RijKswaferstaat noemt sneltram als alternatief voor rijksweg IN DEZE KRANT BGS toont activiteiten Zmk^htm&oncerten Turks buffet in museum Schiedammers doen 't of doen ze 't niet Verbeterde dienstverlening UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Zondag a.s. Ie concert van de Voor jaarsserie 1993 ZONDAG IN VOLENDAM, m.m.v. -het Volendams Vocaal Ensemble en het Trio Knapzak. Toeganskaarten a f 14.- verkrijgbaar aan de kassa v.d. Doelen, op de kan toren van deze krant en bij de Verg. Spaarbank. Carnavalsfeest weer van start Het carnaval is weer in aantocht, zo blijkt bij de Blauwe Brug, de residentie van Prins Andreus I van carnavalsvereniging De Rietzeilers. De foto van An dreus I is op de muur van het wijkcentrum bevestigd naast een enorme verlichte carna- valssteek. Zaterdag is de prins en zijn gevolg in levende lijve te bewonderen tijdens de carna valsoptocht door de binnen stad. Deze gaat 13.00 uur van start aan de Burgemeester van Haarenlaan; waarna rond 13.30 uur de Prins en de Raad van 11 worden ontvangen door burgmeester Reinier Scheeres. Na de optocht vindt 's avonds in de Blauwe Brug het traditio nele Brandersbal plaats. Kaar ten voor dit bal zijn a f 11,- verkrijgbaar aan de zaal en a f 8,- in de voorverkoop bij onder andere de VW. Schoolproject over techniek SCHIEDAM In verband met het gezamenlijk project Tech niek' van de O.B.S. 'De Klinker' aan de Warmoezenierstraat 38 vindt donderdag 11 februari een kijkavond plaats voor belang stellenden, ouders en familiele den van de leerlingen. Meer dan vierhonderd leerlingen van de Klinker zijn bezig ge weest met diverse aspecten van de techniek. Zo stond in de kleu- terbouw het bouwen van huizen en vliegers centraal. In de mid denbouw is er aandacht besteed aan uitvindingen en ontdekkin gen en in de bovenbouw is on derzoek gedaan naar enkele me chanische en elektro-technische aspecten van de techniek. Tijdens de kijkavond zijn de werkstukken van de leerlingen in de lokalen en de hallen van zo wel het hoofdgebouw als de de pendance te zien. Ook zijn er video-, die- en fotopresentaies en een practicumopstelling van een voudige mechanische apparaten en elektro-technische apparaten te zien. De deuren van de school zijn geopend van 18.30 tot 19.30 uur. A Combinatie van kunst en alternatieve Aanleg A4 opnieuw onderwerp van gesprek SCHIEDAM De opening van de tentoonstelling 'A foreig ner - a traveller, Turkije Neder land, een dialoog' kreeg vrijdag avond een extra feestelijk karak ter. Voorafgaand aan de officiële opening kregen de deelnemende kunstenaars uit zowel Turkije als Nederland en andere geno digden (waaronder de Turkse ambassadeur en diens vrouw) een uitgbreid Turks buffet aan geboden in de kelder van het museum. Het buffet maakte onderdeel uit van de reeks activiteiten die de Turkse kunstenaars vorig week tijdens hun bezoek aan Schie dam kregen aangeboden. Zij brachten ondermeer een bezoek aan de galerie van Marin Moes man en nuttigden een maaltijd met Schiedamse collega's in de drank- en spijssalon 't Paard. De officiële opening in het museum ging vergezeld van een perfor mance van een in Schiedam woonachtoge Turk en een Turk se band. De tentoonstelling in het Stede lijk Museum is een vervolg op de derde Internationale Biennale in Istanbul die vorig jaar oktober plaas vond en waaraan ook vier Nederlandse kunstenaars deel namen. Met de tentoonstelling wil het museum de dialoog ver der uitbouwen, wat ook tot uit drukking komt in de presentatie: een Nederlandse en Turkse kunstenaar per zaal. Het werk van Seymoir Likely, Sonja Ou dendijk, Willem Sanders, Joseph Semah, Huseyn Alptekin/Mi chael Morris, Vahap Avsar, Be- dri Baykam, Mehmet Ileri, Gül- sün Karakmustata en Hale Ten ger is nog tot en met 14 maart te bezichtigen. SCHIEDAM Bij de Schie dammers Cor Thijssen (73 jaar) en Yvonne van Oudheus- den (28 jaar) zal donderdag avond de videorecorder zeker draaien. Dan vormen opa en kleindochter één van de drie kandidaat-paren in de spel show 'Doet ie 't of doet ie 't niet' van Peter-Jan Rens. Bij wijze van grap gaf het duo zich op. Snel volgde de uitno diging van John de Mol-pro- dukties om mee te doen aan de selectierondes. Na twee dagen in de studio werd het Schie damse koppel uitgekozen voor de tv-opname. Voor Cor Thijs sen betekende dat plotsklaps enige slaapproblemen. Want: „Je zal op deze leeftijd toch nog maar even je tv-debuut maken." Een dag voor de definitieve opnames (twee weken geleden) werd het Schiedamse duo al in Hilversum verwacht. Er moest uitgebreid worden gerepeteerd/ Pas rond middernacht kon uit geblust het hotel in Bussunf worden opgezocht. De volgen de dag stroomde de studio vol met familie en bekenden. Na een korte (doch strenge) 'klap- instructie' kon de show van start. Filmpjes, artiesten, geld en spanning...daar draaide het om. Soepel aan elkaar gepraat door presentator Peter-Jan Rens. „De dag van mijn le ven", sprak opa Thijssen na afloop. Yvonne bleek vooral benieuwd hoe het er op televi sie allemaal uit zal zien. En of die hoofdprijs, van dui zenden guldens, mee naar Schiedam ging? Dat is komen de donderdag op tv te volgen. Doen ze 't of doen ze 't niet...? Argentijnse filmavonden SCHIEDAM De laatste twee films van de special 'Argentinië veoor, tijdens en na de militaire dictatuur' worden vrijdag 5 en zaterdag 6 februari vertoond in het Filmhuis Schiedam. Vrijdag staat 'No Habras Mas Pena Ni Olvido' van regisseur Hector Olivera op de spoelen. Het verhaal speelt in 1974, gedu rende de laatste ambtsperiode van president Juan Peron, in het denkbeeldige Argentijnse stadje Colon ia Vela. Daar breekt de hel los, als door hogere Peronisti- sche autoriteiten wordt bevolen dat loco-burgemeester Fuentes wegens marxistische sympat hieën moet worden afgezet. Fuentes weigert echter af te tre den en verschanst zich in het raadhuis tegen de aanvallen van de rechtse Peronistische vleugel. De situatie escaleert steeds ver der en eindigt in een nachtmer rie. Vrijdag draait het Filmhuis 'Tangos' van regisseur Fernando Solanas. De 20-jarige Maria heeft acht jaar geleden met haar moeder Argentinië verlaten. Ze weet nauwelijks meer waar haar culturele wortels liggen, in La- tijns-Amerika of in Europa. Ze woont in Parijs, waar een groep ballingen bezig is een theater stuk te maken over Carlos Gar- del, de grootste vertolker van het tangolied en als zodanig de beli chaming van wat deze ballingen beschouwen als de Argentijnse ziel. Het verhaal wordt geleverd door Juan Uno, die in Argentinië w°oont en stukje bij beetje op allerlei wonderlijke manieren de lijn van het libretto naar Parijs doorgeeft. Maar waarom stuurt hij nooit een einde voor het ver haal? Met behulp van een groep je Fransen kunnen de Argentij nen tenslotte hun ideeeri verwe zenlijken. Aanvang 21.30 uur, toegang voor donateurs /5,r-; donateur worden kost f5,-- per seizoen, inclusief de eerste film. EDITIE 9, DINSDAG 9 FEBRUARI 1993, 17e JAARGANG, Nr. 6 Schiedams Nieuwsblad Wegener huLs-aan-huLSbladen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. .LMlfl HAV l\l I Man bekent ontucht met stiefdochter SCHIEDAM Een 42-jarige Schiedamse man die verdacht werd van sexueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter, heeft donderdag voor de officier van justitie bekend. Het meisje werd van haar dertiende tot zes tiende jaar door de man meerde re malen in de woning en de auto misbruikt. De moeder van het meisje woon de sinds enige jaren met de man samen. Inmiddels heeft zij de man verzocht de woning te ver laten, wat hij ook heeft gedaan. De man werd vorige week dins dag door de Schiedamse politie aangehouden. De zaak kwam aan het rollen toen het meisje eind januari aangifte deed bij de Schiedamse Jeugd- en Zeden re cherche. Haar moeder had daar voor via het dagboek van haar dochter ontdekt dat er iets aan de hand was en kwam vervol gens in een gesprek met haar op de hoogte van het sexueel mis bruik. Vrijwilligersmarkt SCHIEDAM Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Schiedam (SVS) houdt zaterdag 20 maart een vrijwilligersmarkt in de Mar griethal. Het doel van deze Vrij willigersmarkt is om mensen die geïnteresseerd zijn in vrijwilli gerswerk in contact te brengen met organisaties en verenigingen die met vrijwilligers werken. De organisaties presenteren zich op de markt, waardoor belang stellenden een goede indruk krij gen van de verschillende werk zaamheden die door vrijwilligers in Schiedam worden verricht. De markt is bovendien een prima gelegenheid voor de verschillen de organisaties om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Organisaties die belangstelling hebben om aan de markt deel te nemen kunnen contact opnemen met Het Steunpunt Vrijwilligers werk Schiedam tel. 4732111 toe stel 323. Cursus zieken thuis verplegen SCHIEDAM Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord start 9 maart een cursus Ziekenverzor ging Thuis. De cursus is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe je thuis een zieke, of iemand die hulp nodig heeft, zo goed moge lijk kunt verzorgen. In elk gezin wordt weieens ie mand ziek en patiënten worden sneller dan vroeger uit het zie kenhuis ontslagen. Thuiszorg is dan vaak nodig, maar ook ge zinsleden kunnen worden be trokken bij de verzorging. De cursus leert hoe een huisgenoot zo goed mogelijk verzorgd kan worden. Tijdens zes bijeenkomsten geven twee hulpverleners van Thuis zorg NWN praktische tips, maar de nadruk ligt op het zelf oefe nen van allerlei technieken en handigheidjes, zoals een bed ver schonen of een patient wassen. Ook komen zaken als leren tillen en goede voeding aan de orde. De cursus start 9 maart om 19.30 in het Wijkgebouw Van Swindensingel 40 om 13.30 uur. Aanmelden voor 24 februari op nummer 4260511op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur. Kosten ƒ25,— voor leden van de Thuis zorg en ƒ65,—, voor niet-Ieden. ^,,114 FEBRUARI |Yk y ''Vcde^itipiAAay' Verras eens een lief of aardig^ iemand met iets lekkers Kom langs bij i BANKETBAKKERIJ l VINCENT v.d. ROSCHl Westfrankelandsestr. 93 - S'DAM Tel. 4.26.88.83 «AAAAAAA SCHIEDAM - De kansen voor een sneltramverbinding tussen Schiedam en Delft stij gen. Rijkswaterstaat noemt in een nog niet openbaar ge maakte notitie de railverbin ding één van de opties. In de Rijkswaterstaat-notitie, die als voorbereiding voor een on derzoek naar de gevolgen voor het milieu van de aanleg van de snelweg A4-Midden Delfland is bedoeld, wordt de sneltram als serieus alterna tief gepresenteerd. Tot voor kort was de aanleg van een sneltramlijn op het tracé van de A4 voor Rijkswaterstaat nog onbespreekbaar. De aanleg van het tracé Kruit- huisweg (Delft) en Kethelplein (Schiedam) van rijksweg A4 werd zomer '92 stilgelegd omdat minister Maij (verkeer) alsnog betrekking tot het milieu. Maar ook de talloze protesten tegen de aanleg van de weg lagen hieraan ten grondslag. „Als gemeente Schiedam hebben wij de minister gewaarschuwd dat wij gerechtelijke stappen zouden ondernemen als er geen effect-rapportage zou komen voor dat gedeelte van de rijks weg," aldus wethouder Chris Zijdeveld van stadsontwikkeling en verkeer. De weg zou namelijk dwars door twee woonwijken en een weidegebied gaan. Alternatieven Schiedam heeft daarom al enige Een railverbinding tussen Schiedam en Delft? Wethouder Zijdeveld (inzet) -F6" 8eleden samen met vier mi- heeft zich altijd verzet tegen aanleg van een rijksweg op deze locatie. lieu-organisaties een plan ont wikkeld om in plaats van een genoodzaakt werd een milieu- Zij ging hiertoe over op basis snelweg een railverbinding aan effectrapportage op te stellen, van de Europese richtlijn met te leggen. „Andere oplossingen zijn echter ook denkbaar," aldus Zijdeveld. Ook Rijkswaterstaat lijkt nu op zoek naar alternatie ven. In de notitie komt onder meer een eventuele aanleg van een (tram)railverbinding tussen Delft en Schiedam ter sprake. „Het laatste jaar is er een goede verstandhouding opgebouwd met Rijkswaterstaat," vertelt de wethouder die de notitie al onder ogen heeft gekregen. Alle be trokken partijen hebben vorige week informeel hun mening over de inhoud van een concept-noti tie kunnen geven. De notitie van Rijkswaterstaat wordt 1 maart openbaar ge maakt, waarna een inspraakron de zal volgen. „Rijkswaterstaat heeft ons verzekerd dat tot die tijd geen werkzaamheden op het tracé Delft-Schiedam zullen plaatsvinden," zegt een tevreden Zijdeveld. SCHIEDAM De gemeente raad is vorige week akkoord ge gaan met het aanpassen van de organisatie van het Woningbe- heer, zoals beschreven in de noti tie 'Van hoofdafdelingen naar sectoren, van afdelingen naar teams.' Grootste verandering is het instellen van acht wijkteams. Vanaf 1 maart kunnen de huur ders met alle vragen terecht bij één wijkteam: zowel het techni sche, sociale als administratieve beheer wordt per wijk verzorgd. Met het instellen van de wijk teams, verwacht het GWB dat de dienstverlening naar de bewo ners toe aanzienlijk wordt verbe terd. Vragen en klachten kunnen sneller worden afgehandeld om dat de wijkteams meer bevoegd heden krijgen om zelf zaken op te lossen en af te handelen. Ook al het bewonersoverleg wordt door de wijkteams ver zorgd. Waar nodig vindt hierbij extra ondersteuning plaats door de verantwoordelijke medewer ker uit een van de overige nieuwe sectoren. Naast de sector Bewo- nersservice, waarin de wijkteams zijn ondergebracht, zijn dat de sector Technische Zaken, Be drijfseconomische Zaken en Ma nagement en Ondersteuning. Het Gemeentelijk Woningbe- heer krijgt ook een nieuwe tele fooncentrale en een nieuw com putersysteem. De wijkteams zijn vanaf 1 maart direct bereikbaar via eigen doorkiesnummers. Alle huurders worden deze maand nader geïnformeerd bij welk wijkteam zij voortaan terecht kunnen met hun vragen en klachten over de woning en wat de nieuwe telefoonnummers worden. Een andere organisatorische ver andering is dat naast de aan dacht voor de verhuur en het beheer van kwalitatief goede wo ningen, ook aandacht moet zijn voor de positie van de woning voorraad op de lokale en regio nale woningmarkt. SCHIEDAM Afgelopen za terdag was door de Sociale Werkvoorzieningen in Neder land uitgeroepen tot Landelijke Open Dag. Natuurlijk was ook de Bedrijfs Gemeenschap Schie dam (BGS) aan de Van Bercken- rodestraat deel aan deze Open Dag. Belangstellenden kregen te zien hoe met moderne houtbewer kingsmachines de produktie ver loopt van grenen meubelen. De afdeling verpakkingen toonde efficiënte verpakkingsmethoden en de grafische sector liet zien wat er allemaal moet gebeuren voordat het drukwerk van de ultramoderne persen rolt. Ook de door vakbekwame hove niers aangelegde modeltuin gaf een goed beeld waar de BGS allemaal voor staat. Desgewenst gaf de afdeling Personeelszaken in het bedrijfsrestaurant infor matie over de Sociale Werkvoor ziening. Aan het eind van de middag werden enkele BGS- meubelen verloot, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de Schiedamse Invaliden Sport vereniging 'De Ooievaars'. kunstgebitten J j en reparaties techniek J J WesthaVenplaats 3 Vlaardingen S 434.60.16

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1