkdagen tijdens de werkuren (010-4273402). U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de bes instellen als u bezwaar tegen de betreffende ai besluit heeft ingediend, of als u kunt aantonen, het maken van bezwaar in staat bent geweest. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tc telefoonnummer 010-4273289. Kopieën van de ter inzage gelegde st (tegen betaling) bij het bureau Registi Rijnmond, telefoon 010-4273403. Projectnr: 290001/15. tsing op de aanvraag tvraag en/of het ontwerp- lat u redelijkerwijs niet tot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 8