üj DE HAVENLOODS Prijzenpakket van 20.000 gulden per avond voimt geen uitzondering' HALVE PRIJS' Schiedams Nieuwsblad IN DEZE KRANT 'Havenloods all over the world' 'Breek de spiegel op de bodem van de zee' deZtóUrSfer DUO-VOORDEEL 'Lifters' bij oude stadhuis Bristolprijs 20- t/m zaterdag a.s. ZUIDER-TERRAS 1.00 TOT 17. UITGAVE: WEGENER HUIS-AAN-HUISBLADEN B.V. POSTBUS 1980 3000 BZ ROTTERDAM 46 EDITIES IN ZUID-HOLLAND MET EEN TOTALE OPLAGE VAN 1.300.000 PER WEEK EDITIE P, DONDERDAG 25 FEBRUARI 1993, 42e JAARGANG Nr. 8 HOOGSTRAAT 122, VLAARDINGEN. HOOFDKANTOOR: PRINS HENDRIKKADE 12-16, ROTTERDAM Tijdelijk 4 regels plaatsen 3 betalen voor particulieren op de Duo-pagina Rake klappen SCHIEDAM Een 47-jarige Schiedammer werd dinsdaga vond rond 22.30 uur mishandeld in een café aan de St. Liduina- straat. Hij zou zijn geknepen en met een asbak in het gezicht zijn geslagen. Hiervan deed het slachtoffer aangifte bij de poli tie. De toedracht tot het handge meen is nog onduidelijk. Nieuwe sportzender SCHIEDAM— Het tv-station Sportnet staakt op zondag 28 februari om 01.00 uur de uitzen dingen. Een nieuw station, Eu rosport/The European Sports Net, zal dan de uitzendingen voortzetten. Het ONS geeft de beelden van deze nieuwe zender door aan de Schiedamse kabela bonnees via kanaal 3 (55,25 MHz). A Burgemeester Peper ziet slechts voordelen in nieuwe provincie Groene vingers ge- w Pieken en veel 'dal letjes' bij Excel- sior'20 Verkeerstelling rond Westvest? SCHIEDAM De politie over weegt om binnenkort omwonen den van de Westvest en Walvis straat eo. in te schakelen om een goed overzicht te krijgen van de verkeersoverlast in die contreien. Politievoorlichter Heida: „We denken er dan aan om bewoners tellingen te laten houden om een beter beeld te krijgen van het aantal hardrijders, foutparkeer- ders en zware vrachtwagens dat het inrijdverbod negeert. De po litie kan daar dan op inspelen. Een soort bilaterale actie dus." Klokken luiden SCHIEDAM De klokken van de Heilig Hartkerk en de Martinuskerk zullen op dinsdag 2 maart luiden om de aandacht van omwonenden te vestigen op de inzamelingsactie van de Stichting Handreiking. Deze stichting verzorgt hulpverlening via kerkelijke instanties in Cen traal- en Oost-Europa. Tussen 10.00 en 11.30 uur kun nen mensen op 2 maart deze mede-Europeanen helpen door kleding en beddegoed, schoeisel en houdbare levensmiddelen (als rijst, suiker, conserven en zeep) in te leveren bij genoemde ker ken. Na twintig jaar soebat ten is het oude stad huis op de Grote Markt eindelijk toe gankelijk gemaakt voor minder-validen. Dinsdagmiddag was het zover. Mevrouw E. Hellwig-Kuipers, oud-raadslid voor het CDA en tegenwoordig lid van de Pro vinciale Staten in Zuid-Hol land, speelde een belangrijke rol bij de officiële ingebruikna me. Niet voor niets overigens, want tijdens haar Schiedamse gemeenteraadsperiode stelde zij regelmatig vragen over spe ciale voorzieningen voor ge handicapten. Ook minder-vali den kunnen nu dus de trouw en vergaderzaal op de eerste etage van het stadhuis bezoe ken. De nieuwe inrichting (zoals toiletvoorzieningen, verwijde ring van drempels en aanbren gen van een hellingbaan) heeft de gemeente bijna anderhalve ton gekost. Het mocht dins dagmiddag de pret niet druk ken. De champagne, met de nieuwe lift naar boven ver voerd, vloeide rijkelijk. Groot deel van bingopot gaat volgens politie naar handlangers BOUW In verband met de activi teiten voor de ontwikkeling van het project Imelda Passage heeft onroe- rend-goedbureau MAB een pand be trokken aan de Westvest 13. Lunchconcert SCHIEDAM In de aula van het Stedelijk Museum treedt op woensdag 3 maart Duo Fratres Corona op. Dit duo wordt ge vormd door twee broers, Silvain (viool) en Vincent (piano) Kroon. Beiden zijn afgestudeerd aan het conservatorium. Regelmatig geven zij concerten in binnen- en buitenland, onder andere in het Concertgebouw te Amsterdam en in het Midden- Oosten. Het lunchconcert begint om 12.30 uur en duurt ongeveer een half uur. Toegang en koffie gratis. j WATERBEDDEN H JÊ O °P de beurs gezien, £3^ bij ons te koop JP Goudsesingel 91, Rotterdam a 2130028 Sponsors gezocht SCHIEDAM De heer D.J. Kouwenhoven uit Pretoria, Zuid- Afrika, is op zoek naar iemand die hem in contact kan brengen met de Kouwenhoven-C. Corporation'. Deze familievereniging werd volgens Kouwenhoven in 1930 opgericht, waarschijnlijk in de Verenigde Staten. Kouwenhoven schrijft de redactie van De Havenloods dat hij onlangs in Zuid-Afrika, waar hij al twintig jaar woont, in het bezit kwam van een exemplaar van De Havenloods van maandag 21 maart I960. Daarin las hij een artikel onder de kop 'De Couwenhovens eens heren van Slot Holy bij Vlaardingen'. „Aangezien ik een meneer Kouwenhoven ben, ben ik zeer geïnte resseerd. Mijn vraag is nu, bestaat er enige kans om uit te vinden in welke stad die vereniging is gehuisvest en wie of beter welke persoon ik in Amerika of elders zou kunnen contacten?", aldus Kouwenhoven in een brief aan de redactie van deze krant. Schriftelijke reacties zijn welkom bij de redactie van De Haven loods, Postbus 220, 3130 AE Vlaardingen. februari te zien in het Passage Theater. Aanvang 20.15 uur en de toegang bedraagt f22.-. Domheid De oppas vertelt het jongetje Tijn wel een uur lang korte sprookjes van Grimm. De ge beurtenissen volgen elkaar steeds in een andere vorm op. Allemaal gaan ze echter over domheid, luiheid en geluk. Erica Burgerjon vertelt alle verhalen samen met haar sprekende pop pen, aangepast aan de leefwereld van de kleinsten. Te zien in thea ter De Teerstoof op zaterdag 27 februari. De aanvang is 14.00 uur en de toegang is f 5.-. Sirenen Vier dagen later, op woensdag 3 maart, is poppentheater 'Opge past' in Schiedam. Joop wordt door sirenen naar de zeebodem gelokt. Daar ontmoet hij een oude man die hem de wijze raad geeft de spiegel te breken. Aan vang 14.00 uur in de RooRoos- enzaal van het Passage Theater. Toegang voor de kleinsten van 8-12 jaar is f 5.-. Poppentheater Opgepast in SCHIEDAM Schiedam als het 'Las Vegas' van Rijn mond. Voor veel gokkers een Walhalla, voor politie en ge meente een angstdroom. Feit is dat het aantal bingo-lokali teiten de laatste jaren aan zienlijk is toegenomen. Briga dier Lankester van het politie korps: „Anderhalf jaar gele den wezen schattingen uit dat hier jaarlijks zo'n 2,5 a 3 mil joen omgaat in het bingocir cuit. Dat is inmiddels natuur lijk alleen maar toegenomen. En wij denken dat een groot deel van het prijzengeld naar een aantal deelnemers gaat dat deel uitmaakt van de or ganisatie." De discussie loopt al langer. Vooral nadat Rotterdam besloot een stringent ontmoedigingssbe- leid op gokgebied te voeren, nam het aantal gok-lokaties in Schie dam toe. „Natuurlijk hebben wij dat gemerkt", zegt Lankester. „Het aantal plekken waar bingo wordt gespeeld, steeg gestaag. SCHIEDAM Dolf de Vries, geen onbekende in de theaterwe reld, komt met 'De wereld in een rugzak' naar Schiedam. In dit programma komt alles waar De Vries zich de afgelopen dertig jaar mee heeft beziggehouden samen. Voor iedereen die van dansen houdt, is het programma van Dansgezelschap Reflex een aan rader. Daarnaast is er voor de kleinere theaterliefhebbers het poppentheater Erica Burgerjon met sprookjes van Grimm en poppentheater Opgepast met een verhaal over Joop die onder de zeespiegel wordt gelokt. Rugzak Na zijn lange en succesvolle tournee met de musical 'Funny Girl' is Dolf de Vries weer blij alleen op reis te kunnen gaan. Een tocht langs de theaters wel te verstaan, met allerlei reisver halen en avonturen in zijn rug zak gepakt. Geestdriftig en ont roerend tegelijk zal hij verhalen over alles wat hij op zijn reizen naar Zuid-Amerika, Indonesië en Europa beleefde. Iedereen die al vakantiekriebels kreeg na zijn eerste programma, kan nu direct doorlopen naar het reisbureau. Dolf de Vries is op zaterdag 27 februari te zien in theater De Teerstoof vanaf 20.30 uur. De toegang bedraagt f 18.-. Verfrissend Dansgezelschap Reflex komt ditmaal met een theatrale pro- duktie. De Choreografieën zijn van Peter Zegveld en de Duitse danser Valentin Pasoni. De ver schillende benaderingen die bei den hebben, leveren een verfris sende en nieuwe bijdrage aan de traditionele choreografie. Op vrijdag'26 februari vanaf 20.15 uur is het dansgezelschap te zien in het Passage Theater. De toe gang bedraagt f 18.-. Talkshow 'Go Gaan' heet het program ma van Vos en Vesuvia. 'Go' staat voor het vertrek naar de voorstellingen en het 'Gaan' is het moment waarop de lichten uitgaan en de voorstelling be gint. Alle karakters die ten tone le worden gevoerd, zullen wor den ontvangen tijdens een talk show. De show is zaterdag 27 Sportschoen in zwart/groen/grijs en wit/paars/groen, met 2-kleurige zool. Maten 34-45. Normaal 24.95. Rotterdam Binnenwegplein 20 boven Zeeman Textielsuper) tel. 010-4123636 Rotterdam op het ZUIDER-TERRAS van winkelcentrum Zuidplein tel 010-4804162 Vlaardingen Hoogstraat 219 tel. 010-4353730 Hoogvliet Binnenban 54 tel. 010-4160608 Alle filialen vrijdag koopavond als het om wonen gaat politiek moeten aangeven wat wel en niet mag in de gemeente. Daarna kan de politie, middels het Openbaar Ministerie straf rechterlijk ingrijpen. Met name door middel van een verscherpt vergunningenstelsel en het toe zicht daarop. Dat is ook in Rot terdam gebeurt..." Overlast SCHIEDAM In Schiedam- zuid is men momenteel druk aan het bouwen. Woningen, pleinen en ouderen-complex De Pionier worden uit de grond gestampt. Rond de Ridderkerkstestraat heeft een aantal mensen zich ver enigd in een comité dat op 12 juni een groot feest wil organise ren bij de opening van de nieuwe binnenterreinen. Daarvoor is ruim 7500 gulden nodig. Het comité is dan ook op zoek naar sponsors die een fi nanciële bijdrage willen leveren aan het slagen van het openings feest in zuid. Inlichtingen op tel. 4262894 of 4732101. MET DE BUS VANAF STATION ALEXANDER GRATIS NAAR DE ZUIDERSTER KOOPAVOND VANAF 17 UUR VAN 10 TOT 17 UUR. Autobussen in de Westvest wachten op deelnemers aan de bingo Momenteel zijn we er zeker van dat op ll of 12 plaatsen in de stad regelmatig met de kaarten gegokt wordt." Stringent Dan de te winnen bedragen. Fei telijk mag er op een bingo-avond in totaal 2500 gulden aan prij zengeld worden uitgekeerd. In Schiedam liggen die bedragen inmiddels veel hoger. „Een prij zenpakket van 18.000 tot 20.000 gulden per avond vormt geen uitzondering", meldt Lankester. „En wij denken dat een groot deel van dat prijzengeld naar een aantal deelnemers gaat dat deel uitmaakt van de organisatie. Anderhalf jaar gelden wezen schattingen uit dat hier jaarlijks zo'n 2,5 a 3 miljoen gulden om gaat in het bingocircuit. Dat is inmiddels natuurlijk alleen maar toegenomen." Lankester denkt dat op korte termijn de politiek een signaal zal afgeven voor een meer strin gente aanpak in Schiedam. „Enerzijds moet er op bestuur lijk terrein, via harde bepalingen dus, bepaald worden wat verbo den wordt. Nu zijn er nog grijze gebieden. Richtlijnen vanuit de Over de overlast die de deelne mers aan de bingo-avonden ver oorzaken, heeft de politie een duidelijke mening. „Die moeten we terugdringen. Laden en los sen van passagiers mag. Maar nu staan autobussen soms uren lang in nauwe straten, als de Westvest, geparkeerd. Dat kan natuurlijk niet. Ook daar zullen wij tegen op gaan treden." „Probleem is daarbij wel welke prioriteit de aanpak van het gok circuit krijgt", aldus Lankester. „Want ook de speelautomaten her en der zullen aangepakt moeten worden. En of wij voor al dat soort zaken altijd mensen beschikbaar hebben, is maar de vraag." Pascalweg 115 - Rotterdam-Lombardijen Telefoon: 010 -43 25 211 fNDIAN OCEAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 1