UIT ESüM Flaircks 'Optocht' slingert zich van Middeleeuwen naar carnaval 'Alleen de noten spelen is niet genoeg' Wegens groot succes nog eens Purper met '..En dat is negen' Denise Jannah 'Sommige muziek hoort onvervreemdbaar bij een volk' Percussive Rotterdam dingt mee in Gaudeamus Vertolkers Concours Popfestival voor Greenpeace Veelsoortig slagwerk in Afslag de Unie DONDERDAG 25 FEBRUARI 1993 DE HAVENLOODS HET ZUIDEN Werk van de beeldend kunstenaar Ger van Elk is vanaf 28 februari onder de ti tel Sandwiches 1991-1992 te zien in Museum Boymans-van Beuningen. Het is zijn solotentoonstelling in Neder land sinds 1981, toen in het zelfde museum een overzichts tentoonstelling werd gehou den. Dit keer toont Boymans recent werk, dat voor een groot deel speciaal voor de expositie werd vervaardigd. Kenmerkend voor het oeuvre van Van Elk is de grote ver scheidenheid. Hij maakt de laatste twee jaar sculpturen van grote afmetingen. Tussen plakken hout worden objecten zoals foto's en zeefdrukken met bouten en moeren geplet. Tot en met 25 april. Benny Neyman dag 26 februari op in De Doe len met zijn programma 'Later is te laat', ook de titel van zijn nieuwste cd. Speciale gast van Benny Neyman is de zanger Nikos Ignatiadis, die hij in Griekenland 'ontdekte'. Ben ny en Nikos worden begeleid door een zevenkoppige band. Aanvang 20.15 uur. Mister Show Business Himself, Lou Rawls, komt maandag 1 maart in De Doe len. Lou Rawls, afkomstig uit Chicago, begon zijn muzikale loopbaan net als vele andere zwarte artiesten in het plaatse lijke kerkkoor. Hij zette zijn carrière als professional voort in een gospelkoor, waarna hij in 1959 definitief doorbrak. Zijn live-optredens zijn nog steeds een belevenis. Lou Rawls, entertainer bij uitstek, geeft zich voor de volle hon derd procent op het podium. Aanvang 20.15 uur. Op de golf van 'unplugged' (dus akoestische) opnamen deint ook onze 'eigen' Neder landse rocklegende Golden Earring mee: de nieuwe cd The Naked Truth is een akoesti sche versie van oude hits. De groep doet op een toernee ook Luxor aan om de 'unplugged'- versie live in concertvorm op het podium te brengen. Met de titelsong, de hit 'I can't sleep without you' en klassie kers als 'Radar Love' en 'Twi light Zone' in nieuwe arrange menten. Donderdag 4 maart, 20.15 uur. De Vlaamse cabaretier Luk Wijns treedt zaterdag 27 fe bruari op in het Bibliotheek theater aan de Hoogstraat in Rotterdam met zijn nieuwe programma Ijstijd. Ijstijd is een overrompelend, grappig en poëtisch avontuur, waarin een ruiter aan zijn mama denkt, twee Neanderthalers de Liefde, het Geloof en de Ge braden Kip ontdekken, de eer ste mens wordt geboren en het wiel wordt uitgevonden. In de zaal lachen de mensen smerig om zichzelf en treuren ze een beetje om hun kindertijd. Aanvang 20.30 uur. Een vijfderangs hotel is de plaats waar zich de nieuwe montage-voorstelling van To neelgroep Amsterdam en Het Concern afspeelt. 'Count Your Blessings' heet deze voorstel ling van Gerardjan Rijnders, waarin èen hoteleigenaresse en haar zwakzinnige zoon een aantal vreemdelingen te gast hebben. Een verstilde collage van beeld, tekst en muziek; cynische, geestige en spijker harde teksten in een pianissi mo visueel hoorspel. Vrijdag 26 en zaterdag 27 februari, Rotterdamse Schouwburg. Arowakse Indianen van de vereniging Ikyoshie ('Licht puntje') dansen en zingen zon dag 28 februari in Theater De Evenaar in het Museum voor Volkenkunde. De Arowakl|en zijn afkomstig uit Suriname en presenteren behalve clans en zang ook informatie over hun cultuur en de huidige positie van de Arowakse indianen. Ursula Makosi en Albert Sa- bajo presenteren het program ma vanaf 14.00 uur. De voor stelling vindt plaats in het ka der van de tentoonstelling 'Sranan, Cultuur in Suriname en in Nederland'. Purper: humor en zang op hoog Eén van de verrassingen die in februari en maart in Luxor staan in de plaats van Paul van Vliet, is de cabaretgroep Purper. Hun programma En dat is negen' had zo'n succes bij het theater publiek dat besloten is er nog een seizoen mee door te gaan. Op donderdag 25, vrijdag 26 fe bruari, vrijdag 5 en zaterdag 6 maart 1993 speelt Purper in Rot terdam. Wie de naam Purper verzonnen heeft weet niemand meer, maar Purper werd op 28 december 1980 onder een ongetwijfeld zeer goed gesternte opgericht. De absurde humor van initiatief nemer Haye van der Heyden en de muzikale acrobatiek van Erik Breij maakten dat de groep al snel de volle aandacht kreeg van het publiek en de media. De op mars was niet meer te stuiten. De groep won verschillende prijzen en trad meermalen op televisie op. Purper kende vele wisselende sa menstellingen. Adelheid Roosen en Karin Bloemen maakten ooit deel uit van de cabaretgroep. Ruim twaalf jaar na de oprich ting bestaat de groep uit vier heren die kunnen zingen dat de stukken er af vliegen. Erik Breij, Frans Mulder, Alfred van den Heuvel en Hans van der Woude vormen volgens vele cri tici een combinatie die nog vele jaren zó door mag gaan. Ze brengen humor op niveau en hanteren daarbij op virtuoze wij ze de close-harmonyzang. Ze steken de draak met alles en iedereen, in de eerste plaats met zichzelf, zonder grof te worden of te choqueren. Alles met een dikke knipoog, maar steeds van hogeschool-gehalte. Onbekom merd lachen om intelligent amu sement dus, onvervalste kolder en puur plezier. Dat móet wel resulteren in een sprankelende theateravond. Denise Jannah Jazz-zangeres Denise Jannah (bekend van A Night at the Cot ton Club) treedt zaterdag 27 fe bruari met haar kwintet op in jazzcentrum Thelonious aan de Witte de Withstraat 16. Denise wordt alom bejubeld, tot in het toonaangevende Amerikaanse blad The Village Voice toe. Het concert begint om 22.00 uur. I door RICHARD VAN SANTEN ROTTERDAM Het Ne derlandse ensemble Flairck trekt al jarenlang in een op tocht door de theaters. In het huidige theaterseizoen is het woord optocht wel heel toe passelijk, omdat het de titel is van het laatste programma van de groep. Erik Visser, in spirator, componist en muzi kaal leider van de nieuwe toernee, heeft zich voor de uitwerking van dit thema on der andere laten inspireren door het werk van de Middel eeuwse, Nederlandse schilder Jeroen Bosch. Op zaterdag 27 februari doet Flairck met haar Optocht Theater Zuid plein aan. De bezetting van de groep is enigszins gewijzigd. Erik en An- net Visser, Peter Weekers en Stan Stolk, vier leden van het eerste uur, hebben versterking gekregen van de in Amsterdam woonachtige Amerikaanse vio liste Lorre Trytten. Deze klas siek geschoolde violiste sllot zich in de zomer van 1991 bij Flairck aan. Naast het klassiéke reper toire is ze ook bekend met im provisatie en volksmuziek. Ze speelde voorheen bij het Willem Breuker Kollektief en was eerste violiste van het Nederlands Bal let Orkest. Het thema 'De Optocht' komt voort uit Erik Vissers speurtocht naar de betekenis van de schilde rijen van Jeroen Bosch. Daar naast zijn er ook invloeden van de Middeleeuwse straatlitera tuur, de muziek van de speel mannen en de geschiedenis van het carnaval in de voorstelling verwerkt. Optochten worden in deze streken al eeuwen gehou den om de overgang van de win ter naar het voorjaar in te lui den. Als demonen en dieren ver klede figuren verjoegen met ge schreeuw, vuur en ketelmuziek de winter. Deze oorspronkelijke processies veranderden met de opkomst van de burgerij in car navalsoptochten. Middeleeuwen „Door het hele programma wordt de ontwikkeling getoond van de optocht," vertelt Stan Stolk, „Dat begint in de Middel eeuwen, bij de religieuze proces sies en eindigt bij het carnaval dat daar eigenlijk een overblijfsel van is. Voor de pauze staan vooral de Middeleeuwen cen traal. Het religieuze doemden ken vol hel en verdoemenis wordt uitgebeeld. Na de pauze wordt het allemaal wat vrijer en vrolijker en gaat het meer de kant op van het carnaval. Dat betekent niet dat we echte carna valsmuziek gaan spelen. We ge bruiken bepaalde clichés die moedwillig in een ander verband geplaatst worden." Ook in de schilderijen van Je roen Bosch spelen de optochten een belangrijke rol. Deze Bra bantse schilder, die leefde van 1450 tot 1516. Als duivels ver klede mensen trekken hooiwa gens voort, die het aardse bezit symboliseren. Verder toont hij narrenschepen die als uitbeel ding van zotheid en drankzucht op wielen door de straten rolden. Ook de muzikale omlijsting was bij Bosch al van de partij. Orkes ten gezeten in enorme oesters, die de wellust symboliseerden, deden mee in zijn stoeten. Hoewel Flairck maar uit vijf mensen bestaat, zal gedurende de voorstellingen, door het grote aantal instrumenten dat ge bruikt wordt, de indruk gewekt worden dat er een grote groep muzikanten voorbij trekt. Stan Stolk legt uit dat dit zowel visu eel als muzikaal gebeurt: „De visuele vormgeving bestaat eruit dat de muzikanten steeds een rondje lopen, gedeeltelijk voor en gedeeltelijk achter een projec tiescherm, waardoor de indruk van een doorlopende stoet van muzikanten gewekt wordt. Daarbij worden er verschillende Middeleeuwse instrumenten zo als de kromhoorn, de draailier, de schalmei en doedelzakken ge bruikt." Lampionoptocht De optocht strekt zich echter nog verder uit. Flairck trekt al bijna veertien jaar door de we reld en maakte kennis met mu ziek en instrumenten uit andere delen van de aarde. Ook deze verworvenheden zullen de musi ci verwerken in dit programma. Zo komen naast de middeleeuw se optochten ook een Japanse lampionoptocht en een Brazili- aase carnavalsstoet voor het voetlicht. Stan Stolk is tevreden over de voorstelling. „Het is heel aardig om te merken dat bepaalde mu zikale vormen onvervreemdbaar bij een volk horen. Je merkt toch dat er een zekere traditie is en die traditie geven wij muzikaal weer," zegt Stan, „Zelf ben ik niet zo'n carnavalsganger, maar toen ik laatst op weg was naar een concert, werd ik opgehou den door een carnavalsstoet. Ik vond het heel leuk om te zien dat die hele optochttraditie er nog wel in terug te vinden is." door JEROEN BAS Rotterdam staat van 28 fe bruari tot en met 7 maart in het teken van de hedendaagse muziek. Met het Internatio naal Gaudeamus Vertolkers Concours, georganiseerd door de stichting Gaudeamus en het Rotterdamse Conservato rium, heeft Rotterdan al 13 jaar een van de belangrijke concoursen op dit gebied bin nen haar stadsgrenzen. Tij dens dit concours zullen op het conservatorium en in de Doelen de talenten hun kun nen laten zien. De speciale prijs voor een bepaald instru ment gaat dit jaar naar het slagwerk. Een van de deelne mers is de Rotterdamse slag werkgroep Percussive Rotter dam. Hoewel Chris Leenders (23), Hans Leenders (21), Norman van Dartel (21) en Gerrit Nulens (21) pas een jaar samen spelen staat de in ternationale doorbraak voor de deur. Over hedendaagse muziek be staan nog veel vooroordelen en misvattingen. Bijvoorbeeld dat de hedendaagse muziek moeilijk toegankelijk is voor het publiek. Onterecht vindt Hans Leenders. „Ook met de hedendaagse mu ziek moet je; de mensen kunnen bereiken. Je moet kunnen com municeren met het publiek. Je moet iets van de muziek probe ren over te brengen. Met de he dendaagse muziek is het net als met een stuk van Mozart: je Percussive Rotterdam: zin moet er iets extra's aan proberen mee te geven. Alleen de noten spelen is niet genoeg." „Maar dan moet het publiek er wel voor openstaan", vult Chris De vier ambitieuze slagwerkers vinden dat ze een muziekstuk volledig onder de knie moeten hebben voordat ze het op een uitvoering moeten spelen. „He laas gebeurt het maar al te vaak dat muzikanten een week voor een uitvoering bij elkaar komen. Zo kun je een stuk niet goed. uitvoeren. Bovendien zijn er dan ook nog mensen bij, die denken dat in de hedendaagse muziek die éne foute noot of misser toch niet gehoord wordt. Wij leveren geen lopende-bandwerk, wij zoe ken de perfectie", aldus Nor man. De aanpak van de slagwerkers begint zijn vruchten af te wer pen. In de zomer van 1992 werd het slagwerkersensemble uitge nodigd voor een concours in de Duitse plaats Darmstadt, waar zij uiteindelijk wonnen. Ook zijn ze uitgenodigd voor optredens in Londen en Parijs eii gaan ze in het najaar een tournee maken door de Verenigde Staten. Nor man verklaart het succes door de manier waarop het kwartet zich in composities verdiept. „Het gaat niet telkens twee weken re peteren om vervolgens het stuk uit te voeren. In zo'n korte pe riode kun je nooit het stuk opti maal uitdiepen." CD De CD die het slagwerkensem ble aan het eind van dit jaar zal uitbrengen samen met slagwerk docent Robert van Sice wordt door het hele jaaf heen-opgeno men. Dat geeft ze namelijk de tijd om telkens een stuk goed te repeteren en vervolgens op te nemen. „Er zijn zoveel stukken die ondergerepeteerd zijn en zo worden uitgevoerd. Daar doen wij niet aan mee. Noten zijn ge geven, maar muziek maken is meer. Dat geldt voor klassieke muziek en moet ook voor de hedendaagse muziek gelden." Het kwartet ervan overtuigt dat ze met hun aanpak meer mensen voor de hedendaagse muziek kunnen winnen. Dat dit nodig is, staat voor het viertal buiten kijf. Interesseren Percussive Rotterdam heeft zich dan ook ten doel gesteld om ee groter publiek voor moderne muziek te interesseren. Chris: „Als men zegt moderne of he dendaagse muziek denkt men vaak aan U2. Niet veel mensen weten dat we hieronder de nieu we klassieke werken verstaan. We zijn wel zo reëel dat we we ten dat we ze nooit de grote massa zullen aanspreken. Maar we zien wel dat er steeds meer jonge mensen interesse krijgen voor hedendaagse muziek. Kin deren hebben nog geen beper kingen ingebouwd. Met volwas sen is het vaak zo dat als ze geen structurele melodische lijn horen de lol er zo'n beetje vanaf is." In het 'nieuwe' van de heden daagse muziek zou de aantrek kingskracht rrioeten zitten. Per cussive Rotterdam zal op de der de dag van het Gaudeamuscon- cours (3 maart) als eerste deelne mer van die dag een gooi naar de prijzen doen. Tien bands en drie solo-arties ten, soul, funk, rock, fun rock, blues, rock'n roll, country western, afro-carribbean'rock en nog veel meer muziekstijlen en mengvormen zijn te horen op het groots opgezette muziekfestival in Parkzicht op zondag 28 febru- De opbrengst van de avond is bestemd voor Greenpeace. De entreeprijs is laag gehouden: 15 gulden. Grote namen uit de Nederlandse popscene bevolken zondag het Parkzichtpodium: Herman Brood en Hans Dulfer zijn te horen met de groep Hot Rock en ook Rick De Vito is van de partij met zijn eigen band. Hoewel deze drie heren al een niet te versmaden programma onderdeel zijn, is er nog veel meer moois te verwachten. Wat te denken van de Ramjets, Prat's The Whoblem?, Karma, Two Man Acoustical Jam, Hangman Jury, Nixtrix, Savage Blue, Shit Hits The Fan en Hot Rock? Eric Noise en Henk Kooien pre senteren het festival. Het programma begint al om 14.00 uur, en duurt tot iets na middernacht. De zaal is al open om 13.00 uur. Programma Gaudeamus Concours Zondag 28 februari om 15.00 uur openingsconcert in de hal van het Rotterdams Conservatorium, Pieter de Hooghweg 122 in Rotterdam door studenten conservatorium en New Jersey Per cussion Ensemble. De eerste rondes zijn van maandag 1 maart tot en met donderdag 4 maart steeds van 9.30-17.30 uur. Dagelijks is er van 13.00-13.45 uur een lunchconcert in de hal van het conservatorium Uitslag eerste ronde op donderdag rond 17.00 uur. Donderdag 4 maart van 14.00-18.00 uur een workshop door Nilton Mar?al, maestro do samba. Vrijdag 5 maart: aanvang tweede ronde van 10.00-17.00 uur. In de tweede ronde 12 kandidaten. Van 13.00-13.45 uur lunchcon cert in de hal van het conservatorium, van 14.00-18.00 uur workshop door Faiyaz Khan, tabla, 20.00 uur 'Pagode-avond (samba) met Nilton Mar^al, Alaor Soares en Lilian Vieira (zang) in conservatorim. Zaterdag 6 maart: vervolg tweede ronde 10.00-17.00 uur. Bekend making Slagwerkprijs. Zondag 7 maart: 's middags repetitie in De Doelen, 20.15 uur finale in Kleine Zaal De Doelen met 5 finalisten. Aansluitend prijsuitreiking. In Zaal de Unie is gelijktijdig met het Internationaal Gaudea mus Vertolkers Concours een programma waarin hedendaagse slagwerkmuziek centraal staat, onder de naam Afslag De Unie. De concerten zijn elke avond om 20.30 uur. De toegang is gratis. Op dinsdag 2 maart: Opening door de drumbands Groot IJsselmonde en Oud Ma ternesse, nieuws van het Interna tionaal Gaudeamus Vertolkers Concours, de slagwerkkeuze van Cyriel Pluimakers (Thelonious) en Lukas Simonis (Tejatro Po pular) met medewerking van on der anderen Arend Niks en Bob Langenberg (een avontuur met d-drums en akoestische drums), Duo Mallet Unit (marimba en vibrafoon), Electric Hannes (gi taar met dynamische ritmes), Jaap Blonk (klankgedichten) en Katrien en Terrie (van de Ex) met improvisaties. Op woensdag 3 maart: Nieuws van het Internationaal Gaudeamus Vertolkers Con cours, een optreden van de Indi ase tabla-grootmeester Faiyaz Khan, de slagwerkkeuze van Kees Hillen (Rotterdam Philhar- monisch Orkest) en Andreé Douglas (Theater De Evenaar) met medewerking van onder an deren slagwerker Huub Rig- harts, Mohammed Benchakchak (Marokkaanse ritmes), Patrick Lauerends e.a. (Kaseko impro visatie). Op donderdag 4 maart: Nieuws van het Internationaal Gaudeamus Vertolkers Con cours, de slagwerkkeuze van Harry Hamelink (Nighttown) en Mariëtte Rouppe van der Voort (improviserend musicus) met medewerking van onder anderen Evelien Carels (ex-drumster Candy Dulfers Funky Stuff, nu Lois-Lane drumster) en bassist Frans Koen, Urban Dance Squad DJ DNA, drummer Mi chael Vatcher. vrijdag 5 maart: Nieuws van het Internationaal Gaudeamus Vertolkers Con cours, de slagwerk keuze van Ted Langenbach (organisator van House-parties) en Arthur Sauer (componist) met onder andere de introductie van de trible disco dub. Jazz House, Hardcore Underground, Camp, de film Wanna get in on it van Rene Hazekamp met muziek van Ar thur Sauer, Dreamdrums van Eric de Clerq en slagwerker Tom van der Loo in een uitvoering van Psappha van Iannis Xena- kis. Afslag De Unie speelt zich afwisselend in het café en de zaal af en is gratis toegankelijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 13