uj W I Schiedammers wonen in januari 1995 in de provincie Rijnmond TE GEK! 795 12.95 1495 24.95 1495 1.50 v svo Fraudebeleidsplan in de maak DE HAVENLOODS INDEZE KRANT v v r-f a W.J I -M. w Pad neemt de zebra Winkeliers praten over de binnenstad Zotukkpchteriï-amrerten Vechtpartij in café m m h I mi r - i Dansfeestje verhuist Premier Lubbers komt met voorstel om impasse te doorbreken Schiedam in helder licht THERMOSFLESSEN. U ZOU WEL GEK ZIJN AIS U BETAALDE. J uegener huLsaan+njLsbLacten Schiedams Niarosblad HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Zondag het 2e concert van de voorjaarsserie 1993 TRIBUTE TO FRANK SINATRA m.m.v. The Midland Big Band en Hoover jr. Toegangskaarten a 14.- verkrijgbaar a.d. kassa v.d. Doelen, op de kantoren van deze krant en bij de Verg. Spaarbank. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM Zaterdagavond omstreeks 23.00 uur onstond er een vechtpartij tussen een aantal bezoekers van een café op de Hoogstraat. Toen de politie arri veerde waren er nog twee perso nen aan het vechten. Uit de ver halen van omstanders bleek daL een 25-jarige man uit Den Haag verdacht werd van het manipule ren van een gokkast in het café waardoor de automaat meer geld afgaf. De overige aanwezi gen waren het niet eens met de gang van zaken. De Hagenaar werd aangehouden en is overge bracht naar het politiebureau. Automobilist na doorrijden SCHIEDAM In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 01.00 uur probeerde een autobe stuurder op de Churchillweg de auto voor hem rechts in te halen. Hij kwam daarbij in botsing met de genoemde auto, maar reed vervolgens door. De bestuurder van de ingehaalde auto kon het kenteken noteren. De dader, een 38-jarige Schiedammer, werd even later in zijn woning ge hoord en kreeg vervolgens een proces-verbaal. Onrust bij HBSS heeft zijn gevolgen Turks clubhuis 3 weken dicht SCHIEDAM Sociaal Cultu reel Centrum Erkam aan de Car- tesiusstraat heeft van de Raad van State een sluitingsverbod ge kregen voor drie weken. Het verbod is opgelegd omdat de toegestane sluitingstijd van 22.00 uur regelmatig werd over schreden. Bovendien vonden er nog andere overtredingen plaats. Na herhaalde waarschuwingen van de poltiie leidde dit eind november al tot sluiting voor een weekend. Het nieuwe verbod geldt vanaf 6 tot en met 28 fe bruari. De Stichting Erkam diende een schorsingsverzoek in bij de Raad van State. Afgelo pen week werd dit verzoek in behandeling genomen en afge- SCHIEDAM In een winkel aan het Hof van Spaland werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De inbrekers waren de winkel binnengekomen door een deurruit in te slaan en zijn daarna met de inhoud van de kassalade er vandoor gegaan. GROTE CARAVAN- KAMPEERSH0W bij De Groot, Spijkenisse Zie advertentie elders in dit blad! RAD HET STATION MET DE POPULAIRSTE DISC-JOCKEYS. Stem af op jouw golflengte. Met Erik de Zwart, Will Luikinga, Ferry Maat, Wessel van Diepen, Corné Klijn, Michael Pilarczyk, Rick van Velthuysen. NU OP DE KABEL 101,6 FM SCHIEDAM VLAARDINGEN A W - 1 11 *'wt; HPh f'iiitY j* iiHh Zo'n kleine tweehon derd mensen kwamen af op het feest dat de vereniging voor al leenstaanden 'The Happy Club' afgelopen zon dagmiddag hield ter gelegen heid van het 15-jarig bestaan. Dat de hoofdmoot van de acti viteiten altijd dansen is ge weest, bleek die dag maar weer eens want van begin tot eind was het in Zaal Middelhuyse j aan de Vlaardingse Koningin- nelaan swingen geblazen. Dat kon op de muziek van onder anderen Rita Young en Chris van Rijswijk en last but not least 'good old' Jacques Herb, die natuurlijk zijn onvergetelij ke smartlap 'Manuela' ten ge hore bracht. „Het was fantas tisch", zegt voorzitter-van-het- eerste-uur Hans Peterbroers. „Er waren vele oude bekenden, maar ik heb ook wat nieuwe gezichten gezien. Het was ge- I zellig onder elkaar." SCHIEDAM- Het zit de Stichting Schiedamse Vrouwe nemancipatie Organisatie (SVO) niet mee. Nog niet zo lang gele den vond de Stichting onderdak in het voormalig gebouw van de stichting maatschappelijk werk en nu moeten ze er alweer (voor lopig) uit. Het lijkt eropdat de gemeente bij het in gebruik geven niet zo goed heeft nagedacht over een en an der. SVO die zeer tevreden is met het huidige onderkomen heeft maanden in de rommel gezeten vanwege werkzaamheden die onder meer bestonden uit het vernieuwen van de plafonds en een verfbeurt. Toch houdt SVO tot eind maart kantoor in het pand van de Stichting COS in de Passage 16. De oorzaak is de volgende. Bij de verbouwing werd vergeten om de brandveiligheid in het oog te houden dus... er wordt de ko mende zes weken weer ver bouwd aan Broersveld. SVO is bereikbaar via telefoon 4734545 (antwoordapparaat) of via het nummer van COS 4263331. SCHIEDAM Schiedam mers wonen als alles goed gaat in 1995 in de provincie Rijnmond. Vrijdag heeft het kabinet ingestemd met een voorstel van minister-presi dent Ruud Lubbers om van de Rijnmond-regio een zelfstan dige provincie te maken. Vol gens Lubbers is opsplitsing van de provincie Zuid-Hol land de snelste manier om in de Rijnmond binnen enkele ja ren tot een gekozen regiobe stuur te komen. De Rijnmond wordt dan de dertiende pro vincie van Nederland. Een meerderheid van de Tweede Kamer en het Overlegorgaan Rijnmondgemeenten (OOR) hebben verheugd op de brief van Lubbers gereageerd. Lubbers heeft in feite in grote lijnen het voorstel van het OOR en de Provinciale Staten overge nomen. Het in het leven roepen van een regiobestuur voor de Rijnmond leek eind vorig op een laag pitje te komen te staan toen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland Schelto Patijn lieten weten een overgangsperiode van vijf jaar noodzakelijk te achten. Volgens het ministerie en GS is voor de vorming van en regiobestuur een wijziging van de grondwet no dig. Het OOR is fel tegenstander van een overgangsperiode om dat dat zou betekenen dat er tijdelijk vier bestuurslagen zijn: het Rijk, de provincie, de ge meenten en het regiobestuur met beperkte bevoegdheden. Burgemeester Bram Peper van Rotterdam, tevens voorzitter van het OOR, stelde daarop voor om van de Rijnmond maar voorlopig een provincie te ma ken. Op deze manier kunnen ju ridische problemen voorkomen worden en is het mogelijk dat de Rijnmondgemeenten met ingang Ruud Lubhers ...maak van Rijnmond voorlopig provincie... archieffoto ROBERT VOS van 1 januari een aparte regio vormen. Vorige maand steunden Provinciale Staten het voorstel van het OOR om de provincie Zuid-Holland op te delen. Impasse Met zijn brief aan de ministers heeft Lubbers geprobeerd de im passe in het kabinet te doorbre ken. In de ministerraad was er onenigheid over de manier waar op het regiobestuur zou moeten worden opgezet. Volgens het voorstel van Lubbers moet de provincie Rijnmond niet alleen de normale bevoegdheden van de provincie krijgen maar ook taken van de gemeenten overne men. De nieuwe provincie krijgt een miljoen inwoners. De oplossing van Lubbers geldt alleen voor het Rijnmondgebied. De discussie over de verdeling van Nederland in 25 bestuursre- gio's is hiermee voorlopig uitge steld. Als de 'Rotterdamse' pro vincie een succes blijkt te zijn, zal dit model worden overgeno men door andere grootstedelijke gebieden. Doorbraak Het dagelijks bestuur van het OOR noemt het kabinetsbesluit een 'doorbraak voor de regio vorming'. „Het kabinetsstand punt getuigt van politieke visie en moed", stelt het dagelijks be stuur. „Het kabinet heeft terecht geconstateerd dat de tijd nu rijp is voor vergaande en ingrijpende bestuurlijke vernieuwing. Het besluit maakt de weg vrij voor een snelle invoering van een nieuw type bestuur tussen rijk en gemeenten, toegerust met ade quate taken en bevoegdheden ten behoeve van het oplossen van groot-stedelijke en regionale vraagstukken." Het dagelijks bestuur van het OOR gaat er van uit dat de noodzakelijke wet begin volgend jaar al bij de Tweede Kamer worden ingediend. De nieuwe provincie Rotterdam-Rijnmond kan dan vanaf 1 januari 1995 een feit zijn. SCHIEDAM In ieder ge val heeft één pad de komende paddentrek al overleefd. Tij dens de tentoonstelling die zaterdag door wethouder Bart de Leede in het Natuur- centrum De Boshoek werd geopend sprong een pad wel gemoed over de voor hem speciaal aangelegde zebra de weg over. „Er heerste de hele dag in het Natuurcentrum een gezellige drukte", vertelt een woord voerder van de organisatie. „Veel mensen toonden be langstelling voor de levende have waaronder ratelslang, rugstreeppad en andere amfi bieën en tevens voor de ge toonde films. SCHIEDAM De uitkomsten van het onderzoek naar fraude met uitkeringen van de Gemeen telijke Sociale Diensten van Groningen en Dordrecht van vorig jaar waren voor de raads leden Samkalden en Bakker (PvdA) aanleiding vragen te stel len aan het college van Schie dam. Daarbij vroegen zij zich onder meer af of het aantal frau de gevallen in Schiedam vergele ken kan worden met de 40 pro cent in de onderzochte gemeen ten. Ook maakten zij kenbaar zich zorgen te maken, dat ieder een die een uitkering krijgt bij voorbaat al verdacht is. De raadsleden drongen er verder bij de stadsbestuurders op aan reke ning te houden met de verschil len tussen fraudegevallen voor wat betreft de ernst en de nood waaruit dat gebeurt. „De hoogte van de vermoedelijk gepleegde fraude in Schiedam ligt waarschijnlijk vijf procent lager dan in Dordrecht", aldus het college van burgemeester en wethouders." Bovendien is uit onderzoek in andere steden ge bleken dat hoofdzakelijk sprake is van 'witte' fraude." Witte fraude heeft betrekking op in komsten die wel worden doorge geven aan de belastingdienst maar niet aan de Sociale Dienst. „Overigens bestaat sinds kort de mogelijkheid het gegevensbe stand van de Sociale Dienst. Ook is het mogelijk bij andere instellingen informatie op te vra gen met hulp van het sofi-num- mer." Het stadsbestuur wijst verder op het gevoerde fraudebeleid dat sinds 1987 in Schiedam gaande is. „De Gemeentelijke Sociale Dienst (G.S.D.), beschikt sinds die tijd over twee sociale recher cheurs waardoor een strikte con trole wordt gevoerd ter bestrij ding van misbruik en fraude." Hoewel het college van B W het met de vragenstellers eens is dat stigmatisering van uitke ringsgerechtigden moet worden voorkomen, vinden zij het nood zakelijk dat de G.S.D. alert blijft. Wel wordt in geval van niet zo ernstige fraude gekeken naar het verleden van de betrok kene in relatie tot de G.S.D. Het college is voornemens de raadscommissie voor Onderwijs, Sociale Zaken en Emancipatie in de loop van dit jaar een fraude beleidsplan voor te leggen, waar- Bakker (PvdA) in ideeën zijn ontwikkeld om tot verdere preventie en bestrij- dingsactiviteiten te komen. SCHIEDAM Het overleg platform van de centrumwinke liers houdt vanavond, dinsdag 16 februari in samenwerking met het KNOV een informatiebijeen komst over de nieuwbouwont- wikkelingen in de Schiedamse binnenstad. De bijeenkomst be gint om 20.00 uur en vindt plaats in zaal Monopole aan de Hoog straat 99. Voor de pauze wordt door het platform ingegaan op de tot op heden gevoerde gesprekken met de gemeente. Vervolgens wordt van gemeentezijde het toekomst beeld van het Schiedamse cen trum geschetst. Projectontwik kelaar MAB geeft tot slot een toelichting op de nieuwbouw in het gebied Imelda/Passage. In het Schiedams Nieuwsblad stond vorige week abusievelijk vermeld dat de bijeenkomst 9 februari zou worden gehouden. Dat moest dus 16 februari zijn. SCHIEDAM De lampen in de grachtenarmaturen die zijn te vinden aan beide zijden van de Lange Haven tussen Appelmarkt- brug en Koemarktbrug zullen door het Openbaar Nutsbedrijf worden vervangen door zuinige exemplaren. De nieuwe natriumlamp heeft een betere spiegeloptiek die zorgt voor een aanzienlijk grotere lichtspreiding dan het vorige model. De O.N.S. verwacht dat de zuinige hogedruk natriumlamp een positieve invloed zal hebben op de verkeers- en sociale veiligheid rond de Lange Haven. En daar zal het niet bij blijven. Het Nutsbedrijf heeft namelijk plannen in voorbereiding voor een andere openbare verlichting in het centrum waarbij de stegen niet worden vergeten. In de loop van de tijd wil men komen tot een goed verlichte binnenstad die stadgenoten een veiliger gevoel moet geven. THERMOSKANNEN. P J Drie kleuren met zwarte drinkbeker. (niet voor handelaren!) DAMES LEGGINGS. Dragen prettig. 95% Katoen/5% elasthan (blijvend elastisch). Wit, bordo, KLEUTER/KINDERJACKS. LANGE DAMES TRUI OF MINI JURK. Mooi en modieus. En erg voordeligi Vier verschillende KLEUTER TRAININGSPAK. Warm geruwd van binnen, met contrast en opdruk. DAMES SUPS MET HEEL VEEL KANT. 100% Katoen. Vier soorten. Wit en gekleurd. 14 TAFELKAARSEN. In doos. Wit, bordo, rose of g SCHUURSPONSJES. Acht stuks MM, Ruim 430 textielSupers in 4 landen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1