'Regionale aanpak zorgt voor meer duidelijkheid en vaart' WATERWEG DE HAVENLOODS Jé ml Begeleiders met groene vingers gezocht voor jeugdige tuinders Burgemeester Peper ziet grote voordelen in nieuwe provincie Rijnmond Lustrumvoorstelling danstheater Opus One Petitie voor Van der Stoel Akoestische klanken in muziekcafé Podium Gestolen waar gedijt niet GRATIS VL0ER- BEDEKKING 40% KORTING ALLE TAPIJTEN 1e KEUS KOM DIT VOORJAAR EENS BINNENWAAIEN. MEUBELBOULEVARD CAPELLE mijnders DONDERDAG 25 FEBRUARI 1993 Nieuw 'traject' VLAARDINGEN Oriëntatie op de kinderverzorging wordt bij de Wijkwerkplaats aangebo den als nieuw 'traject'. De start is op maandag 8 maart en wordt afgesloten op 9 juli. De onderwerpen die worden be handeld zijn kinderverzorging en opvoeding, handenarbeid, sport en spel, Nederlands en so ciale vaardigheden. Er wordt af gesloten met het uitreiken van een certificaat. Het traject is bedoeld voor langdurig werklozen, her intredende vrouwen en werkloze jongeren. Voor aanmelding of meer infor matie kan men contact opnemen met de Wijkwerkplaats, Van Maanenstraat 4, telefoon 471 75 40. Wij zijn van ïaart t/m 6 maart Dam 15 Tel.: 010-4733735 Schiedam Kom vandaag alle informatie gratis ophalen bij: Westhavenplaats 2 VLAARDINGEN 010-4602298 tuegener huL&aarthutsbLaden Prins Hendrikkade 12-16, Gebouw 'Maaspoort', postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam. Telefoon (centrale): 010-4.699.911 DUO'S (rubrieksadvertenties): 010 - 4.699.444 Telefax directie: 010 - 4.699.362. Telefax advert, afd. en redactie: 010 - 4.600.205. BIJKANTOOR: Hoogstraat 1 3131 8.30-17.00 u., vrijdag 08.30 tot 16.00 u. ADVERTENTIEVERKOOP: VLAARDINGEN: H. v/d Ende (tel. privé 010 - 4.709.088) SCHIEDAM N. v/d Marei (tel. privé 010 - 4.716.693) MAASSLUIS A v. Yperen (tel. privé 010 - 4.709.829) DISTRICTVERKOOPLEIDER: C. Vijfvinkel (tel.privé 010 - 4341702) ACCOUNTMANAGEMENT: A. van Meeteren (tel. privé 01831 - 2082). N. de Poorter (tel.privé 070 - 3282694). REDACTIE: Peter Braad (eindredacteur), Marianne Ames, Nelleke de Jong en Bram Wesdorp. Sport Gerard S. Verver (tel. privé: 01899-17787) Foto's: Fotobureau Roel Dijkstra, tenzij anders vermeld Manager redacties Zuid-Holland: Jan Sieben. DE HAVENLOODS verschijnt elke donderdag huis-aan- huis in Rotterdam e.o. in 13 edities en is een uitgave van Wegener Huis-aan-huisbladen B.V. (zie HOOFDKANTOOR). DIRECTIE: E. Alkemade, directeur R.M. Brokking, commercieel adj.- directeur Wegener huis-aan-huisbladen verschijnen in Zuid-Holland wekelijks in een totale oplage van ruim een miljoen exemplaren. BEZORGING: Intertanden/Spreigroep. Bezorgklachten: 010 - 4.699.612/4.699.613 SCHIEDAM - Al sinds 1923 bestaan de jeugdtuinen. Ze zijn indertijd opgericht om kinderen in een stedelijke omgeving dichter bij de na tuur te brengen. De Dienst Gemeentewerken van de ge meente Schiedam biedt ze die mogelijkheid door tuintjes van 8 m2 uit te geven. Op hun 'eigen' stukje grond kun nen de kinderen groenten en bloemen zaaien en planten. Goede begeleiding is hierbij noodzakelijk. Op 29 maart 1993 gaan de poorten weer open van de Schiedamse Jeugdtuincom- plexen 'Vijfsluizen' en 'Park Kethel'. Zoals ieder jaar leren vele honderden kinderen van de groepen 5, 6 en 7 van het basisonderwijs er de eerste beginselen van het (moes)tui- nieren. Voor het jeugdtuin- werk is epn aantal nieuwe tuinleiders nodig; volwasse nen die het leuk vinden om met kinderen om te gaan en een aantoonbare interesse hebben voor tuinieren. Groepje Het begeleiden van de kinde ren omvat in grote lijnen de volgende aktiviteiten: de tuinleider helpt een groepje kinderen twee keer per week van 15.45 tot 17.45 uur bij het verzorgen van de tuintjes. De dagen waaruit gekozen kan worden zijn maandag donderdag, dinsdag-vrijdag en woensdagmiddag-zater dagochtend. Aan het begin van het tuin- seizoen ontvangen alle tuin leiders een instruktieboek. Hierin staat hoe de verschil lende groenten en bloemen gezaaid of geplant moeten worden. Het is een handlei ding waarmee men op de tuin aan de slag kan, ook als men niet bedreven is in het prak tisch tuinieren. Vooraf aan de tuinmiddag worden door een ervaren tuinleider de acti viteiten voor die middag doorgenomen. Men staat er dus niet alleen voor. Was het begeleiden aanvan kelijk 'liefdewerk oud pa- Al vele jaren in Schiedam pier', tegenwoordig ontvan gen de tuinleiders een vergoe ding volgens de richtlijnen van het vrijwilligerswerk. Ook krijgt men een voor beeldtuintje, waarin het zaai en en' planten voorgedaan kan worden. En als er ruimte op de complexen over is, zit er meestal wel een stukje voor het eigen plezier aan vast. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de Dienst Gemeentewerken, te lefoon 4275521. I THE HOOKS Kasten moeten functioneel zijn. Maar ook mooi zijn. En niet duur. The DOORS heeft daarvoor een unieke oplossing. Kamerhoog en wandbreed als u dat wilt. Met schuifdeuren van gekleurde plaat. Of met spiegels. In een aluminium lijst. En met een indeling die geen centimeter onbenut laat. Als u langskomt met de maten van uw wand, vertellen wij u precies hoe weinig dat kost <TH15 »OORS> 0P MAATGEMAAKT WATERWEG Met de be slissing van het kabinet om medewerking te verlenen aan splitsing van de provincie Zuid-Holland is de weg gepla veid voor een stadsregio Rot terdam-Rijnmond. Komend najaar moet een voor-ontwerp gereed zijn van een speciale OOR-wet, die begin 1994 zal worden ingediend bij de Twee de Kamer. Bij goedkeuring zou dan in 1995 een nieuwe provincie Rijnmond daadwer kelijk van start kunnen. Bur gemeester Peper van Rotter dam maakt zich al lange tijd sterk voor een krachtige re gio-Rotterdam, met daaraan gekoppeld bestuurlijke ver nieuwing. De ideeën vallen in omliggende gemeenten niet bij iedereen in goede aarde. Som migen praten over de grootste annexatie-operatie van de eeuw, anderen zien wel dege lijk grote voordelen in een rechtstreeks gekozen regiobe stuur en een aantal kleinere, vitale gemeenten. De politieke partijen hebben inmiddels de stellingen min of meer betrok ken. Maar hoe denkt de bur ger over OOR en een regiobe stuur? „Ik weet niet hoe de Rotterdam mer hierover denkt", begint Pe per heel voorzichtig zijn over peinzingen. „De moeilijkheid bij regiovorming is dat je praat over een nieuw soort bestuur dat er niet is, iets wat niet bestaat. Het is heel moeilijk na te gaan wat mensen daarvan vinden. Met die handicap zit je altijd als je gaat vernieuwen. Óp het moment dat het er is, zeggen ze: hé, is dat het nou?!" „Ik denk dat de stad op zichzelf niet zo verschrikkelijk veel zal veranderen. Het gaat er om wat de mensen merken van de nieu we bestuursvorm. Rotterdam wordt opgesplitst in kleinere ge meenten. Maar natuurlijk blijft het vuil worden opgehaald, wor den de straten nog steeds ge veegd, zal er worden gebouwd, en blijft er een sociale dienst." „Als er buitenlanders op bezoek zijn in de regio, zie je dat sommi gen niet begrijpen dat wij nog geen stadsregio kennen. Als je dan in Schiedam of Maassluis bent, vragen ze: hoort dit niet meer bij Rotterdam? Dat vinden de mensen uit oogpunt van be stuur gek." Duidelijker „Het is goed dat zaken die be trekking hebben op de haven, vervoersstructuren, milieu, re creatiegebieden en nieuwe bouwlocaties door een regiobe stuur worden behartigd. Nu is het vaak een wir-war van instan ties die zich daarover uitspreken, maar als dergelijke zaken van breed belang onder één regiona le paraplu komen, kan veel eer der duidelijk worden wat je wilt. De besluitvorming gaat nu vaak heel moeizaam. Dit land is veel te ingewikkeld georganiseerd. Laten we bepaalde dingen regio naal aanpakken; dan komt er veel meer duidelijkheid voor iedereen en veel meer vaart in bepaalde projecten." „Het regiobestuur moet een ste vige krachtige tussenlaag wor den. Niet dat ik iets tegen de provincie heb, maar de plannen van het OOR zijn gericht op een veel doorzichtiger bestuur. Over een aantal zaken beslissen de ge meenten. Als het om grote inves teringen gaat, moet men bij het regiobestuur zijn." „De gemeenten-nieuwe stijl wor den, door de decentralisering die ik in m'n hoofd heb, voor de burgerij hét aanspreekpunt. De mensen moeten weten: dat is mijn overheid. Afschuiven ('...daar gaan wij niet over...') zal niet meer aan de orde zijn. On derhoud van wegen, de sociale dienst, bejaardenzorg, burgerza ken, de bibliotheek, het zijn alle maal zaken die meer dan nu tot het takenpakket van de gemeen te zullen behoren. Veel dingen voeren gemeenten nu uit in op dracht van hogere overheden. Door hen meer eigen verant woordelijkheid te geven, krijgen ze veel meer zeggenschap over zaken die op hun terrein liggen." „Budgetten zullen op grond van objectieve maatstaven worden verdeeld, waarbij de ene gemeen te bijvoorbeeld meer geld krijgt voor onderhoud omdat er meer slechte grond is. Dat kun je me ten. Een andere gemeente krijgt meer geld omdat er meer bejaar den zijn. Het financieel deelme- chanisme is betrekkelijk grof in Nederland. Vanuit het regio fonds moet alles evenwichtiger verdeeld worden." Financiën „Daarna is het aan de gemeente besturen wat ze met het geld doen. Wij willen af van betutte ling. Als men zegt: die slechte grond kan nog wel een tijdje lijden, dan staat het hen vrij het geld aan iets anders te besteden. Dan staan ze met open ogen achterstallig onderhoud toe, wat hen misschien later opbreekt. Dat zien de burgers ook, want alles is openbaar. Ik ben er ove rigens niet bang voor dat dat onoverkomelijke problemen zal opleveren. De democratie is in Nederland zo zorgvuldig dat er geen gekke dingen gebeuren." „De slagvaardigheid van dit ge bied moet overeind blijven en waar mogelijk verder toenemen. Het kan niet zo zijn dat straks, zoals nu nog wel eens het geval is, vertegenwoordigers van een menigte gemeentes in één hok worden gestopt met de op dracht: laten we eens kijken wat we ervan kunnen maken. Nee, zaken van breder belang zijn voor het regiobestuur." „Nu worden veel van die plan nen noodzakelijkerwijs door Rotterdam ontwikkeld omdat ze geen uitstel kunnen hebben. Er moet meer samenspraak zijn, juist met omliggende gemeenten. Ik weet hoezeer inwoners van deze regio zich betrokken voelen met Rotterdam. Laat ze er dan ook over meepraten." Opus One danst voor de kindere VLAARDINGEN Geen be ter jaar voor danstheater Opus One om een speciale voorstelling 'Take 5' te dansen. De dansers vieren namelijk het eerste lus trum. Hun jubuleumvoorstelling speelt zich af in het bizarre 'Hotel Americano'; waar de meest won derlijke gasten de sfeer bepalen. Het is een modern sprookje dat door regisseur Billy Wilson in samenwerking met artistiek lei der Rob Brown werd bedacht. Een mensgrote koffer speelt de hoofdrol. De koffer neemt het publiek mee naar een luxe hotel, naar een straat en naar een ar moedig kamertje. Daar vindt een ontmoeting plaats met een man die wonderlijke dingen be leeft. De spectaculaire voorstel ling is een mix van jazzdans, tap, zang en mime. De avondvoorstelling is op woensdag 3 maart om 20.15 uur in de Grote Zaal van de Stadsge hoorzaal. De toegangsprijs is 20,-, met kortingspas 15,-. Voor de kinderen is er een mid dagvoorstelling in een aangepas te versie, ook op woensdag 3 maart, om 14.00 uur. De toe gangsprijs is 7,50. SCHIEDAM— De Amsterdamse band the Big Easy vormt komend weekeinde de hoofdmoot in café Podium. Zaterdag avond vanaf 22.30 uur brengt deze formatie vooral songs met meerstemmige vokalen, waarin de invloed van de klassiekers doorklinkt. Electrische en akoestische gitaren staan centraal. The Big Easy was één van de finalisten van de Grote Prijs van Nederland 1992 en maakte opnames voor de VPRO- en de VARA-radio. Op dinsdag- en donderdagavond om 21.00 uur de bekende jamsessies aan de Lange Haven. SCHIEDAM Twee personenauto's kwamen maandagmiddag om 16.15 uur met elkaar in botsing op de Nieuwpoortweg. Eén van de automobilisten, een 30-jarige Schiedammer, had teveel gedronken. Onderzoek in het voertuig van de verdachte leverde een achttal zonnebrillen op, die vorige maand bij een opticien aan de Hoogstraat gestolen waren. De man werd in verzekering gesteld. SCHIEDAM— De afgelopen weken werd door de politie een duidelijke toename van het aan tal fietsendiefstallen rond de Willem de Zwijgerlaan geconsta teerd. Veelal uit schuren en gara ges die niet goed afgesloten wa ren. De politie geeft daarom het advies goed sluitwerk aan te brengen (en dit te gebruiken ook!) op opbergruimten met waardevolle spullen. Komende zondag -11.00 uur - in De Doelen het 3e concert van de voorjaarsserie 1993 FLUTE PUMMIT '93 m.m.v. Chris Hinze, Ichiro Peki, Yu Xun Fa en Ragdnath Seth. Toegangskaarten a f 14.- verkrijgbaar a.d. kassa v.d. Doelen, op de kantoren van deze krant en bij de Verg. Spaarbank. WATERWEG In het kader van de actie die een aantal leer krachten in januari ondernam om de krachten te bundelen in het verzet tegen de oorlog in het vroegere Joegoslavië wordt tij dens de Geuzenherdenking op 13 maart een petitie aangeboden aan oud-minister Max van der Stoel. De heer Van der Stoel krijgt op die dag in de Grote Kerk in Vlaardingen de Geuzen penning uitgereikt door de Stichting Geuzenverzet 1940- 1945, vanwege zijn werk voor vluchtelingen en mensenrechten. Hem wordt verzocht de petitie aan te bieden aan de Nederland se regering, die erin wordt aan gesproken door de inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis om alles in het werk te stellen om druk uit te oefenen op de strijdende partijen om de strijd te staken. De petitie is 'breed' verspreid in de regio Rijnmond, vergezeld van een handtekeningenlijst. De aanbeveling om te tekenen komt behalve van de leerkrachten ook van de Stichting Geuzenverzet. De beide partijen hebben elkaar gevonden tijdens een bijeen komst op 3 februari in Vlaardin gen, waarin overleg werd ge pleegd over de manier waarop vorm gegeven zou kunnen wor den aan een protest tegen de gruwelen in het voormalig Joe goslavië. Het verzoek om ondertekening van.de petitie gaat vergezeld van een oproep op 13 maart met bloemen aanwezig te zijn op de Grote Markt, zodat de heer Van der Stoel door 'een haag van bloemen naar de Grote Kerk zal lopen'. De bloemen worden daarna als eerbetoon aan de Geuzen bij het Geuzenmonu- ment gelegd. KAN NIEt! WEL GEVEN WIJ TOT op alle zoals BEKENDE MERKENI BERG0SS TRETF0RD BONAPARTE ENGELS AXMINSTER SILVESTER HEUGA LOUIS DE P00RTERE etc. Gratis vrijblijvend huisbezoek door met complete stalencollectie heel Alle tapijten GRATIS gelegd Nederland ANDEREN. GORDIJNEN EN VITRAGES STREKSINGEL 165-189-RDAM-H'l__ Tel 010-4229120' 4224430 - Fax 010-4227867 - s Maandags gesloten De nieuwe voorjaarscollecties al gezien op Meubelboulevard Capelle? Rijksweg A2O, afslag Capelle a/d IJssel. Gratis Boulevard 'Bus op vrijdagavond (koopavond) en zaterdag vanaf metrostation Alexander (bij Oosterhof). WAT EEN KEUS, WAT EEN STIJLEN ckZwieWSter als het om wonen gaat HH DE KLERK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Havenloods | 1993 | | pagina 3