DE HAVENLOODS Bewoners in liet centmm Magen steen en heen ever bingotoerisme 398- w 'En hoe worden zetpillen gemaakt?' Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT BOUMANé DUO-VOORDEEL Nieuwe lente, nieuw gebouw CAR oo' Ischa Meyer verblind door drank en eigendunk EDITIE P, DONDERDAG 18 FEBRUARI 1993, 42e JAARGANG Nr. 7 Wegener huis-aan-huLSbLaden HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Tijdelijk 4 regels plaatsen 3 betalen voor particulieren op de Duo-pagina UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK Slijterij overvallen SCHIEDAM In een slijterij aan de Singel vond dinsdagmid dag rond 17.30 uur een overval plaats. Een man, die wachtte tot alle andere klanten geholpen wa ren, bedreigde de eigenaar van de zaak met een klein vuurwa pen (revolver of pistool) en eiste geld uit de kassa. De man stapte daarop in een gereedstaande wagen (waar schijnlijk een oud model Honda Prelude, kleur groen). Het signa lement van de overvaller: getint, 1.65 meter, 36-40 jaar, kroes haar (bovenop kalend), groen kort jack met zakken. De be stuurder van de auto zou even eens een getint persoon zijn, met een staartje in zijn nek. De politie is op zoek naar getui gen, omstanders en klanten, met name een man die net voor de overval met een betaalkaart had afgerekend. Tel. 4494402. WF-directeur Jon- ker als tycoon aan de Waterweg Druk informeel overleg PvdA SCHIEDAM Binnen de Par tij van de Arbeid wordt momen teel druk informeel overleg ge voerd over de huidige bestuurs crisis. Een aantal weken geleden traden voorzitter Reuderink en bestuurslid Klijn af. Officieel omdat zij vonden dat een aantal zaken niet snel genoeg te regelen viel. Op de achtergrond speelde, volgens velen, echter een contro verse met het nieuwe bestuurslid Simons. Fractieleider Bakker wil niets loslaten over de lopende gesprekken. „Daar zijn ze juist informeel voor", merkt hij op. „Maar de huidige situatie, zon der voorzitter, is natuurlijk niet ideaal. Vandaar dat overleg." Officieel wordt op de eerstko mende partijvergadering, op dinsdag 9 maart, een nieuw be stuur gekozen. K Aan de Harre weg lo pen de eerste lamme tjes van het jaar al weer rond. Bij boer derij Lansbergen, grenzend aan het gemeentelijk centrum voor Natuur Milieu Educatie, zijn ze onlangs gebo ren. Niet wat vroeg? „Ach", zegt mevrouw Lansbergen, „als de ram er maar snel ge noeg bijkomt." Het centrum voor Natuur Milieu Educatie zal binnenkort opnieuw verrijzen. De oude be huizing is tegen de vlakte ge gaan en de eerste paal voor het nieuwe complex gaat op 10 maart de grond in. „Als het komende schooljaar begint, dus rond september, moet alles klaar zijn", directeur Kruijt van de Dienst Educatie. In to taal gaat de bouw zo'n zes ton kosten. En niet alleen de basis scholen zullen geregelde bezoe kers leveren. „Nee, zegt Kruijt, „we hopen dan ook scholieren van het voortgezet onderwijs en volwassenen te interesseren voor ons centrum. Onder meer door flora- en fauna-excursies te organiseren." Oudste inwoner overleden SCHIEDAM Op 103-jari- ge leeftijd is afgelopen vrij-; dag mevrouw Wessling- Baars overleden. Zij was lan ge tijd de oudste inwoner van de gemeente Schiedam. Mevrouw Wessling-Baars werd in Schiedam geboren op 23 april 1889. De laatste veer tien jaar van haar leven ver bleef zij in verzorgingshuis Frankeland. Taxiritten in Filmhuis SCHIEDAM In het Filmhuis wordt vrijdagavond 19 februari 'Night on earth' van regisseur Jim Jarmusch vertoond. Vijf korte verhalen over gebeur tenissen in taxi's, gefilmd in vijf Amerikaanse en Europese ste den: Los Angeles, New York, Parijs, Rome en Helsinki. Aanvang 21.30 uur, toegang vijf gulden. u Ar^ WATERBEDDEN l~l>BU op de Femina gezien, jftl bij ons te koop Goudsesingel 91, Rotterdam a 2130028 Maar ook levensgevaarlijke verkeerssituaties en veel criminaliteit Rekreatie 115 - Rotterdam-Lombardijen SCHIEDAM De bewoners rond de Westvest en de Wal visstraat hebben het momen teel niet gemakkelijk. Een groot aantal van hen spreekt van 'bingoterreur', parkeero verlast en enge plekken. Al een tijd lang worden de om wonenden 's avonds gecon fronteerd met enige autobus sen die goklustigen van buiten de stad naar Schiedam-cen trum vervoeren, hardrijders die zich door de stegen in hun woonomgeving begeven en lo- katies waar het onplezierig toeven is. De politie werd in geschakeld en de gemeente raad ontving een brief. Tot op heden veranderde er echter niets. De omwonenden van de West- vest en de Walvisstraat eo. stuurden begin februari een brief (plus handtekeningenlijst) aan de gemeenteraad waarin zij om aandacht vragen. Centraal daar in staat de verkeersoverlast. „De parkeeroverlast duurt de hele week. De politie is al zo vaak gebeld, doet er niets aan. Terwijl er in de Walvisstraat helemaal niet geparkeerd mag worden. Je Dan staan ze er plotseling weer." Een buurtbewoner zegt: „Ruim voordat de bingotoeristen weer instappen staan de bussen te ronken, om een behaaglijke tem peratuur te krijgen". Bedreigd De Westmolenstraat, een 'enge plek kan niet eens normaal de deur uitstappen, doordat er auto's staan of langs je deur scheuren. En dan de parkeeroverlast van de bingobussen op de Westvest die daar zondag- tot en met woensdagavond, van 19.00 tot 22.30 uur geparkeerd staan. De maatschappij is al gebeld, dan gaat het een paar weken goed. Waar vinden dan die bingo avonden plaats? Opnieuw een omwonende: „In bowling Musis Sacrum en gebouw Monopole. Busmaatschappijen organiseren speciale bingoreizen naar Schie dam. Maar voor een fatsoenlijke parkeerplaats wordt niet ge zorgd. Nee, de bussen parkeren gewoon voor de woningen in de Westvest. En als je er wat van zegt, heb je kans bedreigd te worden door de chauffeurs. Zo liggen de zaken hier momen teel." Een andere bewoner ('ook liever geen naam in de krant'):,. We kunnen bijzonder goed merken dat sinds enige tijd geen vracht verkeer meer door de binnenstad mag. De sluiproute loopt langs onze huizen. Alles rammelt... De kinderen kunnen niet buitenspe len. Onverantwoord, vooral om dat hier nauwelijks een trottoir is. En dan de criminaliteit. Soms worden enkele auto's per week gestolen. Elke nacht worden er wagens opengebroken. De Lan ge Haven lijkt wel 'de glazen stad'. En de politie treedt er niet tegen op. Nee, het is hier niet edit leuk meer." Onveilig Dat wordt min of meer onder schreven door wijkteam 3 van het politiekorps. Enige citaten uit het verslag van een wande ling door de omgeving Lange Haven/Westvest, onder de veel zeggende kop 'Enge plekken omgeving Westvest'. Als onvei lig ervaren worden: 'pand West vest 94' waar zich junks en zwer vers zouden bevinden, Westmo lenstraat 24 dat gekraakt zou zijn door Heli's Angels en een braakliggend terrein (tussen Westvest, Westmolenstraat en Walvissteeg) waar milieubelas tend en voor kinderen gevaarlijk grof vuil gestort is. Bewonersvereniging Schiedam- centrum sloot zich aan bij de protesten van de omwonenden en verzoekt de gemeenteraad dan ook dringend maatregelen te nemen. „De explosieve groei van het bingotoerisme naar de stad heeft voor de bewoners van Westvest en de Walvisstraat ge leid tot een onveilige en niet meer te accepteren overlast." c *-> ir* 1 OPENINGSAANBIEDING Z 3 Clarion GtmlK. "Maasboulevard", Vasteland 10, 3011 BL Rotterdam (schuin tegenover Imax). Tel.: 010-2131888 Gemakkelijk bereikbaar - parkeerplaatsen voor de deur SCHIEDAM Enkele uren voor zijn vijftigste verjaardag ver zorgde Ischa Meyer zaterdagavond een optreden in 'Het literair café' van het Filmhuis. Eigenlijk vindt Ischa Meyer het voorlezen van zijn stukjes op een dergelijke schrijversavond een ramp. Daarom doet hij het ook maar eens per jaar. „Zo blijf je lekker aantrekkelijk en zie je toch je eigen teksten weer eens terug", aldus de Amsterdamse colum nist/journalist. Voor de pauze draagt hij in hoog tempo voor, daarna wordt er van gedachten gewisseld met het publiek. Het gaat over van alles: zijn imago („ik wil iemand afmaken zonder hem boos te krijgen"), Lubbers op het carnaval („enge sfeer, zeer discutabele grappen"), literatuur („Saul Bellow is mijn favoriet") en de VPRO-tv („een stelletje hufters"). Met regelmaat vraagt hij om een glas whisky. „Als het te gortig wordt, trek het dan maar van mijn honorarium af!", zegt hij nog eens een slok nemend. Ischa Meyer is tevreden. Als Pipo de Clown van progressief Nederland is het hem, volgens eigen zeggen, gelukt wereldberoemd in Schiedam te worden. Op de VPRO-radio komt hij een dag later nog even terug op zijn bezoek aan Schiedam. „Een geweldig succes", noemt hij het dan. „En nog lekker zitten napraten, voordat ik me 's nachts om een uur of twee, verblind door drank en eigendunk huiswaarts begaf." SCHIEDAM— Een apotheek die al 60 jaar in dezelfde wijk zit is op zich al vrij uniek. Ter ere van dit jubileum mocht het pu bliek afgelopen zaterdag een kijkje achter de schermen nemen en ook dat mag een uitzonderlij ke gebeurtenis genoemd worden. Want hoe vaak heb je nu de kans om uitgelegd te krijgen hoe bij voorbeeld zetpillen worden ge maakt? Het begon dus allemaal 60 jaar geleden aan de Swammerdam- singel. De heer C.I. Jansen sr. opende in het jaar 1933 de apo theek, die in de jaren zestig dus danig was gegroeid dat besloten werd te verhuizen naar het hui dige adres aan 'de overkant van het water' (aan de Van Swinden singel). Daar onderging het ge bouw nog vele verbouwingen maar lijkt nu, na de laatste face lift vorig jaar, voorbereid op de toekomst. „Sommige mensen willen en hebben ook recht op privacy omdat ze met problemen bij ons komen die ze niet graag aan de grote klok hangen. Aan die wens hebben wij gehoor ge geven door een aparte kamer te bouwen", kijkt Kees Jansen, de zoon van de oprichter, terug op die verbouwing. Samen met Henny Wiegman runt hij de apotheek. Uniform Het geven van een goede voor lichting maakt tevens deel uit van de kwaliteit van de apotheek voor staat. Over vele artikelen kan men informatie krijgen maar nu was ook met eigen ogen te zien hoe handzalljes worden gemaakt en wanneer een zetpil de juiste kwaliteit heeft. Daar aan is nog een hele procedure verbonden. Kees Jansen doceert: „Het Centrale Laboratorium maakt uniforme voorschriften en volgens zo'n schema werken al onze elf medewerkers. Henny Wiegman en ik controleren daarna elk recept. Dat doen we iedere dag en dat is'ook de reden dat wij met z'n tweeën de apo theek runnen want het kan ge woon niet meer alleen." Een groot aantal bezoekers, ook Volop belangstelling op de open dag in de apotheek kinderen waarvan het merendeel wellicht meer oog had voor de grabbelton en de winnende teke ning, nam zaterdagmiddag èen kijkje achter de schermen. Maar ook op de receptie van vrijdag waren tal van genodigden geko men. Natuurlijk horen bij zo'n receptie ter gelegenheid van een jubileum cadeaus. Kees Jansen en Henny Wiegman gaven echter de voorkeur aan een gift. „Deze is bestemd voor het 'Nyanje Mission Hospital' in Zambia", zegt Jansen. „De rela ties die gisteren op de receptie waren, zorgden toch voor een bedrag van 4000 gulden. Henny kent het project en zodoende gaat het direct naar Zambia. Zo zie je, het jubileum kent alleen maar positieve kanten." WOOIXIIXIIEUWS februari sprokkelmaand, nu meubelinruilmaand. Uw oude meubelen zijn bij aankoop van nieuwe meubelen veel geld waard. Aankoop - taxatie - levering - inruil, alles in één keer geregeld. Inruilaktie tot 27 februari. HEEFT 'T SOWIESO IJselmondselaan 175 Rotterdam - Kralingseveer 010-4508033 II MESSING SALONTAFEL-SET MAGAZUNPRIJS I EN 2 BIJZETTAFELS 61 CM NU VAN 499,- VOOR als het om wonen gaatdeZiider$ber

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1