Komende vier jaar meer geld voor de stadsvernieuwing /'ZEEMAN SWEATSHIRTS. i''ul.95 1.95 .1.00 089 ■=>100 DE HAVENLOODS IN DEZE KRANT m Opening Malend Korenmolen Museum tijdens Haven en Molenfestival DUO- VOORDEEL? 'Pas op voor flipperen' Aanrijding met letsel Bands gezocht voor festival Reijnhout: Richten op grootschalige woningbouw om nood te lenigen' 'College vaker op de fiets' a v KTIE DAMES PAN EDITIE 9, DINSDAG 23 FEBRUA Schiedams Nieuwsblad Wegener hüLS-aan+iuLsbladen HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM. Lezers van De Havenloods, Het Zuiden, Holland Silhouet, Het Nieuw- en Advertentieblad Tijdelijk 4 regels plaatsen 3 betalen voor particulieren op de Duo-pagina UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK SCHIEDAM De politie van Schiedam meldt dat er in het afgelopen weekeinde geen wo ninginbraken in de stad zijn ge weest. Toch blijft het volgens de Sterke Arm oppassen geblazen voor het zogeheten 'flipperen'. Als de deur niet op het nachtslot zit, is het bij bepaalde deuren redelijk eenvoudig om met een stukje plastic het slot open te krijgen. Dat geldt met name voor oudere woningen in het centrum en het oosten van Schiedam. Daarom adviseert de politie ook overdag de deur op het nachtslot te draaien. SCHIEDAM— In Schiedam vonden het afgelopen weekeinde twee aanrijdingen plaats. In de Nieuwe Maasstraat werd vrijdag ronfd 16.00 uur een meisje ge schept door een auto toen zij voor een stilstaande bus de weg overstak. Hierdoor raakte ze be wusteloos en moest ze worden overgebracht naar het Schie- land-ziekenhuis. Op de Nieuwe Haven botsten zaterdag rond 15.30 uur een per sonenauto en een fiets. De fiets- ster, een 69-jarige vrouw uit Schiedam, verleende de automo bilist geen voorrang en kwam ten val. Turkse en Neder landse kunstenaars bijeen SMC wint derby te gen Zwaluwen Goed weekend voor Juventus SCHIEDAM De Plantage vormt op Koninginnedag weer het decor voor een muziekfesti val met Schiedamse bands. Te verwachten zijn optredens van The Newtones, RV5 en Jamrax. Bands die ook graag willen op treden in de muziekkapel van de Plantage, kunnen zich vóór 27 februari aanmelden bij Musical Events Foundation, organisator van het evenement evenals het Popoverleg Schiedam en mu- ziekcollectief 't Slachthuis. Geïn teresseerde bands kunnen een. demo en biografie opsturen naar MEF, Lange Haven 3b te Schie dam. Afhankelijk van de hoe veelheid aanmeldingen wordt een selectie gemaakt. CHIP0LATA GEBAKJES Luchtige cake gevuld met boter- crème, geconfijte meikers en bo venop smaakvol afgewerkt. BANKETBAKKERIJ VINCENT v.d. BOSCH FNV helpt met SCHIEDAM - Net als voor gaande jaren is het ook dit jaar mogelijk de hulp in te roepen van de FNV-belastingservice. Deskundigen zitten zaterdag 27 februari tussen 10.00 en 12.00 uur klaar in het FNV-gebouw aan de Stadhouderslaan 119 om te assisteren bij het invullen van het belastingbiljet. Vooraf een afspraak maken is gewenst, op maandagavond op het nummer 4730171. Voor meer informatie: Aad Schippers, 4739018. Carnaval voorbij Vlaardingen is de afge lopen dagen gere geerd door Prins René de Eerste en zijn Raad van Elf. Afge lopen zaterdagmiddag haalde een delegatie van carnavalsver eniging De Leutloggers de stadssleutels op het stadhuis af bij burgemeester Stam. Toen werd Vlaardingen omgedoopt in 'Buizengat'. Het nieuwe stadsbestuur maakte de carvalsoptocht door de Vlaardingse binnenstad daarna af en betrok vervolgens zaal Triangel, de residentie van Prins René de Eerste. Daar werd 's avonds uitbundig car naval gevierd en het Witte en het Zwarte Schaap bekendge maakt, respectievelijk de heren Doolaard en Donkersloot van de Reinigingsdienst. Vanavond worden de stadss leutels teruggegeven en wordt Vlaardingen gewoon weer Vlaardingen. De Schiedamse Rietzeilers, die vorig weekein de al door de stad trokken, leveren ook vanavond de sleu tels weer in. Jeugdland SCHIEDAM Tijdens de voorjaarsvakantie van maandag 1 maart tot en met vrijdag 5 maart is Jeugdland weer in de Schiedamse wijken te vinden. Het programma gaat maandag om 14.00 uur van start met crea tiviteit in Hof van Spaland en 14.15 uur met spelcircuit op het Dr. Wibautplein. Dinsdag creativiteit op het Geu- zenplein (14.00 uur) en spelcir cuit op het Vriendschapsplein (14.15 uur). De woensdag begint met creativiteit op het Dr. Wi bautplein (10.00 uur) en spelcir cuit op het Edisonplein (10.15 uur), te vervolgen met creativi- teiten in Hof van Spaland (14.00 uur) en spelcircuit op de Boek weitakker (14.15 uur). In wijk centrum Nieuwlant begint om 14.00 uur de kindervoorstelling 'Jopie's Kindershow'. Toegang een piek. Donderdag creativiteit op het Dr. Wibautplein (14.00 uur) en spelcircuit op het schoolplein van De Klinker (14.15 uur). Vrijdag sluit Jeugdland in de Blauwe Brug af met een voor stelling van het Limburgs Jeugd toneel met het sprookje van de Gelaarsde Kat. Aanvang 14.00 uur. Toegang een piek. SCHIEDAM Schiedam krijgt de komende jaren meer geld voor stadsvernieuwing als gevolg van een door 23 ge meenten ontwikkelde 'kas schuifvariant'. Negen van deze 23 middelgrote stadsver- nieuwings-gemeenten zijn be reid tot 1997 geld in te leve ren ten gunste van de 14 an dere gemeenten, waaronder Schiedam. Na 1998 krijgen de 'negen' hun geld weer terug, zodat er per saldo in het to taal van het voor elke ge meente beschikbaar gestelde bedrag voor de hele periode tot 2006 niets verandert. De gemeenten presenteerden vo rige week de nieuwe verdeelsleu tel voor het budget dat staatsse cretaris Heerma tot 2005 be schikbaar wil stellen. De steden beschikken gezamenlijk over 24,9 procent van het totale stadsvernieuwingsbudget (11 miljard gulden). Door de uitbe taling over de gehele periode te veranderen krijgen steden met een groot aandeel tot 1997 rela tief minder dan steden met een klein aandeel ten opzichte van het voorstel van Heerma. Dit kan door het in de periode van 1998 tot 2005 weer te compense ren. De steden die 'ingeleverd' hebben, krijgen dan meer en de steden die 'meer' hebben gehad, krijgen dan minder. Het voor deel van deze operatie is volgens de gemeenten dat de afbouw van het stadsvernieuwingsproces meer geleidelijk gebeurt. De negen 'donorgemeenten' zijn: Groningen, Haarlem, Nijmegen, Leiden, Tilburg, Arnhem, En schede, Dordrecht en Maas- stadsvernieuwing hij tricht. Dé 'begunstigde' gemeen ten zijn Schiedam, Eindhoven, Breda, Apeldoorn, Zaanstad, Leeuwarden, Hilversum, Deven ter, Delft, Zwolle, Amersfoort, Den Bosch, Alkmaar en Heer len. Problemen Schiedam worstelt met een grote achterstand van stadsvernieu wing bij vooroorlogse woningen. Ook heeft de stad hoge bodem- kosten vanwege de 'slappe bo dem' en vormen de kosten van herinrichting van de sociale woonomgeving een groot pro bleem. Bovendien slokt Nieuw- land een groot deel van het ge meentelijke stadsvernieuwings- geld op doordat het Rijk de wijk niet erkend als stadsvernieu wingsgebied en de stad dus zelf voor de stadsvernieuwingskos- ten moet opdraaien. Om deze problemen de komende vier jaar het hoofd te bieden, krijgt Schiedam volgens de her verdeling tot 1997 jaarlijks de beschikking over 8,7 miljoen in plaats van 4,5 miljoen volgens de door het Rijk opgestelde verde ling. Dat de stad het hogere bud get na 1997 terug moet betalen aan de donorgemeenten, stemt verantwoordelijk wethouder Adri Reijnhout niet pessimis tisch. „Voor de korte termijn zie ik dit als een wezenlijke verbetering, hoewel we nog niet weten hoe het na 1997 moet als we nog maar 1,8 miljoen gulden tot onze beschikking hebben. Ik ga ervan uit dat het Rijk de situatie in de stadsvernieuwing tegen die tijd opnieuw onder de loupe heeft genomen. Pakt het toch verve lend voor ons uit, dan zien we dat ruim van tevoren aankomen en kunnen ons er alvast op in stellen. Belangrijker vind ik het dat we nu het proces van verval tegengaan. Als we het nu niet doen, kost dat straks dubbel zo veel." Reijnhout stelt dat de komende vier jaar 'nog efficiënter te werk moet worden gegaan'... Het is belangrijk dat we op plaatsen aan de slag gaan die het minste voorbereiding vergen. We gaan ons dus richten op grootschalige woningbouw om de ergste nood te lenigen. Het vervangen van drie of vier pandjes is relatief veel duurder dan de aanpak van vele woonblokken. Natuurlijk moet dit alles niet ten koste gaan van de kwaliteit van de bouw. Beter is het om overlegstructu ren te verkorten en ik voorspel dat ook het IOBS vanwege de hoge kosten (momenteel zo'ii 7 miljoen gulden) niet buiten schot zal blijven." Bestuursafspraak De 23 gemeenten hebben afge sproken de overeenkomst in een zogenheten Bestuursafspraak vast te leggen. Daarmee geven zij tevens aan zich blijvend als een blok te willen presenteren, waar het de stadsvernieuwingsbelan- gen betreft. Buurgemeente Vlaardingen is niet aangesloten bij deze groep omdat de stad andere stadsvernieuwings-pro- blemen heeft. Vlaardingen heeft het stadsvernieuwingsproces van voor-oorlogse woningen reeds grotendeels afgesloten. De herverdeling is tot stand ge komen na onderzoek naar de behoeften van de 23 steden aan stadsvernieuwingsmiddelen. Het onderzoek is verricht door het onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit Delft en het onderzoeksbureau SOAB uit Breda in opdracht van de '23'. Uit het geactualiseerde beeld blijkt dat de steden op basis van het prijspeil van 1990 behoefte hebben aan 5,6 miljard gulden aan Rijks- en gemeentelijke be dragen. In de praktijk is slechts de helft beschikbaar, grotendeels veroor zaakt doordat het Rijk kosten als monumentenzorg, bodemsa nering, beheer van de na-oorlog- se voorraad en het uitkopen van milieuhinderlijke bedrijven, niet of slechts gedeeltelijk vergoed. De 23 gemeenten vrezen dat er vanaf 1998 een tekort ontstaat als het Rijk niet tegemoet komt aan de behoefteraming, omdat in de afgelopen drie jaar al een deel van het geld is besteed aan de niet in de Belstato (Beleid Stadsvernieuwing in de Toe komst) ingeruimde activiteiten. Wethouder Chris Zijdeveld op zijn fiets. SCHIEDAM Milieudefensie Schiedam en de ENFB-werk- groep Waterweg-Noord hebben het college van B en W en de gemeenteraad een brief gestuurd met het verzoek de auto wat vaker te laten staan. Deze actie sluit aan op de lande lijke actie 'Rijd ook minder', ge organiseerd door diverse (mi lieu-)groeperingen. Doel van de actie is minder auto te rijden om het milieu te ontlas ten. Gevraagd wordt het aantal gereden kilometers maandelijks in te vullen op een actiekaart, zodat duidelijk wordt wat men bespaart. Degene die het meest bespaart, wint de hoofdprijs: een luxe vouwfiets. Milieudefensie Schiedam en ENFB Waterweg-noord vragen in hun brief aan het college en de raad hoe het bevalt om minder met de auto te rijden. Milieude fensie vindt dat de stadsbestuur ders een voorbeeldfunctie ver vullen voor de inwoners van Schiedam. Schiedammers die aan de actie mee willen doen, kunnen een actiefolder ophalen in de bibliotheek aan de Lange Haven en bij het Stadskantoor aan het Emmaplein. SCHIEDAM De vijf koren molens en de monumentale om geving van het Schiedamse cen trum staan zaterdag 15 mei weer centraal tijdens het Havenmu- ziek- en Molenfestival. Het the ma van dit jaar 'boer-molenaar- bakker/brander' sluit aan bij het op die dag te openen en gratis te bezoeken Nederlands Malend Korenmolen Museum de Nieu we Palmboom. Oude technieken in de produk- tieketen worden voor het pu bliek buiten en in het museum aanschouwlijk gemaakt. Zo wordt een uitgebreide dorsde- monstratie met authentieke oude landbouwmachines ver zorgd en krijgt men het trans port te zien van graan en meel met behulp van een enorm paar- despan. Alle molens (met uitzondering van De Drie Koornbloemen) zijn te bezichtigen; de afstand tussen de molens wordt onder broken door allerlei activiteiten. Vermoeide bezoekers kunnen zich op diverse terrasjes neervlij en, intussen genietend van om ringende muziek, straattheater en demonstraties van ,oude am bachten. Ook kan men het met echt molenmeel gebakken brood nuttigen op de in de openlucht te houden brunch. Een deel van de muziekoptre- dens, waaronder die van koren, harmonie-orkesten, leerlingen van de muziekschool en multi culturele muziekgroepen, speelt zich af op een aantal vaste podia en lokaties. Eén daarvan is het SCHAT-podium, waar 's avonds voor de tweede maal het theaterstuk over het leven van Piet Paaltjes wordt opgevoerd. Voor meer informatie: 4261291. Grote partij I Heel veel kleuren. Heel veel soorten. DAMES- EN KINDERSOKKEN. FLANELLEN RUIT HERENOVERHEMDEN Computer dessins Normaal met. Matw 36/W - W/44. NYLON DEURMATTEN. HEREN SOKKEN. Grote uilzoekbak. WATTENSTAAFJES. I 100 Stuks I in handige I kokerdoos. Katoenen VAATDOEKEN. PLAKPLAATJES. OOK BU U IN DE BUURT: r Ruim 430 textielSupers in 4 landen. U ZOU WEL GEK ZIJN AIS U MEER BETAALDE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1