Heffingen op afvalwater zijn verdeeld SCHIEDAM 'Op een onzekere dag' op alle scholen vfei. DE HAVENLOODS Carnaval Rietzeilers Bloemschikken Klussen Gebruik amalgaam blijft omstreden RIAGG start met project Lesbische Hulpverlening Prins Maurits viert feest Ziekenverzorging thuis VERDWAALDE VUILNISZAK SANDERS&KO Voorlichting alarmering Expositie De Wissel Orgelconcert in Stedelijk Museum Sjors en Sjimmie DINSDAG 16 FEBRUARI 1993 SCHIEDAM Carnavalsver eniging De Rietzeilers heeft na de optocht, jongstleden zaterdag door de binnenstad en het Bran dersbal diezelfde avond voor de komende week een aantal activi teiten op het feestprogramma staan. Zaterdag 20 februari vindt een ouderenmiddag plaats. Bewo ners van verschillende verzor gingstehuizen worden dan be zocht waarbij artiesten zullen optreden, 's Avonds kunnen carnavalvierders hun hart opha len in Wijkcentrum De Blauwe Brug tijdens het Prinsenbal. Het gebouw is die avond helemaal voor de feestgangers. Blaaskapel De Valse Noten zal samen met een disco zorgen voor de onmis bare muziek. Zondag om 14.00 uur kan de jeugd (ook in het wijkcentrum) carnaval vieren, 's Avonds is er voor mensen die er nog niet ge noeg van hebben een Disco Samba Tropical gepland. Het carnaval wordt afgesloten na af loop van het finalebal op 23 fe bruari. Schiedam In Wijkcentrum De Blauwe Brug start op donderdag 25 februari een cursus bloem schikken. Gedurende zes bijeen komsten zal aandacht worden geschonken aan compositie, droogbloemen, corsage, paas- stukken, een boeket en een bie- demeier. De kosten bedragen f 110,- in clusief materiaal. Men dienst zich voor 19 februari aan te mel den bij de informatiebalie van De Blauwe Brug, Bachplein 590, telefoon 4701049. SCHIEDAM Zelf kleine re paraties thuis verrichten is mak kelijk, voordelig en geeft voldoe ning. Enig inzicht is daarbij ech ter wel vereist. Om aan de be hoefte om zelf te klussen in huis tegemoet te komen start de Stichting Sociaal en Kultureel Werk Schiedam Zuid op 17 fe bruari een cursus. Deze is opgebouwd uit twee de len. In het eerste gedeelte komen bijvoorbeeld elektra, klein on derhoud in huis en schilderen ter sprake en in het laatste deel staat de auto centraal. Geïnteresseerden kunnen in schrijven voor beide of voor een enkel deel. De kosten bedragen voor onderdeel I f25,- en voor nummer II f 15,-. De cursus vindt plaats in Kluphuis Zuid, Dwarsstraat 42, telefoon 426.72.97. Psychologie pressie, obsessies, fobieën en; (9 lessen). Opl. niveau min. HAVO Inl. drs, Prudon 08330-19133 (docent) B.g.g. 02507-19480 Wegener IxlMan+xitsbLaden HOOFDKANTOOR; Wegener Huis-aan-huisbladen B.V., Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010-4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362. Telefax advert, afd. en redactie: 010-4.600.205. BIJKANTOOR: Hoogstraat 122, 17.00 u. (vrijdag tot 16.00 u.j ADVERTENTIEVERKOOP: N. v.d. Marei (tel. privé 010 - 4.716.693). )l. privé 010-4341702 ACCOUNTMANAGEME A. van Meeteren privé 01831 - 2082). N. de Poorter (tel.privé 070 - 3282694) REDACTIE: Peter Braad (eindredac teur), Marianne Ames, Nelleke de Jong en Bram Wesdorp Correspondenten: Jelle Gunneweg (tel. 010 - 4.270.879) en Nans Wolters .380). Manager redacties Zuid-Holland: Jan Sieben. Schiedams Nieuwsblad verschijnt elke dinsdag huis-aan- Schiedam, Groenoor-' en is een uitgave var jn-huisbladen B.V. (zie HOOFDKANTOOR). DIRECTIE: E. Alkemade, directeur R.M. Brokking, commercieel adj.-directeur Wegener huis-aan-huisbladen ver schijnen in Zuid-H"Mo"'< een totale oplage joen exemplaren. BEZORGING: Interianden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.612/4.699.613 SCHIEDAM In het kader van de Wet Chemische Afval stoffen en de Lozingsverorde ning 1989 is vorig jaar bij 24 tandartspraktijken in Schiedam een controle uitgevoerd. Dit is een voortvloeisel uit het conve nant 'Afvalwaterproblematiek Tandartsen'. De Dienst Gemeentewerken gaf de controle in handen van Mi lieukundig Adviesbureau De Straat in Delft. Aan de hand van een checklist liep het adviesbu reau een aantal aspecten na die betrekking hadden op de afvoer van het amalgaam dat gebruikt wordt bij het vullen van tanden en kiezen. Amalgaam is een legering die bestaat uit 50 procent kwik en verder componenten als zilver, koper en tin. Het is tot op heden de meest voor tandartsen ge bruikte vulling. Hoewel er alter natieven zijn worden die toch weinig gebruikt. Dit heeft onder meer te maken met de duur zaamheid en met de prijs, want niet alle alternatieve vullingen worden door ziektekostenverze keraars vergoed. Het gebruik van de legering amalgaam voor vullingen is ech ter omstreden. Dit kwam duide lijk naar voren in het interview met tandarts Irene van Eijkelen- borg vorig jaar september in deze krant. Daarin stelde zij on der meer: „Een kies die gevuld wordt met amalgaam geeft de eerste weken een grote hoeveel heid kwik en andere metalen vrij. Deze belanden uiteindelijk in het maag-darm-kanaal en ver dwijnen met het voedsel. Een gedeelte echter wordt via het bloed in de organen en lichaams weefsels opgenomen. Klachten als depressies, vermoeidheid, ge- wrichts- en darmklachten kun nen het gevolg zijn". Bij het milieukundig onderzoek bij de 24 tandartspraktijken in Schiedam voldeden er vijf niet aan de norm gesteld door de overheid. De controle betrof al lereerst de aanwezigheid van een goedgekeurde amalgaamafschei- der en de wijze waarop deze was gemonteerd. Verder werd geke ken naar het onderhoud van de afscheider. Bovendien werd de binnenriolering geïnspecteerd op Nog steeds worden kiezen gevuld met amalgaam. amagaamslib. Uit deze aanpak blijkt dat de overheid ter bescherming van het oppervlaktewater serieus en gedegen te werk gaat. Daarom is het hoogst onbegrijpelijk waar om amalgaam nog steeds het middel is dat gebruikt wordt bij ingrepen in het gebit. SCHIEDAM De RIAGG is in januari gestart met het project Lesbische Hulpverlening. Doel van het project is het ontwikke len en aanbieden van een geva rieerd hulpaanbod aan lesbische hulpaanvraagsters dat is toege sneden op hun specifieke wensen en behoeften. Een tweede doel is informatie, consultatie en des kundigheidsbevordering aan an dere hulpverlenenden. Het geheel is bedoeld voor lesbi sche vrouwen die psycho-sociale problemen ervaren waarvoor zij geen bevredigende oplossing kunnen vinden. Deze problemen kunnen veroorzaakt of versterkt worden door de lesbische leefs tijl. Omgekeerd kan de lesbische leefstijl negatief beïnvloed wor den door de problemen. Zo kun nen lesbische vrouwen hulp vra gen bij het niet kunnen accepte ren van lesbische gevoelens en de consequenties daarvan, (sexueel) geweld en het verwerken van nare jeugdervaringen. Het project richt zich op Vlaar- dingen, Maassluis, Hoek van Holland, Schiedam en Rotter dam. De coördinatie en uitvoe ring van het project zijn in han den van Coby Langenkamp. Vrouwen kunnen zich op eigen initiatief aanmelden of via het secretariaat Vrouwenhulpverle ning dat dan de aanmelding ver zorgt. Het nummer van het se cretariaat is 010-4453442. Voor informatie, overleg of consulta tie kan men ook rechtstreeks met Coby Langenkamp contact op nemen. Op dinsdag, donderdag en vrijdag is zij telefonisch be reikbaar tussen 08.30 en 09.00 SCHIEDAM Iedereen die binding heeft of heeft gehad met Peuterspeelzaal Prins Maurits aan de West Frankelandsestraat 152 is op donderdag 18 februari welkom bij de viering van het twaalf en een half jarig bestaan van de speelzaal. De receptie voor de ouderen be gint om 11.00 uur. Voor de peu ters is er een poppenkastvoor stelling en draagt clown Fratelli Fiasco een steentje bij in de feestvreugde. SCHIEDAM Bij wel haast iedere Schiedammer is kortgeleden een kennisgeving in de hus gevallen waarop de hoogte van de verontreini gingsheffing oppervlaktewate ren werd vermeld. Voor nogal wat huishoudens die uit twee personen bestaan is dit een jaarlijks terugkerende erger nis. Want hoewel alleenwo- nenden een vervuilingseenheid betalen van f 59,40 per jaar, betalen tweepersoonshuishou dens, gezinnen en andere sa menlevingsvormen die bijvoor beeld uit drie en meer perso nen bestaan, drie (f 178,20) vervuilingseenheden. Dit geldt overigens ook voor kleine be drijven. Met deze wijze van heffing komt het voor dat een gezin bestaande uit zes perso nen hetzelfde betaalt als een Is dit niet een oneerlijke verde ling? „Ja, dat is het inderdaad", antwoordt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Delfland." Er zijn ook al enige pogingen gedaan om deze verde ling door middel van een wets wijziging in de Tweede Kamer aan de orde te stellen. Maar tot op heden is het daar bij geble ven. Ik zie er in de toekomst trouwens niet snel verandering in komen, omdat het voor ons betekent dat de controle, of het nu gaat om een of twee bewo ners, moeilijker wordt. Boven dien is het waarschijnlijk dat bij een verdeling per verbruiker, het tarief per eenheid omhoog moet om toch volgende inkomsten te houden." De heffing komt voort uit de gedachte dat de vervuiler be taalt. Iedereen die afvalwater loost moest dus betalen. Om deze kosten té verhalen is de verontreinigingsheffing in het le ven geroepen. Dit geld is be stemd voor het Hoogheemraad schap Delfland. Dit waterschap heeft onder meer de taak, de verontreiniging van het opper vlaktewater te voorkomen en het afvalwater te zuiveren. Volgens de medewerker van het Hoogheemraadschap worden watergebruikers standaard aan geslagen voor drie vervuilings eenheden. Mensen die alleen wo nen en dus aanspraak kunnen maken op een- vervuilingseen heid kunnen, binnen twee maan den na dagtekening, bezwaar, aantekenen bij het Hoogheem raadschap. Aan de hand van een controle bij de gemeente is het dan alsnog mogelijk voor het lagere tarief in aanmerking te komen, zelfs met terugwerkende kracht. „Inderdaad zou je van een rede lijke heffing kunnen spreken als men zou worden aangeslagen voor het verbruik dat het nuts bedrijf per adres registreert, „stelt de ambtenaar van Delf land vast. Mensen die door het Hoog heemraadschap uitgegeven bro chure nader willen bestuderen kunnen deze aanvragen bij het Openbaar Nutsbedrijf Schie dam, telefoon 262.10.00. -DeDienstEdu- voor mii is eecrei SCHIEDAM De Dienst Edu catie van de gemeente wil het beleid ten aanzien van dramati sche-, beeldende, en dansante vorming op de basisscholen acti veren. Deborah Lens is sinds september vorig jaar hiervoor aangesteld. Op alle 32 basisscholen in de stad zal de komende maanden de jeugdvoorstelling 'Op een on zekere dag', (geproduceerd door de nieuwe medewerkster) wor den gepresenteerd. De kinderen van groep drie (zes- en zevenjari gen) van de basisscholen De Klinker en De Regenboog kre gen echter al de première van de voorstelling voorgeschoteld, waarbij zij actief werden betrok ken bij het wel en wee van onder andere een meisje, een raaf en vlinder. „Die eerste twee voorstellingen waren heel leuk", stelt Deborah Lens vast. „Een voorstelling op een school is eigenlijk een heel intiem gebeuren omdat de schei ding tussen toneel en het jonge publiek heel klein is. Er kwamen dan ook leuke reacties los. Zo kwam bijvoorbeeld een leerling tijdens de voorstelling even het podium op om het eekhoorntje dat ik als hoofdrolspeelster bij mij heb te aaien." Volgens Deborah Lens is zij heel blij met deze baan. „Precies wat er - «s, m Oog Deborah Lens: „Genoeg plannen voor de toekomst. ik op het oog had. Vooral de combinatie van receptieve en ac tieve gedeelte spreekt mij in dit werk zeer aan." De nieuwe medewerkster kunst zinnige vorming volgde na de servatorium. In Hongarije liep Muziek en Dans-havo onder zij vervolgens stage „Terug in meer een opleiding dansdocente Nederland studeerde ik kunstbe- klassiek ballet en folkloristische leid en management en nu zit ik dans aan het Rotterdams Con- dan hier en het lijkt of deze baan voor mij is gecreëerd", zegt zij enthousiast. Hoewel Schiedam een jarenlange traditie heeft op het gebied van kunstzinnige vorming voor scholen zijn op dit terrein de laatste drie jaar niet veel activi teiten ontplooid. „Daar zal ik in ieder geval verandering inbren gen. Het is de bedoeling dat elk Schiedams basisschoolkind ieder jaar in contact komt met een of meerdere van deze disciplines, zegt Lens". Verder ligt het in het voornemen van de medewerkster van educa tie projecten te ontwerpen die door verschillende instellingen, zoals het Passage Theater, Mu seum, worden gerealiseerd. Te vens geeft zij richting aan de autio- visuelevorming die in Schiedam nog van de grond moet komen. Al deze nieuwe projecten moeten ervooT zorgen dat de Schiedam- se schooljeugd meer culturele be langstelling krijgt. „Verder hoopt ik dat het sommige kinde ren zo intrigeert dat hun be roepskeuze in de richting gaat van een van de gepresenteerde disciplines." Het ligt in het voor nemen voor het eind van de maand de raadscommissie en schoolbesturen een aantal nieu we plannen voor te leggen. SCHIEDAM - In elk gezin is er wel eens iemand voor kortere of langere tijd ziek. Hulp kan dan meestal wel worden gere geld. Anders is het als het gaat om iemand die langdurige ver zorging nodig heeft. Dan is het van belang dat de gezinsleden die betrokken zijn bij de verzor ging weten hoe zij dit moeten aanpakken en waar zij op moe ten letten. Thuiszorg Nieuwe Waterweg- Noord heeft ontdekt dat er be hoefte bestaat aan èen cursus Ziekenverzorging Thuis en is van plan daarmee in maart te starten. „Patiënten worden snel ler dan vroeger uit het zieken huis ontslagen. Thuiszorg blijkt dan nog vaak noodzakelijk. Om dat in de regel gezinsleden ver antwoordelijk zijn voor de ver zorging, is het voor deze mensen prettig om te weten hoe je moet handelen", aldus medewerkster Linda Kool van Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord. Tijdens de zes bijeenkomsten ge ven twee hulpverleners van Thuiszorg Nieuwe Waterweg in formatie en praktische tips. De nadruk ligt echter op het oefe nen van allerlei technieken en handigheidjes, zoals een bed ver schonen terwijl de patiënt er in ligt en hoe men de zieke kan wassen. Verder komen, tillen, voeding en medicijngebruik aan de orde. De cursus Ziekenverzorging vindt plaats in drie Waterweg steden. Dat is respectievelijk in Vlaaringen op 2 maart in het Wijkgebouw Marisstraat 2, aan vang 19.30 uur, in Maassluis, 15 maart om 13.30 uur in Wijkge bouw Veerstraat 13, start 13.30 uur. In Schiedam beginnen de lessen op 9 maart, om 13.30 uur in het gebouw van de Stichting Maatschappelijk Werk, Van Swindensingel 40. De kosten bedragen f 65,- (voor leden f25,-) inclusief de cursus map. Aanmelden bij Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord voor 24 februari, telefoon 42605121. SCHIEDAMNog niet zo lang geleden zijn twee verschil lende alarmeringssystemen voor ouderen en gehandicapten in ge bruik genomen. Het eerste alarmeringssysteen PAS ging in november bij Ver zorgingstehuis Frankeland van start. Sinds kort is op initiatief van Thuiszorg en het Gecoördi neerd Ouderenwerk in de regio daar het enigszins afwijkend sys teem S.P.A. (Stichting Personen Alarmering) aan toegevoegd. In tegenstelling tot het eerst ge noemde systeem wordt S.P.A. aangesloten op de telefoon en biedt het niet die uitgebreide fa ciliteiten als de PAS-alarmering. Wel is het goedkoper. Om alle vragen van ouderen over het S.P.A.-systeem te be antwoorden vindt er op woens dag, 17 februari van 10.00 tot 12.00 uur een informatiebijeen komst plaats. Tijdens deze bij eenkomst komen onder meer de voorwaarden van deelname en de hieraan verbonden financiële consequenties ter sprake. Het is mogelijk dat, afhankelijk van het inkomen, de Sociale Dienst een gedeelte van de kosten ver goed. De bijeenkomst vindt plaats in Trefpunt Oost aan de Celcius- straat 2. De toegang is gratis. Functionaris ouderenwerk-, An neke van Gurp, telefoon 426.41.95 verstrekt meer infor- SCHIEDAM Nog vier weken is in De Wissel een expositie te bezichtigen van Annemarie van Ulden. Het werk van de kunstenares heeft over het algemeen een illustratief karakter. Naast een aantal bloemengouaches zijn er ook litho's met hand- gezette teksten te zien. De tentoonstelling loopt tot en met 12 maart. De Wissel is te vinden aan Broersveld 30. SCHIEDAM In de aula van het Stedelijk Museum geeft de organist Bas de Vroome op za terdag 20 februari aanstaande een orgelconcert op het histori sche Hess-orgel. Bas de Vroome werd in 1962 geboren te Rotterdam. Hij stu deerde bij Jacques van Oor- tmerssen en vervolgens aan het Sweelinck-Conservatorium te Amsterdam de hoofdvakken or gel en kerkmuziek. Hij hoopt binnenkort af te studeren aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. De Vroome heeft verschillende nationale en inter nationale concoursen gewonnen. Hij is momenteel werkzaam als organist in de Oude Kerk in Delft, als cantor-organist in de hervormde kerk te Rhoon en als beiaardier van Rijnsburg en Spijkenisse. Op het programma van zaterdag staan werken van Buxtehude, Handel, Telemann en Bach, maar ook een improvisatie. Het concert begint om 15.00 uur aan de Hoogstraat 112 te Schiedam en de toegang is gratis. i samenwerking met 1. Leonard van Utrecht Excelsior 2. Regi Blinker Feyenoord 3. Michel Valke Sparta 4. Errol Refos Feyenoord 5. Tom van Mol Sparta 6. Ron van den Berg Sparta 7. Rob Witschge Feyenoord 8. John Metgod Feyenoord 9. Peter Bosz 'Feyenoord Flenk Frëser Feyenoord Ed Ridderhof 2. John de Wolf' Feyenoord 3. John Veldman Sparta 4 DeanGorré Feyenoord Havenloods en Het Zuiden. Feyenoord 6.1 f 7. Arnold Schotten Feyenoord6.1Ï 18. Mike Snoei Sparta 6.1" 19. Jozsef Kiprich Feyenoord6.07 KEEPERSKLASSEMENT 1. EddeGoey Feyenoord6.9! 2. Edward Metgod Sparta 6 8( 3. Oscar Moens Excelsior 6.6! 4. Joop Hiele Dordrecht '90 6.6C SCHIEDAM Burgemeester Scheeres start zaterdag 20 febru ari de wervingscampagne voor nieuwe .vrijwilligers voor de Ge meentebrandweer Schiedam. De actie is noodzakelijk omdat ieder jaar vrijwilligers vertrek ken in verband met hun leeftijd, verhuizing of verandering van werkkring. De nadruk van de werving zal liggen in Schiedam- Noord. In Spaland zijn veel wo ningen gebouwd en de Gemeen tebrandweer vermoedt dat bij de nieuwe bewoners kandidaten zit ten die zich willen aanmelden bij de vrijwillige brandweer. „De Gemeentebrandweer telt op dit moment vijf vrouwelijke vrij willigers en dit aantal mag best worden uitgebreid", aldus J. Postma van deze dienst. „Ook juichen wij het toe als allochtone Schiedammers zich beschikbaar stellen". Voor Schiedammers die als kind ervan droomden brand- weeman/vrouw te worden een uitgelezen kans om deze alsnog te verwezenlijken. Meer infor matie tijdens kantooruren bij Gemeentebrandweer Schiedam, tel. 4260128. SCHIEDAMSjors en Sjim mie zullen natuurlijk geen onbe kenden zijn voor fervente stri plezers. Al meer dan zestig jaar beleven ze avonturen (eerst Sjors alleen, sinds 1948 met Sjimmie) en door de strips van Frans Piët werden ze ook hier in Nederland enorm populair. Vanaf 1977 werd Robert van der Kroft de geestelijke vader van het duo. Hij paste beide figuren iets aan en op 17 februari zal hij een bezoek brengen aan de jeugdbi bliotheek aan de Korte Haven. Van der Kroft zal een diapresen tatie verzorgen die om 15.00 uur zal beginnen. De toegang is gra tis voor kinderen vanaf 11 jaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 3